magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Guttman Mihály: A Romániai Magyar Dalosszövetség 2010. évi közgyűlése


A ti­zen­hat éve új­ra­ala­kult Ro­má­ni­ai Ma­gyar Da­los­szö­vet­ség beszá­molt az el­ért eredményekről. Ki­tű­zött ter­vei kö­zött meg­va­ló­sí­tot­ták a Zsizsmann Rezső-omlékhangver­senyt. (Zsizsmann Rezső or­go­na­mű­vész, kar­nagy, a, ko­lozs­vá­ri Szent Mi­hály temp­lom kar­na­gya a Da­los­szö­vet­ség egy­ko­ri Or­szá­gos Kar­na­gya. Szü­le­té­sé­nek 125. év­for­du­ló­já­ra em­lé­kez­tünk.) Kézdivásárhelyen meg­szer­vez­tük a cso­dás Vigadó­ban a III Éneklő If­jú­ság gyer­mek­ka­ri hang­ver­senyt tíz ének­kar je­len­lé­té­vel. Részt vett a Kézdivásárhelyi Petőfi Sán­dor Ál­ta­lá­nos Is­ko­la Ta­len­tum ének­ka­ra, a berecki Comenius is­ko­la, az uzoni Tat­ran­gi Sán­dor Haj­nal­csil­lag, a rétyi Antos Já­nos álta­lános is­ko­la Ta­vi­ró­zsa ének­ka­ra, a te­mes­vá­ri Bar­tók Bé­la és az l-es szá­mú ál­ta­lá­nos is­ko­la, a ko­lozs­vá­ri Brassai Sá­mu­el Gim­ná­zi­um le­ány­ka­ra, a bras­sói Áprily La­jos főgimnázium, a marosszéki Ko­dály Zol­tán, a kovásznai Tisz­ta Szív gyer­mek­kar­ok, va­la­mint a szilágysomlyói Bá­tho­ry Ist­ván Ala­pít­vány Sze­der­in­da citeraegyüttese.

A Ma­gyar Kul­tú­ra Nap­ján ja­nu­ár­ban Ko­lozs­vá­ron ün­ne­pel­tünk a tö­rök­vá­gá­si re­for­má­tus temp­lom­ban, ahol Egyed Ákos tör­té­nész, a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia tag­ja tar­tott ün­ne­pi be­szé­det, Al­bert Jú­lia, Rekita Ro­zá­lia és Jancsó Mik­lós szín­mű­vé­szek sza­val­tak, áhí­ta­tot tar­tott Bibza Ist­ván es­pe­res. Fel­lép­tek a meg­hí­vott ének­kar­ok: a székely­udvarhelyi Szent Mik­lós plé­bá­nia Musica Sacra, a tö­rök­vá­gá­si, a kisbácsi, a mérai és a kolozsmonostori re­for­má­tus, a magyarfenesi, az alsófelsőszentmihályi és a kolozsvári ma­gyar pe­da­gó­gu­sok vegyeskara éne­kelt.

Kó­rus­ta­lál­ko­zók al­kal­má­val öröm­mel lát­tuk, hogy egy-egy kó­rusnak si­ke­rül me­gif­jod­ni Ilyen pél­dá­ul a ma­ros­vá­sár­he­lyi Nagy Ist­ván if­jú­sá­gi ének­kar, a türei re­for­má­tus ének­kar, a kolozsvár-alsóvárosi re­for­má­tus ének­kar. A fi­a­ta­lí­tás­ra nagy szük­ség van, mert az idősebbek he­lyét el kell fog­lal­nia az if­jú­ság­nak, ép­pen ezért er­re ne­vel­ni kell a ta­nulókat, ezért ren­dez­zük az if­jú­sá­gi or­szá­gos ta­lál­ko­zó­kat. Tud­juk, hogy a ze­ne sor­sa az is­ko­lá­ban dől el. Ha ta­nu­ló ko­rá­ban nem ra­gad­ja ma­gá­val az ének­lés gyö­nyö­re, ha az is­ko­lá­ban nem mű­kö­dik ének­kar, ha nem ta­nul­ja meg a kot­ta­ol­va­sás örö­mét, idő­sebb ko­rá­ban már ne­héz lesz er­re meg­ta­ní­ta­ni.

Ének­ka­ra­ink kez­dik ün­ne­pel­ni meg- vagy új­já­szü­le­té­sük­nek év­for­du­ló­it, Egye­sek nagy­ko­rú­sod­nak, má­sok ko­moly felnőtté let­tek. Tíz­éves a kolozsmo­nostori re­for­má­tus vegyeskar (kar­nagy Kállay M, Tün­de), a magyarfenesi vegyeskar (Tóth Guttmar Eme­se), a marosvásárhely-kövesdombi re­for­má­tus ének­kar (Bántha Ju­dit). Ti­zen­öt éves az uzoni Szi­vár­vány női kar (Ke­resz­tes Il­di­kó), húsz­éves a szilágysomlyói re­for­má­tus ve­gyes kar (Papp Ilo­na), az alsófelsőszentmihályi ve­gyes dal­kör (Sza­bó Zsom­bor), a baróti Zathureczky Gyu­la re­for­má­tus ének­kar, a marosújvári re­for­má­tus ve­gyes kar (Fórika Éva), a máramarosszigeti Hollósy Si­mon ve­gyes kar (Várady Ilo­na), har­minc­éves a kolozsvár-kerek­dombi re­for­má­tus ve­gyes kar (Jan­kó An­na), a sep­si­szent­györ­gyi Kó­nya Ádám Művelődési Ház Cantus Firmus ve­gyes ka­ra (Lász­ló At­ti­la). Az ün­nep­sé­ge­ken a vezetőségünk részt vett és em­lék­la­pot adott át.

Ün­ne­pi rendezvényekről szá­mol­tak be kó­ru­sa­ink ze­ne­ka­ra­ink. A Ke­le­men An­tal karnagy ve­zet­te rétyi Ko­vács And­rás Fuvós Egye­sü­let a sep­si­szent­györ­gyi Ta­má­si Áron Szín­ház­ban a Szé­kely Mikó Kol­lé­gi­um di­ák­ének­ka­rá­val em­lé­ke­zett a Ma­gyar Kul­tú­ra Nap­ján. A ko­lozs­vá­ri ma­gyar pe­da­gó­gu­sok Bedő Ág­nes ve­ze­té­sé­vel a Házsongárd Ala­pít­vány tíz­éves fenn­ál­lá­sá­nak ün­ne­pén sze­re­pel­tek. A bu­ka­res­ti Ady End­re Gim­ná­zi­um Consort ré­gi­ze­ne-együt­te­se Öllerer Ág­nes mű­vé­sze­ti vezető irá­nyí­tá­sá­val a fel­vi­lá­go­so­dás és re­form­ko­ri ma­gyar hang­sze­res ze­nét adott elő az Eu­ró­pa gyer­mek­szem­mel or­szá­gos sza­ka­szán. Ezt a mű­so­ru­kat el­vit­ték Máramarosszigetre, Szent­egy­ház­ára a Gyer­mek­fil­har­mó­ni­á­ba, Csík­sze­re­dá­ban pe­dig a 30. évét ünneplő Régizene Fesz­ti­vá­lon Saltus Hungaricus (hang­sze­res ma­gyar tán­cok) mű­so­ruk­kal sze­re­pel­tek. A sep­si­szent­györ­gyi Cantus Firmus és a Ma­gyar Fér­fi Da­lár­da Josef Haydn ha­lá­lá­nak 200. év­for­du­ló­ján ren­dez­tek ün­ne­pi hang­ver­senyt.

Ének­ka­ra­ink, va­la­mint fú­vós­ze­ne­ka­ra­ink öröm­mel szer­vez­nek ta­lál­ko­zó­kat. Nem cso­da, mert szö­vet­sé­günk egy nagy­csa­lád. Énekesekből ál­ló nagy csa­lád. Így si­ke­rül egy­más fejlődését meg­is­mer­ni szű­kebb Er­dély­or­szág­ban, va­la­mint a ha­tárokon tú­li test­vé­re­ik­kel kap­cso­la­tot tar­ta­ni. Eze­ken az or­szá­gos vagy nemzetkö­zi ta­lál­ko­zó­kon meg­hí­vá­sok ré­vén vagy ön­kén­tes je­lent­ke­zés­sel vesz­nek részt. Tordaszentlászlón Szőke Zol­tán ny. es­pe­res és Bol­di­zsár Zeyk Im­re ny. ta­nár­nak köszönhetően im­már 21. al­ka­lom­mal szer­vez­tek „nem­zet­kö­zi” ta­lál­ko­zót. Szatmárné­metiben Muzsnay Ár­pád ta­nár, EMKE vezetőségi tag ki­vá­ló mun­ká­ja eredménye­ként a 18. öku­me­ni­kus kó­rus se­reg­szem­lét ren­dez­ték, Zágonban vi­szont már a 39. al­ka­lom­mal gyűl­tek össze az éne­ke­sek Bo­kor Em­ma tanárnő szor­gos­ko­dá­sá­nak ered­mé­nye­kép­pen. Máramarosszigeten a 10. al­ka­lom­mal szer­vez­ték a szór­vány ének­karok ta­lál­ko­zó­ját, Szilágysomlyón a 8. egy­ház­ze­nei ta­lál­ko­zót, Ma­ros­vá­sár­he­lyen a Nagy Ist­ván ének­kar 19. al­ka­lom­mal ren­dez­te a Bár­dos Lajos–Nagy Ist­ván kó­rus­ta­lál­ko­zót, Szovátán az In­ter­mez­zo ének­kar har­ma­dik al­ka­lom­mal a Ta­va­szi ta­lál­ko­zót, Zeteváralján a Székely­udvarhelyi Ka­to­li­kus Főesperesség egy­há­zi ének­ka­rai gyűl­tek össze, Dálnokon Dó­zsa György szülőföldjén a kézdivásárhelyi Há­la­adás Ének­kar szer­ve­zett összejö­vetelt.

Ének­ka­ra­ink va­la­mint fú­vós­ze­ne­ka­ra­ink öröm­mel szá­mol­nak be tur­né­ik­ról, szí­ve­sen vál­lal­nak anya­gi ter­het is, hogy mű­vé­szi fel­ké­szült­sé­gü­ket megmu­tathassák itt­ho­ni vagy ha­tá­ro­kon tú­li tá­ja­kon, vagy részt ve­gyen ver­se­nye­ken. Ilyen pél­dá­ul a marosszéki Ko­dály Zol­tán Gyer­mek­kar, amely tag­ja­it Nyárádremete, Nyárádköszvényes, Mikháza, Deményháza, Ehed, Székelyhodos, Job­bágy­tel­ke, Szováta helységeiből sze­di össze Czakó Gab­ri­el­la és Nagy Éva Ve­ra iskolanővéreknek köszönhetően. Kom­lón a XIX Nem­zet­kö­zi Gyer­mek­kó­rus Fesz­ti­vá­lon az egy­ház­ze­ne ka­te­gó­ria I. dí­ját, a leg­szebb kó­rus­hang­zás dí­ját, a leg­szeb­ben előadott Ko­dály Zol­tán mű­ért já­ró dí­jat, va­la­mint a kö­zön­ség dí­ját hoz­ták ha­za. A sep­si­szent­györ­gyi Pro Musica ka­ma­ra­kó­rus Sipos Zol­tán kar­nagy ve­ze­té­sé­vel a hor­vát­or­szá­gi a Pastorala kórusversenyről III díj­jal jött ha­za.

Nép­dal­ének­lé­si ver­se­nyek kö­zül csak az is­ko­lák­ban ren­de­zet­te­ket sike­rült meg­tar­ta­ni. Há­rom na­gyobb­ra is sor ke­rült: Szent­egy­há­zán, Szentléleken, Szilágysomlyón az Őszirózsa nép­dal­ének­lé­si ver­seny me­gyei sza­ka­szát és Új­szen­te­sen az or­szá­go­sat.

2011-re ter­ve­zett or­szá­gos ren­dez­vé­nye­ink: a Ma­gyar Kul­tú­ra Nap­já­nak meg­ülé­se, Liszt Fe­renc szü­le­té­se 200. év­for­du­ló­já­nak meg­ün­nep­lé­se, Már­kos Al­bert zeneszerző ha­lá­lá­nak 30 éves em­lé­ke­ze­te Szilágysomlyón a IV Éneklő If­jú­ság gyer­mek­ka­ri ta­lál­ko­zót Ko­dály Zol­tán szel­le­mé­ben.

A ka­lo­ta­sze­gi Mérában Jagamas Já­nos em­lé­ké­re nép­dal­ének­lé­si ver­seny, de­cem­ber­ben meg­tart­juk if­jú­sá­gi és felnőtt kó­ru­sok ka­rá­csonyt vá­ró hang­ver­se­nye­it, no­vem­ber 12-13-án meg­ün­ne­pel­jük a Ro­má­ni­ai Ma­gyar Da­los­szö­vet­ség 90 éves fenn­ál­lá­sát. Ter­vez­zük ugyan­ak­kor a ha­zai ma­gyar ének­kar­ok fel­tér­ké­pe­zé­sét, tag­ja­i­nak szám­ba vé­te­lét.

A 2010. évi gyű­lé­sen ki­osz­tot­tuk a szö­vet­ség dí­ja­it: Zsizsmann Rezső-díjat Fórika Ba­lázs, a kézdivásárhely-kantai plé­bá­nia kán­tor-kar­na­gya kap­ta, a Már­kos Al­bert-dí­jat Gás­pár An­na, a zi­la­hi ze­ne­is­ko­la tanárnője ér­de­mel­te ki. A Jagamas Já­nos-díj Czakó Gab­ri­el­la zenetanárnő-iskolanővér, a marosszéki Ko­dály Zol­tán ének­kar kar­na­gya bir­to­ká­ba ke­rült. Ró­nai An­tal-díj­ban Bá­lint Zol­tán csíkkarcfalvi ta­nár, a Bitykó gyermek-fúvószenekar kar­na­gya ré­sze­sült. Seprődi Já­nos-dí­jat ka­pott a 30 éves sep­si­szent­györ­gyi  Cantus Firmus ve­gyes kar és kar­na­gya, Lász­ló At­ti­la.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008