magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Essigné Kacsó Klára: Gáspár Anna laudációja


Gás­pár An­na 1979. jú­li­us 20-án szü­le­tett Zilahon. Itt vé­gez­te alap­fo­kú ta­nul­má­nya­it, a vá­ro­si ze­ne­is­ko­lá­ban kez­dett el zon­go­rát és gi­tárt ta­nul­ni, majd a tanítóképzőben foly­tat­ta, ahol óvó- és tanítónői kép­zés­ben ré­sze­sült. 1999-ben érett­sé­gi­zett. Gyer­mek­ko­rá­tól min­dig éne­kelt egy-egy ko­rá­nak megfelelő ének­kar­ban. Először a re­for­má­tus egy­ház­köz­ség Kiss Adél ál­tal ve­zé­nyelt Gyöngy­vi­rág kó­ru­sá­ban, majd az édes­ap­ja, Gás­pár At­ti­la ál­tal, a zi­la­hi tanítóképzőben ala­pí­tott Wes­se­lé­nyi le­ány­kar­ban és a re­for­má­tus Sze­ge­di Kis Ist­ván If­jú­sá­gi ének­kar­ban.

Ze­nei ta­nul­má­nya­it a ko­lozs­vá­ri Gheorghe Dima Ze­ne­aka­dé­mi­án vé­gez­te, ahol 2004-ben zenetanár-karvezetői, va­la­mint gi­tár­ta­ná­ri dip­lo­mát szer­zett. Az­óta a zi­la­hi Ioan Si­ma mű­vé­sze­ti lí­ce­um­ban ta­nít gi­tárt és ze­ne­el­mé­let-szol­fézst. Az is­ko­lá­ban és a vá­ros­ban szer­ve­zett va­la­mennyi kul­tu­rá­lis ren­dez­vé­nyen részt vesz. Né­hány fi­a­tal ze­ne­ta­nár­ral és ze­nét szerető pe­da­gó­gus­sal, fi­a­tal­lal meg­ala­pí­tot­ták az Anony­mus ének­kart, mely­nek egyik kar­mes­te­re. Igé­nyes re­per­to­ár­ju­kat a ma­gyar és az eu­ró­pai ze­ne nagy­ja­i­nak műveiből vá­lo­gat­ják. Gyak­ran fel­lép­nek Szil­ágy me­gye és Er­dély temp­lo­ma­i­ban, művelődési há­zak­ban.

Ze­ne­is­ko­lás ta­nít­vá­nya­i­val si­ke­re­sen sze­re­pel a he­lyi és ko­lozs­vá­ri ze­nei ver­se­nye­ken (ze­nei olim­pia, J. S. Bach előadói ver­seny). Előadásokat tart gyer­me­kek­nek és felnőtteknek, a kol­lé­gák­kal szer­ve­zett szak­kö­ri te­vé­keny­sé­ge­ken.

Ak­tív ta­nár­ként be­kap­cso­ló­dott a ze­ne­is­ko­la ének­ka­rá­nak, a Ioan Chezan ve­zé­nyel­te Cameratta Academica Porolissensis mun­ká­já­ba. Ugyan­csak ak­tív szervezője a zi­la­hi ze­ne­is­ko­la Viva la musica nem­zet­kö­zi vetélkedőnek.

A ze­ne­is­ko­la nép­sze­rű­sí­té­se ér­de­ké­ben he­ti rend­sze­res­ség­gel ze­ne­óvo­dai te­vé­keny­sé­ge­ket tart, ahol hang­szer­ta­nár kol­lé­gá­i­nak se­gít­sé­gé­vel sok gyer­me­ket ké­szít fel a ze­ne­is­ko­lai fel­vé­te­li­re, pá­lya­vá­lasz­tás­ra.

Nép­dal­ok­ta­tó­ként fo­lya­ma­to­san részt vesz a nyá­ri ze­nei és néptánctáborokban: 2007-től a szilágyperecseni ci­te­ra­tá­bor­ban, va­la­mint a szilágycsehi néptánctáborban.

2007-ben és 2008-ban részt vett a Kal­lós Ala­pít­vány Né­pi já­té­kok és kis­mes­ter­sé­gek ok­ta­tó­ja el­ne­ve­zé­sű játszóház-vezetőképzésén, Vá­lasz­úton. Ezt to­vább­gon­dol­va, a szil­ágy­sá­gi va­ló­ság­hoz ido­mít­va a 2009/2010-es tan­év­ben már­is to­vább­ad­ta nép­dal­ok­ta­tói is­me­re­te­it a Sarmaságon meg­szer­ve­zett játszóház-vezetőképzés részvevőinek.

Több al­ka­lom­mal be­kap­cso­ló­dott a ko­lozs­vá­ri Reményik Sán­dor Ala­pít­vány mun­ká­já­ba, em­lék­es­te­ken éne­kelt ma­gyar nép­da­lo­kat (Ko­lozs­vá­ron 2009. ok­tó­ber 10-én, Bu­da­pes­ten 2010. au­gusz­tus 1-jén, va­la­mint éven­te a zsoboki képzőművészeti tá­bor­ban).

Be­kap­cso­ló­dott a 2010-2011-es tan­év­ben ala­pí­tott és a bu­da­pes­ti Tóth Ár­pád ve­zet­te er­dé­lyi ván­dor­kó­rus­ba, amely­nek cél­ja az er­dé­lyi ze­ne­ta­nár­ok, kórusvezetők to­vább­kép­zé­se, va­la­mint a kó­rus­ének­lés új szemszögből va­ló meg­kö­ze­lí­té­se.

Fo­lya­ma­to­san szer­ve­zi a zi­la­hi re­for­má­tus if­jak gyü­le­ke­ze­ti al­kal­ma­it, részt vesz a Szil­ágy me­gyé­ben szer­ve­zett ze­nei vetélkedők zsű­ri­jé­ben (Szil­ágy­sá­gi gye­rek va­gyok, Zi­la­hi EMKE, Szilágycseh).

Ál­lan­dó­an ké­pe­zi ma­gát, 2006/2007-ben mes­te­ri­zett a ko­lozs­vá­ri Gh. Dima Ze­ne­aka­dé­mi­án. Je­len­leg az I. fo­ko­za­ti vizs­gá­já­ra ké­szül.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008