magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Gergely Gyula: Díjalapítás és tárlatnyitás. A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság közgyűlése


A Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság (KLMT) 2013-as közgyûlését március 9-én Kolozsvárt tartotta a Belvárosi Unitárius Egyházközség tanácstermében. A társaság elnöke, Gaal György köszöntötte az egybegyûlt tagokat és mûemlékpártolókat, majd rátért az elmúlt évi fontosabb tevékenységek elõsorolására.

Az elnök a társaságra nézve is elismerést jelentõ tényként említette, hogy a 2012. március 15-én a Magyar Operában rendezett kolozsvári ünnepség alkalmával mûemlékvédelmi és irodalmi tevékenységéért átvehette a Magyar Érdemrend lovagkeresztje állami kitüntetést. Ugyanakkor a társaság választmányi tagja, Asztalos Lajos is kitüntetésben részesült. Március folyamán az elnök elõadást tartott a Kolozsvár Társaságnál rendezett Misztótfalusi Kis Miklós-emlékünnepségen. Azután Budapesten részt vett az Örök Házsongárd címû album újabb bemutatóján. Itt hasznos párbeszéd alakult ki a temetõ sírjainak mûemlékké nyilvánításával kapcsolatban. Április 13-án Marosvásárhelyen került sor a Kós Károly Akadémia tudományos tanácsának megalapítására, e tanácsba a KLMT elnökét is meghívták. Aznap este az elnök és Gergely Istvánné Tõkés Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány igazgatója a KLMT brassói fiókjának és az ottani Apáczai Csere János Közmûvelõdési Egyesületnek a vendége volt: a Házsongárdi temetõrõl és sírjainak mûemlékké nyilvánításáról tartottak népes közönség elõtt elõadást, válaszoltak a feltett kérdésekre. Az április 18-i mûemlékvédelmi világnapon Asztalos Lajos választmányi tag városnézõ sétát vezetett Kolozsvárt. Április 20-án az elnök az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának szovátai tudományos kongresszusán a temetõ orvossírjairól tartott vetített képes elõadást, május 19-én pedig a Házsongárdban vezetett körsétát. Május 24-én került sor az alsóvárosi kétágú református templom mellett arra a tiltakozó gyûlésre, amely a templom mögötti telek beépítése ellen emelte fel szavát. A mûemlékvédelmi szempontokat itt Gaal György részletezte. Az építkezés ellen aláírásgyûjtés is volt, s a terjedelmes listát a KLMT nevében elküldték a hivatalos szerveknek. Sajnos minden tiltakozás hiábavalónak bizonyult, az építkezés teljes lendülettel folyik.

Május 25-én került sor a Kolozsvári Magyar Napokat elõkészítõ gyûlésre, ezen a KLMT-t az elnök képviselte. Május 26-án az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia mûvészettörténeti szakosztályának legjobb dolgozatíróit, majd június elején a ballagások alkalmával a kolozsvári magyar tannyelvû végzõs osztályok történelem és mûemlékvédelem iránt érdeklõdõ tíz diákját a társaság jutalomkönyvekkel ajándékozta meg. A Kolozsvári Magyar Könyvnapok alkalmából Gaal György elnök június 9-én a Mátyás király utcában dedikálta az elõzõ évben megjelent Kolozsvár-kalauzát, majd részt vett a Kolozsvár Társaságnál a Kolozsvárról szóló kötetek bemutatóján. Június 28. és július 3. között rendezték meg az egri Román András Mûemlékvédelmi Nyári Egyetem elõadásait Noszvajon. A KLMT három tagja vett részt az ottani kurzuson.

A harmadszor megrendezett Kolozsvári Magyar Napokon a KLMT részérõl ismételt városnézõ sétákra került sor Asztalos Lajos irányításával. A naponta rendezett temetõsétákat Gergely Istvánné, Gaal György és Szabó Zsolt vezette. Augusztus 15-én nyílt meg a társaság 2012-es fotópályázatának tárlata és került sor az eredményhirdetésre is. Mûemléképületek ablakairól kellett felvételeket beküldeni. 19 pályázó 80 felvételébõl választotta ki a zsûri a három díjazottat: Kalló Márta I., Tóth Klára II., Essig József III. díjban részesült. 40 felvétel került a Bethlen-bástyában megrendezett kiállításra. A KLMT a Quadro Galériával közösen Kolozsvárt ábrázoló festményekbõl és grafikákból rendezett kiállítást a galéria Jókai utcai termeiben. 1877 és 2011 között keletkezett 68 képet tekinthettek meg a látogatók. Az elnök a kolozsvári alpolgármester, Horváth Anna felkérésére két megbeszélésen is részt vett, az egyik a Kolozsvárt adható magyar utcanevek jegyzékének elkészítésére, a másik a városban esetleg felállítható magyar vonatkozású szobor alanyának kiválasztására irányult. Az elsõ kérdésrõl az elnök írásos javaslatot készített a városvezetés részére. Szeptember 7–9-én került sor a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság idei honismereti konferenciájára Nagyszalontán. Ezen a KLMT-t Gaal György képviselte: köszöntötte a konferenciát és külön a 70. születésnapját betöltõ Dukrét Géza elnököt. Szeptember 25-én Hantz Lám Irén Templom a Fõtéren címû hely- és mûvészettörténeti albumának a Római Katolikus Nõszövetség rendezte bemutatóján az elnök ismertette a könyvet. Szeptember 26-án az elnök Maksay Ádám alelnökkel együtt eleget tett Barcsay Tamás meghívásának, aki a visszakapott gyalui várkastélyt mutatta be szakembereknek, a helyreállítással kapcsolatos megbeszélést tartottak.

Magyarország kolozsvári fõkonzulja, Magdó János október 26-án felkereste a KLMT Farkas utcai székházát, ahol hasznos eszmecserére került sor az erdélyi mûemlékvédelem helyzetérõl. November 10-én Takács Gábor irodavezetõ szervezésében immár negyedik alkalommal került megrendezésre az iskolák közötti mûemlékismereti vetélkedõ az Apáczai Csere János Gimnáziumban. Az elõvetélkedõk után négy kolozsvári magyar gimnázium X. és XI. osztályos 13 diákja mérte össze tudását. A két gyõztes: Svedák Júlia, a János Zsigmond Unitárius Kollégium X. osztályos és Tasnádi István, a Református Kollégium XI. osztályos tanulója. Elsõ alkalommal Kolozsváron kívül is tartottak vetélkedõt: ezúttal Nagyenyeden a Bethlen Kollégiumban november 27-én, ott Szakács Anita és Kolumbán Szende X. osztályosok érték el a legjobb eredményt. A gyõztesek diplomát és könyvjutalmat kaptak. A KLMT szorgalmazza, hogy minden magyar tanintézettel rendelkezõ vá-rosban rendezzék meg a helyi ve-télkedõket, s majd egy országos döntõre is sor kerüljön.

November 14-én a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem szervezésében az ottani Óvári teremben mutatták be Gaal György Egyetem a Farkas utcában címû kötetét, amely a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem megnyitásának 140. évfordulójára jelent meg a Scientia Könyvkiadó gondozásában. Tudományos méltatására Murádin János Kristóf történész vállalkozott. Többen hozzászóltak, köztük Magdó János fõkonzul is. November 21-én a KLMT és a Barabás Miklós Céh közös finn ex libris-kiállítását nyitotta meg Németh Júlia, Takács Gábor és Gaal György. Decemberre elkészült a KLMT és a Quadro Galéria közös 2013-as képes naptára, ennek oldalain az augusztusi kiállítás várost ábrázoló festményei láthatók. December 1-jén kis ünnepség keretében sikerült leleplezni az Egyetemiek Háza homlokzatára felhelyezett, a magyar színházalapítás 200. évfordulójára készült háromnyelvû emléktáblát. Ezt 1992-ben Starmüller Géza választmányi tagunk készítette, de a polgármester nem engedélyezte kihelyezését, úgyhogy a színház elõcsarnokában õrizték. Most lehetõvé vált falra rögzítése, az ehhez szükséges dokumentációt a KLMT biztosította. December 4-én a polgármesteri hivatal közvitát rendezett a városházán az új temetõi szabályzattal kapcsolatban. Az új szabályzat a mûemlék-sírok használatáról-gondozásáról is intézkedik, korábban mind a KLMT, mind pedig a Házsongárd Alapítvány véleményezte. A városi tanács csak harmadik beterjesztésre, 2013. február 21-én fogadta el.

Február elején az elnök a Kõváry László Honismereti Kör meghívottja volt, Berde Áronról, az Unitárius Kollégium volt igazgatójáról, az egyetem elsõ rektoráról tartott elõadást. Február 7-én újabb közvitát rendezett a Városháza, ezúttal a Farkas utca jövõjérõl volt szó. Részt vett a KLMT elnöke és ügyvezetõ alelnöke, az elõbbi szót is kért: támogatta a sétálóutcává alakítást s ellenezte a föld alatti parkoló megépítését. Február 9-én az elnök a Szentimrei Alapítvány meghívására Sztánán a Szentimrei-házban az ottani farsangolóknak Éjszaki Károly vasúti mérnökrõl, vígjátékíróról, Sztána üdülõtelep megalapítójáról beszélt.

Az eddig említettek mellett több folyamatos feladat hárul a KLMT tagjaira, tisztségviselõire. Ilyen a számítógépes mûemlékvédelmi adatbázis folyamatos feltöltése. Albert Ferenczy Eszter, a társaság titkára eddig 12 megye mûemlékeinek adatait dolgozta fel, hátra van még 4 megye. A kiírt pályázatokat Maksay Ádám üv. alelnök és Albert Ferenczi Eszter követi figyelemmel, s a pályázati dossziékat is õk állítják össze. A KLMT szakemberei végzik a Házsongárd Alapítvány renoválásra kiválasztott kriptáinak és síremlékeinek a dokumentációs elõkészítését. Az elmúlt évben az iktári Bethlen-, a Béldi- és a Jelen-kripták valamint a Kéler Ilona-sír felmérése készült el. A református Apafi Kollégiumban folyamatosan mûködik a Mûemlékvédelmi Szakkollégium Weisz Attila alelnök irányításával. A KLMT ismételten tiltakozik a sajtó, rádió és televízió útján a mûemlékek megrongálása ellen. Az elmúlt évben Kolozsvárt a kétágú református templom mögötti építkezés, Brassóban pedig egy emléktábla körüli per keltett nagyobb visszhangot. A KLMT facebookjának a rendszeres feltöltése egyre több látogatót vonz: márciusban a 260. látogató regisztrált. A napisajtóban Asztalos Lajos és Gaal György közöl rendszeresen mûemlékekkel kapcsolatos cikkeket. Asztalos Lajos képviseli a társaságot az RMDSZ Megyei Képviselõk Tanácsában.

A továbbiakban Maksay Ádám ügyvezetõ alelnök egészítette ki a beszámolót. Említette, hogy a KLMT elkészítette a kolozsvári Szent György-szobor restaurálásának dokumentációját, s ennek alapján a polgármesteri hivataltól megbízást is kapott a kivitelezésre. Ha az idõjárás megfelelõ, április elején kezdõdnek a munkák. A felavatásra a Kolozsvári Magyar Napokon kerülhet sor. Ugyancsak az alelnök ismertette a brétfûi Kós-ház tulajdonjogi kérdésének állását. Ez az ingatlan a KLMT és a Transylvania Trust közös tulajdonát képezi. A vitás kérdésekrõl jelenleg az ügyvédek tárgyalnak. A továbbiakban Maksay egy ötpontos javaslatot olvasott fel az erdélyi mûemlékvédelem megszervezésérõl. Még hozzászólt Starmüller Géza választmányi tag, valamint Szente László a brassói és Keresztes Géza a marosvásárhelyi fiókegyesület elnöke. A pénzügyi jelentést és a következõ évi tervet Maksay Ádám ismertette. A tagság egyöntetû szavazattal hagyta jóvá a dokumentumokat.

Ezután az elnök ismertette a névadó halálának félszázados évfordulója alkalmából alapított Kelemen Lajos mûemlékvédelmi díj szabályzatát. A tagok néhány kiegészítés után megszavazták a szabályzatot.

A kávészünetet követõen népesebb közönség gyûlt a terembe. Megjelent Magdó János fõkonzul és Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság elnöke. Désy Károly szobrász és festõmûvész akvarell-kiállítását Takács Gábor nyitotta meg. A 29 festménybõl számos mûemlékeket ábrázol. Ezt követõen Maksay Ádám indította a Farkas utca átrendezésével kapcsolatos vitát. Mint rámutatott, már egy jó féléve nyugtalanítja a kolozsváriakat, hogy a polgármesteri hivatal nyilvánosságra hozta: a Farkas utcát sétálóutcává alakítják, s az elejére föld alatti parkolót létesítenek, majd a Mária-oszlopot is visszahelyezik eredeti helyére az Egyetem utcába. A sétálóutcává alakítás köztetszésnek örvend, de a parkoló építése tiltakozást váltott ki. Eleinte a polgármesteri hivatal elzárkózott a tárgyalástól, de újabban, mint a februári közvita is mutatta, hajlandó tárgyalni. Sajnos a KLMT két meghívottjából csak Guttmann Szabolcs, az Országos Építészkamara erdélyi fiókjának elnöke jött el, Horváth Anna alpolgármester asszony nem tudott megjelenni, s maga helyett sem küldött illetékest. Guttmann Szabolcs a továbbiakban részletezte a Farkas utca rendezésével kapcsolatos terveket. Rámutatott a belváros parkolási gondjaira, a turistabuszok megállóhelyével kapcsolatos problémára, s õ is ellenezte a föld alatti parkoló létesítését. Illetve legjobb megoldásnak találta a Házsongárdi temetõ melletti telekre a parkolóház kialakítását úgy, hogy az a temetõ gondjait is részben megoldja. Említette a többnyire magántulajdonba került mûemléképületek renoválásának kérdését és a közterület-udvarok megnyitásának szükségességét is. Néhány hozzászólással ért véget a vita. vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008