magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Demeter Mária: Fogyatékkal élő gyermekek napja Baróton


Az elmúlt 22 év alatt a sérült gyermekek napja szimbolikus eseménnyé vált világszerte. Baró–ton, Erdõvidék központjában szeptember 27-én harmadszor szerveztünk figyelemfelkeltõ napot, amely idén is nagy sikernek örvendett, hiszen több mint 1200 részvevõ kapcsolódott be az egész napos rendezvénysorozat különbözõ kulturális és érzékenyítõ programjaiba.

A sérült gyermekek családtagjai nap mint nap elõítéletekkel, társadalmi elszigetelõdéssel találkoznak. Az utcán megbámulják õket, nagy ívben kikerülik, vagy ha betegség miatt a fogyatékos gyermekkel kórházba kerülnek, az egészséges gyermekek szülei más kórterembe kéretik magukat. Egyik ismerõsöm mesélte, hogy a kórházban énekkel, simogatással próbálta vigasztalni a frissen mûtött csecsemõt és a nõvér csodálkozva kérdezte tõle: „Maga szereti ezt a gyermeket?” Azt gondoljuk, hogy ez az elõítéletekkel telített magatartás az információ és a megértés hiányából fakad. Rendezvénysorozatunkkal az volt a célunk, hogy egy szemléletváltó mozgalmat indítsunk el Erdõvidék lakóinak bevonásával, és arra ösztönözzünk mindenkit, hogy minél többen tegyünk a fogyatékkal élõkért és családjaikért.

A következõkben röviden bemutatom a vidékünkön mûködõ, sérült gyermekekkel foglalkozó intézményeket, ahol az elutasítás helyett inkább az elfogadást és a mûködõ alternatívákat keresik. Hiszen Albert Einstein szerint is „mindenki egy zseni, de ha egy halat az alapján ítélünk meg, hogy milyen jól tud fára mászni, egész életét úgy fogja leélni, hogy ostobának hiszi magát”.

Baróton 1995-ben a néhai Tóth Laura pszichopedagógus kezdeményezésére jött létre elõször speciális csoport az óvodában, majd a következõ években az általános iskolában is létrehoztak ilyen osztályokat. A szakember hamar rájött, hogy a halmozottan sérült gyermekek számára nem biztosítanak ezek a csoportok megfelelõ körülményeket, ezért 2003-ban Cseresznyés Emíliával együtt létrehozta a HiSszük hoGy Fontosak Egyesületet, amelynek legfontosabb célkitûzése, hogy a halmozottan sérült gyermekeknek és a fogyatékkal élõ fiataloknak olyan különleges, egyénre szabott tevékenységet biztosítson, amelynek során önállóságra nevelje õket, tanulási készségeiket, szociális kompetenciájukat fejlessze, és elõsegítse a késõbbi beilleszkedésüket a társadalomba.

Az alapító Tóth Laura 2007-ben elhunyt, az egyesület 2011-tõl az õ tiszteletére a Laura Ház Egyesület nevet viseli. A civil szervezet szakemberei és önkéntesei arra törekszenek, hogy a fiatalokban kialakítsák az alkotásra való készséget olyan kulturális eszközökkel, mint például a népdalok, a néptánc, a kézmûvesség vagy akár a népmesék. Mindezt olyan türelmes, pozitív, elfogadó szemléletû hozzáállással, felelõsségteljes, multikulturális érzékenységgel igyekszik tenni, hogy a speciális igényû fiatalok a helyi hagyományokat ápolva aktív, hasznos tagjai lehessenek a társadalomnak. Gyakran szerepelnek a kistérség különbözõ rendezvényein, néptáncot, népdalokat és színdarabokat adnak elõ. Kézmûves tevékenységeikkel, a szövéssel és a varrással hozzájárulnak a hagyományõrzéshez is, állandó kiállításaik vannak, kézmûves vásárokon vesznek részt, értékesítve saját kezûleg készített termékeiket. Hosszú távú céljaik közt szerepel egy kis üzlet nyitása és egy védett mûhely kialakítása, hogy a sérült fiatalokat rendes fizetéssel tudják alkalmazni.

A baróti Cimbora óvoda speciális csoportjában szintén fontos az egyénre szabott fejlesztés, az énképformálás, a másság elfogadása, az integráció és az iskolára való felkészítés. Ezeket színes programok, interaktív tevékenységek keretén belül igyekeznek megvalósítani.

A Gaál Mózes Gimnázium speciális osztályaiban egyénre szabott oktatási módszerekkel dolgoznak, onnan indulnak, ahol a gyermek tart, és olyan ütemben, ahogy az a gyermeknek megfelel. Az iskola fõ célja, hogy integrálja a sérült gyermekeket, segítse õket a normál életbe való beilleszkedésben. A sokszínû program mellett színjátszó csoport is mûködik, amely nemrég fellépett a VI. Erdõvidéki Középkori és Reneszánsz Napok keretében is. Újdonság, hogy idéntõl a Baróti Szabó Dávid Mûszaki Szakközépiskola egy olyan IX. osztályt indított, ahová a speciális szükségletû I–VIII. osztályt végzett diákok járhatnak, faipari szakmát tanulnak.

A Kovászna megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatósághoz tartozó baróti Közösségi Komplexum keretében mûködõ Rezidens Központ olyan 0 és 7 év közötti, fogyatékkal élõ gyermekeknek ad helyet, akiknek szülei meghaltak, illetve elhagyták õket, vagy utóbbiak kérték, hogy a kicsiket a központban helyezzék el, mivel nem tudnak megfelelõ ellátást biztosítani számukra. A központ küldetése: biztosítani a rászoruló gyermekek szabad hozzáférhetését meghatározott idõre az elszállásoláshoz, a gondozáshoz, a rehabilitációhoz, a neveléshez, illetve felkészítse õket a családba és a társadalomba való be-, illetve visszailleszkedéshez. Gyakorlati tapasztalataink szerint a családba való visszailleszkedés nehezen megvalósítható, mivel nagyon sok esetben a sérült gyermekek szociálisan hátrányos helyzetû családból származnak, ahol annyira magas fokú a szegénység, a munkanélküliség, hogy a szülõk nem tudják biztosítani számukra a megfelelõ nevelést és ellátást. Ugyancsak a Közösségi Komplexum keretén belül mûködõ ba–róti Rehabilitációs Központ célkitûzése a fogyatékossággal élõ gyermekek életének megkönnyítése, élhetõbbé, korlátoktól mentesebbé tétele. További célja specifikus, személyre szabott fejlesztõprogramokkal ezeket a gyermekeket segíteni, és a lehetõségekhez mérten a legnagyobb önállóságra nevelni. Összetett rehabilitációs programot biztosít az értelmileg akadályozott, valamint halmozottan sérült gyermekek számára, napi ösztönzõ és fejlesztõ tevékenységekkel, illetve egyéni és csoportos terápiákkal.

A Fogyatékkal élõ gyermekek napja elnevezésû rendezvény ötlet- és házigazdája idén is a baróti Közösségi Szolgáltatási Komplexum (Kovászna Megyei Gyermekvédelem) és a St. Lucas Egyesület volt, ugyanakkor jelentõs szerepet vállaltak a szervezésben a Laura Ház munkatársai, és örömünkre szolgált, hogy a Gaál Mózes Gimnázium és a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont speciális osztályokkal foglalkozó szakemberei, pedagógusai személyében új szervezõtársak is csatlakoztak csapatunkhoz. További partnereink voltak: Barót Polgármesteri Hivatala, az EDISZ, a ZIKE, a Vöröskereszt, a Diakónia Keresztyén Alapítvány, Erdõvidék Múzeuma, a Cimbora óvoda és a baróti római katolikus egyház.

Az elõzõ évi rendezvényhez hasonlóan idén is megszerveztük a sérült gyermekekkel foglalkozó erdõvidéki szakemberek szakmai találkozóját, melyet dr. Incze Mária, a Közösségi Szolgáltatási Komplexum vezetõje nyitott meg. Alkalom nyílt a sérült gyermekekkel foglalkozó erdõvidéki intézmények munkájának bemutatására, és a kerekasztal-beszélgetésen arra a kérdésre kerestünk választ, hogyan lehetne a lehetõ leghatékonyabb segítséget nyújtani ezeknek a gyermekeknek és családjaiknak.

A rendezvénysorozat csúcspontja a város központjában lezajlott szabadtéri eseménysorozat volt, amelynek keretében a megzenésített gyermekverseket játszó baróti Kelekótya együttesnek sikerült fergeteges hangulatot varázsolnia, de sor került extrém sport bemutatóra, 3D-s aszfaltfestésre, villámcsõdületre és elsõsegélynyújtó bemutatókra is. Különbözõ szigeteken interaktív játékokkal az érdeklõdõk betekintést nyerhettek a fogyatékkal élõk mindennapjaiba, hogy jobban megértsék és elfogadják õket a másságukkal együtt, hogy megtalálják bennük az individumot, amely pont olyan egyedi és értékes, mint bármelyik másik embertársunké. A rendezvényt a bardoci Kolumbán Sándor látássérült ifjú csodálatos gitárkoncertje zárta. A rendezvénysorozat védnökei voltak Vass Mária, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetõje, illetve Lázár-Kiss Barna András, Barót polgármestere, ugyanakkor a megnyitó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Klárik László Kovászna megyei RMDSZ-szenátor és Szakács László baróti alpolgármester is.

Az idéntõl újdonságnak számítottak a délelõtti programok. A rajzkiállításra az óvodások és a kisiskolások 110 rajzot küldtek, amelyeknek témája a fogyatékkal élõ gyerekekhez való viszonyulás, a segítõ hozzáállás volt. Ezzel a tevékenységgel arra próbáltuk ösztönözni a pedagógusokat és a gyermekeket, hogy beszélgetést kezdeményezzenek a téma kapcsán, és ezáltal a másság elfogadásán együtt gondolkozzanak. A Foltos, a torkos zsiráf címû bábelõadással a sepsiszentgyörgyi Cimborák bábszínház arra igyekezett rávilágítani, hogy van esély a változásra, hiszen a „fogyatékos” zsiráf is, aki nagyon falánk volt és rövid nyaka miatt nem sikerült eleget ennie, egy véletlen történés kapcsán, ahol társai épp gúnyolni akarták, egészséges zsiráffá alakult, megnõtt a nyaka és így sikerült a továbbiakban teljes életet élnie. Óriási volt az érdeklõdés az elõadás iránt, hiszen a baróti iskolák és óvodák mellett négy vidéki iskolából és óvodából is érkeztek részvevõ csoportok. Derûs szívvel mondhatjuk, hogy az elõadásra sikerült elvinni olyan sérült gyerekeket is, akik elõször láttak élõ bábszínházat.

Az I–VIII. osztályos diákok speciális osztályfõnöki órákon vehettek részt, ahol szakemberek vezetésével betekintést nyerhettek a fogyatékkal élõ embertársaink nehézségeibe, élethelyzeteibe. Hallhattak arról, hogy a sérült gyermekek számára a legfontosabb abban segíteni õket, hogy ne legyenek megkülönböztetve vagy esetleg kirekesztve a társadalomból,  alkalmazkodjunk szükségleteikhez; illetve abban segíthetünk nekik, hogy megkapják a számukra fontos odafigyelést, és akkor õk is lehetnek teljes értékû tagjai a társadalomnak.

Hisszük, hogy ennek a napnak több hozadéka is volt. A legfontosabb, hogy a közösség  tagjai közül néhányan kezdik megérteni, elfogadni fogyatékkal élõ embertársaikat. Mindezekrõl leginkább a gyermekek visszajelzései tanúskodnak, de idén azt is tapasztaltuk, hogy egyre többen kezdenek kíváncsiak lenni intézményünkre, az itt élõ gyermekekre, tanulók látogatnak hozzánk tanáraikkal, tanítóikkal. A Baróti Szabó Dávid Mûszaki Szakközépiskola nyolc önkéntes diákja idén a rendezvény után toborzás nélkül jelentkezett, hogy hétvégén segíteni szeretne a sérült gyermekek foglalkoztatásában. Az iskola másképp elnevezésû hét keretében két csoport is intézményünket választotta, hogy a fogyatékkal élõk nehézségeirõl, a velük folytatott önkéntes munkáról minél többet megtudjanak.

Tudatában vagyunk, hogy még gyermekcipõben járunk az elfogadás, a szemléletváltás területén, de reménykedünk abban, hogy a hasonló rendezvények elõsegítik ezeknek a folyamatoknak a kiteljesedését.

Végezetül pedig azt is megtapasztaltuk, hogy egy ilyen nap megtervezése, lebonyolítása a szervezõcsapatból is felszínre hozza a kreativitást, a segítõkészséget, illetve a közös munka, az együttdolgozás örömét, ezért ezt a rendezvényt nyugodtan mondhatjuk csapatépítõ tevékenységnek is, amelybõl minden szervezõ példaértékû hozzáállással vette ki a részét. Szívbõl köszönjük mindannyiuk segítségét!vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008