magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Széman Rózsa: Közművelődés a szilágysági Somlyó aljában. A szilágysomlyói EMKE–Magyar Házról


1993-ban az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület az Illyés Közalapítvány segítségével házat vásárolt Szilágysomlyón. Nyolc éven keresztül, 2001-ig a ház megyei EMKE-házként mûködött, Simonffy Irén vezetésével. Ez idõ alatt nagy átalakítások nem történtek az épületen, de volt könyvtár, két elõadóterem, vendégszoba. Nyelvtanfolyamok indultak, ami abban az idõben, az évtizedekig tartó tilalom után igen-igen fontos és jelentõs dolog volt. Ez éveken át zajló programja volt a háznak. Elsõsorban német és angol nyelvtanfolyamokat tartottak, ez utóbbit alap- és középfokú vizsgalehetõséggel. Ezen kívül számos képzõmûvészeti kiállítás, író–olvasó találkozó, színházi és stúdió jellegû elõadások szervezése kötõdött az EMKE-ház mûködéséhez. Nagy hátrány volt azonban, hogy – vezetõje zilahi lévén és somlyói munkatársa nem volt – a Ház és könyvtára sem volt rendszeresen nyitva.


2001-ben volt vezetõváltás, hivatalos bejegyzésre 2002-ben került a szervezet, ekkor vált hivatalosan is önálló intézménnyé. A megyei EMKE-ház név elmaradt és helyi szervezet alakult EMKE–               Szilágysomlyó és vidéke néven. Jelentõs felújítási, átalakítási munka vette kezdetét, mert a ház nagyon elhanyagolt állapotban volt már a megvásárlásakor is. A meghosszabbított nyitvatartás, a kibõvített programok halaszthatatlanná tették a felújítás átgondolását, megtervezését és megvalósítását. Vezetékeket kellett cserélni, falat, tetõt felújítani, tereket bõvíteni, nagyobb számú közönség befogadására is alkalmassá tenni. Ugyanakkor a bútorzatot is meg kellett újítani, kibõvíteni.

Mára a Magyar Ház több szervezetnek is otthont nyújt, a fenntartási költségeket közösen fedezik az együttmûködõ magyar szervezetek. Itt mûködik a Báthory István Alapítvány, az alapítvány könyvtára, Információs Iroda, az RMDSZ helyi szervezete, a szenátori iroda.

A napi nyolcórás rendszeres nyitvatartás jelentõsen hozzájárul ahhoz, hogy a lakosok megismerjék, megszeressék a Házat, tudjanak a programokról, vegyenek részt azokon, járuljanak hozzá, vagy új programokat hozzanak maguk is. Természetesen a mindennapi mûködésen túl ezek a szervezetek rendezvényeik jelentõs részét is itt tartják.

A programok igen változatosak, minden korosztályt és érdeklõdési kört igyekeztünk kielégíteni. Az elsõ években nyáron anyanyelvi táborokat szervezett a Ház, ahol csángó gyerekek ismerkedtek a környékkel, gyakorolták a magyar nyelvet, kézmûveskedtek. Folytatódtak az angol nyelvtanfolyamok, számítástechnikai oktatás zajlott.

Több éven át, az önálló Magyar Iskola megalakulásáig itt tartotta heti rendszerességgel az alapítvány Játékkuckó csoportja a játszóházas foglalkozásait, vetélkedõit, egyéb rendezvényeit.

Az évek során több mint nyolcvan képzõmûvészeti kiállítás, számos könyv- és folyóirat bemutató, író–olvasó találkozó kapott teret a Házban.

Idõseknek Teaházat, minden korosztálynak szóló színvonalas Irodalmi Kávéházat szervezünk, többször volt találkozóhelye a Magyar Ház a helyi magyar vállalkozóknak, a Diáktanácsnak, a pedagógusoknak.

Itt tartja állandó üléseit a Báthory István Alapítvány kuratóriuma és a helyi képviselõk tanácsa is.

Sok év, sok munka, sok pályázat, sok önzetlen segítség után, immár sokkal jobb körülmények közt tervezhetünk és bízhatunk abban, hogy maradhat ez a ház továbbra is nyitott, maradhat magyar szigete Somlyó és környéke közmûvelõdési, mûvészeti, közösségi életének. Programjainkat, a ház fenntartását, javítását is elsõsorban pályázatok útján próbáljuk megoldani, de köszönettel veszünk mindig minden egyéb anyagi vagy természetbeni, emberi erõforrás által biztosított segítséget is.

Az állagmegõrzõ és felújítási munkák ma is rendszeresek. Teljesen fel lett újítva a tetõ, a villanyhálózat, kiállítóteremmé alakult a két egybenyíló lakószoba, megtörtént a bejárati ajtók cseréje, megkezdõdött a fûtésrendszer felújítása is. A benti hálózat nagyrészt már elkészült, idén tovább folytatjuk, s ha a Csorgó utcába is eljut a gázvezeték, amint azt újabban ismét megígérték, akkor csatlakozhat a Magyar Ház is hozzá. Ez újabb lendületet adhat a ház életének, hiszen egy folyamatos hõmérsékletszint tartása több helyiség egy idõben való kihasználását, mûködését is lehetõvé teheti, nem is beszélve a könyvtárban lévõ könyvállomány és bútorzat állagának megõrzésérõl.

A város magyar lakosságának egyre csökkenõ száma miatt különös gondot kell fordítanunk arra, hogy minél nagyobb érdeklõdésre számot tartó rendezvényeket, lehetõségeket tárjunk az emberek elé, melyekkel talán még e folyamat megállításához is hozzájárulhatunk.

A lelkes, önkéntes szerepvállalás, az építõ értelmiségi hozzáállás, a magyarságtudat, közösségi hivatástudat nagyon szükséges és fontos, hosszú távon azonban csak erre építeni nem lehet. A pályázati rendszer is hasznos, de teljesen kiszámíthatatlan.

Jó helyzetben vannak azok a civil szervezetek, amelyek valamilyen önkormányzati támogatásban részesülnek. Ezek száma azonban igen kevés, és az sem a közmûvelõdési szervezetekre jellemzõ. Ez utóbbiak fennmaradásához szükség van háttérként egy erõs intézményrendszerre, hozzáértõ közmûvelõdési és ugyanakkor jó gazdasági szakemberekre is, akik hozzáértéssel, jó ötletekkel segíthetnek a szervezetek fenntartásában. A nyugati világban nem ritka a mecénások támogatása sem egy-egy civil szervezet életében; nálunk még ez a gondolat talán kissé idegen, de bízunk benne, hogy elõbb-utóbb itt is meghonosodik.

Biztos hittel kell építenünk szervezeteinket, mert bármilyen rohanó is a világ, a civil szervezetekre, az emberek találkozására, gondolatváltására, együttesen megtapasztalt élmények átélésére mindaddig szükségünk van, míg nem válunk teljesen gépiessé.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008