magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Kálóczy Katalin: „Lángot adok, ápold, add tovább…” Húszéves a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet


Ünnepi rendezvénysorozatot szervezett 2013. november 14-15-én a muravidéki magyar kultúra alapintézménye, a lendvai Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet, fennállásának 20. évfordulója alkalmából.

A magyar államhatárokon kívül élõ Kárpát-medencei magyar közösségek egyik legkisebbje a szlovéniai, ám intézményei, szakemberei és elkötelezett polgárai révén az anyanyelvû kultúra megõrzésében, átörökítésében, fejlesztésében kiemelkedõ szerepet játszik. E folyamatok töretlenségérõl gondoskodik 20 évvel ezelõtti megalapítása óta az MNMI, ahogy közkeletû nevén beszélnek róla.

Elõzmény nélküli utat választottak két évtizede az intézményesüléssel, mert ebben látták biztosítékát annak, hogy a mûkedvelõ csoportokban, családokban megõrzött nemzeti identitás megerõsödjék, s az egész muravidéki közösséget összetartó erõvé váljék. Intézményük követendõ mintává vált a Kárpát-medencei közösségek közmûvelõdési ernyõszervezeteinek körében. Példájukra alakultak meg egy évtizeddel késõbb, a 2003 és 2008 közötti idõszakban a vajdasági, a felvidéki, a közép-erdélyi és a kárpátaljai magyar mûvelõdési intézetek. Az intézetek és ernyõszervezetek együttmûködésének is meghatározó szereplõivé váltak, és hagyományosan jól megszervezett, magas színvonalú a kapcsolatuk Zala, illetve Vas megye önkormányzataival, szakintézményeivel is.

Mindennapi tevékenységük során oltalmazzák és ösztönzik a közösségi mûvelõdés hagyományos tevékenységeit: a népdaléneklést, a népi táncot, a népi hímzést, a színjátszást, a versmondást, a hangszeres népi zenét; a folyamatos mûködésen túl bemutatókkal, versenyekkel, alkalmi rendezvényekkel, vendégszereplések megszervezésével gondoskodnak életképességükrõl.

A közösségi mûvelõdés pártfogásán túl a muravidéki magyar tudományosság támogatásában is részt vesznek: tudományos ülésszakok, értekezletek megszervezésével, tudományos könyvek kiadásával. Eleven kapcsolatot ápolnak a kortárs képzõmûvészettel: kiállításokkal, kiadványokkal jelenítik meg a regionális teljesítményt, amely közösségi tereiknek a hétköznapokon is keretet, hátteret ad. Újraélesztették és magas színvonalra emelték a színjátszást: az Egy & Más Vándorszínház produkcióinak minõsége hamarosan szétfeszíti az amatõr kereteket.

A jubileumi ünnepség elõestéjén éppen a társulat Kabaré címû tehetséges, szuggesztív elõadását tekinthették meg a vendégek a kapornaki mûvelõdési ház színháztermében. Az elõcsarnokban pedig az újjáélesztett hetési hímzés legszebb darabjai várták a látogatókat.

November 15-ét az ünneplésnek és az együttgondolkodásnak szentelték a szervezõk. A délelõtt folyamán Eredmények és jövõképek a magyar kultúrában címmel ünnepi ülést tartottak a lendvai városháza dísztermében.

Az ülésen a Magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága képviseletében részt vett Prityiné Szabó Judit fõosztályvezetõ asszony, aki Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár levelével köszöntötte az intézetet. Jelenlétével megtisztelte és üdvözölte a tanácskozást Anton Balaľek, Lendva város polgármestere és Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke is. Az ülést Kepe Lili, a Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet igazgatója vezette. A korábbi, alapító igazgatónak, Göncz Lászlónak az erre az alkalomra készített áttekintõ tanulmányát az intézet munkatársa olvasta fel. A tanulmány megtalálható az intézet által az ünnepi alkalomra kiadott kis kötetben, amelynek a rendezvénysorozat mottójául is választott Reményik Sándor-idézet a címe: „… lángot adok, ápold, add tovább…”

Az ünnepi tanácskozáson részt vettek a muravidéki oktatási-kulturális intézmények, a Kárpát-medencei partner szervezetek és magyarországi közmûvelõdési-kulturális intézmények képviselõi, akik felszólalásaikban rendre megfogalmazták az MNMI kivételes szerepét, sokszínû, szerteágazó tevékenységét, hatékony kultúrapártoló magatartását és az ehhez szükséges emberi tényezõket: a hitelességet, a magas rendû ízlést, a teherbírást, a nyitottságot és a toleranciát.

Az alapítók közül Bence Lajos költõ, szerkesztõ emlékeztetett arra, hogy a muravidéki magyarság „egyház és iskola” nélkül kezdte meg kisebbségi életét, a „nem lehet kihalni” parancsára, amelynek tudatosodása formálta a muravidéki magyar értelmiség küldetéstudatát.

Megszólaltak a muravidéki magyar köz- és felsõoktatás, a könyvtárügy, a média és a református egyház képviselõi. Hangsúlyozták az MNMI létének, munkája minõségének értékét, kisugárzását, amely a többi terület mûködésére is jótékonyan hat.

A Kárpát-medencei partner szervezetek vezetõi elismerésüket és jókívánságaikat fejezték ki. Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Szövetség elnöke arra a Németh László-i gondolatra emlékeztette a jelenlévõket, hogy egy nemzeti kisebbségi közösség akkor tud életben maradni, ha elitté válik. A szövetség elismeréseképpen átnyújtotta Kepe Lilinek a VMMSZ aranyplakettjét. Hajnal Jenõ, a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet igazgatója a közösségerõsítés példamutató tettének nevezte az MNMI tevékenységét, külön kiemelve, hogy a fiatalokat is be tudta vonni a közösség önmagára eszmélésének folyamatába. Bárdos Gyula, a Csemadok Országos Tanácsának elnöke, Görföl Jenõ, a tanács fõtitkára a felvidéki közmûvelõdési szervezetek köszöntését, üdvözletét adták át. Huszár László, a Szlovákiai Magyar Mûvelõdési Intézet igazgatója a Kárpát-medencei magyar közmûvelõdés egységét, a közös gondolkodást, a közös felelõsséget hangsúlyozta. Széman Péter, az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület új elnöke bejelentette, hogy az EMKE díszoklevelét áprilisban a történelmi egyesület közgyûlésén, Kolozsváron, az erdélyi magyar közösség körében kívánják átadni Kepe Lilinek. A horvátországi magyar szervezetek nevében Juhász Sándor, a Magyar Egyesületek Szövetségének elnöke és Sipos Zsivics Tünde, a Baranyai Júlia Népfõiskola igazgatója szólalt fel. A tartalmas délelõtti program hátralevõ részében magyarországi intézmények és szervezetek jelen levõ képviselõi köszöntötték a jubiláló intézetet.

Az ünnepi rendezvénysorozat központi, hivatalos eseményére aznap este a Makovecz Imre tervezte Lendvai Színház- és Hangversenyteremben került sor. A mûsor elõtt rövid beszédekkel köszöntötték az intézetet L. Simon László, a Magyar Országgyûlés Kulturális és Sajtó Bizottságának elnöke, illetve dr. Aleą Èrniè, a szlovén kulturális tárca államtitkára. Mindketten hangsúlyozták a Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet tevékenységének hatékonyságát, amely messze fölülmúlja a maroknyinak mondott muravidéki magyarság létszámát.

A kiválóan megszerkesztett ünnepi mûsorban a helyi mûkedvelõ csoportok és amatõr mûvészek legkiválóbbjai mutatkoztak be: nagy létszámú alkalmi népdalkórus, néptáncosok, versmondók, énekes és hangszeres elõadó. Az ünnepi mûsort fogadás zárta.

 A rendezvénysorozat két napja alatt a vendégeknek barátságos otthont jelentett a Bánffy Központ, amely Lendva Fõ utcáján kávézójával, magyar könyvesboltjával szemlátomást „belakott” helye a magyar közösségnek. Akárcsak Kapornakon, itt is a helyi hímzésekbõl készült alkalmi kiállítással kedveskedtek a vendégeknek.

Mind a 20 éves tevékenység, mind pedig a kétnapos program értékelésében szeretettel és tisztelettel kell megemlítenünk Göncz László és Kepe Lili nevét. Göncz László az alapítástól 2008-ig volt az MNMI igazgatója, azóta a szlovéniai magyar kisebbség parlamenti képviselõje. Kepe Lili, a korábbi igazgatóhelyettes pedig 2008 óta vezeti az intézményt. Kivételes szereplõi a Kárpát-medencei magyar kultúrának. Ahogy Kepe Lili jó pár évvel ezelõtt találóan fogalmazta meg: nem végvár az övék, hanem a magyar kultúra fellegvára.

Nem véletlen, hogy az elismerõ szavakban megbúvó képek mind a fényhez, a tündökléshez kapcsolódtak. Áttekintõ tanulmányában Göncz László maga is „fényesen tündöklõ drágakõnek” nevezte saját életében az intézetet. Ahhoz, hogy ez így legyen, mindkettejük küldetéstudatára, ügyszeretetére, mûveltségére, ízlésére, jó kapcsolatteremtõ képességére, teherbírására volt szükség. Szükség volt arra a csapatra is, amely követte és követi õket: Patyi Zoltánra, Baèi Zsuzsannára, Gönc ©tiblar Renátára, Vida Simonára, Bogatec Gomzi Brigittára, Simon Mónikára, Farics Doriszra, Horvat Damjanra, Visoènik Józsefre, Golubiè Teréziára és Balaskó Enikõre, az MNMI munkatársaira.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008