magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Murad Betty: Művelődés 2013. Tartalomjegyzék


Közművelődés, riport

Ábrám Zoltán: Kelemen Ferenc laudációja 7:4; Megemlékezés a Don-kanyari áldozatokról 2:4; (Honismereti) Népfõiskola Erdélyben 11: 3

Bakó Botond: Szórványsziget Nagyenyeden 10:14

Balogh Zsuzsa–László Miklós: Kolozsvárról Stuttgartban 7:6

Bartha András: Pusztinai Közösségi Magyar Ház 9:17

Bartha Bálint: Flóriska Attila 5:14

Benkõ Levente: Az együttmûködés mindig jó. Interjú Magdó Jánossal, Magyarország kolozsvári fõkonzuljával 8:3; Az evangéliumos építõ köszöntése 2:3; Fõhajtás a hõsök emléke elõtt   9:15; Háborús sírok a magyarvistai temetõben. Vészterhes idõk anyakönyvek és szemtanúk emlékezetében 1:4; Lett ágyú! 1848-as emlékhely Erdõvidéken: Bodvaj 3:3; Mentõövet kell nyújtani a szórványmagyarságnak. Az EMKE évi közgyûlése 5:3; Színes tartalom könyvben, filmen és a valóságban 10:3

Benkõ Judit: Találkozások – dallal, múlttal, egymással, önmagunkkal 3:6; Tóth Guttman Emese 5:9

Bocsárdi László: Pálffy Tibor 5:11

Bodó Barna: Szekernyés János 5:14

Bodor Pál: Csép Sándornak mindannyian fontosak voltatok. Egy erdélyi jellem emlékére 3:9

Boldizsár Zeyk Imre: 125 éves a tordaszentlászlói kórusmozgalom 8:14

Csávossy György: Ez a ház olyan, mint embernek a szíve 10:15

Dáné Tibor Kálmán: Beköszöntõ 7:3; Hogyan tovább, Mûvelõdés? 9:3; Kós Károly emlékezete 12:3; A Magyar Népfõiskolai Társaság 11:3

Dávid Lajos: Közmûvelõdés a szórványban. A nagybányai Teleki–Magyar Ház 8:6

Demeter Mária: Fogyatékkal élõ gyermekek napja Baróton 11: 6

Dukrét Géza: Húszéves a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédõ és Emlékhely Társaság 10:8

Dupka György–Zubánics László: Ötéves a Kárpátaljai Magyar Mûvelõdési Intézet 10:17

EMKE-közgyûlés 5:3

EMKE-díjak 5:4

EMKE-laudációk 5:4

Füzesi Magda: Újságírás határok nélkül. „A közös fészek melege” 9:11

Gaal György–Maksay Ádám–Albert Ferenczy Eszter: A Kelemen Lajos mûemlékvédelmi díj szabályzata 4:8

Gergely Gyula: Díjalapítás és tárlatnyitás. A Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság közgyûlése 4:6

Felhívás a Kárpát-medence kórusaihoz 4:10

Hadnagy Jolán: Új közmûvelõdési létesítmény a Székelyföldön. A Tamási Áron Alkotóházról 10:16

Hajnal Jenõ: A Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet 8:12

Házy Bakó Eszter: Felhívás a XX. Bartalis János versmondó versenyre 10:7

Huszár László: A civil világból a szakmaiba. A Szlovákiai Magyar Mûvelõdési Intézet 11:10

Kálóczy Katalin: „Lángot adok, ápold, add tovább…” Húszéves a lendvai Magyar Nemzetiségi Mûvelõdési Intézet 12:8

Kántor Lajos: Karácsonyi Zsigmond 5:6

Katona Gyöngyi: Anyaországi szemmel az erdélyi közmûvelõdési szigetekrõl 8:9

Kerekes Hajnal: Valóra vált merész álom a nagyenyedi Dr. Szász Pál Magyar Közösségi Ház 10:10

Keszeg Vilmos: Szõcs Levente 5:7

Kiss Olivér: Túra, kultúra és számítástechnika. Gyalogtúrán Kolozsvártól Sztánáig 9:13

Kocsis Tünde: Verssel élõk. Az ÕszinTE versszínház és a Versben élõ találkozások 10:5

Kónya-Hamar Sándor: Közmûvelõdésrõl a közmûvelõdésért 9:7

Kötõ József: Mi, Bethlen Gábor. In memoriam Csép Sándor 5:15; Rekita Rozália és Jancsó Miklós 5:10

Kurta József: Emõdi András 5:13

Kuti Márta: Irodalom két damasztszalvétán. Az Igaz Szó megjelenésének 60. évfordulójára 2:6

Laczkó Vass Róbert: Nyitott szemmel I. 11:18; II. Én elmentem Afrikában fél pénzen... 12:9

László Györgyi: EKE–EMKE–Mûvelõdés 9:13

Maksay Ádám: Öt pontban az erdélyi mûemlék-védelemrõl 4:8

Máriás József: „Sors, nyiss nekem tért…” Beszélgetés Hitter Ferenccel 7:8

A Maros megyei EMKE díjazottjai 7:4

Márton Attila: Népnevelõk a népfõiskolán. Moldvai csángó oktatók Lakiteleken 5:16

Matekovits Mihály: Bencze Mihály 5:8; Szórványban – a határ mellett 12:7

Mátyus Aliz: Együttmûködési lehetõségek 9:10

Murad Betty: Mûvelõdés 2013. Tartalomjegyzék és névmutató 12:15

Neményi József Nándor: A schengeni vakvágány (1.) Esélyeink és kilátások egy sorsdöntõ évben 4:3;  A schengeni vakvágány (2.) 5:23

Németh Júlia: Székely Géza 5:12

Nyisztor Ilona Európai polgári díja Brüsszelben 11:15

Pávai István: Györfi Erzsébet 5:6

Péter István: Merre tovább, Mûvelõdés? 9:8

Plesa Róbert: Báthory Erzsébet – a mûfajteremtõ musicalopera. Beszélgetés Gombár Annamáriával 1:10

Rácz Levente: Gondolatok a Magyar Közösségi Házról 10:12

Sándor Ferenc: Kerekasztal-beszélgetés a folyóirat jövõjérõl 9:4

Sebestyén Mihály: Száztizenhárom sor Nagy Miklós Kundról 7:5

Szabó Zsolt: Évforduló csemeteültetéssel. Húszéves a torockói Tóbiás ház 11:15; Hatvanöt éves a Mûvelõdés 1:3; Obsit 6:3

Szarvas Anita: Az idõsképzés társadalmi szerepe és módjai 11:13

Széman Emese: Huszadszor is elsõk. Két évtizede alakult a szilágysomlyói Báthory István Alapítvány 1:7

Széman Rózsa: Közmûvelõdés a szilágysági Somlyó aljában. A szilágysomlyói EMKE–Magyar Házról 11: 8; Szilágysomlyótól Nagyajtáig. Összefonódott a Szederinda és az Áfonya 5:18

Szikszai Mária: Kultúratudomány szak indul a kolozsvári Babeº–Bolyai Tudományegyetemen 8:11

Takács Gábor: Egy kiállítás margójára 4:9

Visky András: Panek Kati 5:11

Zahoránszki István: Civil élet a végeken. A Hollósy Simon Mûvelõdési Egylet 12:6

 

Galéria

Báthori Gábor: A testvérváros tisztelete 3:13

Benkõ Levente: „A közösségéért tevõ embernek akarok szobrot állítani”. Interjú Gergely Zoltán szobrászmûvésszel 12:4

D. Makkai Réka: M. Makkai Piroska fametszetei 12:19

Forró Miklós: Akár egy nagy családban. Látogatóban Márton Árpád festõmûvésznél 7:12

Kiss László András: Jakab Ilona színvilága   10:20

Kolozsi Gergely István: Emberek és embersorsok. Egy mûvész élete és halála: Reschner Gyula (1891–1974) 6:22

Lõrincz Ildikó: Kolozsvár – a jövõ mûvészetének városa. Beszélgetés Szakáts Istvánnal 12:12

Orbán István: Balázs Ernõ kolozsvári belvárosi sétái 6:4; Jóbarát (1925–1940). Egy katolikus ifjúsági folyóirat képanyaga 4:1; Kalotaszegi kompozíció 9:18; Portrévázlat Suba László tordai szobrászmûvészrõl 11: 22

Szabó Zsolt: Makrai Zsuzsa Báthory-címerei 3:12; Miklosovits László és Babits Mihály négykezese 8:17; Orbán István 60 éves 1:17

Szekeres Attila: Címerében három farkasfog 3:13

Takács Gábor: Szekernyés Márton emlékére (1924–2004) 5:20

 

Vadrózsa

Kósa László: A Vadrózsák második kötetének budapesti bemutatója 12:

Nagy Zsolt: Egy vidéki muszáj-Herkules néprajzi gyûjtõtevékenysége. Fülöp Dénes 1976-os kézirata 7:14; Orbán Balázs és a székely gyümölcskultúra 4:16

Seres Bálint: Adatok a kopjafa értelmezéséhez 1:13

 

Enciklopédia

Bakó Botond: Egy életmû feltámadása. Elekes Károly (1844–1922) 3:24

Bartók Katalin–Farkas Zoltán–Svoboda Szilárd:  Váczy Kálmán emlékezete 7:20

Benkõ Judit: A polihisztor és a barátságos zenei élet 6:11

Benkõ Levente: A csendesen dolgozó emlékére 2:14; A lehetetlen védelem. Váczy Kálmán és a szilágysági magyarok népbírósági pere 7:25; Amirõl a levéltári iratkilométerek nem beszélnek. Sára Sándor Magyar nõk a Gulágon címû filmje kapcsán 11: 25

Csávossy György: Édes iskola 3:20

Demeter Vincze Tekla: Az erdélyi kortárs zenérõl 8:20

Fazekas Lóránt: Katonasorsok az elsõ világháborúban. A szatmárnémeti Szabó testvérek a vérzivatar forgatagában 2:19; Katonasorsok az elsõ világháborúban. A vetési Vlád Endre emlékezete 8:23

Gaal György: Ahogy õseink örököltek 12:27

H. Szabó Gyula: Helikonos találkozó Marosvécsen 10:24

Hajdu Attila: Megpróbáltatásom stációi 2:14

Kónya-Hamar Sándor: Adalékok és feljegyzések a Nyírõ-ügyhöz 6:19; Vita Sándor 3:18

Krajnik-Nagy Károly: Szakrális természetélmény Reményik Sándor Nagykõhavas-ciklusában („Szemeimet a hegyekre emelem”) 4:25

Kuti Márta: Híres erdélyi magyarok (1000–1990). Januári–februári évfordulók 2:27; Márciusi évfordulók 3:28; Áprilisi évfordulók 4:27; Májusi évfordulók 5:30; Júniusi évfordulók 6:29; Júliusi évfordulók 7:28; Augusztusi évfordulók 8:28; Szeptemberi évfordulók 9:28; Októberi évfordulók 10:28; Novemberi évfordulók 11:29; Decemberi évfordulók 12:29

László Bakk Anikó: És a cselló életre kelt 6:7

Lászlóffy Csaba: Jelenések – Jékely Zoltán 10:27; Megtisztulás (avagy a nyelv logikája). Esszérészletek Márairól 8:21

Mezey Katalin: Pályázati kiírás 2:31

Miklosovits László: Nehéz az út… 8:18

Molnár B. Lehel: Brassai Sámuel, a százzal haladó 6:8

Oláh-Gál Róbert: Ifj. báró Kemény Simon 9:25

Pomogáts Béla: A költészet felszabadító ereje. Száz esztendeje született Jékely Zoltán 10:25

Sas Péter: „Egy emberbõl az marad meg, ami az emberek emlékezetében róla megmarad”. Interjú a 90 éves Kiss András nyugalmazott fõlevéltárossal (3.) 1:23; Kelemen Lajos és a Hun Szövetség 12:25; Kelemen Lajos ismeretlen testamentumai 1910-bõl és 1925-bõl 9:22; Kelemen Lajos lemondása (Ismeretlen életrajzi forrás 1907-bõl) 5:28

Szász István Tas: Hetvenöt éves a Vásárhelyi Találkozó (2.) 1:27

Takács Gábor: Kõbe faragott Biblia a mediterrán-térségben 4:23

Vincze János: A katyñi tömeggyilkosság és Orsós Ferenc igazsága 6:27

Vincze Zoltán: Adatok Kós Károly sztambuli tanulmányútjához 4:20; Üzenet egy másik fekete kolostorból 6:14

 

Könyvesház

Ábrám Zoltán: A szabadság terhe 4:30

Balázs Imre József: A megszelídített sárkány 8:26

Demény Péter: Ki látja meg a túrós csuszát? 11:28

Erdõs Zoltán: Egy autonóm közösség mindennapjai a 17. századi Erdélyben 5:27

Gaal György: A világjáró grafikus 8:27; Templom a Fõtéren. A kolozsvári Szent Mihály-templom képben és szóban 2:8

Kósa László: Könyv a Hunyad megyei református magyarságról 8:25; Templom jobbágya, megye zsellére 5:26

Kovács Eszter: Civil szervezetek idei kiadványai 8:27

Máriás József: Elek György kérdez 9:28; Erdélyi magyar népmûvészek 2:9

 

 

Vendégoldal

Kassai Figyelõ

Skultéty Csaba: „Európa felé?” A Kassai Figyelõ tízéves jubileumán 2:11

 

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008