magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Murad Betty: Tartalomjegyzék és névmutató 2010. I. rész


Közmûvelõdés, riport

Ábrám Zoltán: Húsz esztendõ emlékezete 5:10; Tófalvi Zoltán laudációja 7:6

Árkossy István: Kilencvenöt hársfalevél. Festmény helyett 95 éves Édesapámnak 2:16

Benkõ Levente: A közmûvelõdés fölöttébb szükséges voltáról 11:3; A mellõzöttségtõl a nemzeti darabig, avagy a Bánk bán örök idõszerûsége 5:16; Az összefogás gyümölcse. Tetõ alatt a Kalotavár Magyarvistában 8:3; Huszonegy esztendõ 12:3; Kolozsvári Magyar Napok. Az életképesség és értékteremtés napjai 9:3; Megvalósuló álmok 2:3; Múltbõl merítõ jelen a kalotaszegi Sztánán 3:3; Százhuszonöt esztendõ hídfõi és kövei 125 éves az EMKE 6:3

Benkõ Samu: Kiss András laudációja 10:3

Berszán Lajos: Hajdó István esperes-plébános laudációja 10:6

Csomafáy Ferenc: A munka egyszer meghozza gyümölcsét. Beszélgetés Horváth József karmesterrel 2:8; Horror is nevelhet. Az önbíráskodás nem megoldás 10:20; Imád énekelni. Fülöp Márton portréjához 4:5; Kolozsváron is lehet világra szóló filmet készíteni. Felméri Cecília filmes sikere 5:14; Korniss Péter megteremtette saját világát 8:4; Varga Katalin 3:13; Viva Vox másodszor 12:30

Dáné Tibor Kálmán: A Barabás Miklós Céh laudációja 10:5

Dukrét Géza: XVI. Partiumi Honismereti Konferencia. Ismerkedés Nagyváraddal  12:4

EMKE-díjak 2010 6:4

EMKE-laudációk 6:4

Farkas Zoltán: Az egyszemélyes kutatóintézet. 130 éve született Konopi Kálmán 4:4

Filep Antal: Az EMKE 125 éve magyar örökség 10:4

Fodor György: Dsida Jenõ-nap. Az Istenszeretettõl áthatott költõre emlékezett Kolozsvár 4:7

Gaal György: A mûemlékvédõ Balogh Ferenc (1941– 2001) 5:6; Húszéves a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság. Ünnepi közgyûlés 5:3; Rendhagyó turistakalauz 2:6; Sándor József, az EMKE alapítója 7:3

Gálfalvi Zsolt: A Román Televízió bukaresti magyar adása 6:6

Gáspár Attila: Szilágysági magyarok az ezredfordulón „A bábszínház a csodák világa”. Beszélgetés Meleg Attilával 3:10; „Édesapámnak sok mindent köszönhetek”. Beszélgetés Major Miklóssal 8:8; „Csak magam akartam lenni minden körülmények között”. Beszélgetés Kui Jánossal 1:12; „Ígérd meg, hogy ezt a földet soha nem hagyod el!” Beszélgetés Lakóné Hegyi Éva régésszel 9:11; „Jóra változtatni a világot”. Beszélgetés Demeter Attila festõmûvésszel 11:11; „Zilahi maradtam”. Beszélgetés Õsz Csaba bábszínésszel 5:11

Graur János: A Pesty Frigyes-díj 2010. évi kitüntetettjei 7:7

Guttman Mihály: Újraalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte a Romániai Magyar Dalosszövetség 2:10

Halmos Katalin: Fekete Miklós laudációja 2:14

Házy Bakó Eszter: Molnár János 6:11

Iszlai Enikõ: Bazsó Dombi Ferenc laudációja 2:15

Jakobovits Miklós: Tõzsér József és Kozma Mária 6:12

Jánosi József: Ivácson László 6:6

Kelemen Antal: Gyergyai Barna laudációja 2:12; Kiss Katalin laudációja 2:12

Király István: Ambrus Ádám 6:14

Kovács András: Csíky Csaba laudációja 2:13

Kozma Zsolt: Az erdélyi magyar protestáns lelkészképzés magyar örökség 10:10

Köllõ Katalin: Kézdi Imola 6:11

Kötõ József: Csíky András 6:10

Krajnik-Nagy Károly: Üzenet Erdélybõl 8:4

Lengyel László: Változatok a hûségre 1:6

Lisztóczky László: Az egri Dsida Jenõ Baráti Kör 2009. évi munkája 2:4

Magyar Örökség-díjak Kolozsvárt 10:3

Mátyás Károly: Rózsa Imre laudációja 2:11

Medgyessy Éva: Kilyén Ilka laudációja 10:8

Murad Betty: Mûvelõdés 2010. Tartalomjegyzék és névmutató 12:15

Páll Gyöngyvér: Fiatalok filmesztétikai képzése az Erdélyi Nemzetközi Filmfesztiválon 3:15

Pillich László: Egy néptáncfesztivál csodái 9:8; Észak Dél ellen. Húsz éve alakult a Kolozsvári Magyar Demokrata Tanács 1:4

Pleºa Róbert: Az erdélyi magyar kulturális élet változásai. Interjú Szép Gyulával, a Kolozsvári Magyar Opera ügyvezetõ igazgatójával 3:8; MOL-tábor Torockón 7:9

Pomogáts Béla: Radnóti Miklós emléktáblája elõtt 3:6

Poráczky Rozália: Okos Rigó Ilona 6:13

Pozsony Ferenc: Olosz Katalin 6:7

Sára Sándor: A képlátó ember méltatása 10:9

Sipos Gábor: Gergelyné Tõkés Erzsébet 6:13

Skultéty Csaba: Egy tiszta hang Kárpátaljáról. Weiss Sándor élete 7:8

Sylvester Lajos: Benedek Elek emlékalbum 2:31

Szabó Zsolt: Futó pillantás hátra 1:3; Isten éltesse, Sándor bácsi! 2:16

Szász István Tas: Asztalos Miklós emlékezete 11:5; Világ árnya – világ fénye. Kiállítás és könyvbemutató 9:9

Szekernyés János: A magyar csalogány. 120 éve hunyt el Hollósy Kornélia 10:15

Széman Emese Rózsa: Egész-ség és jövõkép a XVIII. Báthory Napokon Szilágysomlyón 10:12

Szép Gyula: A Tomcsa Sándor Színház 6:9; Kelemen Hunor laudációja 5:8

Szilágyi Aladár: Dukrét Géza 6:7

Szilágyi Zsolt: Sipos Zoltán 6:8

Szörényi László: … és meghalni? 8:6

Tátrai Zsuzsanna: Kovács Ágnes emlékezete 1:9

Tötszegi Tekla: A népi textilkultúráról – mindenkinek 5:18

Vekov Károly: Egy mártír emlékezete. Demeter Béla Magyar Öröksége 4:3

xxx A XXI. Tordaszentlászlói Kórustalálkozó felhívása 4:31

xxx Vásárhelyi EMKE-hírek 7:4

 

Enciklopédia

Ábrahám Barna: Václav Pankovèín életmûvének magyar olvasata 11:30

Bakó Botond: Apáczai utazásai és iskolái (1625–1659) 1:23; Nehéz idõk rektorprofesszora 12:19

Benkõ Levente: A Berde Mária-hagyaték titkaiból. Erdélyi szerzõk ismeretlen kéziratai a Kolozs megyei levéltárban 1:19; Gloria Victis! Erdõvidéki politikai elítéltek 10:26

Csetri Elek: Kelemen Lajos (Részlet az Elõszóból) 4:14

Diószegi György Antal: Adalékok a 17. századi magyar zenetörténet egyik fényes csillagához, avagy Spielenberg János hangszeres zenész, zeneszerzõ élete és alkotásai 3:21

Egyed Emese: Kulturális transzferek. Filológia–színház–pedagógia. Visszapillantás az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendezvénysorozatára 12:5

Farkas Magda: Elmélkedések. Dégenfeld Sándor könyve 3:25

Fekete Albert: Szemelvények az Erdélyi Mezõség nemesi kertkultúrájából 11:7

Finály Henrik: Látnivalók Kolozsvárt 1891-ben 7:16

Gaal György: Amit nem árt ismét elmondani. Gálffy Attila könyvérõl 4:28

Gordiè Petkoviè, Vladislava: Kilenc utazás 11:27

Gurzó K. Enikõ: A borosjenõi Losonczi-vár a negyvennegyedik helyen a legveszélyeztetettebbek listáján 2:22; Mûemlék-felújítás Temesváron 4:26

Gyõrfi Dénes: Veress-elõdök emlékezete Nagyenyeden I. Id. Veress István 12:11; Nagyenyed város 330 éves constituciója 3:17

György Béla: Báró Eötvös Józsefnek, Mikes Kelemen-i  stílusban 3:20

Halmesvirta, Anssi: A magyar illúziók és a reálpolitika: az 1956-os forradalom a budapesti finn diplomaták szemével 6:20

Kertész Bagala, Kolomán: Ének a derékba tört hangyaútról 11:29

Kortárs közép-európai irodalmak 11:20

Krajnik-Nagy Károly: Széchenyi Brassóban 9:24; Sziklarepesztõk a Vaskapunál 9:23

Kupán Árpád: A legnagyobb magyar bihari napjai 9:20

Lajos Katalin: Ion Nete írásmûvészete 11:22

Lakatos Artúr: Balázs Ferenc 3:26

Lengyel Dénes emlékezései 12:6

Makay Botond: A boksánbányai leányegyház 3:23; Bánsági és Arad vidéki magyar lapok 2:28

Manasia ªtefan: Az elfelejtett gyémánt. Néhány szó az új román költészetrõl 11:20

Máriás József: Hiábahaza 12:10

Maxim Orsolya: Bod Péter térképei 1:28

Moldovan, Vlad: Internet és irodalom Romániában 11:21

Nete, Ion: „Minden emberben egy világ vajúdik” 11:24

Nyyssönen, Heino: Felkelés, forradalom, szabadságharc. Az 1918-as háború elnevezései és a politika Finnországban 6:24

Oláh-Gál Róbert: A Bolyaiak jövedelme 8:25

Orbán István: A kolozsvári Finály család 7:15

Sike Lajos: Barangolás Széchenyi Istvánnal 9:17

Skultéty Csaba: A közjegyzõség intézménye történelmünkben 12:29; Késmárk egykori német–magyar diákvilága 1:30

Szabó Emília: Erdély elsõ mineralógus utazója 8:21; R. Berde Mária 1:16

Szabó Zsolt: Csetri Elek (1924–2010) 4:13

Széchenyi emlékév Nagycenktõl Brassóig 9:17

Széman Péter:  Kisebbségi beteg, kisebbségi orvos a Kárpát-medencében 12:27

Thurman Zoltán: Szobrok a térben 5:24

Tóth Pál Péter: A magyar népességfejlõdés meghatározottsága. Múlt, jelen, jövõ 4:20

Tringli István: Mátyás király külpolitikája és diplomatái 2:19

Vali Zsuzsa: Pusztuló mûemlékek Erdélyben. Kiszsolna középkori temploma 8:16

Vares, Vesa: A jobboldaliság és a konzervativizmus eltérõ feltételei és irányvonalai Finnországban és Magyarországon a két világháború között 6:29

 

Galéria

B. Kõrössy Ibolya: Amit a batikolt selyemrõl tudni kell 10:22; Mûhelyvallomás 10:22

Ferenczy Miklós: Kiállítási megnyitó 4:11

Forró Miklós: Álarcban – Tekintetek – Tájak (avagy a kettõsség állandó varázsában) Kötetlen beszélgetés Lõrincz András Ernõ színmûvésszel 12:8; Gyökerek üzenete. Beszélgetés Hadnagy Gabriella marosvásárhelyi festõmûvésznõvel 2:17

Heim András: Aktív szemlélõdés, és ami mögötte van. Balázs László és Takács Gábor bonchidai kiállításáról 10:25

Holló Barna:  A Gyimesek szerelmese 4:8

Kántor Lajos: Gazdag formavilág 10:22

Orbán István: Balaskóné Osváth Zsuzsa festõmûvész 6:15; Darkó László festõmûvész emlékére 5:20; Rövid vallomás 7:10

Székely Géza: Barangolások Gy. Szabó Béla emlékére 8:13

Szentimrei Judit: Sok szép emlék 10:24

Takács Gábor: A Bei Hai park 3:16; In memoriam Szederjesi András 8:11; Liviu Vlad itáliai rajzai 11:17

Wagner Péter: A Gyimesek legszebb vidéke 4:9

 

Vadrózsa

Dulainé Madarász Annamária: Szászfenesi hajnali 2:30

Gurzó K. Enikõ: Az elfeledett bánsági egyiptológus. Herz Miksa keze nyoma 3:29

Kun Árpád: Temetkezési szokások Mezõkeszüben az 1950–60-as években 8:29

Veres Emese: Divatos-e a koporsó? A barcasági csángók sorsfordító rítusának változása az elmúlt 250 évben 9:28

 

Játékszín

Csávossy György: Ilonavár. Zenés mesejáték három felvonásban 7:20

 

Illusztrációk

 Ambrus Ádám 6:5

Apáczai Csere János 1:23

I. Apafi Mihály  1:25

Apostu, Sorin 9:5

Árkossy István 9:9:

Árkossy Sándor 2:16

B. Kõrössy Ibolya 10:2, 22–24

Bágyoni Szabó István 9:9

Balaskó Nándor 6:18

Balaskó Zsuzsa l. Balaskóné Osváth Zsuzsa

Balaskóné Osváth Zsuzsa 6:2, 15–19, 31

Balázs Ferenc 3:26

Balázs László 10:25

Balogh Dezsõ 11:16

Balogh Ferenc 5:7

Bánffy Ádám 11:9

Bara István 5:4

Baráth Csaba 9:18

Bartoldi, August 5:29

Bazsó Dombi Ferenc 2:15

Benedek Elek 2:31

Benkõ Boróka 5:17

Benkõ Ferenc 8:21

Benkõ Levente 10:13

Benkõ Samu 10:3

Berde Mária 1:16

Berszán Lajos 10:7

Bethlen Gábor 1:24

Bitay Anna 6:16

Bod Péter 1:28

Bolyai Gergely 8:27

Bolyai János 8:25-27

Bordi András 6:2

Boros Zoltán 6:4

Bortnyik Irén 6:16

Both Zsuzsa 4:8

Brâncuºi, Constantin 5:30-31

Ciupe, Aurel 6:16

Ciupéné Király Mária 6:16

Csetri Elek 4:13

Csíky András 6:4

Csíky Csaba 2:13

Csomafáy Károly 6:16

Dáné Tibor Kálmán 10:5

Darkó László 5:2, 19-23,

Daróczi Tamás 5:17

Demény Ferenc 6:16

Demeter Attila 11:11-13, 16

Dénes László 11:21, 31

Demeter Béla 4:3

Dine, Jim 5:28

Dukrét Géza 6:4

Egyed Ákos 9:26

Elekes Gyula 12:23

Elekes Viktor 12:19, 21, 23

Éltes Barna 10:28

Eriksen, Edvard 5:26, 29

Fadrusz János 5:31

Falkonet, Étienne 5:29

Falusi Márton 11:21

Fekete Albert 11:8-10

Fekete Emõke 9:5

Fekete János 5:31

Fekete Miklós 2:14

Felméri Cecília 5:15

Ferenczy Miklós 4:8

Filep Antal 10:4

Finály Henrik 8:15

Fülöp Márton 4:5; 5:17

Gaal György 5:4, 9

Gáll Annamária 8:4

Gáspár Attila 10:12

Gergelyné Tõkés Erzsébet 6:5

Gidófalvy István 12:29

Gillenhammar, Charlotte 5:28

Gordic Petkovic, Vladislava 11:21

II. Gusztáv Adolf  5:25

Gy. Szabó Béla 6:30, 31; 8:2, 6, 7, 10, 13–15, 28

Gyergyai Barna 2:12

Hadnagy Gabriella 2:2, 17, 18

Hajdó István 10:6

Halmos Katalin 2:14

Hauer Erich 7:7

Herz Miksa 3:29, 30

Hoffmann Edit 10:27, 28

Holló Barna 4:8

Hollósy Kornélia 10:15, 16

Horváth Elekes Ida 12:22

Horváth József 2:10

Iszlai Enikõ 2:15

Ivácson László 6:4

Izsák Márton 5:26, 27

Kádár Károly 5:30

Kádas Levente 10:14

Karlssohn, Olle 5:28

Kazinczy Ferenc 3:6

Kelemen Antal 2:12

Kelemen Hunor 5:9

Kézdi Imola 6:4

Kézel Ilus 6:16

Kilyén Ilka 10:8

Kiss András 10:3

Kiss István 5:25

Kiss Katalin 2:12

Kolozsvári Márton és György 5:25

Korniss Péter 8:5; 10:9

Kós Károly 9:7

Kotzebue, Lidia 5:31

Kovács Ágnes 1:10

Kovács András 2:13

Kováts Elekes Ildikó 12:23

Kozma Mária 6:5

Kozma Zsolt 10:11

Kui János 1:12

Lajos Katalin 11:20

Lakóné Hegyi Éva 9:11-13

László Rózsika 6:16

Leitli Norbert 10:14

Lengyel Dénes 12:6

Lisztóczky László 2:4

Lisztóczky Lászlóné 2:5

Lõrincz András Ernõ 12:8, 9

Major Miklós 8:8, 9

Manasia, ªtefan 11:31

Mátyás Károly 2:11

Mátyássy Áron 10:21

Meleg Attila 3:11, 12

Meszlényi M. János 5:28

Moldovan, Vlad 11:31

Molnár János 6:5

Moseholm, Kjeld 5:25

Moyses Márton 10:27

Müller Csaba 8:3

Nagy Pál 6:4

Nemes Irén 6:16

Németh Júlia 9:5

Niemyer, Oscar 5:29

Okos Rigó Ilona 6:5

Oláh János 11:21

Oláh Katalin 3:6, 7

Olajos Gábor 6:16

Olosz Katalin 6:4

Onojescu, Aurelia 6:16

Orbán István 7:2, 5–7, 10–14, 16,

Osváth Zsuzsa l. Balaskóné

Õsz Csaba 5:11, 12

Páva Zsolt 9:5

Péter Hilda 3:13, 14

Péterfy Lajos 8:4

Radnóti Miklós 3:7

Reoli Lujza 12:23

Rohonyi D. Iván 9:3; 10:11

Rózsa Imre 2:11

Sándor Árpád 5:17

Sándor József 7:3, 4

Sára Sándor 10:9

Schreiber István 7:7

Sike Lajos 9:18

Simonffy Katalin 6:4

Sipos Zoltán 6:4

Sólyom László 10:28

Starmüller Géza 5:4

Strickland, Peter 3:14

Szabó Zsolt 11:31

Széchenyi István 9:2, 17–19, 21

Szederjesi András 8:11, 12

Széman Péter 10:13, 14

Szép Gyula 3:8; 5:9

Szilágyi István 10:13

Szilágyi Mátyás 3:5; 9:5

Sziszik József 9:18

Szotyori Nagy Géza 1:27

Sztremeny Géza 5:27

Takács Gábor 10:25

Tervonen, Viljo 6:30, 31

Tõzsér József 6:5

Vastagh György 5:27

Veress Gábor 12:13

Veress István, id. 12:11, 12

Vetró András 9:27

Vlad, Liviu 11:2, 3, 5, 17–19, 23, 30

W. Kovács András 11:10

Wagner Péter 3:3, 6; 4:2,4,8–12, 14,15,19.25

Wass Ádám 11:10

Wass Béla 11:10

Wass György 11:9vissza a kiadáshoz
minden cikke
KIEMELT rovat összes cikke

© Művelődés 2008