magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Kósa László: Buzogány Dezső Károli Gáspár-díjas


A Magyar Köztársaság Kormánya Nemzeti Erőforrás minisztere, Réthelyi Miklós Buzogány Dezső egyháztörténészt, a kolozsvári Egyesült Protestáns Teológiai Intézet és a Babes–Bolyai Egyetem professzorát, református lelkészt sokoldalú kutató, szervező, szerkesztő, iskolateremtő és utánpótlás-nevelő munkás-ságáért, a magyar református egyháztörténet kiváló műveléséért Károli Gáspár-díjjal tüntette ki. A kitüntetést 2010. december 21-én Budapesten Szászfalvi László az Egyházi, Nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár nyújtotta át.

 

Buzogány Dezső református lelkész, egyháztörténész, egyetemi professzor az egykori Udvarhelyszék Szederjes községében született 1957. június 30-án. Alsó iskoláit szülőfalujában és az azzal szomszédos Héjjasfalván végezte, gimnáziumba Segesváron járt. Érettségi után, 1976-77-ben Désen katonáskodott, majd beiratkozott a kolozsvári Egyesült Protestáns Teológiai Intézetbe, ahol 1981-ben fejezte be tanulmányait. 1982-től 1987-ig a marosszéki Nyárádselyén, 1987-től 1991-ig a volt Kis-Küküllő megyei Ádámoson parókus lelkészként szolgált. A diktatúra bukása fordulatot hozott az életében. Annak a szerencsés nemzedéknek a tagja, amely előtt  korábban el sem képzelhető, váratlanul nagy lehetőségek nyíltak, és fiatalon, alkotó ereje teljében élt is ezekkel a lehetőségekkel. 1990. őszétől erdélyi protestáns egyháztörténetet és latin nyelvet kezdett oktatni kolozsvári anyaintézetében. 1992-ben a budapesti református teológián szerzett doktori fokozatot (doktori dolgozatának címe: Melanchton úrvacsoratanának történeti fejlődése). A következő egyetemi évben posztdoktori kutatóprogramban vett részt az Egyesült Államokban. Hazatérve folytatta oktatói munkáját a kolozsvári teológián, 2001 óta párhuzamosan a Babes–Bolyai Tudományegyetem Református Tanárképző Karán is tanít. 2003-ban lett doktorvezetési jogú professzor. 2005-ben Szöulban vendégtanár, időközben több nyugat-európai és észak-amerikai fakultáson vendégelőadó.

Buzogány Dezső a romániai magyar és a magyarországi egyházi élet és tudományos közélet tevékeny résztvevője. Fáradhatatlan és eredményes szervező. 1992 és 2000 között az újjáalakult Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) elnöke. Az Ifjú Erdély folyóirat újra indítója és szerkesztője, 2000-től a Református Szemle, a romániai magyar reformátusok központi folyóirata felelős szerkesztője. A washingtoni székhelyű Christian Observer szerkesztője. Az ugyancsak újjáalakult Erdélyi Múzeum-Egyesület alapító tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság teológiai és egyháztörténeti szakosztályának elnöke. A román Oktatásügyi Minisztérium több országos bizottságában képviseli a magyarokat (a Felsőoktatás Minőségét Biztosító Bizottság, a Doktori Iskolák Minőségét Ellenőrző Bizottság, doktori okleveleket honosító és doktoráltatási jogokat odaítélő bizottság és más szakértői testületek).

Buzogány Dezsőnek oktatói munkájával összefonódó jelentős történészi munkássága van. Doktorátusának teológiatörténeti témája már jelezte a protestantizmus első évszázadai iránti figyelmét. A kezdetek nemzetközi tematikája fokozatosan bővült az erdélyi reformátusság múltját, elsősorban 16–18. századi történetét, kiemelkedően az egyházigazgatást és az intézménytörténetet föltáró törekvésével. Több romániai és külföldi projektbe kapcsolódott be. Fontosabb munkái: kiadott doktori értekezése, egyháztörténeti jegyzete, az IKE története, melyek mellett még több mint 50 tanulmányt publikált több országban. Megszervezte és irányítja az erdélyi református egyháztörténet jelentős alakjáról, Pokoly Józsefről elnevezett egyháztörténet-kutató intézetet. Elindított, szerkeszt és részben ír három kiadvány-sorozatot, melyeknek egy évtized alatt mintegy 30 kötete látott napvilágot, az Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzeteket és az egymáshoz kapcsolódó, forrásközlő Erdélyi Református Adatokat, valamint a Fontes Rerum Ecclesiasticarum Transylvaniat. Levéltáros-történészeket, mindenek előtt tehetséges fiatalokat, tanítványait maga köré gyűjtve ad ki fontos, a történeti vizsgálatok előtt mostanáig ismeretlen iratokat, az erdélyi református zsinatok anyagának III. és IV. kötetét (2001), a küküllői református egyházmegye egyházközségeinek történeti kataszterét (2008), a hunyad-zarándi református egyházmegye egyházközségeinek történeti kataszterét (2002-2007). Az utóbbiak értéke messze túlmutat a szűkebb egyháztörténeti tematikán, voltaképpen a dél-erdélyi szórvány- és szigetmagyarság hiányzó történetének jelentős részét képezi.

Jelenleg Kálvin fő műve, az Institutio modern magyar fordításán dolgozik. A munka első fordítója, egyben ezzel a magyar tudományos nyelv egyik első megalkotója Szenci Molnár Albert volt. Buzogány Dezső sokoldalú kutató, szervező, szerkesztő, iskolateremtő és utánpótlás-nevelő munkásságáért, a magyar református egyháztörténet kiváló és úttörő műveléséért méltán kapja a Károli Gáspár-díjat.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008