magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Gergely Gyula: Műemlékvédelem felső fokon A KLMT évi közgyűlése


Tárlatnyitással és díjazással összekötött közgyûlést tartott a Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság

A Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság 2012-es közgyûlését hagyományosan a Belvárosi Unitárius Egyházközség tanácstermében tartotta március 3-án. A gyûlés szokásos menetrendjét délben megszakította az ünnepélyes tárlatmegnyitó.

A szép számban megjelent tagokat és mûemlékpártolókat Gaal György elnök köszöntötte, külön üdvözölve Szûcs Zoltánt Magyarország Fõkonzulátusa képviseletében és Dáné Tibor Kálmánt, az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület elnökét. Mindketten pár szóval üdvözölték a közgyûlés részvevõit és értékelték a KLMT munkásságát. A továbbiakban az elnök bemutatta az elnökségben helyet foglalókat, ismertette a közgyûlés menetét, majd rátért a múlt évi tevékenység beszámolójára.

A KLMT vezetõsége 2011. április 2-án részt vett a restaurált Mátyás-szobor hivatalos leleplezésén és koszorút helyezett el. A Társaság lényegesen hozzájárult a szoborcsoport restaurálásához a megelõzõ lézer-szkenneres felméréssel. Április 30-án Gaal György és Gergely Istvánné a bécsi Kaláka Klub vendégei voltak, az ottani magyar közönségnek vetített képes elõadást tartottak a Házsongárdi temetõrõl, az ott folyó értékmentésrõl. Utána sor került Gaal György–Gránitz Miklós: Örök Házsongárd címû albumának a bemutatására és a megvásárolt kötetek dedikálására. Június közepén a Barabás Miklós Céhvel közösen rendezte a KLMT Takács Gábor szervezé-sében és részvételével a Nemzetközi Ex libris-kiállítást a Bethlen-bástyában. Megnyitó beszédet mondott Németh Júlia és Ovidiu Pecican. Június 18-án a ballagásokon az Apáczai, Brassai, Báthory és Ghibu gimnáziumok, valamint a református és unitárius kollégiumok egy-egy arra érdemes végzõs diákja a KLMT könyvjutalmában részesült. A június 30–júl. 6. között megrendezett egri Román András Mûemlékvédelmi Nyári Egyetemre Szente László brassói fiók-elnököt és egy ottani tagot valamint két építészhallgatót küldött ki a Társaság. Ott megismerkedhettek a Történeti terek és térkapcsolatok témakörrel, s részt vehettek egy felvidéki tanulmányi kiránduláson.

A 2011. augusztus 15–21. közötti – immár másodszor megrendezett – Kolozsvári Magyar Napok keretében Gaal György és Gergely Istvánné négy napon át felváltva temetõsétákat vezetett a meglepõen sok érdeklõdõ számára. Asztalos Lajos pedig városnézõ körutakat irányított a történelmi városrészekben. Gergely Istvánné Tõkés Erzsébet temetõi értékmentõ munkásságáért magas állami kitüntetésben részesült Schmitt Pál köztársasági elnök részérõl. A rendezvénysorozat elsõ napján a Bethlen-bástyában nyitották meg kiállításukat a Mûemlék-jellegû kapuk címû fotópályázatra beérkezett felvételekbõl. A legjobb felvételek szerzõi: Kónya Márta, Tóth Klára, Essig József és László Miklós itt vették át díjaikat. Augusztus 16-án a fõtéri Római Katolikus Plébánia udvarán került sor Szervátiusz Jenõ A hét vezér címû, a Társaság által restauráltatott szoborkompozíciójának a bemutatására. A sokáig egy udvaron hányódott, töredezett szobrot Dési Károly és Venczel Attila restaurátorok mentették meg a pusztulástól. A plébániaudvaron lévõ Szervátiusz-múzeumban került közszemlére. A szobrot Banner Zoltán mûvészettörténész értékelte, Dési Károly a restaurálás folyamatát ismertette. Befejezésként a fõesperes úr fogadást adott. A Magyar Napok alig értek véget, máris kezdõdött a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Hungarológiai Kongresszusa (augusztus 22–27.) Kolozsvárt. Ennek keretében Gaal György vetített képes elõadást tartott a Házsongárdi temetõ sírfeliratairól, Gergely Istvánné pedig temetõ-sétát vezetett. Szintén a kongresszushoz kapcsolódott augusztus 23-án Kovács András, a KLMT volt alelnöke, jelenlegi tiszteleti tagjának köszöntése 65. születésnapja alkalmából és a tanítványai által összeállított tisztelgõ kötet átadása. A Liber discipulorum címû könyv megjelentetését a KLMT anyagilag is támogatta.

Az iskolák közötti mûemlék-ismereti vetélkedõ 2010-es két díjazottja 2011 szeptemberének elején egy tanárnõ kíséretében ötnapos prágai kiránduláson vehetett részt. A 2011-es vetélkedõt november 19-én tartották, ezen a kolozsvári Apáczai, Báthory, Brassai és Ghibu gimnáziumok valamint a református és unitárius kollégiumok 18 diákja vett részt. A háromtagú zsûrit Gaal György elnök, Vincze Zoltán történelemtanár és Weisz Attila mûvészettörténész alkotta. Mindegyik versenyzõ diplomát kapott, osztályonként a két-két elsõ pedig jutalmat. A gyõztesek: Tasnádi István és Bányai Csaba (mindketten a Református Kollégium X. osztályosai), továbbá a XI. osztályos Sztojka Tímea (Református Kollégium) és László Henrietta (Apáczai Gimnázium). A szervezési munkát Takács Gábor, a KLMT irodavezetõje végezte. Tervbe volt véve a vidéki városok bekapcsolása is a versenybe, hogy a nagyobb városokban szintén megrendezzék a vetélkedõt, s tavasszal országos döntõre került volna sor. Sajnos sok másféle versenyre való hivatkozással, a történelemtanárok jórészt elhárították a helyi vetélkedõk szervezését.

Szeptember 17-én a Magyar Örökség és Európa Egyesület Kelemen Lajos Erdély múltja emlékeinek õrzésében kifejtett munkásságát Magyar Örökségnek nyilvánította. A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezett ünnepségen Benkõ Samu akadémikus értékelte a KLMT névadójának tevékenységét, s a Társaság képviselõit kérték fel az oklevél átvételére. Az idõpont azonban sem az elnöknek, sem az ügyvezetõ alelnöknek nem felelt meg, úgyhogy Bálint-Benczédi Ferenc unitárius püspök vette át a diplomát, amely a Társaság levéltárába került megõrzésre.

December 22-én a Györkös-Mányi Emlékházban Gaal György: Kolozsvár. Történelmi városkalauz címû, a Tortoma Könyvkiadónál megjelent kötetének a bemutatójára került sor népes közönség részvételével. A kötetet Egyed Ákos akadémikus méltatta. 2012. február 21-én Magyarország Fõkonzulátusának fõtéri termében Takács Gábor Ex libris-albumának a bemutatóját tartották, a kötetet Murádin Jenõ és Ovidiu Pecican ismertette.

Ezek mellett számos, folyamatosan zajló tevékenységet is folytatott a KLMT. Az elnök kiemelten említette a Házsongárdi temetõ két éven át folytatott felmérését a mûemlékké nyilvánítás céljából. Megfeszített iramban kellett a múlt nyáron át a topográfiai felmérést, majd õsszel az adatlapok kitöltését végezni, hogy még a kormányváltás elõtt jóváhagyásra kerülhessen a jegyzék. Kelemen Hunor mûvelõdésügyi miniszter február 14-én aláírta 394 házsongárdi sír mûemlékké nyilvánítását. Harmadik nekifutásra sikerült! Folyó munka a mûemlékvédelmi adatbázis állandó fejlesztése, ezt Maksay Ádám alelnök vezeti. A református Apafi Mihály Kollégiumban a KLMT támogatásával Mûemlékvédelmi Szakkollégium indult 18 hallgatóval, az elõadásokat eddig Maksay Ádám és Weisz Attila tartották, két szakmai kirándulást is szerveztek. A Társaság vezetõi ismételten tiltakoztak a temetõi és városbeli mûemlékrombolások ellen, nyilatkoztak a rádiónak és televíziónak. Asztalos Lajos a Szabadságban heti helytörténeti-mûemlékvédõ oldalt szerkeszt. Ugyancsak õ képviseli a Társaságot az RMDSZ Megyei Képviselõk Tanácsában.

Az elnök beszámolóját Kelemen Hunor mûvelõdési miniszternek címzett nyílt levél felolvasásával zárta. Ebben a KLMT és a Házsongárd Alapítvány egyrészt köszönetet mond a temetõi sírok mûemlékké nyilvánításáért, másrészt felhívja a miniszter figyelmét arra a romboló hatásra, mely az alsóvárosi (ún. Kétágú) református templom mögötti építkezéssel történik.

A továbbiakban hozzászólásokra és kiegészítésekre került sor. Maksay Ádám fõleg a brétfûi Kós-házzal kapcsolatban tájékoztatott. Ez – miután az EMKE eladta részét a Transsylvania Nostra Alapítványnak – fele-fele részben az elõbbi alapítvány és a KLMT tulajdona. Valójában csak az alapítvány használja, irodákat mûködtet benne, bért nem fizet, viszont az adót a KLMT is kénytelen fizetni. A KLMT választmánya hasznosabbnak találná, ha az ingatlanrészt eladná, s helyette egy belvárosi lakást vásárolna, amely szükség esetén irodának is használható lenne. A társtulajdonos alapítvány vezetõje, Szabó Bálint kijelentette, hogy hajlandók a megvásárlásra. Éppen ezért szükséges az eladáshoz a közgyûlési határozat. Az elnök szavazás alá bocsátotta az eladás jóváhagyását, egyhangúlag támogatták. Takács Gábor az iskolások mûemlék-ismereti vetélkedõirõl számolt be. Bara István alelnök a szatmári,  Szente László a brassói, Keresztes Géza pedig a marosvásárhelyi fiókegyesületek múlt évi tevékenységét ismertette.

Maksay Ádám alelnök felvázolta az ez évi célkitûzéseket: a Mûemlékvédelmi Világnap és az Európai Örökség napja megünneplése mellett fõleg a Kolozsvári Magyar Napokon való szereplés, a Quadro Galériával közös kiállítást terveznek mûemlékeket ábrázoló képekbõl. Újra meghirdetik a fotópályázatot, megtartják a mûemlék-ismereti vetélkedõt, s a legérdekesebbnek ígérkezik a Magyar Operával és a kolozsvári Magyar Fõkonzulátussal közösen megszervezendõ jótékonysági koncert és bál, melynek jövedelmébõl a Házsongárdi temetõ mûemléki gondozását támogatnák. A könyvelõ távollétében ugyancsak Maksay Ádám olvasta fel a pénzügyi jelentést. Mind a munkatervet, mind pedig a jelentést megszavazták.

Délben a 98 éves Cs. Erdõs Tibor grafikusmûvész tárlatának megnyitójára került sor. A tárlatnak az adott különös aktualitást, hogy az idõs mester az elmúlt években rendszeres vázlatokat, rajzokat készített a Mátyás-szobor szétszedésének, restaurálásának és összerakásának mozzanatairól.  A terem egyik fala mellett ezek voltak kiállítva, a másik felöl a Kolozsvárt megörökítõ korábbi tusrajzok. Összesen 26 alkotás. A mûvész és számos tisztelõje megjelent az ünnepi mozzanaton. Németh Júlia laudációját Takács Gábor – a tárlat szervezõje – olvasta fel, majd a KLMT vezetõi, Gaal György és Maksay Ádám átadták az ünnepeltnek a Veress Ferenc-díjat és plakettet. Mint az elnök rámutatott, a Társaság három plakettel járó díjat (Kós Károly, Debreczeni László, illetve Veress Ferenc nevével fémjelzettet) szokott odaítélni. A Veress Ferenc-díj a mûalkotások mûvészi megörökítéséért jár. Így Cs. Erdõs Tibor méltó erre a díjra. Az idõs grafikusmûvész hatásos beszédben mondott köszönetet a kitüntetésért, s rámutatott, hogy a vallás és a mûvészet azonos alapról fakad, a megjelenítési vágyból. A megjelenítéshez adottság, tehetség kell, s ez nem enyészik el az idõvel. A mûalkotás is idõtlen…

A kávészünetet követõen két vetített képes bemutató következett. Gergely Istvánné Tõkés Erzsébet ismertette a Házsongárd Alapítvány eddigi csendes munkáját, s azt a folyamatot, amely elvezetett a temetõ 394 sírjának mûemlékké nyilvánításához. Rámutatott, hogy mennyire ellenségesen viszonyult a topográfiai felmérõ munkához a temetõ-adminisztráció. A minisztérium támogatása nélkül biztosan nem sikerült volna a kivitelezés. Külön kiemelte Csécs Kinga mûvészettörténet szakos hallgató odaadó segítségét: õ töltötte ki a felterjesztett sírok többoldalas ûrlapjait román nyelven. Csécs Kinga ezután bemutatta, milyen kategóriájú sírok, kripták kerültek fel a mûemléki jegyzékre, s mindegyikbõl egynek az adatlapját kivetítette, kommentálva a látottakat. Gaal György hozzáfûzte: van ugyan egy 394 sírt tartalmazó mûemlék-jegyzékünk, s ez nagy lépés, de nem zárja le a védettség ügyét. Most ki kell még dolgozni a védettség mikéntjét, a sírok kezelésének további módját. Meg kellene jelölni a mûemlék-sírokat, s valamilyen szabályzatot elfogadtatni – talán a városi tanáccsal –, amely leszögezze, kik válthatják meg ezeket a sírokat, kik temetkezhetnek belé, mi történik, ha megváltatlanok maradnak, kikre hárul a gondozás. E nélkül továbbra is a temetõ-adminisztráció szabadon garázdálkodhat. A második bemutatót Maksay Ádám tartotta: kivetítette a KLMT honlapját (www.klmt.ro), majd ezen az eMonument menûpontot, ahol meg lehet találni a mûemléki adatbázist, amelyet a Társaság állandóan fejleszt. Egyelõre száz mûemlékrõl van teljes leírás és adattár, de összesen 2900 erdélyi mûemlék szerepel a nyilvántartásban, az adatlapok kitöltése folyamatos. László Tibor informatikus, az adatbázis gondozója szólt néhány szót az adatlapokról, s említette, hogy a pályázaton elnyert támogatás követelményének megfelelõen elõször románul készülnek az adatlapok, utána születik meg a magyar verzió. Egyelõre fényképek szemléltetik a mûemlékeket, de remélhetõleg videofelvételek is rákerülnek majd.

A közgyûlés utolsó mozzanata egy könyvbemutató volt. A KLMT elnökének, Gaal Györgynek a Kolozsvár. Történelmi városkalauz címû, a baróti Tortoma Kiadónál megjelent kötetét Vincze Zoltán tanár, helytörténész mutatta be. Szólt a pár éve létesült kiadóról, a fényképeket készítõ László Miklós fotómûvész munkásságáról, s végül a szerzõrõl valamint más ez irányú, helytörténeti köteteirõl.

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008