magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Bura László: Két évtized könyvtermése Szatmárban (1.) (Satmarica 1991–2011)


II. Történelem, néprajz

 

7. Helytörténet

Arcképek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyéből. (Összeáll. Bura László. Rajzokat készítette Muhi Sándor), Szatmárnémeti, 1988

A régi Szatmárnémeti. Válogatás Janitzky Pál fotó- és képeslapgyűjteményéből. A szöveget írta és szerk.: Muhi Sándor. Kiadja a Szent-Györgyi Albert Társaság. Szatmári Füzetek 3., Szatmárnémeti, 1995.

A szatmári Székesegyház. A szatmári római katolikus Székesegyház. Catedrala Romano Catolică din Satu Mare – Die Römische-Katholische Kathedrale von Sathmar – The Roman Catholic Cathedral in Szatmárnémeti. Bura László (szöveg), Ilk Antal József (kép). Ford. Bura László (román), Koós Ferenc (német), Ardai László Attila (angol). Sibiu, 1994.

A Szatmárnémeti RMDSZ húsz éve: 1990–2010. Szerk. Kereskényi Gábor. RMDSZ, Szatmárnémeti, 2010.

Azt írja az újság… Eseménynaptár 1989–1999. Szerk. Muhi Sándor, Debreczeni Éva, Szatmárnémeti, 2000.

Bara Csaba: Szatmárnémeti Láncos templom. 1996.

Benedek Zoltán: Nagykároly. Carei. Großkarol. Helios Kiadó. Orosháza, 1994.

Benedek Zoltán: Nagykároly – református templom. Partiumi Füzetek 5. Nagyvárad, 1998.

Benedek Zoltán. Érmellék. Helios Kiadó, Orosháza, 1996.

Bura László és munkatársai: Szatmárnémeti kialakulása és fejlődése épületei és műemlékei tükrében. Szatmárnémeti, 2002; 2. kiadás: Uo. 2005.

Csirák Csaba. Szatmári zsidó emlékek. Otthonom, Szatmár megye 12. Szatmárnémeti, 2001.

Dukrét Géza: Hol sírjaink domborulnak. Partiumi temetők. Nagyvárad, 1999.

Emődi Tamás: Hadad: Református templom. Erdélyi műemlékek 24. Utilitas Könyvkiadó, Kolozsvár, 1996.

Enyedi István – Stier Gyula: Nemzeti, egyházi kincsünk: A szatmárnémeti ferencesek könyvtára. Kiadja a Szatmárnémeti Cultur Art Egyesület. Profundis, Szatmárnémeti, 2009.

Fazekas Loránd: Mozaikkövek Szatmárnémeti történetéhez. Otthonom, Szatmár megye 25. Szatmárnémeti, 2005.

Kaszta István: Hadad – Hodod – Kriegsdorf – a hadak útján. Eurotip Kiadó, Nagybánya, 2008.

Kiss Imola – Tóth Géza Ivor: Ákos. Református templom. Erdélyi műemlékek 18. Utilitas Könyvkiadó, Kolozsvár, 1996.

Komsa József – Vásárhelyi Tamás (Szerk.): Bíró Lajos emlékezete – születésének 150. és halálának 75. évfordulóján. Kiadja a Bíró Lajos Ökológiai Társaság. Tasnád, 2006.

Kónya László (szerk.): Szatmáriak a szabadságharcban, Identitas. Szatmárnémeti, 1999.

Kónya László: Szatmár magyar népi építészete. Szatmári Füzetek 4. Szatmárnémeti, 1995.

Muhi Csilla – Várady Lajos: A múltat be kell vallani… Háborús dokumentumok 1944 – 1945. Szatmárnémeti, 2006.

Muhi Sándor: Szatmár építészete. Otthonom, Szatmár megye 4. Szatmárnémeti, 2008.

Muhi Sándor: Városismertető: Szatmárnémeti, 2001, 2. kiadás: 2003.

Németi János. Barangolások Szatmárban. Hírlap Könyvek, Szatmárnémeti, 2000.

Nyisztor Loránd: A Nagy-Károlyi gróf Károlyi család és székhelyei története. Debrecen, 2005.

Pop, Alin: Culciu Mare. Patru milenii de istorie – Nagykolcs: Négy évezred történelme. Ed. Citadela, Satu Mare, 2011.

Satu Mare. Szatmárnémeti. Sathmar. Ed. Solstiţiu, Satu Mare, 2010.

Sfârşit şi început de epocă. Korszakvég – korszakkezdet. Beginning an Era. Ed. Lekton–Ed. Muzeului Sătmărean. Zalãu–Satu Mare, 1998.

Sike Lajos (Összeáll.): Avasújváros, az Avasság anyavárosa. Solpress, Szatmárnémeti, é. n.

Sike Lajos (Összeáll.): Kis helytörténet. Barangolás Pusztadaróctól Szamosdaráig. Solpress, Szatmárnémeti, 2003.

Sike Lajos (Összeáll.): Kóstolja meg Kőszegremetét! Szatmárnémeti, é. n. (2003)

Sike Lajos: Szatmárnémeti – várostörténet egy falevélen. Szatmárnémeti, 2004.

Szatmár megye monográfiája. Összeáll. Balogh Géza, Benedek Zoltán, Czumbil János, Erdei Líviusz, Kiss Zsuzsanna, Kónya László, Nagy Gyula, Thoroczkay Sándor, Török László. Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, H. n. (Szatmárnémeti), 1993.

Szemelvények Szatmár megye történelméből. Az „itthon” történelmi vetélkedő résztvevői számára. Szerk. Kónya László. Szatmári Füzetek 1. H. n. (Szatmárnémeti), 1993. december–1994. január.

Tapody Lukács Ottó: A Tapody-család története. A szerző kiadása. Tasnád, 2004.

Thoroczkay Sándor: A Láncos templom története. Szatmárnémeti, 2007.

Tömöri Lajos: Kőszegremete a források tükrében. Szatmárnémeti, 2007.

 

8. Falumonográfia

Anzik Albert: Livada. Sárközújlak. Partiumi Füzetek 36. Nagyvárad, 2005.

Anzik Albert: Sárközújlak története. Kiadja az Anzik Alapítvány. Sárközújlak, 1999.

Anzik Albert. Sárközújlak története. Cluj-Napoca, Ed. Dacia XXI. 2010.

Anzik Albert – Csáki Ferenc: Községből lett város: Sárközújlak. 2005

Anzik Albert – Csáki Francisc: Comuna devenitã oraş: Livada. 2005.

Bura László: Csanálos. Falumonográfia, Csíkszereda, 2001.

Bura László: Erdőd nyolc évszázada. Idea Stúdió, Szatmárnémeti, 2010.

Elek Imre: Túrterebes. Múlt a jelenben. Ed. Solstiţiu, Szatmárnémeti. 2002.

Fazekas Loránd: Csedreg. H. n. 1994.

Fazekas Loránd: Kökényesd. Egy Túr-háti falu 700 éve. Ed. Europrint, Satu Mare, 1994.

Fodor Lajos (Összeáll.): Halmi. Kiadja a Halmi Református Egyházközség. Szatmárnémeti, 1996.

Hauler Ernő: A 900 éves Nagymajtény és 200 éves temploma. Adalékok a szatmári svábok történetéhez. A szerző kiadása. Passau, 1994.

Kiss Kálmán: Egri község. Kismonográfia. Partiumi Füzetek 31. Nagyvárad, 2004.

Merli Rezső: Mezőfény története. H. n. (Szatmárnémeti), é. n. (2002).

Merli Rezső: Mezőpetri története. Mezőpetri – Bubesheim, 1999.

Merli Rezső: Harminckét település története. Otthonom, Szatmár megye 16, Szatmárnémeti, 2003.

Petreşti. Mezőpetri. Petrifeld. H. n., é. n. (2003)

Sípos Ferenc: Mezőteremről jöttem. Kismonográfia. Otthonom, Szatmár megye 7. (Szatmárnémeti), 1998

Tempfli Imre: Kaplony: Adalékok egy honfoglalás kori település történetéhez. .Otthonom, Szatmár megye 5. Szatmárnémeti, 1996

Uszkai Árpád – Bokor Irén: Szilágypér község kismonográfiája. H. n. (Szatmárnémeti), 2000.

 

9. Néprajz

A hattyúleány. Erdélyi szász népmesék. Ford. Veres István. Szatmári Hírlap Könyvek. Szatmárnémeti, 2007.

Bereczki Orbán Zselyke: A Szatmár megyei népi táplálkozásról. Otthonom, Szatmár megye 30. Szatmárnémeti, 2008.

Bura László: Szatmári szólások és közmondások. Hírlap Könyvek. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2008.

Bura László: Nevek tanúsága, szakmák emléke. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2005.

Bura László – Fejér Kálmán: Rózsát hintettem a gyalogútra. Szatmár vidéki népdalok. Identitás, Szatmárnémeti, 2004.

Bura László – Fejér Kálmán: Felsütött már az Esthajnali csillag, Szatmár vidéki népdalok. Identitás. Szatmárnémeti, 2011

Bura László – Vas Márton: A tasnádi fazekasság. Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 50. Kiadja az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete. Budapest, 1991.

Cziker András: A nagykárolyi fésűsmesterség művelőinek története. Nagykároly, 2011.

Fazekas Loránd: Hit és hagyomány Kökényesd vallási életében. Kiadja a Kökényesdi Görög Katolikus Egyház, a Kökényesdi Római Katolikus Egyház, Szatmárnémeti, 2006.

Fejér Kálmán – Olsvai Imre: Hajnal akar lenni. Válogatás 20 év népdalaiból. Otthonom, Szatmár megye 34. Szatmárnémeti, 2011.

Magyar viselet – kis magyar ruhatörténet. Összeáll. Jékelné Pándi Zsuzsa. Identitás. Szatmárnémeti, 2001.

Mesék és legendák. A Kárpátok Eurorégió történetéből. (Szerk. Kónya László) (2004)

Mesék és legendák a Kárpátok Eurorégió történetéből 2. Szerk. Végh Balázs Béla Szatmárnémeti, 2003.

Nagy István: Hopp Istók, jó estét… Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2001.

Oláh Ilona: Mezei bokréta. Madéfalvi és csángó népszokások Profundis Kiadó, Szatmárnémeti, 2003..

Petkes József: Néprajzi barangolások a Partiumban. Folklór és Etnográfia 99. Debrecen, 1999.

Tordai József Jenő: Az Érmellék sok szép hagyománya. Segédfüzet pedagógusoknak. 2008.

Varga Auguszta: Közmondások és szólások. Szatmárnémeti, 2008.

Végh Balázs Béla: Mezőfényi gyermekmondókák. Hiripi némesék. Hajdúböszörmény, 2010.

 

10. Intézménytörténet

Ábrám Sárközi Lídia: A Németi Református Egyház iskolájának története. Kiadja a Scriptor Alapítvány. Szatmárnémeti, 2009.

Anzik Albert – Csáki Ferenc: Egy iskola története. H. n. (Sárköz), 2005.

Az első öt év. Szerk. a BBTE Tanítóképző Főiskolájának tanárai. Profundis Kiadó, Szatmárnémeti, 2004.

Balogh Géza: Élő hagyományok. Tanulmány a Szatmárnémeti Református Főgimnázium múltjából. Otthonom, Szatmár megye 21. Szatmárnémeti, 2004.

Bura László: A Szatmári Református kollégium és diákjai 1610 – 1852. Kolozsvár, 1994.

Bura László: Hajszálgyökerek. Satu Mare, 1992.

Bura László: Iskolavárosunk Szatmárnémeti. Csíkszereda, 1999.

Bura László: Szatmári diákok 1610–1852. Szeged, 1994.

Csirák Csaba: Színházi arcképek. Otthonom, Szatmár megye 22. Szatmárnémeti, 2005.

Csirák Csaba: Színházi arcképek: Kapáló Magda, Czintos József, Péter Attila Zsolt Otthonom, Szatmár megye, Szatmárnémeti, 2006.

Csirák Csaba: Színházi arcképek 4. Szatmárnémeti, 2008.

Csirák Csaba: Színházi élet Szatmáron 1898–1918. Szatmári Magyar Hírlap Könyvek – Otthonom, Szatmár megye 29. Szatmárnémeti, 2009.

Csirák Csaba: A szatmári színjátszás otthonai. Otthonom, Szatmár megye 18. Szatmárnémeti, 2003.

Csirák Csaba: 50 év krónikája. Az 1953-ban Nagybányán alakult együttestől a Harag György Társulatig. Otthonom, Szatmár megye 19. Szatmárnémeti, 2003.

Csirák Csaba: Egészségügyi dolgozatok. Otthonom, Szatmár megye 6. Szatmárnémeti, 1997.

Kereskényi Sándor: Complexul Ady Endre Emlékmúzeum. Satu Mare, 2007.

 

11. Művelődéstörténet:

A kálvinizmus és a magyar kultúra: tanácskozás az Erdődi Református Zsinat 450. évfordulója alkalmából. Szatmárnémeti – Csenger, 2005. szept. 23–24. (2006)

Benedek Zoltán: Érmellék. Orosháza, 1996..

Benedek Zoltán: Nagykároly kultúrtörténete. Orosháza, 1994.

Benedek Zoltán: Nagykároly kultúrtörténete. Otthonom, Szatmár megye 11. Szatmárnémeti, 2000.

Bura László: Könyvek és könyvtárak Szatmáron és Németiben a XVII. századtól a XIX. század közepéig. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, 2004.

Bura László: Vizsgáljuk meg ezek okát! Szatmári művelődés- és egyháztörténeti tanulmányok. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2007.

Bura László: Pillanatképek jövőbelátáshoz. Művelődés- és egyháztörténeti tanulmányok. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2011.

Bura László – Ciubotă, Viorel: Complexul Muzeal Ady Endre – Ady Endre Emlékmúzeum. Satu Mare – Szatmárnémeti, 2002.

Călătorii peste graniţă de la Szabolcs la Carei – Utazások a határon át Szabolcstól Nagykárolyig – Travels through the border from Szabolcs to Carei – Reisen durch Grenzen vom Szabolcs bis Carei. Szerk. Szőcs Péter Levente. Muzeul Judeţean. Satu Mare, 2011.

Erdély nagyasszonya Lorántffy Zsuzsanna. Emlékülés a fejedelemasszony születésének 400. évfordulóján Szatmárnémeti 2000. Szerk.: Takács Péter. Periférián Alapítvány, Nyíregyháza, 2001.

Évfordulós tanácskozások. Ady, Páskándi, Szilágyi D., II. Rákóczi F., Móricz Zsigmond. 2002–2004. (2005)

Évfordulós tanácskozások. Az élő Rákóczi, Dsida napok. (2007)

Évfordulós tanácskozások. Szerk. Muzsnay Árpád. (2008)

Ismerjük meg Szatmár kisebbségi kultúrájának jeleseit. Gyűjtötte, szerk. Sándor Erzsébet, Szász Piroska, Varga Imola. Pro Studium Alapítvány. H. n. (Szatmárnémeti),

„Istennel hazáért és szabadságért” Rákóczi napok. Szatmárnémeti, 2002.

Jakabffy napok. Kis nemzetek és nemzetiségek a harmadik évezredben. Kárpát-medencei tudományos tanácskozás – VI. Jakabffy napok. Szerk. Muzsnay Árpád. Kiadja a Szatmárnémeti Kölcsey Kör. Szatmárnémeti – Lugos, 2001.

Kis Kálmán: Túrterebes egyház- és iskolatörténete. Partiumi Füzetek 59. Nagyvárad, 2009.

Mit nékem az igazság? Irodalmi tanácskozás Páskándi Géza életéről. Szerk. Muzsnay Árpád.

„Mítosz és valóság”. Irodalmi tanácskozás és megemlékezés a 130 éve született Ady Endréről.

Muhi Csilla: Egyház és város. Otthonom, Szatmár megye 9. Szatmárnémeti, 2005.

Rákóczi hadaival itt vagyunk. Emlékülés Szatmárnémetiben. Szerk.: Takács Péter. 1999.

Sajtóértekezlet. Szilágyi Domokos és költészete negyedszázad távlatából. Szerk. Muzsnay Árpád. VI. Szilágyi Domokos Napok. Kiadja a Szatmárnémeti Kölcsey Kör. H. n. (Szatmárnémeti), 2001.

 

 

12. Egyháztörténet

Ábrám Sámuel – Ábrámné Sárközi Lídia: A Szatmár-Németi református egyház. Satu Mare, 2004.

A Kálvária templom. Biserica Calvaria. Die Kalvarienkirche. 1909–2009. Szerk. Bura László. Satu Mare, 2009.

Albu Ottó, Bura László, Ilyés Csaba, Kinczel István: A Szatmári Egyházmegye Jubileumi Sematizmusa (2005)

Bura László: Krisztussal élve a világ felé fordulva. A Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári irgalmas Nővérek 1842–1992. Satu Mare, 1992.

Bura László: Hám János öröksége. Szatmárnémeti. 1999.

Bura László: A második évszázad. A szatmári róm. kat. egyházmegye kislexikona. 1904–2004. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2003.

Bura László: A szatmári Szent János-plébánia temploma 1906–2006. Verbum, Kolozsvár, 2006.

Bura László: A megújuló egyház. Esettanulmány: a Szatmári Római Katolikus Püspökség újjászületése a társadalmi-történelmi változások 1990–2002 közötti folyamatában. Szatmárnémeti, 2009.

Hám János szatmári püspök 1827–1857. Szerk. Bura László, Ilyés Csaba. Kiadja a Szatmári Római Katolikus Püspökség. Szatmárnémeti, 2007.

Meszlényi Gyula szatmári püspök 1887–1905. Szerk. Bura László. Kiadja a Szatmári Római Katolikus Püspökség. Szatmárnémeti, 2008.

Németi János: Az érendrédi református egyház rövid története. Kiadja az Érendrédi Református Egyházközség. Nagyvárad, 1998.

A Patóházi Református Egyházközség történelme. Szerk. Máthé Róbert. H. n., 2009.

Schupler Tibor: A Caritas története a világegyházban és a Szatmári Egyházmegyében. Verbum Könyvkiadó, Kolozsvár, 2009.

Szabó Sándor: Az Irinyi Református Egyházközség története. H. n., 2009.

Tempfli Imre: Dr. Scheffler János püspök és nagyváradi apostoli kormányzó pásztorlevelei és utolsó írásai. Otthonom, Szatmár megye 14. Szatmárnémeti, 2002.

Terdik Szilveszter – Pallai Béla: Szent Mihály és Gábor arkangyalok templom. Romániai magyar görög katolikus templomok 1. Nagypeleske, 2006.

Varga Béla Tibor: Vetés és aratás; az atyai református egyház története. Atya 400 éves reformációja emlékére. Satu Mare, 2009.

Varga Béla Tibor: A pusztadaróci református egyház története. Satu Mare, 2009.

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
KÖNYVTÁR rovat összes cikke

© Művelődés 2008