magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Sas Péter: A zabolai Mikes-kastély leltárai (2.) 1945. április 27. és június 16.


2. számú melléklet

Lõrincz Albert levele Miklós Imrének

(Sepsiszentgyörgy, 1945. május 29.)

48–1945. szám. Másolat.

Sepsiszentgyörgy Polgármesterének

Helyben

Polgármester Testvér!

A zabolai gróf Mikes Ármin-féle kastélyból, pensióból és svájci házból a Székely Nemzeti Múzeumba megyefõnöki megbízás alapján beszállított s itt õrizetbe vett, jelenleg is gondos becsomagolásban tartott ingóságokkal kapcsolatosan, melyeknek felbontását és darabonkénti felleltározását a Szövetségközi Ellenõrzõ-bizottság helybeli képviselõjével Saiev õrnagy úrral egyetértõleg Polgármester Testvér elrendelte, az alábbiakat jelentem:

1.) A napokban a Múzeumban járt gróf Teleki Gézáné szül. Mikes Hanna, aki Magyarország jelenlegi kultuszminiszterének a felesége, megszemlélte az ideszállított, gondosan csomagolt ingóságokat és kijelentette, hogy azokat a Múzeum továbbra is az õ részére, aki ezeknek jog szerinti tulajdonosa, õrizze meg.

2.) Alulírott múzeumigazgatót – miután Zabola községben, tehát a helyszínen is és a kikérdezett emberektõl is a szállítással kapcsolatos munkálataimra vonatkozó értesüléseit beszerezte – arra kért és arra utasított, hogy a becsomagolt ingókat hagyja a Múzeum felbontatlanul, hogy azokat ne kelljen esetleg újracsomagolni, ami igen nagy áldozattal jár.

3.) Alulírott belátására bízta, hogy ezeket a ládákat akár múzeumi, akár hatósági lepecsételéssel lássam el.

4.) Teljes megelégedését fejezte ki a nehéz fuvarozási körülmények között, jéghideg helyiségekben való mintegy két héten át tartó munkálataimért és az õ tulajdonát képezõ ing[óságo]kat reám, mint bizalmi kézre hagyta.

5.) Kijelentette, hogy a régi Tompa-kúriának Kisborosnyóról a zabolai kastélyba szállított értékes ambitus köveit a Múzeumnak ajándékozza, ezenkívül pedig biztosított, hogy egy nagyon régi festett szárnyas oltárt is majd a Múzeumnak fog ajándékozni egyéb muzeális értékû apróságokkal együtt.

A fent elõadottakat a Polgármester Testvérnek az Õrnagy úrral együtt tett tegnapi látogatásakor, melybe ellenõrzési jelleget véltem a becsületes munkámra felismerni, úgy amint azt fentebb elõadtam feltárni szóban nem volt alkalmam, mert hozzám kérdést senki sem intézett az ingóságok összegyûjtése és beszállítása körülményeire vonatkozólag.

Fentnevezett gróf Teleki Gézáné a látogatásakor azt is tudtomul adta, hogy minden ingó és ingatlan vagyonának kezelésére és gondozására jogosított általános megbízottja itt helyben dr. Zentai Ernõ ügyvéd.

Én dr. Zentai Ernõt megkérdeztem, hogy óhajt-e közremûködni, vagy lépést tenni a tekintetben, hogy a ládák felbontása miként történjék, kér-e szakembert, esetleg óhajt beszélni az õrnagy úrral.

Dr. Zentai közölte velem, hogy a Múzeumba hozott ingóságokra vonatkozólag gróf Teleki Gézáné kijelentette, hogy azok az õ tulajdonát képezik.

Mindezekre való tekintettel kérem a Polgármester Testvért, szíveskedjék azt, amit élõszóval elõadni nem állt módomban, az õrnagy úrral is közölni, s ehhez képest dönteni el, hogy a ládákat fel kell-e bontani és azoknak tartalmát leltárba kell-e venni, vagy mindez munkaerõ és szakember közbejöttével történjék-e.

Minthogy pedig az ellenõrzésemrõl van szó, illetve mulasztással vagyok vádolva, melyet az Õrnagy úr szemrehányó hangjából véltem felismerni, kérem, hogy az egész Múzeumot, valamint a hozzá tartozó épületeket és lakásomat is a legtüzetesebben átvizsgálni szíveskedjék.

Ha pedig arra gondolna valaki, hogy útközben, már a beszállításkor különített volna el valaki a Zabolán becsomagolt tárgyakból egyet és mást, kérem a fuvarokat bekísérõ Márkos Géza népõrt, Lõrincz András, Golicza András, Molnár János, Szász Mihály, Opra János fuvarosokat, valamint kérésemre Zabola község elöljárósága által kiküldött Póra János asztalosmestert, Lõrincz Mihály és Kozma Jenõ napszámosokat s végül Kocsis Elek asztalosmestert, Fadgyas Anna múzeumi titkárt, Fodor Józsefné múzeumi altisztet kihallgatni, akik igazolni fogják, hogy a szekerekre rakott rakományok kötõlécekkel és el nem bontható megerõsítésekkel úgy érkeztek, amint azt Zabolán a község által kirendelt és fizetett emberek Póra János, Lõrincz Mihály, Kozma Jenõ, Kocsis Elek, a kivezényelt Márkos Géza népõr és a fentnevezett fuvarosok útnak indították.

Nekem személyi vagyonom Sepsiszentgyörgyön egypár szükséges dolgon kívül, melyek két-három kis bõröndbe elférnek, nincsen. Adósságom már van a múzeumnál is s másoknál is.

A legszigorúbb kivizsgálást kérem s azoknak is a legszigorúbb megbüntetését, akik úgy engem, mint a múzeumi alkalmazottakat, mint a velem dolgozó munkásokat meggyanúsítva, az õrnagy testvért megtéveszthették, vagy rosszul informálták.

A Mikes Ármin-féle zabolai kastélyból történt kiutalásokra vonatkozó leltárok másolatát tudomásulvétel végett csatolom.

Én voltam az, aki az Ifjú Kommunista Szövetségnek az irodáját, valamint az ottani kommunista testvérek irodáját a legszükségesebb dolgokkal szabályszerû kiutalások útján felszerelni segítettem.

Csatolom végezetül teljes beszámolásként a községi elöljáróságnál iktatott beadványaimat, úgyszintén egy jegyzõkönyvet, mellyel megállapíttatott, hogy a kastély õrizetét az arra kötelezettek elmulasztották s így történhetett meg, hogy õrt álló megbízott hiányában az odaérkezésem elõestéjén betörést követtek el ismeretlen tettesek, olyan helyen, ahonnan a nagy épületek egész belsejét bejárhatták.

Azt is elõadom, hogy Pila István vármegyei csendõrparancsnok – aki engem nem ismerhet – fasisztának tart, bizonyára azért, mert a kastély körüli érdekeink ütköznek, mert egy olyan paphoz irányított beszállásolásra a községi elöljáróság, akit késõbb a Magyar Népi Szövetségi elnökségrõl leváltottak, s mert ugyanennek a Fikker nevû papnak a leváltása körüli eljárásért magamat exponáltam, mert annak keresztülvitele nem történt olyan politikai pallérozottsággal, melyet egy jó kommunistának okvetlen ismernie kell.

Kérem a fentiek tudomásul vételét azzal, hogy a jelen beadvány egy másik példányát a Megyefõnökséghez, egy további példányt a Kommunista Párthoz, valamint a Magyar Népi Szövetség központjához is tudomásul vétel végett beterjesztettem.

Sepsiszentgyörgy, 1945. évi május hó 29.-én.

Szabadság!

Dr. Lõrincz Albert s. k.

Melléklet: 18 drb.                                   múzeumigazgató

3. sz. melléklet

Dr. Zentai Ernõ ügyvéd úrnak, mint gróf Teleki Gézáné szül. Mikes Hanna ingó és ingatlan vagyona kezelõjének

Helyben

64 – 1945.

F. évi május hó 29-én közöltem Ügyvéd úrral, hogy a Szövetségközi Ellenõrzõ Bizottság orosz katonai parancsnoka: Saiev õrnagy Miklós Imre polgármester és Morar alpolgármester társaságában megjelent a Székely Nemzeti Múzeumban, és a gróf Mikes Ármin-féle kastélyból ideszállított ingóságoknak a kibontását megkezdette. Két gondosan csomagolt ládát Miklós Imre polgármester az õrnagy rendeletére megbontott, majd pedig elmentek azzal, hogy az összes ládákat fel kell bontani és fel kell leltározni.

Az orosz katonai parancsnok rendelkezése végrehajtására a polgármester f. évi május hó 29-én Ütõ Róza városi tisztviselõt küldötte ki a Múzeumba, hogy a leltározást elvégezze.

Én a vármegyéhez, mint a Múzeum ideiglenes felügyeleti szervéhez fordultam, mire a megyefõnök szintén kiküldött egy Nagy Zoltán nevû tisztviselõt, hogy a leltározásnál jelen legyen.

Arra gondolva, hogy csak az ellenõrzésemrõl van szó a polgármesternek benyújtottam még aznap az idecsatolt elõterjesztést 18 drb mellékletével együtt, melyeket vaskapoccsal összefûzve általam igazolt egyszerû másolatban jelen levelemhez mellékelek.

A kiküldött tisztviselõk eltávoztak, leltározást nem kezdettek meg. Ütõ Róza tisztviselõ a polgármester részére írtakat átvette. Azok tehát kézbesítve lettek.

A polgármester részére írt elõterjesztést az összes mellékleteivel egyetemben, a 8461/1945. számú megyefõnöki megbízásommal együtt a következõ napon a megyefõnökséghez is külön jelentéssel benyújtottam. A megyefõnökséghez írt jelentést, a megyefõnöki megbízásom másolatával együtt szintén jelen soraimhoz csatolom.

Sem a polgármesteri hivatal, sem a Vármegye azóta a Múzeummal e beadványokat illetõ közlést nem tett.

Én még akkor a Múzeum dísztermét, ahol a Zaboláról beszállított tárgyak találhatók, lepecsételtettem szakértõ jelenlétében, házilagosan. A díszterem kulcsát a Múzeum õrzi, mert az egyúttal a többi múzeumi tárnak is a kulcsa. A pecsétnyomót, a szakvéleményt is adó az a személy vette õrizetbe és tartja magánál a Múzeum kívánságára, aki a lepecsételést is ellátta tanúk jelenlétében.

Ma telefonértesítést kaptam, melyet az orosz katonai parancsnok tolmácsa közvetített, s mely azt a rendelkezést tartalmazta, hogy ezeknek az ingóságoknak a leltárát az orosz katonai parancsnoksághoz holnap délig nyújtsam be.

Ilyen elõzmények után valószínûnek látszik, hogy az orosz katonai parancsnokság nem az én ellenõrzésem céljából kívánja a nagy költséggel, nyolc teherrakománnyal, gondos csomagolásban ideszállított ingóságokat felbontani és felleltározni, hanem egyszerûen azért, mert úgy véli bizonyára, hogy ezek olyan ingóságok, amelyeknek a fegyverszüneti egyezmény értelemében jóvátételi jellegük lehet, illetve amelyek nem képezik a gróf Teleki Gézáné szül. Mikes Hanna tulajdonát.

Amennyiben az orosz katonai parancsnokság meg lenne gyõzõdve arról, hogy ezek az ingóságok valakinek jelenleg is a tulajdonában állanak s nem képeznek hadizsákmányt, úgy természetesen azokat számba se venné, illetve fel se leltároztatná.

Mindezeket azzal hozom az Ügyvéd úr tudomására, szíveskedjék az ingóságok kétségtelen tulajdonát az orosz katonai parancsnokságnál haladéktalanul igazolni, illetve bebizonyítani azt, hogy minden, ami a Mikes-kastélyban volt, az az Ön megbízója tulajdonát képezi, aki azokkal bárki kizárásával rendelkezik.

Végezetül pedig arra kérem, hogy azonnali közbelépésének eredményérõl a Múzeumot miheztartás végett értesítse, közölve azt is, hogy jelen óhajt-e lenni személyesen a leltározásnál, s egyáltalán akar-e a Múzeum segítségére lenni szakértõk és más segítség bevonásával, akik ezt a nyolc teherrakományt kibontják, tüzetesen átvizsgálják, felleltározzák és visszacsomagolják.

Az orosz katonai parancsnokság és a hatóságok utasításainak kénytelen vagyok magamat alávetni, az Ügyvéd úrra hárul az az elõzetes feladat, hogy a hatósági rendelkezések meghozatala elõtt a jogi helyzetet ismertesse, az illetékes helyeken.

Sepsiszentgyörgy, 1945. évi június hó 15.-én.

2 drb. és 1 csomag melléklet

Dr. Lõrincz Albert s. k.

múzeumigazgató

A fenti levél eredetijét az összes mellékleteivel együtt a mai napon átvettem.

Sepsiszentgyörgy, 1945. évi június hó 15.-én.

Zentai

[Utólagos kézírásos kiegészítés a levél alján: „Saját kezûleg átadtam és dr. Zentai Ernõ átvételi aláírását igazolom. Sepsiszentgyörgy, 1945. jún. 15-én. Fadgyas Anna.”]

4. számú melléklet

INVENTAR [Leltár]

(Sepsiszentgyörgy, 1945. június 16.)

Conþinând obiectele transportate din comuna Zãbala de cãtre Muzeul Naþional Secuesc în urma delegaþiei datã de Prefectura judeþului – obiectele sunt strânse din castelul contelui Mikes Ármin [Leltár, amely tartalmazza Zabola községbõl a megyefõnökség kiküldöttjei által a SZNM-ba elszállított – a Mikes Ármin gróf kastélyából összegyûjtött tárgyakat.]

Lada Nr. 1. [1. sz. láda]

1.) Tablou de vânãtoare cu rama de lemn (színnyomat) cu sticlã, Mãrimea: 96x74 cm (Mahagóni keret) 1 buc.

2.) Sivatagi karaván csoport. Reprodukció kerettel és üveggel, mérete: 82x64 cm (Juharfa keret zöld színben) 1 buc.

3.) Nõrablás. Reprodukció kerettel és üveggel, mérete: 82x64 cm 1 buc.

4.) Alpesi tájkép, olajfestm[ény], bronz keretben, mérete: 88x74 cm 1 buc.

5.) üres vászonkeret 1 buc.

6.) Szénrajz reprodukció, üveggel (repedt), mérete: 84x66 cm, keményfa keretben 1 buc.

7.) Téli tájkép, szénrajz reprodukció, tölgyfa keretben, üveggel 67x52 cm 1 buc.

8.) 85x60 cm méretû üveg asztallap, 8 mm vastagságú 1 buc.

9.) Tanulmány, ceruzarajz, üveglappal, tölgyfa keretben, mérete: 76x46 cm 1 buc.

10.) Szövetkép üveglappal, rézveretes keretben, mérete: 75x65 cm 1 buc.

11.) Komáromi Kacz [Endre]: Naplemente a tengeren. Olajfestmény, mahagóni keretben, mérete: 72x56 cm 1 buc.

12.) Flockhorst: Engedjétek a kisdedeket hozzám. Metszet, krémszínû puhafa keretben, üveggel, mérete: 72x54 cm 1 buc.

13.) Gyerekszoba belseje. Tanulmány színnyomat, csiszolt homorlatos krém zománcú keretben, mérete: 72x51 cm 1 buc.

14.) Bosznai [István]: Erdei tájkép, olajfestmény, mahagóni keretben, mérete: 64x76 cm 1 buc.

15.) Adjukiewicz [Tadeusz]: Virágos csendélet, olajfestm., bronzos fenyõfa keretben, mérete: 70x55 cm 1 buc.

16.) Komáromy Kacz Endre: Malom, vízfestmény, bronzos fenyõfa keretben, üveglappal, mérete: 65x52 cm 1 buc.

17.) Botticelli [Sandro]: Madonna, nyomat, krémszínû festett keretben, üveggel, mérete: 24x28 fenyõfa 1 buc.

18.) Tengeri tájkép, vízfestmény, krémszínû festett fenyõfa keretben, üveglappal, mérete: 42x36 cm 1 buc.

19.) A vándor álma, metszet, motívumos fekete rézkeretben, üveglappal, mérete: 38x45 cm 1 buc.

20.) Férfi tanulmányfej, olajfestmény, bronzos fenyõfa keretben üveglappal, mérete: 36x28 cm 1 buc.

2. számú láda

1.) A. Lang: Vízesés viadukttal, olajreprodukció, bronzos gipsz keretben, mérete: 128x100 cm 1 drb.

2.) Várkastély, olajreprodukció, bronzos gipsz keretben, mérete: 128x100 cm 1 drb.

3.) Fenyves idill, olajreprodukció, bronzos gipsz keretben, mérete: 128x100 cm 1 drb.

4.) King: Malomárok részlet, metszet, üveglappal, tölgyfa keretben, mérete: 105x80 cm 1 drb.

5.) Thiele, [Johann Friedrich]: Nyári éjjel, metszet üveglappal, zöldszínû politúros juharfa keretben, mérete: 100x80 cm 1 drb.

6.) L. Skramstid: Északos erdõ, metszet, üveglappal, zöldszínû politúros juharfa keretben, mérete: 100x80 cm 1 drb.

7.) Fischbeck: Mocsaras táj, metszet, üveglappal, zöldszínû politúros juharfa keretben, mérete: 100x80 cm 1 drb.

8.) Farguharson: Juhnyáj, metszet, üveglappal, zöldszínû politúros juharfa keretben, mérete: 100x80 cm 1 drb.

9.) Holland nõ, olajfestmény keret nélkül, mérete: 56x85 cm 1 drb.

3. számú láda

1.) Komáromi Kacz [Endre]: Gr. Mikes Ármin arcképe, olajfestmény, gipszes bronz fenyõfa keretben, mérete: 84x72 cm 1 drb.

2.) Oroszlánok, metszet, üveglappal, zöld politúros keményfa keretben, mérete: 66x88 cm 1 drb.

3.) Strelski, Pielzner Pracnahaka: Színes nõalak, szín-nyomat, üveglappal, festett és bronzos fenyõfa keretben, mérete: 88x67 cm 1 drb.

4.) Zabolai kastély, színes ceruzarajz, üveglappal, bronzos fenyõfa keretben, mérete: 80x73 cm 1 drb.

5.) Dicksee [Frank]: Tigris a kölykével, metszet, üveglappal, politúros keményfa keretben, mérete: 87x63 cm 1 drb.

6.) Mikes kastély alaprajza kartonlapon, mérete: 87x63 cm 1 drb.

7.) Nõi arckép, olajfestmény, bronzos fenyõfa keretben, mérete: 80x67 cm 1 drb.

8.) Mikes: Kislány, olajfestmény, bronzos fenyõfa keretben, mérete: 78x63 cm 1 drb.

9.) Adjukiewicz, Thadeus: Felnyergelt ló, olajfestmény tölgyfa keretben, mérete: 60x75 cm 1 drb.

10.) Mihalik Dániel: Tájkép, olajfestmény fekete politúros keretben, mérete: 65x75 cm 1 drb.

11.) Mária Jézussal, metszet, üveglappal, gipszes bronz fenyõfa keretben, (a keret rongált) mérete: 60x75 cm 1 drb.

12.) Komáromyné [Kacz Endréné]: Park részlet, vízfestmény, üveglappal, fehérfestésû fenyõfa keretben, mérete: 65x75 cm 1 drb.

13.) Julian Rix [Walbridge]: Partmenti részlet, metszet, üveglappal, tölgyfa keretben, mérete: 86x52 cm 1 drb.

14.) E. Benvenuti: Gondolás kép, vízfestmény, üveglappal tölgyfa keretben, mérete: 80x46 cm 1 drb.

15.) Fantázia, metszet, üveglappal, furníros mahagóni keretben, mérete: 47x82 cm 1 drb.

16.) Töprengõ nõalak, metszet, üveglappal, furníros mahagóni keretben, mérete: 47x82 cm 1 drb.

17.) Csiszolt fenyõfa képkeret rézdísszel, mérete: 78x42 cm 1 drb.

18.) Gasner: „Ráró” (paripa) olajfestmény, keret nélkül, mérete: 70x58 cm 1 drb.

19.) Adjukiewicz: Ménes, metszet, üveglappal, politúros zöld keretben, mérete: 70x48 cm 1 drb.

20.) Venus a kilenc múzsával, metszet üveglappal, mahagóni furníros keretben, mérete: 60x48 cm 1 drb.

21.) Smith Hald, [Fritjof]: Norvég tájkép, metszet, zöld politúros keretben, mérete: 110x90 cm 1 drb.

22.) Smith Hald, [Fritjof]: Norvég tájkép, metszet, üveglappal, zöld politúros keretben, mérete: 110x90 cm 1 drb.
vissza a kiadáshoz
minden cikke
ENCIKLOPÉDIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008