magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Ábrám Zoltán: A Maros megyei EMKE díjazottjai


Kelemen Ferenc laudációja. Koreográfus, rádiós szerkesztõ marosvásárhelyi nagycsalád sarja. Ma is nagy szeretettel emlékezik hat gyermekét, köztük ötödikként õt magát nevelõ édesanyjára és tanárként példát nyújtó édesapjára.

A Marosvásárhelyi Tanárképzõ Fõiskolán a román–magyar szak elvégzését követõen, 1965-tõl 1971-ig tanár és táncos a Székely Népi Együttesben. Ezután a Babeº–Bolyai Tudományegyetem magyar irodalom szakára iratkozott be. 1987-ig mûvészeti elõadó a marosvásárhelyi Egyetemi Központ Diákmûvelõdési Házában, ezzel párhuzamosan egy évtizeden át óraadó tanár a Szentgyörgyi István Színmûvészeti Fõiskola Mozgásmûvészet Tanszékén.

1989–1997 között a Marosvásárhelyi Rádió mûvelõdési osztályának szerkesztõ riportere, majd 2006-ig a Bukaresti Rádió magyar szerkesztõségének szerkesztõje és marosvásárhelyi tudósítója. Nyugdíjazását követõen – az unokák nevelésén túl – tanácsadásra, népmûvelésre, kiállítások megnyitására vállalkozott.

Számos színházi elõadás koreográfiáját készítette el – köztük megemlítendõ a Harag György rendezte Az ember tragédiája, valamint a közönségsikernek örvendõ Emlékek kávéháza –, sõt filmkoreográfiákat is készített az RTV magyar adása számára. Itt megemlítendõ, hogy az RTV magyar szerkesztõsége 1976-ban elindított Kaláka c. néprajzi mûsorának ötletadója, koreográfusa és szakmai tanácsadója.

Kezdeményezõje Marossárpatakon az Öreg táncosok találkozójának. Szervezõje és irányítója a szentgericei, székelykáli, magyardellõi hagyományõrzõ együtteseknek. Több mint háromszáz szakmai írása, cikke jelent meg a hazai népi tánckultúráról, ugyanakkor a mozgás- és színmûvészet, kiemelten a balett és a kortárs tánc elméleti és gyakorlati kérdéseivel is foglalkozott.

Munkásságában ötvözte a hagyományos népi tánckultúrát és a modern táncmûvészet elemeit. 1967-ben alapítója és 1988-ig vezetõ koreográfusa a többszörös országos elsõ díjjal kitüntetett marosvásárhelyi Kortárs Táncegyüttesnek. Az egyetemisták elsõ romániai kortárs táncfesztiváljának a kezdeményezõje. A Dalcroze táncritmikát bemutató Játékos ritmika c. könyv szerkesztõje.

Kelemen Ferencet még egyetemista koromban, a nyolcvanas évek derekán ismertem meg az Egyetemisták Háza úgynevezett instruktoraként. Bár jómagam akkoriban a diákfotóklub oszlopos tagja voltam, és így elsõsorban Sükösd Mártonnal, Marci bátyánkkal kerültem szorosabb kapcsolatba, a többiekkel is találkozgattam, szót váltottam. Sõt, nemegyszer fényképeztem az Ifjúsági Házban megtartott igen színvonalas modern tánc rendezvényen, amelynek a marosvásárhelyiek adtak otthont Kelemen Ferenc szakmai irányítása mellett.

Aztán úgy alakult, hogy egészen friss házasként, 1989-ben könyvtárunk bõvítése érdekében igen hasznos lexikonokat vásároltam meg tõle. Ma is könyveink között sorakoznak.

A rendszerváltás új távlatokat nyitott mindannyiunk számára, sok felemelõ, de ugyanakkor nehéz pillanatot is tartogatott. Példának okáért, személyes rádiós sikerként könyvelheti el az élõ közvetítés biztosítását 1991 tavaszán Bálint Lajos római katolikus püspök beiktatásán. Másrészt, nem volt könnyû dolga Kelemen Ferencnek, amikor a görgény-völgyiek ostroma közepette kellett tudósítania a rádióból. Vagy elsõk között kemény szavakkal bemutatnia még tizegynéhány éve a marosvásárhelyi orvosegyetemen dúló viszonyokat.

Az 1991-es újjáalakulást követõen az EMKE tagja lesz, majd a kétezres évek elején az EMKE Maros megyei szervezete egyik alelnökeként aktívan részt vesz a szervezetet újjászervezõ, új mûködési terveket kidolgozó munkában. Hõskorszakot éltünk, amikor nagyokat beszélgettünk, helyenként vitáztunk újabb tervekrõl és lehetséges megvalósításokról, mint a Fiatal Tehetségek Tavasza, kulturális rendezvényeink a Marosvásárhelyi Napokon, népdaléneklési verseny, verséneklési fesztivál és még jócskán sorolhatnám. Amikor saját lakásunkban pelenkák között hevert az EMKE irattára – még gyûléseket is tartottunk ott –, a sajtótájékoztatókat pedig a Kultúrpalotában számunkra kirendelt, a tetõre való kijutásra szolgáló használhatatlan  sufniszerû helyiségben tartottuk.

Jólesik az emlékezés.

Az EMKE Maros megyei szervezete ezúton méltatja Kelemen Ferenc életpályáját, megköszöni a szervezet mûködtetésében vállalt szerepét, és további jó egészséget, testi-lelki-szellemi jólétet kíván neki. Az EMKE jelszavával: „Ki a köznek él, annak élni érdemes”.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008