magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Doboly Beatrix: A vajdahunyadi Magyar Ház


Ha Vajdahunyadról esik szó, van, akinek a Hunyadiak vára, van, akinek a vas- és acélkohászati központ jut eszébe. És vannak, akik az itteni, a dél-erdélyi szórványban élõ magyarokra is gondolnak. Ahhoz, hogy gyermekeink, unokáink az anyanyelv, a magyar kultúra, hagyományaink, történelmünk, irodalmunk szellemében, ismeretében, szeretetében és tiszteletében nõhessenek fel, lépnünk kellett. Azért hogy elbátortalanodott, kishitû társainknak is reményt és bátorságot adjunk, rögtön a változások után elkezdtük a közösségépítést. 1990. január 3-án létrehoztuk az RMDSZ helyi szervezetét magyarságunk érdekvédelmére, 1993 tavaszán az EMKE helyi szervezetét nyelvünk, kultúránk, hagyományaink ápolására, közmûvelõdésünk megszervezésére, 1994-ben pedig a Hunyadi János Humanitárius Társaságot (HJHT), sajátosan vajdahunyadi gondjaink hathatós megoldására.

Kezdetben a volt Ferenc-rendi kolostor földszintjén szorítottak nekünk helyet, itt hoztuk létre a város egyetlen magyar nyelvû közkönyvtárát, amelyet az EMKE és a HJHT mûködtetett önkéntes könyvtárossal, valamint ökumenikus magyar óvodát, ingyenes orvosi tanácsadó jellegû rendelõt nyitottunk, és ugyanott kapott helyet az RMDSZ és a MADISZ is.

De már 1994 óta megfogalmazódott egy Magyar Ház létesítésének a szándéka, intézményes létünk reális megalapozásának és továbbfejlesztésének alapfeltételeként. Többrendeltetésû kulturális központot szándékoztunk létrehozni, és ez az 1998-99-es évek legfontosabb célkitûzésévé vált számunkra. Az elsõ, kisebbik Magyar Házat fõleg testvérvárosunk, Szombathely, az Illyés Közalapítvány és az angliai Mission Romania elnevezésû civil szervezõdés, valamint helyi adományozók és más támogatók segítségével sikerült megvásárolni, a lényegében családi házat felújítani, bebútorozni és élettel, tevékenységgel megtölteni. 2000. május 28-án avattuk fel, azóta a város magyar közösségének szolgálatában számos tevékenységnek ad otthont. Itt mûködik a közösségi iroda, amelynek felszerelése a városunkbeli magyar civil szervezetek rendelkezésére áll. E szervezetek: az EMKE vajdahunyadi szervezete, a Romániai Magyar Pedagógusok Szervezetének helyi alakulata, a MADISZ, a Hunyadi Magyar Vállalkozók Társasága (HUMAV), a HJHT (amely idéntõl a Diversitas nevet vette fel), a Harmónia nyugdíjas klub és Összhang Nõegylet. E két utóbbi jogi személyiség nélkül, a többi szervezet önálló jogi személyiséggel mûködik.

A szociális jellegû orvosi rendelõben városunk négy magyar orvosa vállalt ingyenes szolgálatot. A vajdahunyadi Információs Iroda 2002 januárja óta fizetett alkalmazottal a kedvezménytörvényrõl nyújtott tájékoztatást egy ideig, majd önkéntesen folytattuk a tájékoztatást, útmutatást a földtörvénnyel, jogi és egyéb érdekképviseleti kérdésekkel, a könnyített honosítási eljárással, ûrlapkitöltéssel kapcsolatban. A Mikó Imre Kisebbségvédelmi Hálózat helyi irodája is itt mûködik. A MADISZ vajdahunyadi szervezete saját tagjai számára ingyenes internet klubot mûködtetett a helyiségben. A HJHT ökumenikus óvodája 2000-tõl három tanéven át mûködött a Magyar Házban évente 12–18 gyermekkel, 2003 óta az óvoda az állami közoktatás intézményes keretein belül folytatja tevékenységét. Idõközben az EMKE és a HJHT által létrehozott magyar közkönyvtárat is átköltöztettük e kis Magyar Házba. Jelenleg közel 6000 magyar kötettel rendelkezünk, a létesítmény író–olvasó találkozóknak, könyvbemutatóknak, olvasó maratonnak, irodalmi esteknek, szavalóversenyeknek ad otthont.

A kulturális, ifjúsági, szociális és egyéb közösségi tevékenységek háttérbiztosításának céljából az ingatlan továbbépítése, bõvítése szívügyünkké vált. Kinõttük a kis Magyar Házat. Winkler Gyula kezdeményezésére saját források, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, különbözõ alapítványok és jótevõk támogatását felhasználva a Corvin Savaria Társaság elkészítette a Magyar Ház fejlesztési terveit. A munkálatok 2003 tavaszán kezdõdtek meg, az új épületet 2007. november 13-án avattuk fel. A létesítmény konferenciatermet, ifjúsági és kiállítási csarnokot, irodát, konyhát, hálószobákat és zuhanyozókat is magába foglal. Jelenleg a Corvin Savaria Társaság tulajdonát képezi, anyagi, szervezési hátteret biztosítva a már említett, haszonkölcsön szerzõdéssel itt mûködõ civil szervezetek tevékenységének. A bútorozás, a fejlesztés jelenleg is tart, bár az anyagi nehézségek sajnos nyilvánvalóak a mûködtetés terén is.

E szervezetek munkája szorosan egybefonódik a közös cél érdekében: hogy otthon legyünk a hazában, azaz megmaradhassunk magyarnak itt, a szülõföldünkön, sajnos, távol a tömbmagyarság kulturális központjaitól. A közösségért munkálkodó ugyanaz a 15-20 ember tölti be a katalizátor szerepét a közös cél, megmaradásunk érdekében, akár érdekképviseleti, akár kulturális, akár sajátosan helyi tevékenységrõl van szó. Egyházainkkal és iskolával-óvodával is állandó kapcsolatot tartunk fenn, mert szórványban csak közösen lehetünk sikeresek.

A Magyar Ház teret és hátteret biztosít olyan közmûvelõdési tevékenységek, programok, rendezvények, konferenciák, fórumok szervezésére, amelyek a szórványsorsot élõ és önmagát már-már feladó vajdahunyadi magyarság önazonosság-tudatának felébresztését, megtartását célozzák, egyúttal bizonyítva a magyarság minõségi jelenlétét városunk, megyénk életében. Célunk felpezsdíteni a helyi és megyei magyar vonatkozású kultúréletet. Teret nyújtunk azok számára, akik mûvelik a magyar kultúrát – zenés, irodalmi elõadásokra felkészítve õket, bevonva minden korosztályt. Hagyományos mûsoros ünnepségeket szervezünk minden évben március 15-én, anyák napján, gyermeknapkor, Szent István-napkor, szüretkor, október 6-án és 23-án, Mikuláskor, karácsonykor, szilveszterkor, farsangban, hogy csak párat említsünk.

Keretet nyújtunk azok számára is, akik fogyasztói az anyanyelvû mûvelõdésnek, biztosítva számukra a minõségi együttlétet, a szabadidõ kulturált, tartalmas eltöltésének lehetõségét magyar nyelvû, önerõbõl teremtett könyvtárunk, értékközpontú video- és hangtékánk segítségével. Az 1993-ban indított magyarságismereti népfõiskolánkat a Magyar Házban Kisenciklopédia néven folytattuk havi egy-két szabadegyetemi elõadás szervezésével, irodalmi, történelmi, mûvészettörténeti, honismereti, hagyományõrzõ, tudományos-ismeretterjesztõ, valamint gyakorlati hasznú, megélhetéshez szükséges jelleggel. Fõ célunk tartani a lelket minden korosztályban, minden magyar kisközösségben, de fõleg diákjainkba, ifjúságunkba egészséges nemzeti öntudatot önteni.

Ezért szervezünk vetélkedõket, vagy készítjük fel diákjainkat, és szervezzük meg részvételüket regionális és országos vetélkedõkön, vers- és prózamondó versenyeken, támogatjuk részvételüket tematikus táborokban. Író–olvasó találkozókat szervezünk, hazai és külföldi elõadókat, együtteseket, társulatokat hívunk meg, partnerkapcsolatokat ápolunk, fejlesztünk.

2002-ben szervezeteink összefogásával a vajdahunyadi várkastély szomszédságában lévõ református mûemléktemplom kertjében sikerült Petõfi-emlékmûvet emelnünk, a Magyar Ház falán pedig Hunyadi János-dombormûvet avattunk 2010-ben. Eddig 15 alkalommal szerveztük meg a Hunyadi Kulturális Napok elnevezésû fesztivált. 2010-tõl immár ötödik éve a Hunyad Megyei Magyar Napok néven a megye minden magyar szempontból fontos településének megmozgatásával országos hírûvé sikeredett. Takács Aranka lendületes, lelkes szervezése által az egész megyét átfogó – tavasszal, illetve nyár elején megszervezett – rendezvénysorozat keretében teremtünk több mint egy hét magyar világot itt, ahol ezt sokan akár lehetetlennek vélték. Idén május elseje és 9-e közötti idõszakra tervezünk közösségépítõ rendezvénysorozatot.

E nagyszabású rendezvénysorozat megmozgatta a Hunyad megyei kulturális élet állóvizeit, a helyi amatõr és meghívott elõadók, hagyományõrzõ és hivatásos mûvészek (színészek, zene- és képzõmûvészek) bevonásával megyénk számos helységében sikerült megpezsdíteni kultúréletünket, több ezer részvevõvel.

Célunk a családi szellem, az itthon maradás, az anyanyelv megtartásának, a közösségi cselekvõ együttlét fontosságának tudatosítása és ezek gyakorlására széles körû, változatos programok szervezése, a hunyadi magyar tehetségek bemutatása koncertek, változatos egyéni és közös kiállítások, versenyek, könyvbemutatók, elõadások keretében. Számos tevékenységet szerveztünk a szórványoktatás és nevelés területén.

A Magyar Ház álmaink, elképzeléseink központja, melegháza. A magyar közösségért létezik, a magyar emberekrõl szól a magyar emberekért, elsõsorban magyar emberekkel. Ugyanakkor szeretnénk magunk „megmutatni, hogy látva lássanak”. A közösségépítés, az egymásra találás és az együvé tartozás erõsítése mellett a bátor, nyílt térre lépés, értékeink széles körû bemutatása, népszerûsítése, az interetnikus párbeszéd és tolerancia megerõsítése a célunk.

Egyezményt kötöttünk 2003-ban a Radio Color nevû helyi kereskedelmi rádióval, ennek értelmében heti egy alkalommal 90 perc terjedelemben magyar nyelvû adást állítunk elõ, amely kábelen és földi sugárzással városunkban és a környékbeli magyarlakta településeken hallható. Önkéntesen részt veszünk a Hunyad Megyei Hírmondó szerkesztésében.

Már említett szervezeteink rendezvényei által a Magyar Ház és a hunyadi magyar közösség tevékeny, és számára van remény, van jövõ, fõleg, ha továbbra is összefogunk.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008