magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


***: Az Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány díjai


Élet­mű­díj­jal tün­tet­te ki Sütő And­rást és Do­mo­kos Gé­zát az Er­dély Ma­gyar Iro­dal­má­ért Ala­pít­vány (EMIA). A Székelyudvarhelyen ok­tó­ber 29-én meg­tar­tott ren­dez­vé­nyen Hídverő-díjjal ér­té­kel­ték Gö­römbei And­rás mun­kás­sá­gát.

Pomogáts Bé­la iro­da­lom­tör­té­nész a há­rom dí­ja­zot­tat mél­tat­va ki­emel­te, hogy ők a hű­ség vir­tu­á­lis lo­vag­rend­jé­nek tag­jai. Lőrincz György, az EMIA el­nö­ke sze­rint az idei ki­tün­te­tet­tek nem­csak iro­dal­már­ként, ha­nem nem­ze­tük sor­sá­ért felelőséget vál­la­ló köz­éle­ti szereplőként is kiemelkedő jelentőségűek. Az élet­mű­díj­jal Do­mo­kos Gé­za író könyv­ki­adói (a Kriterion Ki­adó min­de­ne­se), szép­írói (vissza­vo­nu­lá­sa óta több ön­élet­raj­zi ihletettségű mű­vet írt) és köz­éle­ti-po­li­ti­kai (1990–1993 kö­zött az RMDSZ el­nö­ke volt) te­vé­keny­sé­gét egy­aránt ér­té­kel­te az Er­dély Ma­gyar Iro­dal­má­ért Ala­pít­vány.

Sütő And­rás be­teg­sé­ge mi­att nem le­he­tett je­len a ren­dez­vé­nyen. Az őt mél­ta­tó Kán­tor La­jos elsősorban drá­má­i­nak fel­sza­ba­dí­tó ere­jét, az anya­nyelv­hasz­ná­la­tért va­ló küz­del­mét emel­te ki.

A Hídverő-díjat évről év­re olyan nem er­dé­lyi iro­dal­már­nak ad­ja át az EMIA, aki so­kat tett az er­dé­lyi iro­da­lom nép­sze­rű­sí­té­sé­ért, el­fo­ga­dá­sá­ért. Görömbei And­rás egye­­te­mi ta­nár, aka­dé­mi­kus az er­dé­lyi iro­da­lom nagy értője, töb­bek kö­zött át­fo­gó mo­nog­rá­fi­át írt Sütő And­rás­ról.

Az idén tíz­éves fenn­ál­lá­sát ünneplő székelyudvarhelyi Er­dély Ma­gyar Iro­dal­má­ért Ala­pít­vány jö­vő­re egy új er­dé­lyi ma­gyar iro­da­lom­tör­té­net meg­írá­sá­ra ír ki pályázatot.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008