magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Gaal György: A harminchatodik Brassai-hét


 

 Nagy­já­ból ki­ala­kult rend sze­rint foly­tak a 2005-ös Brassai-hét ese­mé­nyei. Ez rész­ben hasz­nos, mert min­den­ki tud­ja, mi­kor mi a fel­ada­ta, de azért hi­á­nyoz­nak az új­sze­rű, figyelemfelkeltő ese­mé­nyek. Bi­zo­nyá­ra két év múl­va, mi­kor az is­ko­la fenn­ál­lá­sá­nak 450. év­for­du­ló­ját ün­ne­pel­jük, al­ka­lom adó­dik egy tel­je­sen új mű­sor­rend ki­ala­kí­tá­sá­ra.

A hétfői na­pon (má­jus 30.) fél ti­zen­egy­kor ke­rült sor az ün­ne­pé­lyes meg­nyi­tó­ra az előcsarnokban. Az V., VI. és IX. osz­tá­lyos ta­nu­lók vet­tek részt. Az ün­nep­sé­get Fazakas Ist­ván tör­té­ne­lem­ta­nár ve­zet­te. Köz­re­mű­kö­dött nyi­tó és zá­ró szá­mok­kal az is­ko­la Bazsó Fe­renc irá­nyí­tot­ta kó­ru­sa. Először Gyerő Dá­vid ta­ná­csos tol­má­csol­ta a tá­vol lévő Sza­bó Ár­pád uni­tá­ri­us püs­pök és az egy­ház üze­ne­tét. Majd Kósa Má­ria igazgatónő mon­dott meg­nyi­tó be­szé­det. Rüsz-Fogarasi Ta­más VI. C osz­tá­lyos a di­á­kok ne­vé­ben szólt, Păscuta Car­men ugyan­ab­ból az osz­tály­ból el­sza­val­ta Bartalis Já­nos Ko­lozs­vár cí­mű ver­sét. A VI. A és B osz­tá­lyok ta­nu­lói ko­szo­rút he­lyez­tek az előcsarnok Brassai- il­let­ve Berde Mózsa szobrára.

Ezt követően a VII. osz­tá­lyo­sok ki­vo­nul­tak a Há­zson­gárdi temető Brassai-sírjához. E so­rok író­ja mon­dott be­szé­det a nagy po­li­hisz­tor sok­ol­da­lú mű­velt­ségéről. El­hang­zott egy sza­va­lat. Utá­na a di­á­kok meg­ko­szo­rúz­ták a Brassai- és Berde-sírokat.

Dél­ben 1 óra­kor Ko­csis Il­di­kó tanárnő ta­nít­vá­nya­i­nak 180 mun­kát fel­so­ra­koz­ta­tó rajz­ki­ál­lí­tá­sát nyi­tot­ták meg a 42-es szá­mú te­rem­ben. Itt ér­te­sült a kö­zön­ség az is­ko­la raj­zos sikereiről: a Ro­mán Or­ni­to­ló­gi­ai Tár­sa­ság Fe­hér gó­lya rajz­ver­se­nyén Ke­le­men Csil­la (VI. A) első dí­jas, a ko­lozs­vá­ri Ma­gyar Ope­ra A bré­mai mu­zsi­ku­sok be­mu­ta­tó­já­ra szer­ve­zett ki­ál­lí­tá­sán Szé­kely Sza­bolcs (VII. A) har­ma­dik dí­jas lett. A Ro­mu­lus Ladea Képzőművészeti Szak­kö­zép­is­ko­la Uta­zás te­ma­ti­ká­jú rajz­ver­se­nyén 30 csa­pat kö­zül a Brassaié nyer­te az első dí­jat. Az idei Brassai-hét mű­vé­sze­ti nagy­dí­ját Gál Edi­na (VI. B) ér­de­mel­te ki. Fél órá­val később az is­ko­la hon­lap­ját néz­het­ték meg az érdeklődők. Ezt a XI. A osz­tá­lyo­sok szer­kesz­tet­ték Iszlay Ré­ka tanárnő irá­nyí­tá­sá­val. A ta­ná­rok jó ré­szé­nek a fény­ké­pe, s né­hány ada­ta is sze­re­pel ezen. A bi­o­ló­gi­ai la­bo­ra­tó­ri­um előkészítő­jében Kováts Il­di­kó nyu­gal­ma­zott tanárnő nép­raj­zi gyűj­te­mé­nyét ál­lí­tot­ta ki: torockói, ka­lo­ta­sze­gi, szé­ki, felcsíki, móc­vi­dé­ki és szász­föl­di tár­gya­kat, hím­zé­se­ket, ru­ha­da­ra­bo­kat va­la­mint az is­ko­la nép­rajz­zal kap­cso­la­tos ha­gyo­má­nya­it is­mer­het­tük meg. A tanárnő lel­kes ma­gya­rá­zat­tal irá­nyí­tot­ta az érdeklő­dő­ket. Ez­zel pár­hu­za­mo­san a könyv­tár­ban Málnási Fe­renc új­ra ki­ál­lí­tot­ta iro­da­lom­kö­ri di­ák­ja­i­nak több év­ti­ze­des mun­ká­ja nyo­mán írók­tól ka­pott le­ve­le­it, fény­ké­pe­it: a 36 tab­ló­hoz ma­gya­rá­za­to­kat fű­zött. Dél­után 3-tól Si­mon Gá­bor nyi­tot­ta meg Já­té­kos fi­zi­ka cím­mel a ta­nu­lók­tól szár­ma­zó kí­sér­le­ti esz­kö­zö­ket be­mu­ta­tó ki­ál­lí­tá­sát. Köz­ben a ro­mán sza­kos ta­ná­rok mű­so­rai is zaj­lot­tak. A bi­o­ló­gi­ai te­rem­ben iro­dal­mi ver­senyt ren­dez­tek, ta­nult művekről ké­szült posz­te­re­ket mu­tat­tak be, sza­val­tak; az or­to­dox vallástanárnő, Angela Milchiš pe­dig a dísz­te­rem­ben Krisz­tus a mi éle­tünk­ben cím­mel fel­ol­va­só ülés­sza­kot irá­nyí­tott. Dél­után 6-tól az es­ti ta­go­zat ré­szé­re is Brassai-hét meg­nyi­tó­ra ke­rült sor. Ezen pár es­tis osz­tály di­ák­jai je­len­tek meg, részt vett az igazgatónő is. Ro­má­nul Stan Alexandru al­igaz­ga­tó mon­dott meg­nyi­tó be­szé­det, s is­mer­tet­te Brassai élet­raj­zát, alul­írott Berde Mózsa jelentőségéről szólt.

A sport­nap ese­mé­nyei ez­út­tal nem csü­tör­tö­kön, ha­nem ked­den zaj­lot­tak a négy tor­na­ta­nár szer­ve­zé­sé­ben. Az ele­mis­ták futball-döntőjén a IV. A a IV. B-vel mérkőzött, az Á-sok győztek. A ko­sár­lab­dá­zó fi­úk kö­zül a IX. Á-sok a XII. C-se­ket győzték le. A ké­zi­lab­dá­zó fi­úk ese­té­ben vi­szont a XII. C-s csa­pat bi­zo­nyult jobb­nak a XII. Á-sokénál. A ko­sa­ra­zó lá­nyok XI. A–X. A mérkőzésén az utób­bi­ak győztek, a ké­zi­lab­dá­zó lá­nyok­nál a két X. osz­tály (A, B) ke­rült a dön­tőbe, s az Á-soknak ked­ve­zett a sze­ren­cse. Vé­gül a leg­na­gyobb iz­gal­mat keltő futball-döntőt a X. A és a XII. A ját­szot­ta, s a X-esek let­tek a baj­no­kok. Ezen a na­pon ke­rült sor a Kassay Il­di­kó tanárnő ve­zet­te sakk­ver­seny­re. Az V–VIII. osz­tá­lyo­sok kö­zül Szőke Hu­nor (V. A), a IX–XII-esek so­rá­ból Timár Alpár (XI. A) bi­zo­nyult a leg­jobb­nak. 

Dél­ben a köz­gaz­da­sá­gi osz­tá­lyok Szó­ra­koz­ta­tó mar­ke­ting-mű­so­ra zaj­lott Pálffy Haj­nal­ka és Filep Ju­dit ta­ná­rok ve­ze­té­sé­vel. A fi­zi­kum­ban a ro­mán sza­ko­sok le­ve­tí­tet­ték a I. L. Caragiale O scrisoare pierdută (El­ve­szett le­vél) cí­mű da­rab­já­ból ké­szült fil­met. Dél­után a már ha­gyo­má­nyos­sá vá­ló Bazsó Fe­renc szer­vez­te nép­dal­ver­seny­re ke­rült sor. Ezen az ele­mis­ták kö­zül a III. osz­tá­lyos Ba­logh Adrienne, az V-esek kö­zül Burgus Bernadette, a VI-osok so­rá­ból Buchmüller Ist­ván, vé­gül a VII-esek képviselői kö­zül Ja­kab Be­á­ta bi­zo­nyult a leg­jobb­nak. 

Köz­ben a dél­után fo­lya­mán a fi­zi­kum­ban a ta­ná­rok mu­tat­ták be tu­do­má­nyos dol­go­za­ta­i­kat Fazakas Ist­ván és Si­mon Gá­bor el­nök­le­té­vel. Öten je­lent­kez­tek az ülés­szak­ra hat dol­go­zat­tal. Fazakas Ist­ván az er­dé­lyi tan­ügyi rend­sze­re­ket vet­te szám­ba, alul­írott a ko­lozs­vá­ri Vö­rös­ke­reszt Sza­na­tó­ri­um tör­té­ne­tét mu­tat­ta be, Kováts Il­di­kó az is­ko­la nép­raj­zi ha­gyo­má­nya­i­ról be­szélt. Ujvárosi Ta­más egyik dol­go­za­ta az időjárási je­len­sé­gek ha­tá­sát vá­zol­ta a Ke­le­ti-Kár­pá­tok középső cso­port­já­nak er­de­i­re, a má­sik a ma­gyar­ság hely­ze­tét jel­le­mez­te a dél-er­dé­lyi szór­vány­vi­dé­ken. Hantz Lám Irén nyu­gal­ma­zott tanárnő újabb köny­vét, a Torockószentgyörgyről szó­ló A vár ár­nyé­ká­ban cí­műt hoz­ta el. Pár­hu­za­mo­san a dísz­te­rem­ben két mű­sor­szám zaj­lott. A VII. C-sek mo­dern tán­co­kat ad­tak elő Party dance cím­mel, majd a X. B-sek Pé­ter Ro­zá­lia tanárnő irá­nyí­tá­sá­val Baranyi Fe­renc A ló­nak vélt meny­asszony cí­mű egy­fel­vo­ná­sos vá­sá­ri ko­mé­di­á­ját vit­ték szín­re nagy si­ker­rel.

Szer­da a vetélkedők nap­já­vá vált. Reg­gel 9-kor a könyv­tár­ban kezdődött a két ma­gyar­ta­nár, Iszlai Enikő és Balázs-Blénessi-Pataki Eri­ka szer­vez­te ma­ra­tonolvasás. Ez­út­tal a Jó­zsef At­ti­la-cen­te­ná­ri­um­ra va­ló te­kin­tet­tel Jó­zsef Jo­lán A vá­ros pe­re­mén cí­mű kö­te­tét ol­vas­ták fel. Dél­ben a Hăşmăşan Ju­dit szer­vez­te Mo­le­ku­lák vetélkedője ké­mia­ver­senyt ren­dez­ték, ezen a VII. C di­ák­jai bi­zo­nyul­tak a leg­jobb­nak. Utá­na a Ké­mia sza­lon­já­ra ke­rült sor a kémikumban, s itt mu­tat­ták be a még saj­tó alól ki nem ke­rült ké­mi­ai lap 3. szá­mát, mely a X. A osz­tá­lyo­sok mun­ká­ját di­csé­ri. A XI. Á-sok szer­kesz­tet­te Hol­nap cí­mű ter­mé­szet­tu­do­má­nyos lap 2. szá­ma 32 la­pon a hét vé­gé­re jött ki a nyom­dá­ból. A ma­te­ma­ti­ka ka­ted­ra köz­ben a Kon­gó ko­bak cí­mű ma­te­ma­ti­ka­ver­senyt tar­tot­ta. Ezen a X. A és XI. A osz­tá­lyok csa­pa­tai győztek. Az ele­mis­ták köz­ben gör­kor­cso­lya- és sza­la­dás-ver­se­nyen vet­tek részt a Caragiale-parkban. Dél­után 2-től Google-keresőversenyt irá­nyí­tot­tak az in­for­ma­ti­ka ta­ná­rok.

Fél kettőtől ke­rült sor a KÖZ­MAG. If­jú­sá­gi köz­gaz­da­sá­gi lap két leg­újabb szá­má­nak (2004/3–4; 2005/1–2.) a be­mu­ta­tó­já­ra. Az ismertetőt alul­írott tar­tot­ta, be­szélt még Pleša Ró­bert főszerkesztő, hoz­zá­szólt Ke­re­kes Jenő pro­fesszor, a Ro­má­ni­ai Ma­gyar Köz­gaz­dász Tár­sa­ság tisz­te­let­be­li el­nö­ke. Egy­ön­te­tű volt a meg­ál­la­pí­tás, hogy az első brassais köz­gaz­da­sá­gi osz­tály és Páll Gyön­gyi tanárnő össze­fo­gá­sá­ból szü­le­tett di­ák­lap már túlnőtt az is­ko­la fa­la­in, or­szá­gos szak­lap lett. A be­mu­ta­tót Jancsó No­é­mi sza­va­la­ta, Ha­lá­szi Éva csel­ló- és Kállay Zsó­fia he­ge­dű­já­té­ka tet­te ün­ne­pé­lye­seb­bé.

A dísz­te­rem­ben dél­után öku­me­ni­kus bib­liais­me­re­ti vetélkedőt ren­de­zett a há­rom vallástanárnő, négy-négy­ta­gú, bib­li­ai ne­ve­ket viselő csa­pa­tok mér­ték össze tu­dá­su­kat, a Habakuk ne­vet vá­lasz­tók nyer­tek. A vetélkedőt követően az es­ti ta­go­za­tos ro­mán osz­tá­lyok Ge­or­ge Coşbuc mű­vé­nek, a Nunta Zamfireinek (Zamfira esküvője) az éne­kes-ze­nés előadását vit­ték szín­re. Es­te a már ha­gyo­mányt ki­ala­kí­tó Duodráma-csoport lé­pett fel Mik­ló­si Má­ria és Kern Henriette nyelvtanárnők ve­ze­té­sé­vel az elő­csar­nokban. Az idén Arc­kép­csar­nok cím­mel klasszi­kus an­gol és né­met mű­vek hí­res szereplőit je­le­ní­tet­ték meg.

A csü­tör­tö­ki nap két rész­re osz­lott. Ko­ra dél­utá­nig foly­ta­tód­tak a ver­se­nyek: a IX. osz­tá­lyo­sok Brassai-vetélkedőjét a VI. osz­tá­lyo­sok Árpádházi ki­rá­lyok tör­té­nel­mi vetélkedője kö­vet­te. Köz­ben Czondi Já­nos és Iszlay Enikő ta­ná­rok ve­ze­té­sé­vel a di­á­kok tu­do­má­nyos ülés­sza­ka zaj­lott. Az egyik előadás XI. A osz­tá­lyos cso­port Ko­lozs­várt, a má­sik vá­ro­sunk hí­res sze­mé­lyi­sé­gét, Kányádi Sán­dort hoz­ta képkö­zel­be. El­hang­zot­tak még iro­dal­mi, öko­ló­gi­ai, fi­zi­kai, köz­gaz­da­sá­gi vo­nat­ko­zá­sú dol­go­za­tok, kettő ro­mán nyel­ven. A nap má­so­dik fe­le az An­gol dél­után volt. Az is­ko­la an­gol­ta­ná­ra­i­nak majd mind­egyi­ke va­la­mi­lyen mű­sor­szám szervezőjeként sze­re­pelt. Ének­szá­mo­kat mu­tat­tak be, Shakes­peare műveiből ihle­tő­dött raj­zo­kat ál­lí­tot­tak ki, ta­lá­lós kér­dé­se­ket fej­tet­tek meg. Kiemelhető az an­gol nyel­vű di­ák­lap­nak, a School Nyúúz 8. szá­má­nak a be­mu­ta­tó­ja. A Nagy Eme­se és Vorzsák Mi­lán ta­ná­rok irá­nyí­tot­ta szer­kesz­tőség (Feischmidt Lász­ló, He­ge­dűs And­rás) vál­to­za­tos tar­tal­mú, 22 la­pos fü­ze­tet ál­lí­tott össze be­szá­mo­lók­kal, ver­sek­kel, pró­zai írá­sok­kal. Mel­let­te egy új an­gol ki­ad­vány is meg­je­lent: Mik­ló­si Má­ria irá­nyí­tá­sá­val a VI. B-sek Discovery Paper cím­mel egy hat­la­pos szí­nes nyo­má­sú tudománynépsze­rű­sí­tő fü­ze­tet tet­tek köz­zé. A csúcs­pon­tot a két színi­e­lő­a­dás ké­pez­te. Nagy Eme­se a IX. C-sek­kel Shakes­peare Mak­ran­cos höl­gyét vit­te szín­re le­egy­sze­rű­sít­ve a di­á­kok lehetőségeihez. ő a ha­gyo­má­nyos szín­pa­di meg­je­le­ní­tést vá­lasz­tot­ta. Vorzsák Mi­lán vi­szont a IX. Á-soknak a Little Red Riding Hood (Pi­ros­ka és a far­kas) tör­té­ne­tet igen mo­dern fel­fo­gás­ban, ka­ri­kí­roz­va al­kal­maz­ta szín­pad­ra.

Pén­te­ken délelőtt még há­rom ese­mény­re ke­rült sor. Ré­vész Er­zsé­bet tanárnő a VI–VII-eseknek meg­ren­dez­te a Lá­nyok vetélkedőjét: a ház­tar­tá­si ügyes­sé­gi ver­seny­ben a VI. Á-sok ke­rül­tek az I., a VI. C-sek a II. hely­re. Dél­ben az ud­va­ron az ele­mis­ták vá­sárt tar­tot­tak: ki-ki el­ad­ni­va­ló ap­ró­sá­ga­it kí­nál­ta, árul­ta. Igye­kez­tek öl­tö­ze­tük­kel, a dísz­le­tek­kel, ze­né­vel a meg­felelő han­gu­la­tot is biz­to­sí­ta­ni. Ugyan­csak ek­kor folyt a Hon­fog­la­ló ál­ta­lá­nos mű­velt­sé­gi ver­seny Vaj­nár Já­nos tör­té­ne­lem­ta­nár ve­ze­té­sé­vel. Dél­után négy­től a hét zá­ró­ün­nep­sé­gé­re és a díj­ki­osz­tás­ra ke­rült sor. Az ün­nep­sé­get a dísz­te­rem­ben Málnási Fe­renc ve­zet­te. Az egyes dí­ja­kat a mű­so­ro­kat szer­ve­ző ta­ná­rok ad­ták át. Ez­után Ró­nai Éva tanárnő di­ák­cso­port­ja a 2005-ször messzebb cí­mű, Márai Sán­dor verseiből és Ko­dály Zol­tán da­la­i­ból ké­szí­tett össze­ál­lí­tást ad­ta elő a szín­pa­don. A szín­pad át­ren­de­zé­se alatt e so­rok író­ja mu­tat­ta be a szer­kesz­té­sé­ben meg­je­lent leg­újabb év­könyv-kö­te­tet: Az 1557-ben ala­pí­tott ko­lozs­vá­ri Bras­sai Sá­mu­el El­mé­le­ti Lí­ce­um Év­köny­ve a 2003– 2004-es tan­év­re [Ko­lozs­vár 2005. 148 l.].

Az est meg­le­pe­té­se volt a ja­nu­ár­ban Iszlay Enikő tanárnő ve­ze­té­sé­vel meg­ala­kult szín­ját­szó kör elő­adása. Ki­lenc szereplő a IX–XI. osz­tá­lyok­ból Ta­má­si Áron Éne­kes ma­dár cí­mű népi já­té­kát ad­ta elő gyak­ran tap­sot arat­va. A szín­pa­di mű­sort a Kis­bo­gáncs, Bo­gáncs és Zur­bo­ló néptáncegyüttesek nagy­si­ke­rű fel­lé­pé­se zár­ta.

A hét mű­so­rát tu­laj­don­kép­pen a szo­ká­sos toroc­kó­szentgyörgyi za­rán­dok­lat és ki­rán­du­lás re­kesz­tet­te be. Az idén Ujvárosi Ta­más föld­rajz­ta­nár volt a szer­vező. Há­rom busszal 150 di­ák és 12 ta­nár ér­ke­zett a Brassai-szülőházhoz. Itt Málnási Fe­renc rö­vid be­szé­dét követően meg­ko­szo­rúz­ták az em­lék­táb­lát. Utá­na há­rom cso­port ala­kult ki. Az egyik a Vidálykő érin­té­sé­vel gya­log ment Torockóra, a má­sik Toroc­kó­ról ki­in­dul­va meg­mász­ta a Szé­kely­kö­vet, a har­ma­dik pe­dig Torockón sé­tált, meg­néz­te a temp­lo­mot, a nép­mű­vé­sze­ti mú­ze­u­mot. A kel­le­mes, lan­gyos ide­jű nap vé­gén, es­te 7-kor in­dul­tak vissza a Szentlászlót érintő út­vo­na­lon. Köz­ben a Brassai hom­lok­za­tán fe­ke­te zász­ló tu­dat­ta, hogy az­nap te­met­ték az is­ko­la egyik je­les ta­ná­rát: a 87 éves ko­rá­ban el­hunyt Albu Zoltánné Dá­ni­el Ka­mil­lát. Az is­ko­la egy­ko­ri magyartanárnőjének sír­já­nál Szöllősi Fe­renc nyu­gal­ma­zott igaz­ga­tó és Turánitz La­jos egy­ko­ri ta­nít­vány mon­dott be­szé­det.

Ér­de­kes­ség­ként em­lít­jük meg, hogy hosszú idő után az is­ko­lá­nak új­ra ro­mán nyel­vű di­ák­lap­ja je­lent meg. Ezt a kis V–VII. osz­tá­lyo­sok ál­lí­tot­ták össze a ro­mán ka­ted­ra tá­mo­ga­tá­sá­val: Altfel. Revista Liceului Sá­mu­el Brassai. Nr. 1. Iunie 2005. Ti­zen­hat ol­da­lán me­sék, ver­si­kék, je­le­ne­tek, hu­mo­ros írá­sok ol­vas­ha­tók.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008