Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Dukrét Géza: XI. Partiumi Honismereti Konferencia


A Partiumi és Bán­sá­gi Műemlékvédő és Em­lék­hely Bi­zott­ság szep­tem­ber 9–11. kö­zött szer­vez­te meg a XI. Partiumi Hon­is­me­re­ti Kon­fe­ren­ci­át, Zsom­bo­lyán, Temes me­gyé­ben.

Az ün­ne­pi meg­nyi­tó kö­zös volt az ugyan­itt meg­ren­de­zett Ma­gyar Pol­gár­mes­te­rek Ta­lál­ko­zó­já­val. A Szó­zat el­ének­lé­se után Dukrét Gé­za, a PBMEB el­nö­ke üd­vö­zöl­te a tag­sá­got, a meg­hí­vott ven­dé­ge­ket és a pol­gár­mes­te­re­ket. Bes­se­nyei Ist­ván, nyu­gal­ma­zott lel­ki­pász­tor rö­vid áhí­ta­tot tar­tott, majd a következők kö­szön­töt­ték a kon­fe­ren­ci­át: Kaba Gá­bor, Zsom­bo­lya pol­gár­mes­te­re mint há­zi­gaz­da, Ma­gyar At­ti­la, az RMDSZ he­lyi szer­ve­ze­té­nek el­nö­ke, Toró T. Ti­bor, RMDSZ par­la­men­ti képviselő, Ha­lász Pé­ter a Hon­is­me­re­ti Szö­vet­ség el­nö­ke, Káldy Gyu­la, a Kul­tu­rá­lis Örök­ség­vé­del­mi Hi­va­tal osztályvezetője.

A Fé­nyes Elek-dí­jak ün­ne­pé­lyes át­adá­sa kö­vet­ke­zett. Dí­jat ka­pott Ku­pán Ár­pád tör­té­nész, Kor­dics Im­re hely­tör­té­nész Nagy­vá­rad­ról és Ujj Já­nos tör­té­nész Arad­ról. Az idén rend­ha­gyó mó­don, dí­jat ka­pott Balazsi Jó­zsef, Érsemjén pol­gár­mes­te­re, pél­da­mu­ta­tó hagyományőrző és hagyományteremtő te­vé­keny­sé­gé­ért. Szent Lász­ló-em­lék­pla­ket­tet ka­pott Ha­lász Pé­ter, a Hon­is­me­re­ti Szö­vet­ség el­nö­ke, a két egye­sü­let kö­zöt­ti kitűnő kap­cso­lat ápo­lá­sá­ért. Tí­zen kap­tak em­lék­la­pot a hely­tör­té­ne­ti ku­ta­tás­ban és a szer­ve­ze­ti élet­ben ki­tűnt te­vé­keny­sé­gért.

Az első előadást Kaba Gá­bor tar­tot­ta Zsom­bo­lya történetéről és jelenéről. Majd a következő előadások hang­zot­tak el: Vicze Kár­oly, te­mes­vá­ri ta­nár a Bán­ság tör­té­ne­tét, Krestyán Ilo­na tanárnő Zsom­bo­lya kis­ré­gió gaz­da­sá­gi vi­szo­nya­it is­mer­tet­te a 20. szá­zad­ban, Blazovich Lász­ló, a Sze­ge­di Egye­tem ta­ná­ra érdekfeszítő előadást tar­tott a ma­gyar­or­szá­gi te­le­pü­lés­há­ló­zat vál­to­zá­sa­i­ról, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a Dél-Al­föld­re és Arad­ra. 

Ebéd után a következő előadásokat hall­gat­tuk meg: Kor­dics Im­re, Nagy­vá­rad­ról, Bi­har me­gye pusz­tu­ló mű­em­lé­ke­it, Bara Ist­ván, Szatmárné­meti­ből, Szatmár me­gye már el­pusz­tult és pusz­tu­ló mű­em­lé­ke­it is­mer­tet­te, Velcsov Mar­git, Nagyszentmiklósról, a Ré­vai Mi­klós-obe­liszk tör­té­ne­tét, Ujj Já­nos, Arad­ról, az újaradi Szent­há­rom­ság-szo­bor és ke­resz­tek szo­mo­rú sor­sát mu­tat­ta be. Maksay Ádám, ko­lozs­vá­ri épí­tész vi­ta­in­dí­tó Pusz­tu­ló temp­lo­ma­ink cí­mű előadását, amely va­ló­ban he­ves vi­tát vál­tott ki a műemlékvédők kö­ré­ben, a szerző hi­á­nyá­ban Dukrét Gé­za ol­vas­ta fel.

Szom­bat délelőtt a következő előadások hang­zot­tak el: Fa­ze­kas Lo­ránd, Szatmárnémetiből, a szat­má­ri tűz­ol­tó­to­rony száz évét is­mer­tet­te, Wag­ner Pé­ter, Budapestről, a szé­ki né­pi épít­ke­zést mu­tat­ta be, va­la­mint az erről ké­szült ki­ál­lí­tá­sát. Ez­után könyv­be­mu­ta­tók kö­vet­kez­tek: Jancsó Ár­pád: Te­mes­vár ré­gi áb­rá­zo­lá­sai, va­la­mint Krestyán Ilo­na: A te­mes­vá­ri ipar­ok­ta­tás kezdeteiről cí­mű kö­te­te­ket Jancsó Ár­pád, ara­di épí­tész is­mer­tet­te. Dukrét Gé­za kö­te­te­it (Em­lék­mű­vek, em­lék­táb­lák Bi­har me­gyé­ben, Érmihályfalva – Ba­ran­go­lás múlt­ban és je­len­ben, va­la­mint a Hegy­köz, tör­té­ne­ti mo­no­grá­fia) Nagy Aran­ka, Ko­vács Ro­zá­lia il­let­ve Ku­pán Ár­pád mu­tat­ta be. Láz­ár Éva, mezőfelei tanítónő, a gyé­kény fel­dol­go­zá­sát is­mer­tet­te, mint élő né­pi kis­mes­ter­sé­get. Puskel Pé­ter Arad­ról, Bo­ros Bé­ni mér­nök­nek, a he­lyi­ér­de­kű vas­utak meg­ál­mo­dó­já­nak és megépítőjének a mun­kás­sá­gát is­mer­tet­te. Pá­vai Gyu­la, szin­tén Arad­ról, egy el­fe­lej­tett ara­di költő, Csé­csi Nagy Er­zsé­bet költészetéről ér­te­ke­zett, Vesselényi Ti­bor Nagy­vá­rad­ról, Bi­har me­gye kis­ipa­rá­nak me­ta­mor­fó­zi­sát mu­tat­ta be a 20. szá­zad de­re­ká­ról. Szé­kely Sá­ra, nagy­ká­ro­lyi nép­raj­zos, a nagy­ká­ro­lyi kék­fes­tés tit­ka­i­ba ve­ze­tett be, majd Pász­tai Ot­tó Nagy­vá­rad­ról, a váradi szem­kór­ház és a Grósz csa­lád tör­té­ne­tét is­mer­tet­te. Dá­vid Gyu­la, a Deb­re­ce­ni Egye­tem ta­ná­ra iz­gal­mas előadást tar­tott a ma­gyar nyelv múlt­já­ról és jövőjéről.

Ebéd után még a következő előadások vol­tak: De­ák Jó­zsef (Borossebes) a borossebesi kultúra tör­té­ne­tét, Szé­kely An­tal (Ombod) a 240 éves ombodi is­ko­lát is­mer­tet­te, Ku­pán Ár­pád (Nagy­vá­rad) a film­gyár­tás pró­bál­ko­zá­sa­it és si­ke­re­it so­rol­ta fel a 20. szá­zad első évtizedeiből. Ér­de­kes előadást tar­tott Bes­se­nyei Ist­ván (Se­ges­vár) a ke­resz­tény nap­tár ki­ala­ku­lás­ról. Az előadásokat köz­gyű­lés kö­vet­te, ame­lyen a rö­vid be­szá­mo­ló után az egye­sü­let ak­tu­á­lis prob­lé­má­it tár­gyal­ták meg. A köz­gyű­lés tiszt­újí­tás­sal zá­rult, a ré­gi el­nök­sé­get új­ra meg­vá­lasz­tot­ták – el­nök: Dukrét Gé­za, al­el­nök: Bara Ist­ván, tit­kár: Nagy Aran­ka.

A har­ma­dik nap szak­mai ki­rán­du­lás­sal telt: Csa­tá­don (Lenauheim) meg­te­kin­tet­ték a Lenau-emlékmúzeumot és szob­rot, Nagyszentmiklóson a Nákó-kastélyban levő Bar­tók Bé­la-em­lék­mú­ze­u­mot, a ró­mai ka­to­li­kus temp­lo­mot, Csa­ná­don a haj­da­ni püs­pö­ki szé­kes­egy­há­zat.

A több mint het­ven résztvevő szá­mos új is­me­ret­tel gaz­da­god­va és lel­ki­leg feltöltődve tért ha­za. A jövő évi kon­fe­ren­ci­át Szilágycsehben szer­ve­zik meg.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008