Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Guttman Mihály: Romániai Magyar Dalosszövetség 2005. évi közgyűlése


2005. no­vem­ber 26-án, a Ko­lozs­vá­ri Re­for­má­tus Kol­lé­gi­um dísz­ter­mé­ben tar­tot­ták meg a Ro­má­ni­ai Ma­gyar Da­los­szö­vet­ség évi köz­gyű­lés­ét. A be­szá­mo­ló Tóth Guttman Eme­se kü­lön ki­tért az idén ju­bi­lá­ló ének­kar­ok­ra. Ün­ne­pelt a sep­si­szent­györ­gyi művelődési ház Cantus firmus ének­ka­ra, be­töl­töt­te fenn­ál­lá­sá­nak 25. évét. Az aranyosgyéresi Re­for­má­tus Egy­ház Vegyeskara 85. ju­bi­le­u­mát ül­te, a ko­lozs­vá­ri Ke­rek­dom­bi Re­for­má­tus Egy­ház­kó­rus 25 éves lett az idén, Máramarosszigeten a Hollósy Si­mon ének­kar, Alsófelsőszentmihályon az ének­kar 15 éves mű­kö­dé­sét ün­ne­pel­te.

Öröm­mel ér­te­sül­tünk, hogy a kó­rus­ta­lál­ko­zón szá­mos kül­föl­di ének­kar is je­len van. Ének­ka­ra­ink ja­va ré­szé­nek kül­föl­di társ- il­let­ve test­vér­kó­ru­sa van, eze­ket szí­ve­sen lát­ják ma­guk kö­zött, az itt­ho­ni­ak­kal együtt. Csíkszentkirályon, Csíkcsobotfalván, Szent­egy­há­zán, Székelyd­var­he­lyen, Csomafalván, Négyfaluban, Ma­ros­vá­sár­he­lyen, Tordaszentlászlón, Szi­lágy­perecsenben, Kézdivásárhelyen is meg­je­len­tek a kó­ru­sa­ink zász­lós fel­vo­nu­lás­sal, hogy a temp­lo­mi áhí­tat után vagy a temp­lom­ban, vagy a művelődési ház­ban foly­tas­sák az ének­lést, mert tud­juk, hogy bol­do­gok, akik a ze­ne for­rá­sá­nak tit­ka­i­ba me­rül­het­nek, bol­do­gok, akik­nek lel­ke da­lol­ni tud.

A köz­gyű­lé­sen ki­ad­ták a 2005 évi RMD-díjakat is. A Jagamas Já­nos-dí­jat Bedő Ág­nes tanárnő ve­het­te át, a dicsérő sza­va­kat Kállay M. Tün­de mond­ta. A Már­kos Albert-dí­jat Hal­mos Ka­ta­lin tanárnő kap­ta, laudációját Ba­lázs Il­di­kó igazgatónő mond­ta, Zsizsmann Rezső-díjat Kris­tó­fi Já­nos ér­de­mel­te meg, Buzás Pál ér­té­kel­te volt ta­nít­vá­nyá­nak or­go­na­mű­vé­sze­tét. A Ró­nai An­tal-dí­jat Kö­ve­csi Csa­ba ve­het­te át Ke­le­men An­tal igaz­ga­tó­ta­nár mél­ta­tá­sa után.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008