Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Hültl Dezső : Jelentés


A Sepsi Szt. Györ­gyön épült Szé­kely Nem­ze­ti Mú­­ze­um épületéről.

 

A nagymélt. Val­lás és Közokt. Miniszterium 1913. évi XI. 4. 16651 sz. a. ér­te­sí­tet­te a M. és K. Orsz. Főfelügyelőségét ar­ról, hogy a Sepsi-Szentgyörgyi Sz.N.M. épü­le­té­nek el­szá­mo­lá­sát el­fo­gad­ta, fel­hív­ta azon­ban a főfelügyelőséget, hogy szakértőjét küld­je ki és mu­ze­á­lis szem­pont­ból is vizs­gál­tas­sa meg az épü­le­tet.

E meg­bí­zás ér­tel­mé­ben szál­lot­tam ki Szalay bá­ró h. főfelügyelő ő mél­tó­sá­gá­val 1913. évi dec. 8-án Sep­si­szent­györgy­re és meg­te­kint­ve és át­vizs­gál­va az épü­le­tet van sze­ren­csém je­len­té­se­met tisz­te­let­tel be­ter­jesz­te­ni.

A mú­ze­um Kós Kár­oly építőművész egyé­ni, az er­dé­lyi építészetből vett mo­tí­vu­mok­ból ala­kí­tott, stylusában épült, tel­je­sen egy­sze­rű ki­kép­zés­sel, mely­nél az architektonikus ha­tást csak a fel­hasz­nált építő anya­gok kel­le­mes vál­ta­ko­zá­sa és az ér­de­kes cso­por­to­sí­tás ad­ja meg. Az élénk ta­go­zá­sú alap­rajz erős ár­nyék­ha­tást biz­to­sít a fal­fe­lü­le­tek­nek, míg a szí­nes fa­pár­ká­nyok, az élénk szí­nű vö­rös cseréptető, a fe­hér fal­sí­kok és a nyers fa­szín­ben ha­gyott fa ré­szek kel­le­mes össz­han­got ad­nak a festői épü­let­cso­port­nak. Ez az egy­sze­rű ki­kép­zés a fönn­tar­tá­si költ­sé­get is a mi­ni­má­lis­ra re­du­kál­ja.

Az épü­let bel­se­jé­ben ugyan­csak ér­vé­nye­sül az élénk cso­por­to­sí­tás, és itt is a tel­jes egy­sze­rű­ség mel­lett a he­lyi­sé­gek ala­kí­tá­sa ad­ja a kellő tér­ha­tást.

Né­mi­leg ki­fo­gá­sol­ha­tó az előcsarnokból a lépcső­ház­ba szol­gá­ló 3 nyí­lás rend­kí­vül szűk és ala­csony mé­re­te. Ezen azon­ban im­már se­gí­te­ni nem le­het­sé­ges. A lépcső fa­la­zott ol­dal mell­véd­je igen ala­csony. Tud­tom­mal a ter­ve­zet­ben rács van te­te­jé­be föl­vé­ve, mely még el nem ké­szült. Mint­hogy a kor­lát­fal mai mé­re­te to­lon­gás ese­tén ve­szé­lyes­sé vál­hat­nék, e rács mielőbbi fölerősítése ok­vet­le­nül szük­sé­ges.

A he­lyi­sé­gek belső ha­tá­sa lé­nye­ge­sen nyer­ni fog az al­kal­ma­zan­dó polychromia ál­tal, a mely el­en­ged­he­tet­len föl­té­te­le volt az egyes ter­mek ter­ve­zé­sé­nek. Azon­ban anya­gi esz­kö­zök hí­já­val egyelőre el­ma­radt. Így leg­alább egyelőre a lépcsőházi nagy ab­lak­nak szí­nes üve­ge­zé­se vol­na igen kí­vá­na­tos, mert a mai provizórikus át­lát­szó üve­ge­zés mel­lett a lépcsőház túl­sá­go­san intensiv vi­lá­gos­sá­ga kel­le­met­le­nül bánt­ja a sze­met a tel­je­sen fe­hér fa­lak közt.

A ter­mek mé­re­te, be­osz­tá­sa, össze­köt­te­té­se az el­fo­ga­dott terv alap­ján ké­szült és ki­fo­gás­ta­lan. Ta­lán a cse­rép­kály­hák nagy szá­ma tű­nik föl a lá­to­ga­tó­nak. Ez azon­ban köz­pon­ti fű­tés hí­ján és mi­vel csak egyes he­lyi­sé­gek fűt­tet­nek ál­lan­dó­an, az ot­ta­ni zord klí­ma mel­lett in­do­kol­ha­tó.

A ter­mek­ben meg van ad­va az alap, mely kellő mű­vé­szi fes­tés­sel és dekoratióval el­lát­va, be­ren­de­zé­se után pom­pás in­te­ri­eu­rö­ket fog ad­ni a gyűj­te­mé­nyek föl­ál­lí­tá­sá­ra.

Szer­ke­ze­ti szem­pont­ból nem volt mó­dom­ban az épü­le­tet át­vizs­gál­ni. Ez túl­ment vol­na meg­bí­za­tá­som ha­tá­rán. Kons­ta­tál­tam azon­ban, hogy a pad­lá­son a ké­mé­nyek tűz­ve­szé­lyes mó­don van­nak a tető fa­szer­ke­ze­té­be be­épít­ve.

Egyes ge­ren­dák a ké­mé­nyek­be be van­nak fa­laz­va. E hi­ány­ra az ál­lam­épí­té­sze­ti hi­va­tal főnökének, Vajna La­jos mű­sza­ki ta­ná­csos úr­nak fi­gyel­mét a hely­szí­nen is fel­hív­tam, és ő ki­fo­gá­sa­i­mat tu­do­má­sul vet­te.

Szin­túgy ve­szé­lyes az, hogy né­mely ké­mény a tető fö­lött nem emel­te­tett ki elég­gé. Ez a kö­rül­mény egy­részt a ké­mé­nyek hú­zá­sát te­szi tö­ké­let­len­né, más­részt a to­rony fa­szer­ke­ze­tű galleriájára ve­szé­lyes, mert egy a kéményből kirepülő égő pa­pi­ros da­rab egye­ne­sen a galleriába száll­hat, és szá­raz időben ve­szé­lyez­tet­he­ti az egész épü­le­tet.

E hi­á­nyon rész­ben ügye­sen és íz­lé­se­sen al­kal­ma­zott ké­mény-tol­dók­kal, rész­ben pe­dig a torony-galleriának be­üve­ge­zé­sé­vel le­het se­gí­te­ni.

Az épü­let el­ke­rí­té­se még nin­csen ké­szen. A mű­hely­ben lát­tuk az al­kal­ma­zan­dó szé­kely ka­pu­kat, a me­lyek két­ség­kí­vül ér­de­ke­sen fog­ják az előteret el­zár­ni.

Ál­ta­lá­ban az egész mű igen festői, kel­le­mes ha­tá­sú, mű­vé­szi mun­ka, mely cél­já­nak min­den­eset­re igen meg fog fe­lel­ni, hogy pe­dig belső ha­tá­sa is biztosíttassék, még né­mi költ­ség­gel a belső dí­szí­té­se is vég­re­haj­tan­dó vol­na, a mellyel az épü­let vi­dé­ki mú­ze­u­ma­ink leg­ér­de­ke­sebb­jé­vé vál­hat­nék.

Bu­da­pest, 1914. janu. 14-én

Dr. Hültl Dezső s.k.

orsz. felügyelő

 

***

 

A Belényesi Kaszinó ál­tal építendő Közmű­ve­lő­dési Ház terveiről, me­lye­ket Kós Kár­oly épí­tész a nagymélt. val­lás és közokt. Miniszteriumhoz be­ter­jesz­tett, van sze­ren­csém következőkben je­len­tést ten­ni.

Az épü­let a ren­del­ke­zés­re ál­ló sa­rok­tel­ken úgy van el­he­lyez­ve, hogy fő hom­lok­za­ta az út­vo­nal­tól bel­jebb esik és az erősen kiszökő dísz­te­rem 5 mé­ter tá­vol­ban ma­rad a kerítéstől. E mel­lett ké­tol­dalt tá­ga­sabb tér ke­let­ke­zik, a mely vi­rá­gos ker­tül, il­let­ve ud­var­nak van je­lez­ve. A vi­rá­gos kertről nyí­lik a Ka­szi­nó csi­no­san ter­ve­zett be­já­ra­ta.

A mel­lék­ut­cá­ban az épü­let a te­lek vo­na­lá­ban épül. Így az ut­cá­ról köz­vet­le­nül be­já­ró lé­te­sül­het a könyv­tár és a mú­ze­um egy-egy ter­mé­hez.

A ház e két ter­men kí­vül tá­gas ka­szi­nó­he­lyi­sé­ge­ket, tár­sal­gót, ol­va­sót, ebédlőt és dísz­ter­met tar­tal­maz, utób­bi mel­lett két kis öltöző szo­bát, vé­gül egy ki­sebb kony­hát. Úgy a mú­ze­u­mi, mint a ka­szi­nó­he­lyi­sé­gek­hez  előtér tar­to­zik, azon­kí­vül kellő szá­mok­ban  toilette-ek. 

Az alap­rajz be­osz­tá­sa igen si­ke­rült össze­köt­te­té­se­ket és cso­por­to­sí­tást tün­tet föl. A he­lyi­sé­gek mé­re­te, hozzáférhetősége és vi­lá­gí­tá­sa min­den te­kin­tet­ben ki­e­légítő és így azok a cél­nak, mely­nek szol­gál­ni hi­vat­va lesz­nek, meg­fe­lel­nek. E he­lyi­sé­gek­hez cse­kély mé­re­tű pin­ce és egy kis mansarde-lakószoba csat­la­ko­zik, mint a kony­ha­rész szük­sé­ges ki­egé­szí­té­se.

Az alap­rajz te­hát min­den vál­toz­ta­tás nél­kül el­fo­gad­ha­tó.

A szük­ség­let­nek megfelelő, meglehetősen nagy ter­je­del­mű be­épí­tés a leg­na­gyobb ta­ka­ré­kos­ság­ra kényszerítette a tervező mű­vészt, a mi az épü­let fa­la­i­nak cse­kély ma­gas­sá­gá­ban, az egész épü­let ala­csony ha­tá­sá­ban je­lent­ke­zik.

Ez az oka, hogy a föld­szin­ti pad­ló mind­össze 30 cen­ti­mé­ter­rel van a környező ta­laj szí­ne fö­lött, az épü­let főpárkánya pe­dig csak 4.10 m-nyi­re a jár­dá­tól.

A he­lyi­sé­gek belső ma­gas­sá­ga 4.00 m-rel elegendő vol­na, de az épü­let az erősen le­nyú­ló tetők mi­att túl­sá­go­san rusticus be­nyo­mást gya­ko­rol. A dísz­te­rem­nél is meg­fe­lel a belső ma­gas­ság, de a pad­ló fö­lött 2.40 m ma­gas­sá­gig le­nyú­ló tetőszerkezet és desz­ka­fö­dém an­nak tér­ha­tá­sát nyo­mot­tá fog­ja ten­ni.

Kü­lö­nö­sen nem­ze­ti­sé­gi vi­dé­ken épülő Magyar Kultúrházhoz még­is mo­nu­men­tá­li­sabb vo­nás vol­na szük­sé­ges. Ez per­sze va­la­me­lyes több­let­költ­ség­gel jár­na, pe­dig az épü­let be­ter­jesz­tett aproximatív költ­ség­ve­té­se ily ala­csony mé­re­tek mel­lett is túl­lé­pi a Nagy­mél­tó­sá­god hi­va­ta­li elődje ál­tal 22698/1911 és 69928/1911 szám alatt en­ge­dé­lye­zett 44640 Kor se­gélyt, amely több­let összeg ta­lán a ka­szi­nó sa­ját va­gyo­ná­ból vol­na fedezhető.

A költ­ség­ve­tés re­á­li­san van szá­mít­va és a terv el­fo­ga­dá­sa ese­té­re el­vár­ha­tó, hogy a ki­mu­ta­tott 57891 ko­ro­ná­ból az épí­tés a leg­na­gyobb ta­ka­ré­kos­ság szem előtt tar­tá­sa mel­lett, vég­re lesz hajt­ha­tó. Ta­ka­ré­kos­ság szem­pont­já­ból elegendő vol­na tűz­biz­tos fö­dém­mel csak a mú­ze­u­mi és könyv­tár­ter­met el­lát­ni, míg a töb­bi he­lye­ken meg­fe­lel­ne a bélléses bo­rí­tott ge­ren­da­fö­dém is erős agyag­ta­pasz­tás­sal a pad­lá­son.

1914. jan. 12.

Dr. Hültl s.k. vissza a kiadáshoz
minden cikke
ENCIKLOPÉDIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008