magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Szabó Zsolt: A Művelődés egykori főszerkesztője


Az öt­ve­nes évek­ben a Műve­lődési Út­mu­ta­tó, majd a Művelő­dés szerkesztője, később öt éven át főszerkesztője, és tet­te a vi­lá­gos, el­kö­te­le­zett vo­nal­ve­ze­té­sű fó­rum­má, a ha­to­dik év­ti­zed­ét ta­po­só fo­lyó­irat leg­jobb kor­sza­ka az 1969-es ki­ne­ve­zé­se és 1974-es le­vál­tá­sa kö­zötti szűk fél évti­ze­d. Ki­hasz­nál­va az át­me­ne­ti ked­vező en­ge­dé­ke­nyebb politikai széljá­rást, az önművelés címe alatt a romániai magyarság fontos hely­történeti, néprajzi, tör­té­nelmi és művelődéstörténeti műhelyévé tet­te. Akkor jószerével egyetelen magyarságtudományi fórumunk volt, és a mércét magasra he­lyezte. Ha jól szá­mol­tam, há­rom (az­az há­rom) írá­sa je­lent meg, igaz mind­egyik fon­tos do­ku­men­tu­ma szerkesztői el­ve­i­nek, el­kö­te­le­zett­sé­gé­nek. De fő­szer­kesztői rá­ter­mett­sé­gé­nek be­szé­des bi­zo­nyí­té­ka az öt év­fo­lyam, il­let­ve az azu­tán is ér­vé­nye­sí­tett szem­pon­tok, ta­pasz­ta­la­tok.

Az olvasók és a neves és ép­pen a Művelődés hasábjain in­du­ló s a mai néprajzos és történész derékhadhoz tartozó munka­tár­sak ragaszkodása a laphoz olyan kapcsolati tőkét jelent ma is, ami­ről nem mondunk le, de nem is akarunk lemondani. A meg­vál­to­zott körülmények között  im­már megszaporodtak a közlési le­he­tőségek. De az, hogy van aki ezek­kel élni tud, nem kis mér­ték­ben éppen a Mű­ve­lő­dés­nek és a Kriterion Könyvkiadó leg­jobb korszakában nagy szám­ban meg­je­lenő néprajzi és történelmi köny­veinek kö­szön­hető. És ebben András János szerkesztői, fő­szerkesztői tevé­keny­ségének fon­tossága, szer­ző­ne­ve­lő szerepe el­vitathatatlan.

 

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008