Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Szatmári Ferenc: Erdélyi Magyar Népművészeti Tanács


Elő­ké­szí­tő ta­nács­ko­zás

2006. áp­ri­lis 29. Csík­sze­re­da Sapientia EMTE

 

 

MEG­HÍ­VÓ

 

A Ro­má­ni­ai Ma­gyar Nép­mű­vé­sze­ti Szö­vet­ség tíz éve pró­bál ki­zá­ró­lag lel­kes ön­kén­te­sek ré­vén mi­nél töb­bet ten­ni a tár­gyi nép­mű­vé­szet ér­de­ké­ben, mi­köz­ben mu­ze­o­ló­gu­sok szak­sze­rű­en gyűj­tik mú­ze­u­muk szá­má­ra a múlt em­lé­ke­it, az egye­te­mek egy­re több nép­raj­zost ké­pez­nek, a ci­vil szer­ve­ze­tek­be tö­mö­rü­lő al­ko­tók ar­ra kény­sze­rül­nek, hogy ösz­tön­sze­rű­en dol­goz­za­nak, mert hí­já­val van­nak a kel­lő szak­mai is­me­re­tek­nek.

Az anya­nyelv mel­lett leg­drá­gább nem­ze­ti kin­csünk egyi­ke a tár­gyi nép­mű­vé­szet, mint iga­zi tár­gyi anya­nyel­vünk. Míg az anya­nyelv kér­dé­se­i­ben a Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia az il­le­té­kes, ad­dig a nép­mű­vé­szet­ben nem kí­vánt ál­la­po­tok ural­kod­nak. Tárgy­kö­ré­ből ta­lán ép­pen a dí­szí­tő­mű­vé­szet az, amely a leg­mos­to­hább sors­ra kár­hoz­ta­tott.

Mert nem­ze­ti kincs­ről van szó, szük­ség len­ne va­la­hány nép­mű­vé­szet iránt fe­le­lős­sé­get ér­ző szak­em­ber, ok­ta­tói és kul­tu­rá­lis in­téz­mény, va­la­mint ci­vil szer­ve­zet össze­fo­gá­sá­ra, hogy fe­le­lős­ség­tel­jes ja­vas­la­to­kat te­hes­se­nek az élő nép­mű­vé­szet szá­má­ra.

Az össze­fo­gás Er­dé­lyi Ma­gyar Nép­mű­vé­sze­ti Ta­nács cí­men idő­sza­kos fó­rum le­het­ne, amely ugyan­ak­kor fo­lya­ma­tos kap­cso­lat­tar­tá­si le­he­tő­sé­get biz­to­sít­hat­na, ahol sok szak­mai vé­le­mény­ből meg le­het­ne kí­sé­rel­ni el­vi nyi­lat­ko­za­tok meg­fo­gal­ma­zá­sát aján­lá­sok for­má­já­ban, ami egy szük­sé­ges, bá­to­rí­tó és az egy­ko­ri kö­zös­sé­gi kont­roll he­lyet­ti üze­net le­het­ne a gya­kor­ló nép­mű­vé­szek szá­má­ra, ugyan­ak­kor a ta­nács meg­fo­gal­maz­hat­ná az er­dé­lyi nép­mű­vé­szet sa­já­tos he­lyét a ma­gyar nép­mű­vé­szet ke­re­té­ben. Két gya­kor­la­ti prob­lé­ma, ami sür­gős meg­ol­dás­ra vár.  őrizni, meg­men­te­ni, to­vább­ad­ni, al­kal­maz­ni – a négy fo­ga­lom kö­zül az el­ső hár­mat egy ku­ta­tó/do­ku­men­tá­ci­ós személy/csoport/intézmény kell hogy meg­va­ló­sít­sa, va­gyis egy olyan sza­ko­sí­tott hely, amely meg­men­ti, meg­őr­zi és to­vább­ad­ja az eré­lyi nép­mű­vé­sze­ti kin­cset a köny­vek mel­lett im­már a leg­mo­der­nebb mű­sza­ki esz­kö­zök se­gít­sé­gé­vel. Ten­ni mind­ezt is­ko­lák, al­ko­tó mű­he­lyek, nép­mű­vé­sze­ti egy­le­tek fe­lé. Hogy ne csak múl­tunk le­gyen di­cső, ha­nem le­gyen mél­tó élő nép­mű­vé­sze­tünk. Nos, ez már az al­kal­ma­zás te­rü­le­te, a gya­kor­ló nép­mű­vé­szek he­lye, fe­le­lős­sé­ge.

A ha­zai ma­gyar nép­mű­vé­szek je­len­leg az RMNSZ el­is­me­ré­se­i­ben ré­sze­sül­nek, mint pél­dá­ul a né­pi fa­fa­ra­gás mes­te­re, élet­mű­díj. Szük­sé­ges­sé vált egy kö­vet­ke­ző szin­tű el­is­me­rés, mint pél­dá­ul az Er­dé­lyi nép­mű­vé­szet mes­te­re cím, amely­nek kri­té­ri­u­ma­it az Er­dé­lyi Ma­gyar Nép­mű­vé­sze­ti Ta­nács ha­tá­roz­ná meg, és en­nek alap­ján ado­má­nyoz­ná.

Mind­ezen gon­do­la­tok okán kí­ván­juk össze­hív­ni az Er­dé­lyi Ma­gyar Nép­mű­vé­sze­ti Ta­nács elő­ké­szí­tő ta­nács­ko­zá­sát Csík­sze­re­dá­ban, 2006. áp­ri­lis 29-én, a Sapientia EMTE-n, ame­lyen tisz­te­let­tel fel­kér­jük, hogy sze­mé­lyes ta­ná­csa­i­val, ész­re­vé­te­le­i­vel ve­gyen részt. A rész­vé­tel egyút­tal a ta­nács mun­ká­já­ba va­ló be­kap­cso­ló­dást is je­len­te­né.

Ter­ve­ink sze­rint az áp­ri­li­si meg­ala­kí­tás után, szep­tem­ber 23–24-én Er­dé­lyi Ma­gyar Tra­dí­ció cím­mel tar­ta­nánk meg a ta­nács el­ső ülé­sét, Csík­sze­re­dá­ban. Az őszi ta­nács­ko­zás té­má­it és rész­ve­vő­it a mos­ta­ni elő­ké­szí­tő ülé­sen ha­tá­roz­nánk meg. Ez­zel kap­cso­lat­ban kér­jük, hogy te­gyen ja­vas­la­tot to­váb­bi szak­ér­tők be­vo­ná­sá­ra a ta­nács mun­ká­já­ba.

Mel­lék­let­ben meg­küld­jük a prog­ra­mot, és a ki­egé­szí­tő anya­go­kat, ame­lyek­kel – vé­le­mé­nyünk sze­rint – ha­té­ko­nyab­bá te­het­jük a mun­kát. A rész­ve­vők­nek ét­ke­zést biz­to­sí­tunk, va­la­mint a nem csík­sze­re­dai ven­dé­gek szá­má­ra rész­le­ges uta­zá­si költ­ség­té­rí­tést is tu­dunk ad­ni.

 

Szat­má­ri Fe­renc

 el­nök

 

Rész­vé­te­li szán­dé­kát és eset­le­ges szál­lás­igé­nyét kér­jük, hogy áp­ri­lis 4-ig je­lez­ze az aláb­bi el­ér­he­tő­sé­ge­ken: Si­mon Ág­nes, Románai Ma­gyar Nép­mű­vé­sze­ti Szö­vet­ség 530224 Csík­sze­re­da, str. Pictor Nagy Ist­ván 10/B/8. Telefon:  0741.386.237

 

 

Szer­ve­ze­ti és Mű­kö­dé­si Sza­bály­zat

 

Ja­vas­la­tok

Szer­ve­ze­ti for­ma: jo­gi sze­mé­lyi­ség nél­kü­li, ta­nács­adó, irány­adó szer­ve­zet, szak­mai ta­nács.

Szék­hely: nincs. A tag­ság sa­ját lak­he­lyé­ről tart­ja a kap­cso­la­tot. Rend­sze­res, vál­to­zó hely­szí­nű ta­nács­ko­zá­sok.

Szer­ve­ze­ti fel­épí­tés: el­nök, al­el­nök, ügy­ve­ze­tő, tag­ság.

Rész­vé­tel és dí­ja­zás: ön­kén­tes és in­gye­nes rész­vé­tel. A dí­ja­zás eset­le­ges, a pá­lyá­za­ti ered­mé­nyes­ség függ­vé­nyé­ben.

Tiszt­ség­vi­se­lők ki­vá­lasz­tá­sa: több­sé­gi sza­va­zás­sal, két­éven­te.

El­nök jog­kö­re és fel­ada­tai: be­gyűj­ti a té­ma­ja­vas­la­to­kat. Össze­hív­ja és le­ve­ze­ti a ta­nács ülé­se­it, kép­vi­se­li a ta­ná­csot.

Al­el­nök jogkö­re és fel­ada­tai: az el­nök tá­vol­lét­é­ben in­téz­ke­dé­si jog­kör az el­nö­ké­vel meg­egye­zik.

Ügy­ve­ze­tő fel­ada­tai: a ta­nács ál­tal ho­zott gya­kor­la­ti dön­té­sek vég­re­haj­tá­sa, jegy­ző a ta­nács ülé­se­in.

Tag­ság fel­ada­tai: prob­lé­mák fel­ve­té­se, ja­vas­la­tok  meg­vi­ta­tá­sa, sza­va­zás, rész­vé­tel az éves ülé­se­ken.

Kap­cso­lat­tar­tás: éven­te egy ta­nács­ko­zás, fo­lya­ma­tos kap­cso­lat­tar­tás e-mailben, pos­tai úton, te­le­fo­non.

Fel­ada­tok: ér­té­ke­lé­si rend­szer ki­dol­go­zá­sa, ér­té­ke­lé­si kri­té­ri­u­mok meg­ha­tá­ro­zá­sa, zsű­ri­zés, dí­ja­zás. Ál­lás­fog­la­lás­ok meg­fo­gal­ma­zá­sa nép­mű­vé­sze­ti kér­dé­sek­ben, aján­lá­sok meg­fo­gal­ma­zá­sa, konk­rét ja­vas­la­tok.

Kér­jük, hogy amennyi­ben ak­tí­van részt kí­ván ven­ni az Er­dé­lyi Ma­gyar Nép­mű­vé­sze­ti Ta­nács mun­ká­já­ban, a fen­ti, váz­la­tos ja­vas­la­to­kat egé­szít­se ki ész­re­vé­te­le­i­vel, mó­do­sí­tó ja­vas­la­ta­i­val. Az e-mailben vagy pos­tán be­ér­ke­zett anya­go­kat össze­sít­jük. A ta­nács­ko­zás má­so­dik fe­lé­ben meg­vi­tat­juk a mó­do­sí­tó ja­vas­la­to­kat, és meg­sza­vaz­zuk az SZMSZ vég­le­ges for­má­ját, ame­lyet szer­kesz­tés után min­den­ki­nek meg­kül­dünk.

Kér­jük, hogy mó­do­sí­tá­si ja­vas­la­ta­it áp­ri­lis 15-ig küld­je el – le­he­tő­leg e-mailben.

 

 

PROG­RAM

 

08.30 – 09.00 Re­giszt­rá­ció

09.00 – 09.30 Be­ve­ze­tő be­szé­dek: dr. Ba­lázs La­jos, egye­te­mi do­cens, Sapientia EMTE és Szat­má­ri Fe­renc, el­nök, Ro­má­ni­ai Ma­gyar Nép­mű­vé­sze­ti Szö­vet­ség

09.30 – 10.45 Vé­le­mé­nyek a meg­hí­vó­ban meg­adott prob­lé­mák­kal kapcsolatban*

10.45 – 11.15 Ká­vé­szü­net

11.15 – 13.00 Vé­le­mé­nyek a meg­hí­vó­ban meg­adott prob­lé­mák­kal kap­cso­lat­ban

13.00 – 14.00 Ebéd**

14.00 – 15.45 Ja­vas­la­tok az Er­dé­lyi Ma­gyar Nép­mű­vé­sze­ti Ta­nács mű­kö­dé­sé­re vo­nat­ko­zó­an

15.45 – 16.15 Ká­vé­szü­net

16.15 – 18.00 Az Er­dé­lyi Ma­gyar Nép­mű­vé­sze­ti Ta­nács Szer­ve­ze­ti és Mű­kö­dé­si Sza­bály­za­ta végle­ge­sítése***

19.00 – 20.00 Vacsora

*A Meg­hí­vó­hoz csa­tolt Té­ma­kö­rök cí­mű anyag alap­ján. Az idő rö­vid­sé­ge mi­att kér­jük, hogy elő­ze­te­sen, írás­ban küld­jék el vé­le­mé­nyü­ket, ame­lye­ket a ren­dez­vény előtt sok­szo­ro­sí­tunk és szét­osz­tunk.

**Az ét­ke­zé­sek hely­szí­né­vel kap­cso­lat­ban a ren­dez­vény előtt adunk tá­jé­koz­ta­tást

***A Meg­hí­vó­hoz csa­tolt SZMSZ – Ja­vas­la­tok cí­mű anyag alap­ján. Az idő rö­vid­sé­ge mi­att kér­jük, hogy elő­ze­te­sen, írás­ban küld­jék el ja­vas­la­ta­i­kat, ame­lye­ket a ren­dez­vény előtt összeg­zünk, sok­szo­ro­sí­tunk és szét­osz­tunk.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008