Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Birtalan Ágota: II. Szilágysomlyói Mátyás-napok


2006. áp­ri­lis 7–8. kö­zött ke­rült sor Szilágysomlyón a II. Má­tyás-na­pok meg­ren­de­zé­sé­re. En­nek ke­re­tén be­lül tar­tot­ták meg, szin­tén má­so­dik al­ka­lom­mal, a Jó­zsef At­ti­la sza­va­ló­ver­senyt. Ép­pen ezért a Má­tyás-na­pok mot­tó­ja egy Jó­zsef At­ti­la idé­zet lett: „Csak az ol­vas­sa ver­se­met, ki is­mer en­gem és sze­ret.”

El­ső nap, pén­te­ken, a Ma­gyar Tan­nyel­vű Ál­ta­lá­nos Is­ko­lá­ban a kis­is­ko­lás­ok (I–IV. osz­tá­lyo­sok) sza­va­la­tát le­he­tett meg­hall­gat­ni. A vers­mon­dó ver­seny­re össze­sen har­minc­hat is­ko­lás je­lent­ke­zett. A részt­ve­vők nem­csak Szilágysomlyóról ér­kez­tek, ha­nem a kör­nye­ző te­le­pü­lé­sek­ről (Zovány, Ipp, Varsolc, Sarmaság, Szilágyperecseny, Kémer, Kraszna) is. A ver­se­nyen va­ló rész­vé­tel kö­ve­tel­mé­nye volt: egy kö­te­le­ző Kányádi Sán­dor vers (I–II. osz­tá­lyo­sok­nál a Puly­ka­szé­gyen cí­mű, a III–IV. osz­tá­lyo­sok­nál A ta­von vers), és egy sza­ba­don vá­lasz­tott köl­te­mény. A sza­va­la­tok el­hang­zá­sa után, a dön­tés­ho­zó szü­net­ben Mátyás–meséket ve­tí­tet­tek a ki­csik­nek. Ez­után már csak a na­gyon várt díj­ki­osz­tás ma­radt hát­ra. Az I–II. osz­tá­lyo­sok ka­te­gó­ri­á­já­ban az I. dí­jat Sallay Már­ta (Som­lyó) kap­ta, II. dí­jat Bréda Me­lá­nia (Perecseny), III. dí­jat Csepei And­rea (Ipp). Di­csé­ret­ben ré­sze­sült Balla Bar­ba­ra (Perecseny) és Ká­dár Blan­ka (Varsolc). A III–IV. osz­tá­lyo­sok cso­port­já­ban az I. dí­jat Ma­jor An­na (Kraszna) nyer­te, II dí­jat Balla Bet­ti­na (Perecseny), III. dí­jat Er­dei Eme­se (Sarmaság), és dicséretet pe­dig Nagy Pé­ter (Varsolc). Gra­tu­lá­lunk ne­kik!

Má­so­dik nap ke­rült sor a na­gyok (V–VIII. osz­tá­lyo­sok) sza­va­la­tá­ra a Me­ző­gaz­da­sá­gi Szak­kö­zép­is­ko­lá­ban. Er­re a ver­seny­re negy­ven­öt is­ko­lás je­lent­ke­zett; de nem­csak Som­lyó­ról, Zilahról és a kör­nye­ző fal­vak­ból ér­kez­tek rész­ve­vők, ha­nem a ha­tá­ron tú­li test­vér­vá­ros­ok­ból, Albertirsáról és Nyír­bá­tor­ról is. A zsű­ri: Sza­bó Zsolt, a Mű­ve­lő­dés fő­szer­kesz­tő­je Ko­lozs­vár­ról, Kaári Kabay Lil­la, szak­ta­nár Albertirsáról, Bu­zo­gány Már­ta, szak­ta­nár Nyír­bá­tor­ról, Pocsveiler Ilo­na ta­nár­nő és Már­ton Ágo­ta X. osz­tá­lyos ta­nu­ló Som­lyó­ról.

A szom­ba­ti nap te­hát sza­va­ló­ver­sennyel kez­dő­dött. Itt is két ka­te­gó­ri­á­ra osz­tot­ták a sza­va­ló­kat, V–VI. osz­tá­lyo­sok­ra és VII–VIII-osokra. A ver­seny fel­té­te­le: egy kö­te­le­ző Jó­zsef At­ti­la és egy vá­lasz­tott vers volt. Az el­ső for­du­ló után mind­össze húsz to­vább­ju­tó ma­radt (tíz az V–VI. osz­tá­lyo­sok ka­te­gó­ri­á­já­ból, tíz pe­dig a VII–VIII. osz­tá­lyo­sok­ból). A má­so­dik for­du­ló le­zaj­lá­sa után ebéd­szü­net kö­vet­ke­zett a Ma­gyar Is­ko­lá­ban.

Ti­zen­öt órá­tól Má­tyás-na­pi mű­sor­ral foly­ta­tó­dott to­vább a nap. Elő­ször a kis­is­ko­lás­ok Má­tyás ki­rály­ról szó­ló rajz­ki­ál­lí­tá­sát nyi­tot­ták meg a ren­de­zők, me­lyet a dél­után fo­lya­mán ala­po­sab­ban szem­ügy­re le­he­tett ven­ni. Hogy a kö­zön­ség­nek meg­jöj­jön a han­gu­la­ta, né­hány ügyes fu­vo­lás, ko­ra­be­li ru­hák­ba öl­töz­ve re­ne­szánsz mu­zsi­ká­val lep­te meg a kö­zön­sé­get, mely­re Boda Ibo­lya ta­nár­nő ta­ní­tot­ta meg őket. Rög­tön utá­na Má­tyás me­sé­ket hall­gat­hat­tunk meg az I–IV. osz­tá­lyo­sok elő­adá­sá­ban. A dél­után fény­pont­ja a VII–VIII. osz­tá­lyos di­ák­szín­ját­szó cso­port elő­adá­sa volt, Nagy Ele­o­nó­ra és Gáll Tí­mea irá­nyí­tá­sá­val. Az elő­adás Má­tyás ki­rállyá vá­lasz­tá­sát dol­goz­ta fel egy na­gyon mó­kás mó­don, hi­szen gye­re­kek­nek szólt. Él­ve­ze­tes volt, az elő­adás ke­re­tén be­lül, a re­ne­szánsz tánc, me­lyet Tóth Kle­men­ti­na ta­ní­tott be az if­jú szí­né­szek­nek. A mű­sor vé­ge­ze­té­vel be­mu­tat­ko­zott a ko­lozs­vá­ri Amaryllis Tár­sa­ság Pim­pim­pá­ré cso­port­ja. Két kép­vi­se­lő­je, Sza­bó Kin­ga és Sza­bó Zelmira in­te­rak­tív já­té­kok­kal és Má­tyás ki­rály­ról szó­ló ze­né­vel szó­ra­koz­tat­ta a ki­csi­ket.

A tar­tal­mas prog­ram után már csak a dél­előt­ti Jó­zsef At­ti­la sza­va­ló­ver­seny ered­mény- hir­de­té­se ma­radt hát­ra. A zsű­ri el­nö­ke ér­té­kel­te a ver­senyt, és meg­di­csér­te a rész­ve­vő­ket. Min­den ver­seny­ző ka­pott em­lék­la­pot, va­la­mint a zsű­ri tag­jai is ré­sze­sül­tek egy-egy jel­ké­pes ér­té­kű aján­dék­ban. Te­hát a nyer­te­sek: az V–VI. osz­tá­lyo­sok ka­te­gó­ri­á­já­ban: I. díj. Va­das Hen­ri­et­ta (Szilágypanit), II. díj. Váczi Bar­ba­ra és Hardai Csa­ba (Albertirsa), III. díj. Meczner Dalma (Nyír­bá­tor). Di­csé­ret­ben ré­sze­sül­tek: Fa­lu­vé­gi Ágo­ta és Kabai Ágo­ta (Zilah), Nagy Edit (Szilágynagyfalu). A VII–VIII. osz­tá­lyo­sok ka­te­gó­ri­á­já­ban dí­ja­zot­tak: I. díj. Nagy Dó­ra (Nyír­bá­tor) és Fe­hér Zsu­zsan­na (Som­lyó), II díj. Volák At­ti­la (Albertirsa) és Novák Dá­vid (Nyír­bá­tor), III díj. La­ka­tos Jú­lia (Zilah), va­la­mint di­csé­re­te­sek: Far­kas Nor­bert (Nyír­bá­tor) és Kabai And­rea (Szilágynagyfalu). Emel­lett kö­zön­ség­díj­ban ré­sze­sült V–VI.-osok kö­zül Váczi Bar­ba­ra (Albertirsa), György Re­ná­ta és Pernes Pat­rik (Som­lyó). A VII–VIII. osz­tá­lyo­sok kö­zül, egy­ér­tel­mű sza­va­zat­szám alap­ján Volák At­ti­la (Albertirsa) kap­ta meg a kö­zön­ség­dí­jat. A díj­ki­osz­tás még foly­ta­tó­dik, hi­szen min­den rész­ve­vő és sze­rep­lő (di­á­kok és ta­ná­rok egy­aránt) egy ju­ta­lom-ki­rán­du­lás­ra megy Ko­lozs­vár­ra a Ma­gyar Ope­rá­ba. Ezt a ju­tal­mat a szilágysomlyói Ön­kor­mány­zat és Pol­gár­mes­te­ri Hi­va­tal aján­lot­ta fel. A ren­ge­teg könyv­ju­ta­lom a szá­mos tá­mo­ga­tó­nak kö­szön­he­tő: Bá­tho­ry Ist­ván Ala­pít­vány, Heltai Gás­pár Könyv­tá­ri Ala­pít­vány, a Mű­ve­lő­dés, RMPSZ, Tinivár Ala­pít­vány, Mino Cen­ter, Igiena Tehnofarm, Alcomp Kft., Martinelco Kft., Dacii Kft., Lukys Kft., Pan­da Kft., Korena Kft., Bákai Csv., Fe­ke­te And­rás, Fe­ke­te Pál, Sallay Kár­oly, Széman Pé­ter, Bara Jusz­ti­na, Gáll Pi­ros­ka és a Szilágysomlyói Ma­gyar Is­ko­la Szü­lői Mun­ka­kö­zös­ség­ének kép­vi­se­lői, va­la­mint a nyír­bá­to­ri Ön­kor­mány­zat kü­lön­dí­ja­kat aján­lott fel.

Gra­tu­lá­lunk a szer­ve­zők­nek: Bara Jusz­ti­na, Gáll Tí­mea, Már­ton Gab­ri­el­la, Nagy Ele­o­nó­ra, Széman Ró­zsa és Szodorai Me­lin­da mun­ká­já­hoz. Va­la­mint kí­vá­nunk erőt a kö­vet­ke­ző Mátyás-napok leg­alább ilyen szín­vo­na­las meg­ren­de­zé­sé­hez.

 

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008