Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Gaal György: Brassai-hét harminchetedszerre


     Az egykori Unitárius Kollégium épülete

     Már hagyományossá kezd válni a kolozsvári magyar gimnáziumok között az ünnepi napok elosztása: április utolsó hétvégéjén a Báthory tart bemutatkozót, aztán május végén az Apáczai következik, s végül május utolsó és június első napjait a Brassai ünnepi hete tölti ki. A Brassai Sámuel Gimnázium hagyományai a legrégebbiek e téren, 1970 óta, tehát már harminchetedszerre rendezik meg a hagyományápolás és kitárulkozás egyhetes ünnepség-sorozatát. Főbb mozzanatai immár évek óta adottak, de mindig változik a diáktársadalom, s időnként a felelős tanárok is cserélődnek.

     A 2006-os Brassai-hét május 29-én, hétfőn fél 11-kor nyílt meg az előcsarnokbeli ünnepséggel. A bemondói tisztséget ezúttal is Fazakas István történelemtanár látta el. Az iskola kórusa Bazsó Dombi Ferenc vezényletével három számot adott elő, majd Kósa Mária igazgatónő mondott rövid beszédet. A megnyitón hagyományosan a hatodikos diákok szerepelnek. Ezúttal Major Ágota a VI. B-ből Brassai Sámuel életútját vázolta fel, Veres Tünde pedig a VI. A-ból Reményik Sándor Torony című versét szavalta el. A két osztály képviselői koszorút helyeztek az előcsarnok Brassai- és Berde Mózsa-szobrára. Befejezésül az igazgatónő felhívta a diákok figyelmét az előcsarnokban magyarul és románul kifüggesztett egész hetes műsorra, s jó szórakozást, sikeres szereplést kívánt a részvevőknek. A pontosan délben sorra kerülő temetői koszorúzás a VII. osztályosok feladata volt. Balázs-Blénessi-Pataki Erika és Nagy Emese tanárnők kíséretében sorakoztak fel a diákok. Gál Edina és Tasnádi Botond (VII. B) valamint Antal Botond (VI. C megemlékező szavai mellett Gaal György idézte fel Brassai emlékét, kitért a Házsongárdi temetőben nyugvó híres tanítványaira is.

    

 Délben 1-kor a 42-es teremben a diákok rajzkiállítása nyílt meg. Bevezetőt mondott Kósa Mária és Kocsis Ildikó rajztanár. Az V–VII. osztályosok közül tizenhárman kaptak díjat kiállított munkáikért. Két kilencedikes, Jancsó Hajnal és Sajgó Mónika művészettörténeti díjban részesült. Fél órával később a könyvtárban Málnási Ferenc őrizzétek anyanyelvünket címmel újra kiállította azt a félszáz íróportrét és üzenetet, amelyeket az általa vezetett irodalmi kör kapott az idők folyamán. Most három új portréval gazdagodott a névsor. Tizennégy órakor két rendezvény is kezdődött. Az informatika tanárok, Iszlay Réka és Didi Mónika Térbeli Ákom-bákom programozóknak címmel hirdettek versenyt számítógépen rajzolóknak. Szilágyi Noémi és Antal Melinda X. A-sok bizonyultak a legügyesebbeknek. Ugyanakkor a fizika-előkészítőben Bitay Zsófia és Simon Gábor szaktanárok fizikatörténeti kiállítást nyitottak meg. Délután háromtól az elemisták prózai szövegmondó versenyét tartották, Fodor Sándor Csipikéjéből egy-egy jelenetet kellett előadniuk. Megjelent a szerző, Fodor Sándor is.

     Délután fél hattól az estis osztályok koszorúzási ünnepségére került sor: Bungãrdean Lucia aligazgatónő románul, Gaal György magyarul szólt a diákokhoz, majd megkoszorúzták az előcsarnok két szobrát. Ezt követte a Dani Kinga tanárnő vezette VI. A-sok Tamási Áron Szegény ördög című jelenete, amit a díszteremben mutattak be. Ezzel párhuzamosan folyt a fizikai előadóteremben a román estisek versenye, különböző tárgyakból összeállított dolgozatokat mérlegeltek és díjaztak.

     Kedd sportnap volt. Ennek keretében lejátszották a döntő mérkőzéseket a három tornatanár irányításával. Az elemisták minifoci döntőjét a III. A és III. B csapata játszotta; az előbbiek nyertek. A lányok kézilabda mérkőzésén a XI. A-sok legyőzték a B-seket, a fiúknál szintén a XI. A-sok bizonyultak jobbnak a XII. A-soknál. A kosárlabdázó lányok legjobb csapata is a XI. A-ból került ki (a XII. A-val szemben), a fiúké viszont a XII. B-ből (a X. A-val szemben). Labdarúgásban a X. B-sek legyőzték a X. C-seket. A diáklányok– tanárnők kosárlabda mérkőzésén a lányok bizonyultak jobbnak. E nap reggelén az elemisták bábszínház-előadást nézhettek meg a díszteremben. Délben Kassay Ildikó tanárnő a 33-as teremben sakkversenyt rendezett. Az V–VI. osztályosok sorából a VI. A-s Török Artúr, a VII–VIII-osok közül Király Alpár VII. C-s vitte el a pálmát. A nagyok közül Kozma Árpád Szabolcs X. A-s bizonyult a legjobbnak. Este a román estisek Milchiş Angela ortodox vallástanárnő és a román tanszék szervezésében Intrarea în Împãrãøie (Belépés az Úr birodalmába) címmel nyolc előadásból álló ülésszakot rendeztek. Ezen a Mihai Eminescu és a Nicolae Bãlcescu gimnáziumok valamint a Ioan Bob Általános Iskola tanárai és néhány diákja mellett részt vett négy ortodox lelkész és teológiai tanár. Végül az ikonkiállítás darabjait díjazták.

     A szerdai nap első eseménye, délben, a „kémia szalonja” volt, amit a két vegytan tanár, Péter Rozália és Hãşmãşan Judit szervezték a szaktanteremben. Tíz posztert állítottak ki az alkohol témakörében. Erre az alkalomra készült el a Kémia-lap 4. száma 33 oldalas terjedelemben. Ennek témája is az alkohol, s nem csak a vegyészeti vonatkozásokat mutatja be, hanem az alkoholos italokat, azok hatását az emberi szervezetre, válogat az italozással kapcsolatos viccekből. Kis Júlia, Kovács Zsolt István, Laczkó Attila, Török Vistai Tekla és Vajas Zsolt Márton XI. A osztályos diákszerkesztők munkáját Péter Rozália tanárnő irányította. A szellemes fedőlapot Balogh Ingrid rajzolta. Ezzel párhuzamosan folyt a IV. A osztályosok Mátyás király-posztereinek a bemutatója. Egy órakor kezdődött a diákok tudományos ülésszaka Czondi János tanár irányításával. Ennek keretében tíz dolgozatot mutattak be. Fodor Rebeka, Kovács Gyöngyi és Szász Béla Örs a XII. C közgazdasági osztály tanulói marketing- és reklám témájú műveiket olvasták fel. Sándor István Ádám (IX. A) a Brassai Sámuel Gimnáziumot mutatta be, Török Vistai Tekla és Kis Júlia (XI. A) Bolyai János számelméletéről értekezett, Csüdöm Andrea, Antal Melinda, Nagy Erzsébet és Deák Noémi X. osztályosok földrajzi témáról, az utóbbi Kitaibel Pál munkásságáról írt dolgozatát mutatta be. Szilágyi Judit (XII. B) a szociometria módszerét ismertette, Bányai Edina és Nagy Emese X. osztályosok az ESÖT-pályázaton díjazott dolgozataikból olvastak fel. Szilágyi Judit érdemelte ki a legjobb helyezést. Kora délután sor került még az ökumenikus Biblia-ismereti vetélkedőre is a vallástanárok vezetésével.

     Szerdán az angol katedra rendezvényei Angol délutánná álltak össze. Ennek egyik ünnepi eseménye volt a négy évvel ezelőtt megindított School Nyuuz című angol nyelvű diáklap 10. számának bemutatása. A Nagy Emese és Vorzsák Milán szaktanárok irányításával szerkesztett 48 lapos füzet változatos cikkeket, beszámolókat, verseket és vicceket tartalmaz. Volt még EU-filmek bemutatója, ezeket diákcsapatok készítették. A négy csapat közül a Feischmidt László, Laczkó Hunor és Hegedűs András XII. A osztályosoké bizonyult a legjobbnak. Vorzsák Milán összeállított egy angol nyelvű komédiát Underworld Cup  címmel, tizenegyen léptek fel benne. Közben a Dávid Ferenc imateremben népdalversenyre került sor Bazsó Dombi Ferenc irányításával. Körülbelül 80-an jelentkeztek, akik osztályonként kaptak díjat. Az elemisták közül Ecsedy Baumann Zita I. elemista volt a legügyesebb, az ötödikesek sorából Turák Róbert, a hatodikosok közül Csatári Dóra, a hetedikesekből Rüsz Fogarasi Tamás, a nyolcadik osztályosokból Rostás Kriszta érdemelt első helyezést.

     Csütörtökön reggel az elemisták autóbusszal Torockóra és Torockószentgyörgyre kirándultak, megkoszorúzták a Brassai-szülőház emléktábláját. 10 órától az V. osztályosok ügyességi vetélkedőjére került sor a 33-as teremben Kassay Ildikó és Kiss Tünde tanárok vezetésével. Matematikai, földrajzi, biológiai, valamint általános műveltséghez tartozó kérdéskörökben kellett a Hollók, Mezei pockok, Sonic és Villám csapatoknak mérkőzniük. A Sonic tagjai voltak a legügyesebbek, azaz Gazda Botond, Groza Andrea, László Roland, Székely Gabriella, Szilágyi Róbert. A fél órával később kezdődő Brassai-vetélkedőt Vajnár János Zsolt és Fazakas István történelemtanárok szervezték, hat csapat jelentkezett, a Brassain kívül az Apáczai, Báthory és a Ghibu gimnáziumok képviseletében. Az első helyezettek a IX. A-sok lettek, őket az apáczaisok csapata követte. Ennek folytatásaként a VI. osztályosok történelmi vetélkedőjére került sor az Árpád-házi királyok témakörében, a VI. B-seké lett az első hely. Közben a VII osztályosok Hãąmãąan Judit irányításával a Molekulák vetélkedőjén vehettek részt, itt a VII. A-sok leánycsapata bizonyult a legjobbnak. A K teremben a Lányok vetélkedőjét Révész Erzsébet irányította, VI–VII-es csapatok mérkőztek, és a VII. B osztály bizonyult a legügyesebbnek a konyhai művészet terén. Egykor a matematika-versenyt is megrendezték. A XI. A-sok Semmi baj elnevezésű csapata (Dezső László, Kis Júlia, Laczkó Attila, Török Vistai Tekla) került ki győztesen. A tanárok tudományos ülésszaka az idén keddről csütörtökre tolódott, délután fél háromkor kezdődött, Fazakas István és Simon Gábor szervezték. Öt előadás hangzott el a fizikumban meglehetősen gyér hallgatóság előtt. Gaal György Kolozsvár városfalairól, bástyáiról és kaputornyairól beszélt, Fazakas István Pápai Páriz Ferenc pedagógusi pályáját ismertette, Kassay Ildikó egy tanulmánykötet kapcsán a televízió emberi agyra gyakorolt hatását boncolgatta. Révész Erzsébet a repcéből előállított biodízel környezetvédelmi fontosságára mutatott rá, Újvárosi Tamás pedig Bihar megye vasúthálózatának domborzattal kapcsolatos összefüggéseit szemléltette térképek felhasználásával.

      Csütörtök délután még az informatika verseny második szakaszára is sor került: Térbeli Ákom-bákom felhasználóknak címmel. Győri Tímea és Kun Tímea X. B osztályosok kapták az első helyezést. Este pedig a díszteremben In memoriam 1956 címmel Rónai Éva vallástanárnő verses emlékműsora hangzott el a forradalom közelgő félszázados évfordulója tiszteletére. A délután nagy részét a román tanárok szervezte műsorok töltötték ki: két jelenet (La ţigãnci, Douã loturi), és George Coşbuc híres versének, a Nunta Zamfirei-nek színpadi változata, a román esti tagozatosok előadásában, szórakoztatta a részvevőket, jó hangulatot teremtve.

A péntek délutáni záróünnepség előtt két rendezvényre került sor. Délben kezdődött a VII. osztályosok történelmi vetélkedője. Ennek keretében az összesen 42 tagot felsorakoztató 13 csapatnak régi felvételek alapján azonosítaniuk kellett ma is álló épületeket, utcaképeket. A VII. B-sek háromtagú 4. számú csapata bizonyult a legügyesebbnek. A verseny a vártnál is nehezebbre sikeredett, mert végig zuhogó esőben kellett a városban tájékozódni. Ugyancsak ekkor mutatta be a román tanszék Altfel (Másként) című diáklapjának 2. (2006. június) számát. A VI–VII. és IX–XI. osztályos munkatársakat Crina Borzu és Aritina Iancu tanárnők irányították. A nagyformátumú 16 oldalt kis cikkek, versek, viccek, és egy színpadi jelenet tölti ki.

     A díjazási ünnepség délután 4-kor kezdődött. Ennek első mozzanata az ESÖT-díjak átadása volt. Iszlai Enikő tanárnő bevezetője után az Erdélyieket Segítő Ötök Társasága képviselőjeként Hutter György átadta a hét díjat, Dobri András (IX. A) és Bányai Edina (IX. C dolgozatai érdemelték ki a két első helyezést. Ezt követően szinte valamennyi, a héten megrendezett esemény, verseny részvevői díjat, oklevelet kaptak. A záró előadást megelőzően Gaal György bemutatta a szerkesztésében megjelent 2004–2005-ös Évkönyvet. E sorozatban már az ötödik kötet, terjedelme 154 lap és 6 oldal színes felvétel. Az iskola színjátszó köre előadta Rejtő Jenő A jutalomjáték című kétfelvonásos bohózatát. Az Iszlai Enikő irányította tíz, X–XII. osztályos diák jó párszor megnevettette a közönséget. A szokásos záró szám a Kisbogáncs, Bogáncs és Zurboló együttesek közös fellépése volt: néptánc-számaikat mindig vastapssal jutalmazza a közönség. Az estét a tanári szobában adott fogadás zárta.

     Kissé megkésve, a következő hétre készült el a Közmag (Ifjúsági Közgazdasági Lap) legújabb, összevont (V. évf. 3–4. sz. 2005. szept.–2006. ápr.) száma 52 oldalon brassais és apáczais diákok cikkeivel, közgazdász egyetemisták tanulmányaival. A nagyon esős idő miatt a szokásos torockószentgyörgyi zarándoklatot el kellett halasztani, csak június 11-én került rá sor 135 tanuló és 7 tanár részvételével, Újvárosi Tamás rendezésében. A Brassai-emléktábla megkoszorúzásánál Málnási Ferenc mondott beszédet, a kirándulás a Vidály-követ vette célba.  vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008