magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Dukrét Géza: Tizenöt éves a Bihari EKE


     1990 novemberében dr. Tövissi József értesített, hogy február 14-én Kolozsváron megalakult a Kárpát Turista Egyesület, melynek célja a száz éve alakult EKE hagyományainak folytatása. Felkérte a többi hazai turistaegyesületeket a csatlakozásra. Az ő szervezésükben 1991. május 11–12. között Gyergyószárhegyen tartottuk meg a nagy múltú Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) centenáriumát és egyben újjáalakulási ünnepségét. A centenárium ünnepét a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyban szervezték meg. Ez Európa egyik legszebb reneszánsz épülete, mely arról is nevezetes, hogy itt nevelkedett Bethlen Gábor fejedelem. Meghatároztuk az EKE célkitűzéseit: amatőr turizmus, környezetvédelem saját idegenvezetők képzése, turista utak rendben tartása és jelzésekkel való ellátása, természeti ritkaságok és történelmi műemlékek megismerése és védelme, honismeret, néprajzi értékeink megismerése és védelme, turisztikai tájékoztatók elkészítése, a Gyopár című ismeretterjesztő folyóirat szerkesztése.

     Ezen az ünnepségen Nagyváradról 15-en vettünk részt: Méder Árpád, Méder Lívia, Dukrét Géza, Dukrét Aranka, Borbély Gábor, Borbély Katalin, Péter I. Zoltán, Péter Emília, Venczel Márton, Venczel Ilona, Sófalvi István, Dimény Áron, Dimény Ilona, Balogh Éva, ifj. Balogh Éva.

     Hazatérve megírtam a Bihari Naplóban az EKE történetét és felhívást tettem közzé a Bihari Osztály megalakítására. Így 1991. május 24-én 65 alapító taggal megalakítottuk az EKE Bihar Megyei Osztályát. Az alapító tagok legnagyobb része régi turistákból állott. Az EKE Bihar Megyei fiókegyesületének első választott vezetősége: elnök: Dukrét Géza, alelnök: Méder Árpád, ifjúsági alelnök Makai Zoltán, tagok: Borbély Gábor, Szilágyi István, Tavaszi János, pénztáros: Kolozsvári Zsuzsanna, pénzügyi ellenőr: Lőrinczi Ferenc.

     A létszám gyorsan nőtt. Egy éven belül elérte a kétszáz főt, 1993-ban meghaladta a háromszázat, 1994-ben elértük a négyszázat. 1995-től csökken a létszám: október 10-én 292 fizető, több mint ötven nem fizető és nyolc tiszteletbeli tagunk volt. 1996. december 10-én 262 tag maradt. Ezután újra emelkedik a létszám 1998. január 31-én 312 tagunk volt, amelyből 127 diák, 17 egyetemista, 92 dolgozó, 73 nyugdíjas, 3 munkanélküli. 1999. december 30-án 179 taggal rendelkeztünk, amelyből 78 nyugdíjas, 58 diák, 41 dolgozó, 2 munkanélküli. E mellett közel száz szimpatizáns, akik tagok voltak, de már nem fizetik a tagsági díjat. Döntően hatott az utóbbi időszak életszínvonalának csökkenése. Nagy a lemorzsolódás a diákság köréből. Az V-VI. osztályban beiratkozottak legnagyobb része a VIII. osztály elvégzése után elmarad. Mindezek ellenére évente 30–40 új tag iratkozik be, zömében diák és nyugdíjas. A 170 körüli taglétszám stabilizálódott, mind a mai napig.

     1991-ben 13 kirándulást szerveztünk, amelyen 398 személy vett részt.

     Rögtön az első évtől kezdve a téli időszakokban – december és március között – diavetítéssel egybekötött előadásokat tartottunk legszebb tájainkról, műemlékeinkről, néprajzi témákról. Ez hagyományossá vált mind a mai napig.

     1992-ben 16 kirándulást szerveztünk, melyen 763 személy vett részt. Augusztus 4–8. között megszerveztük a Bihari Osztály első honismereti táborát Várasfenesen,  melynek fő célkitűzése a fenesi Béla-vár megtakarítása volt. Délutánonként honismereti előadásokat tartottunk, az utolsó nap táblát avattunk a vár falán.

A mai napig 14 tábort szerveztünk, melyek keretében műemléki állagmegőrző munkálatokat végeztünk.

     1993-ban 15 kirándulást szerveztünk, amelyen 839 személy vett részt. Május 19-én a református és katolikus püspökségek égisze alatt megalakítottuk az EKE mellett a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottságot, melynek feladata emlékhelyek felkutatása, létesítése, azok gondozása, műemlékvédelem, honismereti nevelés. Ettől kezdve megsokasodtak közös honismereti jellegű tevékenységek, rendezvények. Július 31-én újraalakult az EKE Révi Osztálya, 16 alapító taggal, elnöknek Juhász Viktor földrajztanárt választották meg. 1993. augusztus 23–29 között megszerveztük II. Honismereti táborunkat Sólyomkővár mellett.  A tábor fő célja e jelentős műemlékünk körüli takarítás, állagmegőrzés volt. A 43 táborozó diák tevékenyen bekapcsolódott e munkálatokba. Szeptember 5-én, közösen Tempfli József megyéspüspökkel emléktáblát avattunk Szentjobbon, ahol négy évszázadon át őrizték Szent István királyunk jobbját.

     1994-ben 23 kirándulást szerveztünk, amelyen 998 személy vett részt. Március 26-án először szerveztük meg az új tagok avató ünnepségét, a Püspökfürdő melletti Somló-hegyen. Ezt az ünnepséget a továbbiakban összekötöttük a Föld napjával, takarítási akciót szervezve minden évben a Somló-hegyen. Április 24. és május 1. között résztvettünk a Varadinum ünnepségek megszervezésében. Megszerveztük a tudományos ülésszakot, ahol dolgozattal is jelentkeztünk és összeállítottunk egy fotókiállítást Nagyvárad századfordulós épületeiről, Kiss László munkáiból. Ugyanakkor elindítottuk a Partiumi Bizottság honismereti lapját, a Partiumot. Június 26-án emléktáblát avattunk a révi református temetőben Márton Gabriella, Ady Endre első váradi szerelme tiszteletére. Július 9-én emléktáblát avattunk Bíró József művészettörténész és festőművész tiszteletére a Lorántffy Zsuzsanna református gimnázium falán. Augusztus 8–14. között szerveztük meg III. Honismereti táborunkat Sólyomkővár mellett. A tábor célkitűzése a várban levő kápolnarom állagának megőrzése volt. A táborozáson 40 váradi, 22 élesdi, 4 kolozsvári és 1 szatmári, összesen 67 személy vett részt. December 4-én emléktáblát avattunk Érsemjénben Fráter Lóránd, a nótáskapitány emlékére.

     1995-ben 56 kirándulást szerveztünk, amelyen 1170 személy vett részt. Január 28-i kezdettel indítottuk el túravezetői tanfolyamunkat, melynek irányítását Egri Ferenc vállalta. Az első évben adtuk le az alapfokú, 1996 elején a középfokú, 1997-ben a felső fokozatú ismeretek anyagát. Május 7–14. között részt vettünk a Varadinum Ünnepek megszervezésében. Május 7-én az általunk meghirdetett Szent László pályázat eredményének kihirdetésére, valamint táblaavatásra került sor a vártemplomban. Az emléktáblát Szent László halálának 900 éves évfordulójára mi készíttettük el. Ettől kezdve minden évben meghirdetjük pályázatainkat, a díjkiosztó ünnepséget pedig hagyományosan a Varadinum ünnepek szombatján tartjuk. A Bihari Osztály megalakulásának negyedik évfordulója alkalmával május 20–28. között szerveztük meg először a Váradi EKE-napokat. Ettől kezdve hagyományossá vált. Július 10–16. között szerveztük meg IV. Honismereti táborunkat, Érábrányban, melynek fő célkitűzése a románkori templomrom takarítása olt. Ezen részt vett 49 fiatal és 8 felnőtt. 1995. november 18–19 között szerveztük meg az  I. Partiumi Honismereti Konferenciát, Nagyváradon. Ettől kezdve megszerveztük minden évben, mint vándorkonferenciát, mindig más településen, az idén volt a XIV. Szilágycsehben.

     1996-ban 39 kirándulást szerveztünk, amelyen 676 személy vett részt. Február 10-én megalakult a Túravezetők Testülete melynek vezetője Tóth László lett. Egy év múlva Újvárosi Tibor vette át az irányítást. Április 21-én a Föld Napja alkalmából takarítási akciót szerveztünk a püspökfürdői hévízi tündérrózsa tavánál, melyen 98 személy vett részt. Július 22–29. között szerveztük meg közösen az IKE-vel, az V. Honismereti tábort Várasfenesen, 110 részvevővel. November 1-jén Réven első és második világháborús emlékművet avattunk. Főszervező Juhász Viktor tanár volt, a Révi EKE elnöke.

     1997-ben 42 kirándulást szerveztünk, amelyen 678 személy vett részt. Április 12-én szerveztük meg az első Partiumi Honismereti Találkozót, amelynek fő témája temetőink voltak. Majd emléktáblát avattunk K. Nagy Sándor helytörténész tiszteletére. Ettől kezdve minden évben megszervezzük a Találkozót. Április 28-án, a Varadinum-ünnepek keretében Dukrét Géza, Péter I. Zoltán: Nagyvárad – városismertető című kötetét mutattuk be.  Július 28. és augusztus 3. között a mi osztályunk szervezte meg a VI. Országos Vándortábort a Vertop-hágón. A szervezésben besegített a kolozsvári osztály is. Augusztus 11–17. között tartottuk a VI. Honismereti tábort Árpádon, a Beöthy-kastély előterében levő dendrológiai park takarítására. A táborozáson résztvett 36 személy. Szeptember 26–28. között, a Biharon megszervezett III. Partiumi Honismereti Konferencián indítottuk el új könyvsorozatunkat, Partiumi füzetek címen. Azóta ez a kötet a 40.

     1998-ban 54 kirándulást szerveztünk, amelyen 964 személy vett részt. Áprilistól októberig 17 munkatúrán 24 személy, 756 munkaórában kitakarította és újrajelezte a révi és vársonkolyosi turista-ösvényeket. Augusztus 11–17. között szerveztük meg a VII. Honismereti Tábort Valkó várának kitakarítására, melyen részt vett hatvan fiatal. Október 25-én Réven szerveztük meg a Zichy-barlang feltárásának 95. évfordulóját. Ekkor volt az újrajelzett utak ünnepélyes átadása, amelyen több mint száz személy vett részt. Hat ifjú túravezető tette le a gyakorlati vizsgatesztet: Bajusz Norbert, Kádár Ferenc, Kovács Ákos, Székely Tibor, Székely Zoltán, Tiponut Tibor.

     1999-ben 51 kirándulást szerveztünk, amelyen 894 személy vett részt. Augusztus 9–16. között szerveztük meg a VIII. Honismereti Tábort, Ottományban. Negyven fiatallal kitakarítottuk az itteni dendrológiai parkot. Október 5-én Horber Pál gyógyszerész, EKE-tag vezetésével megalakult a László Kálmán Gombász Egyesület nagyváradi fiókja.

     2000-ben 50 kirándulást szerveztünk, amelyen 683 személy vett részt. Tovább folytatódott a Rév környéki turistautak karbantartása, 14 munkatúrán, és összesen 231 km távolságon. Július 20–27 között Érsemjénben szerveztük meg a IX. Honismereti Tábort. A tábor feladata a központban levő dendrológiai park kitakarítása, rendbetétele volt. Részt vett 25 diák és 10 felnőtt.

     2001-ben 35 kirándulást szerveztünk, amelyen 450 személy vett részt. Május 13-án részt vettünk Szalacson a négylyukú műemlékhídon elhelyezett emléktábla avatásán, majd Dukrét Géza és Borbély Gábor fórumot szerveztek az érmelléki mocsárvilág visszaállítására, amelyre meghívták a környező községek polgármestereit. Május 22–26. között szerveztük meg a tízéves jubileumi ünnepségünket: kiállítást nyitottunk meg a Tibor Ernő Galériában, tagjaink képzőművészeti alkotásaiból. Július 22-én emléktáblát avattunk Csokalyon Fényes Elek tiszteletére, augusztus 9–16. között szerveztük meg a X. Honismereti táborunkat, Réven. A sátortáborban ötvenen vettek részt, 36 fiatal és 14 felnőtt. A műemlékes csoport – Domján Imre révi EKE-tag vezetésével – megtakarította és rendbe tette több emlékmű környékét, a néprajzi csoport – Juhász Viktor tanár vezetésével – megismerkedett a ma is dolgozó fazekasokkal, három csoport – Újvárosi Tibor, Kelemen Gábor, Szalay Éva, Illyés György, Cservid Levente vezetésével – javította a Révi-szoros turistaútjait, karbantartó munkálatokat végzett.

     2002-ben 30 kirándulást szerveztünk, amelyen 554 személy vett részt. Június 14–16. között autóbuszos kirándulást szerveztünk Szlovákiába, a Borsiban székelő II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság meghívására. Július 20-án a Református Püspöki Palota dísztermében tartottuk a 200 éves a magyar muzeológia, 130 éves a nagyváradi múzeum című emlékülést. Szeptember 21-én szerveztük meg Székelyhídon a nagysikerű turulmadaras emlékműves települések találkozóját, melyen bemutattuk gyűjteményes kötetünket Turulmadaras emlékműveink címen, amely másfél éves felmérőprogram eredménye. Október 6-án Gálospetriben emléktáblát, emlékszobát avattunk Sass Kálmán tiszteletére, valamint egy érmelléki tájházat.

     2003-ban összesen 55 kirándulást szerveztünk, amelyen 877 személy vett részt. Május 10-én tartottuk a Jubileumi Rákóczi Évek megnyitó ünnepségét, amelyet mi szerveztünk meg. Július 19-én kirándulást szerveztünk II. Rákóczi Ferenc nyomában címen, augusztus 28–31. között pedig a Bánságba, II. Rákóczi Ferenc hamvainak nyomában. Augusztus 15–22. között szerveztük meg az EKE XI. Honismereti Táborát, Gálospetriben. A sátortáborban 57-en vettek részt. Kitakarították a hajdan a Fráter-kúriához tartozott dendrológiai parkot, a millecentenáriumi emlékmű környékét a templomkertben, a régi temető egyes sírjait és nevezetes kápolnáit.

     2004-ben 40 kirándulást szerveztünk, amelyen 950 személy vett részt. Április 3-án ismertettük Borbély Gábor, Dukrét Géza, Péter I. Zoltán, Szilágyi Erzsébet: Bihar megye útikönyve című kötetét. Augusztus 12–18. között szerveztük meg a XII. Honismereti Tábort Élesden, negyven részvevővel. A református templom melletti kis parkot kellett kitakarítani, ahol a város világháborús emlékművet akar felállítani. Október 16-án mi szerveztük meg a Rákóczi–Bocskai–Balassi jubileumi emlékünnepélyt, melyen jeles magyarországi előadók is tartottak előadásokat.

     2005-ben 44 kirándulást szerveztünk, amelyen 1067 személy vett részt. Június 12-én emléktáblát avattunk Érköbölkúton ifj. Gyalókay Lajos tiszteletére. Augusztus 12–18 között szerveztük meg a XIII. Honismereti Tábort Szentjobbon. A táborban közel negyvenen vettek részt, Nagyváradról, Érmihályfalváról, Gálospetriből, Margittáról, Nagyszalontáról, Szentjobbról, valamint a szilágysomlyói cserkészcsapat tagjai. A hajdani apátság környékét takarítottuk meg. Augusztus 27-én Réven ünnepi megemlékezést tartottunk a Zichy-barlang felavatásának századik évfordulója alkalmából. November 13-án emléktáblát avattunk Zsibón, II. Rákóczi Ferenc tiszteletére, a zsibói csata emlékére.

     2006 januárjában 173 taggal rendelkeztünk, melyből 24 diák, 40 dolgozó, 109 nyugdíjas.

Könyvtár létesítése céljából jelentős mennyiségű  könyv gyűlt össze. Többen adományoztak könyveket és térképeket. A legtöbb értékes könyvet Szilágyi István, Bod Péter, Horber Pál, Méder Árpád, Gyarmati Gábor és Dukrét Géza adományozta.

     A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság pályázati díjkiosztó ünnepségét május 20-án szervezte meg, a Partiumi Keresztény Egyetemen, a Varadinum 2006 ünnepségek keretében. A novemberben meghirdetett pályázat témái: 1956 emlékezete, II. Rákóczi Ferenc művelődéspolitikája, Pusztuló műemlékeink. A zsűri tagjai: Kupán Árpád, Borbély Gábor, Kordics Imre. A pályázatra összesen 19 dolgozat érkezett, melyből 8 a felnőtt és 11 a diák kategóriában. Kupán Árpád, a zsűri elnöke ismertette az eredményt.

     Felnőtt kategóriában: I. díj: Puskel Péter (Arad): Álmomban csönget egy picit. Száz éve indult útjára az Arad-Hegyaljai motorvonat, II. díj: Bartos Elekes Ildikó (Nagyvárad): Néptanító-sors a 20. században, III. díj: Hunyadi Károly (Mezőtelegd): Lettem, hogy legyek és Kurta-Tőtös Beáta (Érkőrös): Sződemeter és Kölcsey Ferenc kapcsolata.

     Dicséretben részesült: Kovács Rozália (Érmihályfalva): Sírkövek a 19. századból Érmihályfalván.

Oklevelet kaptak: Jósa Piroska (Nagyvárad): Adalékok a Sztaroveszky család történetéhez, Széll Katalin (Nagyvárad): A Fleischer testvérek, Szombati István (Nagyvárad): Az 56-os forradalom akkori és mai szemmel nézve.

     Diák kategóriában: I. díj: Bara Zoltán István (Szatmárnémeti): Szatmár középkori várai és kastélyai, II. díj: Demeter Ágota Dorottya (Marosvásárhely): Ég még a forradalom lángja, III. díj: Talmács András (Nagyvárad): Mi képpen mi is megbocsátunk.

     Dicséretben részesültek: Pálfi Emőke (Margitta): Pázmány Péter élete és munkássága, Tőkés Ilona  (Nagyvárad): II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemsége.

     Oklevelet kaptak: Kiss Éva (Nagyvárad): Út a szabadságig – II. Rákóczi Ferenc, Oláh Adrienne, Bagosi Panna (Nagyvárad): Kazinczy Ferenc, Szűcs Orsolya (Szilágysomlyó): Arcok és sorsok, Király Ildikó (Margitta): II. Rákóczi Ferenc művelődéspolitikája, Meleg Réka (Nagyvárad): Szerencsésen átvészeltem 1956-ot, Chipurici Marius Edmond, Fülöp Gergely Norbert, Sinkó Béla (Nagyvárad): A nagyváradi vár.

     A díjakat, okleveleket és könyveket Tőkés László püspök és Kiss Albert provikárius adták át, majd Dukrét Géza emléklapot nyújtott át Tőkés László püspöknek, Tempfli József püspök részére és Kiss Albert provikáriusnak. A rendezvény a díjazott dolgozatok felolvasásával zárult. A rendezvényt a Varadinum Alapítvány, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és Nagyváradi Római Katolikus Püspökség támogatta.

     Az eseményhez kapcsolódva könyvbemutató következett. Dukrét Géza A bihari turizmus története című kötetét Nagy Aranka ismertette. A dedikálás alatt a tagság megnézhette az egyesület életéről készült több száz fényképből összeállított fényképalbumokat. A rendezvény vége felé Tőkés László püspök úr is megtisztelte jelenlétével jubileumi ünnepségünket. Megemlékezésünket ünnepi ebéddel zártuk a város melletti Epy-bár étteremben.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008