magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Dáné Tibor Kálmán: Há­ló­zat­épí­tés


Ala­ku­ló­ban a Kár­pát-me­den­cei ma­gyar közművelődési in­té­ze­tek há­ló­za­ta

 

Ja­nu­ár­ban a Vaj­da­sá­gi Ma­gyar Művelődési In­té­zet Há­ló­zat­épí­tés – Ma­gyar művelődési in­té­ze­tek a Kár­pát-me­den­cé­ben cím­mel fó­ru­mot szer­ve­zett. En­nek foly­ta­tá­sa­ként szak­mai ta­nács­ko­zást tar­tot­tunk má­jus 18-án Ko­lozs­vá­ron, az Er­dé­lyi Ma­gyar Köz­mű­velődési Egye­sü­let (EMKE) Györ­kös Má­nyi Al­bert Em­lék­há­zá­ban, amely a ha­gyo­má­nyos Szabédi Na­pok cí­met viselő ren­dez­vény­so­ro­zat meg­nyi­tó össze­jö­ve­te­le volt.

A min­den év má­ju­sá­ban meg­tar­tott ren­dez­vény az idén több szem­pont­ból is el­tért a ko­ráb­bi­ak­tól. Min­de­nek előtt Szabédi Lász­ló egye­te­mi ta­nár, nyel­vész, iro­da­lom­tör­té­nész, költő szü­le­té­sé­nek szá­za­dik év­for­du­ló­já­ra em­lé­kez­tünk, aki 1959-ben – a Babeš (ro­mán) és a Bo­lyai (ma­gyar) ko­lozs­vá­ri egye­te­mek egye­sí­té­se mi­at­ti til­ta­ko­zás­ként – ön­ke­zű­leg ve­tett vé­get éle­té­nek. A má­sik, szin­tén száz éve szü­le­tett nagy er­dé­lyi költő, Dsida Jenő em­lé­két is e prog­ram­so­ro­za­ton idéz­tük meg. De az EMKE tör­té­ne­té­ben is jelentős volt az idei össze­jö­ve­tel: hi­va­ta­lo­san meg­nyi­tot­tuk az új­já­é­pí­tett Szabédi Em­lék­há­zat. Az épü­let nem­csak a 20. szá­za­di er­dé­lyi iro­da­lom­tör­té­net egyik fon­tos ku­ta­tá­si he­lye és a közművelődési ernyőszervezet or­szá­gos el­nök­sé­gé­nek köz­pont­ja lesz, ha­nem a jövendőbeli Kár­pát-me­den­cei ma­gyar művelődési in­té­ze­tek há­ló­za­tá­nak kö­zép-er­dé­lyi lánc­sze­me is.

En­nek az in­té­zet­nek az ala­pí­tá­si gond­ja­i­ról, felté­teleiről ér­te­kez­tek a meg­nyi­tó ta­nács­ko­zás részt­vevői, a Kár­pát-me­den­ce különböző ré­gi­ó­i­ból ér­ke­zett közművelődési szak­em­be­rek. Az Ok­ta­tá­si és Kul­tu­rá­lis Mi­nisz­té­ri­um Közművelődési Főosztályát Nagyné Var­ga Me­lin­da főosztályvezető és Kálóczy Ka­ta­lin vezető főtanácsos, a Ma­gyar Műve­lődési In­té­ze­tet és Képzőművészeti Lek­to­rá­tust Borbáth Eri­ka főigazgató, a CSE­MA­DOK Művelődési In­té­ze­tét Hu­szár Lász­ló igaz­ga­tó és Kamenár Éva, a Ma­gyar Ér­tel­mi­sé­gi­ek Kár­pát­al­jai Kö­zös­sé­gét Dupka György el­nök és Zuhanics Lász­ló kép­vi­sel­te. Göncz Lász­ló igaz­ga­tó és Patyi Zol­tán a szlo­vé­ni­ai Alsólendváról, a Ma­gyar Nem­ze­ti­sé­gi Művelődési Intézettől ér­kez­tek. Az RMDSZ Ügyvezető El­nök­sé­ge Szé­kely Ist­vánt de­le­gál­ta, aki a Szülőföld Alap kul­tu­rá­lis kol­lé­gi­u­má­nak ro­má­ni­ai tag­ja. A há­zi­gaz­da EMKE ré­szé­ről Kötő Jó­zsef el­nök, Dá­né Ti­bor Kál­mán ügyvezető el­nök és Ács Zsolt előadó volt je­len. Saj­nos a Har­gi­ta és a Kovászna Me­gyei Művelődési Köz­pon­tok igaz­ga­tói, Karda Eme­se és Imreh Mar­ton Ist­ván, in­té­ze­ti el­fog­lalt­sá­guk mi­att nem tud­tak el­jön­ni.

Az össze­jö­ve­telt Kötő Jó­zsef nyi­tot­ta meg. Be­szé­dé­ben ki­emel­te, hogy a ta­nács­ko­zás fon­tos lé­pés a Kár­pát-me­den­cei ma­gyar közművelődés in­téz­mé­nye­sü­lé­si fo­lya­ma­tá­ban. Hisz a re­gi­o­ná­lis ma­gyar művelődési in­té­ze­tek lét­re­jöt­te és há­ló­zat­ba szer­ve­zé­se minőségi vál­to­zást hoz­hat az – utób­bi időben ugyan­csak egy­re ne­he­zebb kö­rül­mé­nyek kö­zött tevékenykedő – összmagyar közművelődési élet szá­má­ra. Így nem­csak szak­mai szem­pont­ból erősödhet kul­tu­rá­lis éle­tünk­nek ez a szeg­men­se, de az in­té­ze­tek had­rend­be ál­lí­tá­sá­val a közművelődés sok­kal ru­gal­ma­sab­ban fog tud­ni vá­la­szol­ni az in­for­má­ci­ós tár­sa­da­lom­ban fel­gyor­sí­tott vi­lá­gunk ki­hí­vá­sa­i­ra.

Nagyné Var­ga Me­lin­da főosztályvezető a Ma­gyar­or­szá­gon át­ala­ku­ló­ban lévő tá­mo­ga­tá­si rend­szer­ről be­szélt, mely fon­tos anya­gi for­rá­sa volt/lesz a közművelődési élet­nek. Meg­szűn­tek a költség­ve­tés­ből működő Illyés, Apá­czai és Új Kéz­fo­gás Köz­ala­pít­vány­ok, vi­szont vál­to­zat­la­nul meg­ma­rad­tak a kul­tú­ra szá­má­ra anya­gi for­rás­ként a Nem­ze­ti Kul­tu­rá­lis Alap, az Ok­ta­tá­si és Kul­tu­rá­lis Mi­nisz­té­ri­um pá­lyá­za­ti ki­írá­sai, a Nem­ze­ti Év­for­du­lók Tit­kár­sá­ga, a Nem­ze­ti Ci­vil Alap és a különböző mi­nisz­té­ri­u­mok szak­mai prog­ram­jai. Ám a leg­fon­to­sabb for­rás a ha­tá­ron tú­li in­téz­mé­nyek/szer­ve­ze­tek – köz­tük a közművelődés – szá­má­ra a Szülőföld Alap lesz. Ez a tá­mo­ga­tói in­téz­mény há­rom szin­ten mű­kö­dik: el­vi irá­nyí­tá­sát a Re­gi­o­ná­lis Egyeztető Fó­rum lát­ja el, a különböző szak­mai kol­lé­gi­u­mok vég­zik a for­rás­el­osz­tást, és vé­gül a Szülőföld Alap Iro­da lát­ja el a pá­lyá­za­ti mun­ká­val já­ró konk­rét fel­ada­to­kat.

A főosztályvezető asszony egy­részt fel­hív­ta a fi­gyel­met ar­ra, hogy a jövőben fon­tos for­rás­sá vál­hat­nak a közművelődési élet szá­má­ra is a 2007 és 2013 kö­zött ter­ve­zett eu­ró­pai uni­ós pénz­alap­ok. Ezek meg­levő és jövendő együtt­mű­kö­dé­sek ré­vén a ha­tá­ron tú­li kö­zös­sé­ge­ket is érint­he­tik. Más­részt a Ma­gya­ror­szá­gon be­in­dult és a Kár­pát-me­den­ce különböző ma­gyar kö­zös­sé­ge­it is érintő kul­tu­rá­lis fej­lesz­té­se­ket ösztönző prog­ra­mok­ra tért ki, mint pél­dá­ul a Köz­kincs Prog­ram­ra, mely ki­fe­je­zet­ten a kis­tér­sé­gek minőségi kultúrateremtő fo­lya­ma­ta­it hi­va­tott tá­mo­gat­ni. A hall­ga­tók tá­jé­koz­ta­tást kap­tak ar­ról is, hogy az egyes pá­lyáz­ta­tók mek­ko­ra for­rás­sal ren­del­kez­nek, és meg­is­mer­het­ték azo­kat az internetes por­tá­lo­kat, amelyekről le­hív­hat­ják az eh­hez szük­sé­ges in­for­má­ci­ó­kat.

Borbáth Eri­ka főigazgató a Szak­mai terv a Kár­pát-me­den­cei ma­gyar művelődési in­té­ze­tek há­ló­za­tá­ról cí­mű előadását há­rom té­ma kö­ré cso­por­to­sí­tot­ta. Egy­részt a Ma­gyar Művelődési In­té­zet­nek a kul­tu­rá­lis in­téz­mény­há­ló­zat épí­té­se te­rén szer­zett szak­mai ta­pasz­ta­la­ta­i­ról be­szélt. Más­részt szólt a Kár­pát-me­den­cé­ben ki­ala­ku­ló­ban lévő művelődési in­té­ze­tek há­ló­za­tá­nak fel­ada­tá­ról. Har­mad­részt pe­dig kör­vo­na­laz­ta eb­ben a rend­szer­ben a Ma­gyar Műve­lő­dé­si In­té­zet jövőbeni he­lyét és sze­re­pét.  A főigazgató asszony ki­emel­te, hogy a tár­sa­da­lom­ban bár­mi­lyen há­ló­zat­épí­tés­nek egyik fon­tos ele­me a lokalitás és a ré­gió kö­zöt­ti har­mó­nia meg­te­rem­té­se. En­nek fé­nyé­ben új­ra kell gon­dol­ni a közművelődési szol­gál­ta­tó te­vé­keny­sé­ge­ket is: a te­le­pü­lé­sen élők esé­lye­i­nek ja­ví­tá­sa, a művelődési élet ter­ve­zé­sé­nek, tervez­he­tő­sé­gé­nek a meg­te­rem­té­se, az együtt­mű­kö­dés ki­ala­kí­tá­sa a kul­tu­rá­lis élet különböző tényezői kö­zött – fel­is­mer­ve a köl­csö­nös előnyöket – és nem utol­só­sor­ban a kö­zös­ség szá­má­ra a kép­zés, az ön­mű­ve­lés lehető­sé­ge­i­nek a meg­te­rem­té­se. A he­lyi kul­tú­rá­ra és in­téz­mé­nye­i­re, a te­le­pü­lés ha­gyo­má­nya­i­ra és azok­nak ápo­lá­sá­ra, az erős lo­ká­lis iden­ti­tás­ra ala­poz­va le­het szer­ve­zet­ten, a ki­sebb-na­gyobb ré­gi­ók­ban kultúra­köz­vetítő há­ló­za­to­kat ki­ala­kí­ta­ni. Az előadó sze­rint a Kár­pát-me­den­cé­ben ki­ala­ku­ló­ban lévő művelődési in­­té­ze­ti há­ló­zat­nak sok­ré­tű fel­ada­ta lesz. Töb­bek kö­zött a részt vevő in­té­ze­tek­nek fo­lya­ma­tos in­for­má­ci­ós kap­cso­la­tot kell fenn­tar­ta­ni­uk egy­más­sal, egyez­tet­ni­ük kell a Kár­pát-me­den­cei nagyrendez­vényekről, azo­­nos tar­tal­mú szak­irá­nyú kép­zé­se­ket kell majd be­in­dí­ta­ni­uk, me­lyek il­lesz­ked­nek az egyes or­szá­gok kép­zé­si rend­sze­ré­be, ki kell hasz­nál­ni­uk a multikulturális kö­zeg nyúj­tot­ta lehetőségeket, s mun­ká­juk­ba be kell épí­te­ni­ük az egyes ré­gi­ók kul­tu­rá­lis sa­já­tos­sá­ga­it is. A kör­vo­na­la­zó­dó el­kép­ze­lé­sek sze­rint a kul­tu­rá­lis há­ló­zat maj­da­ni mű­köd­te­té­sé­nek fo­lya­ma­tá­ban a Ma­gyar Művelődési In­té­zet – az ed­dig szer­zett szak­mai ta­pasz­ta­la­tai alap­ján – ko­or­di­na­tív sze­re­pet fog be­töl­te­ni. Kép­zé­sek­kel, képzők kép­zé­sé­vel, szak­mai kon­fe­ren­ci­ák, ta­lál­ko­zók szer­ve­zé­sé­vel, ki­ad­vány­ok, pe­ri­o­di­kák (pl. a Szín) meg­je­len­te­té­sé­vel és azok ter­jesz­té­sé­vel a különböző ré­gi­ók­ba. Az Erikanet Hír­por­tál hír­anya­gá­nak Kár­pát-me­den­cei ki­ter­jesz­té­sé­vel kell majd az in­té­zet­nek az egyes ré­gi­ók és az egész há­ló­zat művelődésszervező mun­ká­ját se­gí­te­nie.

Dá­né Ti­bor Kál­mán, az EMKE ügyvezető el­nö­ke, a Kö­zép-Er­dé­lyi Ma­gyar Művelődési In­té­zet ter­vét is­­mer­tet­te. Vé­le­mé­nye sze­rint a ro­má­ni­ai ma­gyar közművelődési éle­tet és ezen be­lül a kö­zép-er­dé­lyi szór­vány- és ki­sebb­sé­gi ma­gyar kö­zös­sé­gek kul­tu­rá­lis éle­té­nek irá­nyí­tá­sát új­ra kel­le­ne gon­dol­ni, he­lyen­ként át­ér­té­kel­ni, át­ala­kí­ta­ni. En­nek ér­de­ké­ben két­irá­nyú te­vé­keny­sé­gi kört kell ki­bon­ta­koz­tat­ni.

Az EMKE mint or­szá­gos vagy Kár­pát-me­den­cei szin­tű közművelődési prog­ra­mok le­bo­nyo­lí­tó­ja to­vább­ra is tart­sa fel­ada­tá­nak az er­dé­lyi ma­gyar kö­zös­ség kul­tu­rá­lis-szel­le­mi örök­sé­gé­nek éb­ren tar­tá­sát. Vé­gez­ze a közművelődési élet szak­mai-mód­szer­ta­ni irá­nyí­tá­sát, elsősorban Kö­zép-Er­dély­ben, a Ko­lozs­vá­ron lét­re­ho­zan­dó Kö­zép-er­dé­lyi Ma­gyar Mű­velődési In­té­zet (to­váb­bi­ak­ban In­té­zet) ré­vén, amely az el­kép­ze­lé­sek sze­rint a fel­újí­tott Szabédi Em­lék­ház­ban kap he­lyet.

Az ügyvezető el­nök sze­rint az In­té­zet cél­jai kö­zött sze­re­pel töb­bek kö­zött a felsőfokú művelődés­szer­vezés be­ve­ze­té­sé­nek elősegítése a ro­má­ni­ai ma­gyar egye­te­mi ok­ta­tás­ban, il­let­ve a különböző szin­tű művelődésszervező kép­zé­sek meg­szer­ve­zé­sé­nek ser­­ken­té­se. A ma­gyar nyel­vű közművelődési in­for­má­ci­ós és mód­szer­ta­ni köz­pont ki­épí­té­se is az In­té­zet fel­ada­ta len­ne, ab­ban pe­dig egy szak­könyv­tár és elekt­ro­ni­kus adat­bá­zis fel­ál­lí­tá­sa. Fon­tos len­ne a köz­művelődési élet in­teg­rá­lá­sa a ha­zai (ma­gyar és ro­mán), a Kár­pát-me­den­cei ma­gyar és eu­ró­pai szin­ten a nem­zet­kö­zi kul­tu­rá­lis élet­be. E te­vé­keny­sé­gen ke­resz­tül az In­té­zet­tel tár­su­ló ci­vil közművelődési szer­ve­ze­tek ver­seny­ké­pes­sé­gét le­het­ne nö­vel­ni, ami egy­ér­tel­mű­en a minőségi kul­tú­rát szol­gál­ná, főleg a szór­vány­ban élő ma­gyar kö­zös­sé­ge­ink szá­má­ra.

Az előadó vé­le­mé­nye sze­rint a két szé­kely me­gyé­ben (Har­gi­ta és Kovászna) a művelődési élet irá­nyí­tá­sát – mely a he­lyi tömb­ma­gyar­ság sa­já­tos igé­nye­i­re épül – a két me­gyei művelődési köz­pont tö­ké­le­te­sen el­lát­ja. Ezek­kel a köz­pon­tok­kal az in­té­ze­ti há­ló­za­ton be­lül az In­té­zet­nek part­ne­ri vi­szonyt kell a jö­vőben ki­ala­kí­ta­nia és a kö­zös prog­ra­mo­kon ke­resz­tül hasz­no­sí­ta­ni a különböző föld­raj­zi-et­ni­kai kör­nye­zet­ben (tömb-szór­vány) szer­zett sa­ját­sá­gos ta­­pasz­ta­la­to­kat. A ha­tár men­ti tér­sé­gek­ben a Partium és a Bán­ság ma­gyar kö­zös­sé­gei kul­tu­rá­lis éle­tü­ket szin­tén ré­gió-spe­ci­fi­ku­san élik, ezért Ko­lozs­vár­ról vagy a Székelyföldről szak­mai szem­pont­ból át­lát­ni kö­rül­mé­nyes len­ne. E két ré­gió közművelődési éle­té­nek az irá­nyí­tá­sát szin­tén a ré­gi­ók igé­nye­i­nek megfelelően kel­le­ne in­téz­mé­nye­sí­te­ni és a művelő­dési in­té­ze­ti há­ló ré­szé­vé ten­ni. Ugyan­csak az In­té­zet­nek len­ne a fal­ada­ta be­kap­csol­ni a Kö­zép-Er­dély­ben, főleg a szór­vány­ban működő ma­gyar há­zak lán­co­la­tát a közművelődési há­ló­zat­ba. Ezek a kis kul­tu­rá­lis szi­ge­tek jó­részt szak­mai irá­nyí­tás nél­kül, a kö­zös­ség önerejéből, a még min­dig nem lan­ka­dó ma­gyar adakozókedvből tart­ják fenn ma­gu­kat. A jövőben, az In­té­zet te­vé­keny­sé­gén ke­resz­tül, a kul­tu­rá­lis in­téz­mény­há­ló ré­szé­vé kel­le­ne ten­ni eze­ket a ma­gyar há­za­kat, ami nagy előrelépés len­ne a mi­nő­ségi közművelődés meg­te­rem­té­sé­ben Er­dély szór­vány­magyar vi­dé­ke­in.

Az előadások után ki­bon­ta­ko­zó vi­tá­ban a hálózatépítésről és az egyes ré­gi­ók­ban fel­ál­lí­tott vagy – mint Ko­lozs­vá­ron – be­in­du­lás előtt ál­ló művelődési in­té­ze­tek működéséről, jövőbeni működtetéséről esett szó. A résztvevők ki­emel­ték, hogy a za­var­ta­lan mű­kö­dés ér­de­ké­ben biz­to­sí­ta­ni kell az anya­gi for­rá­so­kat. Szor­gal­maz­ták, hogy ezt kö­zö­sen, az adott or­szág költ­ség­ve­té­se il­let­ve a ma­gyar ál­lam vál­lal­ja. Emel­lett az in­té­ze­ti és a há­ló­za­ti te­vé­keny­ség ál­lan­dó kor­sze­rű­sí­té­se ér­de­ké­ben pá­lyá­za­ti úton nyert for­rá­so­kat kell moz­gó­sí­ta­ni. Ezen a té­ren mo­dell ér­té­kű a szlo­vé­ni­ai Alsólendván működő Ma­gyar Nem­ze­ti­sé­gi Művelődési In­té­zet, mely­nek alap­te­vé­keny­sé­gé­hez az anya­gi fe­de­ze­tet a szlo­vén ál­lam biz­to­sít­ja. A hoz­zá­szó­lók azt is ki­emel­ték, hogy a szak­mai prog­ra­mok le­bo­nyo­lí­tá­sa mel­lett a há­ló­za­ti együtt­mű­kö­dés­nek és az egyes in­té­ze­ti te­vé­keny­sé­gek­nek együt­te­sen kell erősítenie a ma­gyar­ság­tu­da­tot. To­váb­bá hang­sú­lyoz­ták, hogy a kul­tú­rá­nak is fel­ada­ta a lokalitás és a glo­ba­li­tás kettősségének az egyen­sú­lyát ál­lan­dó­an új­ra­te­rem­te­ni és fenn­tar­ta­ni, ami a ki­sebb­sé­gi kul­tú­rá­nak ugyan­csak nagy meg­pró­bál­ta­tás. Hi­szen az egye­te­mes ma­gyar kul­tú­rá­hoz vi­szo­nyít­va min­den ré­gió hely­ze­te sa­ját­sá­gos, ezért nem min­den eset­ben le­het­sé­ges az egyes kul­tu­rá­lis kör­nye­zet­ben szer­zett ta­pasz­ta­la­to­kat, si­ke­res cse­lek­vé­si mo­del­le­ket egy az egy­ben át­ven­ni, át­ad­ni. A rész­ve­vők azt is hang­sú­lyoz­ták, hogy a Kár­pát-me­den­ce egyes ré­gi­ó­i­ban tevékenykedő közművelődési in­téz­mé­nyek­nek ke­res­ni­ük kell a több­sé­gi nem­zet ha­son­ló in­téz­mé­nye­i­vel, közművelődési tö­rek­vé­se­i­vel a kap­­cso­la­tot, s az így szer­zett ta­pasz­ta­la­to­kat a há­ló­za­ton ke­resz­tül kell köz­kinccsé ten­ni.

Az Ok­ta­tá­si és Művelődési Mi­nisz­té­ri­um képvi­selői fel­aján­lot­ták egy kö­zös szem­pont­sor el­jut­ta­tá­sát az egyes ré­gi­ók közművelődési in­téz­mé­nye­i­hez, mely­nek össze­sí­té­se az első kö­zös adat­bá­zis len­ne a há­ló­za­ti mun­ka el­kez­dé­sé­hez. A részvevők a szak­mai ta­nács­ko­zás­ról kö­zös Emlékeztetőt fo­gal­maz­tak meg, me­lyet el­jut­tat­tak a saj­tón kí­vül az il­le­té­kes in­téz­mé­nyek­hez, szak­mai fó­ru­mok­hoz.

A Szabédi Na­pok ren­dez­vény­so­ro­za­ta más­nap, 19-én reg­gel az új­já­é­pí­tett Szabédi Em­lék­ház fel­ava­tá­si ün­nep­sé­gé­vel foly­ta­tó­dott, majd a délelőtt fo­lya­mán cen­te­ná­ri­u­mi em­lék­ülés kö­vet­ke­zett Szabédi Lász­ló és Dsida Jenő em­lé­ké­re. Dél­után a ko­lozs­vá­ri Házsongárdi temetőben az emlékező gyü­le­ke­zet meg­ko­szo­rúz­ta e két ki­vá­ló er­dé­lyi iro­dal­már sír­ját, késő dél­után pe­dig em­lék­táb­lát he­lyez­tek el azon a há­zon, amely­ben éle­te utol­só éve­it töl­töt­te Dsida Je­nő.


Emlékeztető a Kár­pát-me­den­cei ma­gyar ernyőszervezetek intézetépítő ta­nács­ko­zá­sá­ról

2007. má­jus 18.

Részvevők: Nagyné Var­ga Me­lin­da főosztály­ve­ze­tő és Kálóczy Ka­ta­lin vezető főtanácsos, Ok­ta­tá­si és Kul­tu­rá­lis Mi­nisz­té­ri­um, Közművelődési Főosz­tály, Borbáth Eri­ka főigazgató, Ma­gyar Művelődési In­té­zet és Képzőművészeti Lek­to­rá­tus, dr. Kötő Jó­zsef el­nök és Dá­né Ti­bor Kál­mán ügyvezető el­nök, EMKE, Hu­szár Lász­ló igaz­ga­tó és Kamenár Éva, CSE­­MA­DOK Művelődési In­té­zet, Dupka György el­nök és Zubánics Lász­ló, Ma­gyar Ér­tel­mi­sé­gi­ek Kár­pát­al­jai Kö­zös­sé­ge, Göncz Lász­ló igaz­ga­tó és Patyi Zol­tán, Ma­gyar Nem­ze­ti­sé­gi Művelődési In­té­zet, Szé­kely Ist­ván, RMDSZ Ügyvezető El­nök­sé­ge.

A ja­nu­ár­ban a Vaj­da­sá­gi Ma­gyar Művelődési In­té­zet szer­ve­zé­sé­ben meg­tar­tott Há­ló­zat­épí­tés – Ma­gyar művelődési in­té­ze­tek a Kár­pát-me­den­cé­ben cí­mű fó­rum foly­ta­tá­sá­ra má­jus 18-án, Ko­lozs­vá­ron ke­rült sor. A részvevők a ma­gyar közművelődésért vi­selt kö­zös felelősség szel­le­mé­ben, a re­gi­o­ná­lis különbözőségek tisz­te­let­ben tar­tá­sá­val, kö­zös szán­dé­kot fo­gal­maz­tak meg: min­den ré­gi­ó­ban mű­köd­jék ma­gyar művelődési in­té­zet és ezek az in­téz­mé­nyek szak­mai há­ló­za­ti rend­szer­ben, a Ma­gyar Művelődési In­té­zet ko­or­di­ná­lá­sá­val lás­sák el fel­ada­ta­i­kat. A rész­vevők hang­sú­lyoz­ták, hogy az in­téz­mé­nye­sü­lés­nek és a jövendő mun­ká­nak alap­fel­té­te­le a mű­kö­dé­si biz­ton­ság. Az in­té­ze­ti mun­ka tar­tal­má­nak ki­ala­kí­tá­sá­hoz – a re­gi­o­ná­lis kü­lönb­sé­gek ér­vény­re jut­ta­tá­sá­val – messzemenően fi­gye­lem­be ve­szik a Ma­gyar Művelődési In­té­zet szak­mai, mód­szer­ta­ni aján­lá­sa­it.

A részvevők vál­lal­ták, hogy egy egy­sé­ges Kár­pát-me­den­cei ma­gyar közművelődési stra­té­gia ki­ala­kí­tá­sá­hoz kö­zös szak­mai anya­got ké­szí­te­nek el, amely egye­bek kö­zött tar­tal­maz­za az egyes ré­gi­ók ki­sebb­sé­gi közművelődési hely­ze­té­nek jo­gi, pénz­ügyi, inf­rast­ruk­tu­rá­lis stb. fel­tét­ele­it. Az eh­hez szük­sé­ges egy­sé­ges szem­pont­rend­szert az OKM egy hé­ten be­lül el­jut­tat­ja a ta­nács­ko­zá­son részvevő in­téz­mé­nyek képviselőinek.

Nagyné Var­ga Me­lin­da

Borbáth Eri­ka

Kötő Jó­zsef

Hu­szár Lász­ló

Dupka György

Göncz Lászlóvissza a kiadáshoz
minden cikke
VEZÉRCIKK rovat összes cikke

© Művelődés 2008