magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


***: Jó­kai Mór tú­ra


Cél­ja: Em­lé­ket ál­lí­ta­ni az 1848–49-es ese­mé­nyek­nek, Jó­kai Mór, a ma­gyar iro­da­lom ki­ma­gas­ló alak­já­nak, a ré­gi EKE tisz­te­let­be­li tag­já­nak ne­gye­dik er­dé­lyi út­ja al­kal­má­val be­járt, va­la­mint az Egy az Is­ten cí­mű re­gé­nyé­ben le­írt he­lyek meg­is­me­ré­se, be­já­rá­sa.

Jó­kai, re­gé­nyé­ben, 1876-ban elsőnek írt le egy Ko­lozs­vár–Torockó gya­log­utat. A tel­je­sít­mény­tú­ra ál­tal, Jó­ka­i­hoz kap­cso­ló­dó pon­tok:

– Ár­pád csúcs (Peána); Jó­kai Peána ne­vű fa­lut em­lít. A fa­lu he­lyes ne­ve Mi­kes.

– Szind – Tordai-ha­sa­dék. 1876. aug. 8-i Tordai- ha­sa­dé­ki ki­rán­du­lá­sa után Jó­kai Szinden is meg­for­dult, hősei a Tordai-ha­sa­dék­ban éj­sza­káz­tak.

– Ara­nyos völ­gye, Székelykő – Jó­kai hősei meg­mász­ták.

– Torockó Jó­kai 1876-os er­dé­lyi lá­to­ga­tá­sá­nak, az Egy az Is­ten c. re­gé­nyé­nek, az ab­ban le­írt 1848–49-es ese­mé­nyek szín­te­re.

Ka­la­uz

Jó­kai 30, 50 km-es tel­je­sít­mény­tú­ra

RAJT 7.00–7.30 kö­zött a tordai út­ról Ko­lozs­vár­tól kb. 2 km-re letérő szelicsei úton levő Silva moteltől, pi­ros sáv jel­zé­sen. 250 m után jobb­ra té­rünk az er­dő­ben. Pár­hu­za­mo­san ha­la­dunk az erdő szé­lé­vel, egy jobb­ról feltérő úton a Jó­kai 10-es kap­cso­ló­dik be. Pa­raszt­gaz­da­ság­ok, újon­nan épült egy-két szin­tes vil­lák mel­lett ha­la­dunk to­vább. A há­za­kon túl sű­rű feny­ves­be té­rünk fel. Majd el­hagy­va a Raj­ka for­rást, a Sárosbükkben (év­szá­za­dos bükk­fák, pi­ros és kék jel­zés), az in­du­lás­tól kb. 2 km-nyi­re a kék sáv el­tér jobb­ra – Majláth-kút, Ár­pád-csúcs irá­nyá­ba –, mi a pi­ros sá­von kap­ta­tunk fel­fe­le, majd egy fenyőültet­vény mel­lett ki­érünk a Feleki ge­rin­cen levő csürülyei út­ra. A sze­kér­úton jobb­ra tér­ve, az erdőben, el­érünk a mi­ke­si há­zak­hoz (Székes, 789 m). In­nen a Jó­kai 10 km-es útvonal jobb­ra for­dul.

A Jó­kai 55 és 30 bal­ra foly­tat­ja út­ját, a Ma­lom (Tú­ri) és Mi­kes pa­ta­kok vá­lasz­tó­ján. Egy mély­út után (759 m), jobb­ra, Mi­kes fe­lé tér le egy jel­zet­len út. Mi a ge­rin­cen ha­la­dunk to­vább, a pi­ros sáv jel­zé­sen, mint­egy 8 km-t erdőben, szint­vo­na­lon el­ke­rül­ve a Bo­dzás (787 m) és Akasztó (777 m) csú­cso­kat. Az er­dőt el­hagy­va bal­ra és előre ko­pár ol­dal hú­zó­dik, rá­lá­tá­sunk van a tordai or­szág­út­ra, a pusztaszentmártoni ha­las­ta­vak­ra. Előttünk újabb 1,75 km után, egy jobb­ol­da­lun­kon el­ha­gyott szö­ges­drótke­rí­tés után egy erdőcske tű­nik fel. A ge­rincutat kis­sé bal­ra tér­ve hagy­juk el, a jel­zést kö­vek­re van fest­ve, az erdőcske jobb sar­ká­ig. A VII/190-es határkőnél lé­pünk be az erdőbe, új­ra a pi­ros sáv­val jel­zett úton me­gyünk to­vább. Né­hány perc után egy tisz­tás­ra érünk (Hor­dós-kút). Mi­u­tán szom­jun­kat ol­tot­tuk a for­rás­ból, a tisz­tás dé­li ol­da­lán, is­mét az erdőben foly­tat­juk utun­kat, majd 2 km után a mezőn. Itt job­ban oda kell fi­gyel­nünk, a jel­zés itt is kö­vek­re van fest­ve. Vi­gyá­zat! A jobb ol­dalt tart­suk, más­ként Komjátszegre érünk. Komjátszeg (bal­ra tőlünk) fö­lött egy ke­rí­tés mel­lett ha­lad az út, majd be­ton vil­lany­osz­lo­po­kat kö­vet­ve, jobb­ra, le­té­rünk a Mi­kes – Túr or­szág­út­ra, a 4-es kilométerkő kö­ze­lé­ben. Ezen ha­la­dunk to­vább dél­ke­let irány­ban a tú­ri temetőig, az­tán, le­fe­le a fa­lu­ba, míg a be­ton osz­lop­ra sze­relt útjelző nyíl jobb­ra irá­nyít. Tú­ron, szint­vo­na­lon át­ha­lad­va, a Tú­ri-ha­sa­dék kö­ze­lé­ben hagy­juk el a fa­lut, a Décsenge ár­ka mel­lett. Nagy­já­ból a ha­sa­dék­kal pár­hu­za­mo­san ha­la­dunk a leendő au­tó­sztrá­da mun­ká­la­tai mel­lett, a már kö­zel lát­szó szindi kőfejtő irá­nyá­ba. A 3-as ellenőrző pont­hoz érünk, ahol a Jó­kai 30-as és a Jó­kai 55-ös út­vo­na­lai el­vál­nak.

A Jó­kai 30, az or­szág­úton át­vág­va, a Kövesbércen foly­tat­ja út­ját. Dé­li irány­ba kö­ve­ti a pi­ros és kék sáv jel­zést, a la­pos ge­rin­cen, a Tordai-ha­sa­dék pe­re­mé­ig (bal­ra el­hagy­va egy ma­gas­sá­gi pon­tot, jobb ol­da­lon egy kis erdeifenyő erdőcskét). A Tordai-ha­sa­dék szé­lén be­kap­cso­ló­dik a pi­ros pont (a ha­sa­dék bal ol­da­lá­nak kör­út­ja) jel­zett út­ba, me­lyen le­eresz­ke­dik a Tordai ha­sa­dék peterdi be­já­ra­tá­hoz.

A ha­sa­dé­kon vé­gig­ha­lad­va, ki­érünk a Tordai-hasadéki volt EKE–Bors Mi­hály me­ne­dék­ház­hoz. In­nen a Vá­pa völ­gyén, A Vágottkő er­de­jé­ben fel­fe­lé (kék há­rom­szög, sár­ga pont), a Szőke domb te­te­jé­re, ahon­nan a sár­ga pont jel­zé­sen me­gyünk to­vább a Tordai-ha­sa­dé­ki me­ne­dék­ház irá­nyá­ba. A par­ko­ló irá­nyá­ba bal­ra térő utat el­hagy­va, a kék há­rom­szög (és sár­ga pont) jel­zé­sen, le­eresz­ke­dünk a Szőke domb­ról, a Tordai-ha­sa­dé­ki me­ne­dék­ház­hoz.

A Tordai ha­sa­dék négy híd­ján át­kel­ve, 20-25 perc alatt a ha­sa­dék felső be­já­ra­tá­nál levő ma­lom rom­ja­i­hoz érünk.

To­vább, a túl­só par­ton, a ha­sa­dék jobb ol­da­lát másszuk meg. A jelzőoszlop sze­rint, a pi­ros sáv jel­zé­sen, a ko­los­to­rig 5,6 km-es 2 órá­nyi út vár re­ánk. Me­re­de­ken fel az erdőig, 10-12 perc után ös­vé­nyünk be­tor­kol­lik egy szé­le­sebb ös­vény­be, ahol bal­ra té­rünk. El­hagy­va egy ku­tat, egy ki­lá­tó­pont előtt a jobb­ra for­du­ló emelkedőn to­váb­bi 20 perc alatt a kö­vet­kező jelzőoszlophoz érünk. In­nen a pi­ros pont jel­zés a ha­sa­dék pe­re­mét kö­ve­ti. Mi jobb­ra a ge­rinc­úton, egy­re rit­ku­ló bok­rok kö­zött, a mezőn, mint­egy 20 perc alatt a Monasztéria (Kápolnás)-tetőre érünk.

To­vább, a már jó ide­je lát­szó Székelykő irá­nyá­ba, kb. 45 perc múl­va át­ha­la­dunk a ma­gas­fe­szült­ség alatt, majd 10 perc múl­va az új or­to­dox ko­los­tor­hoz érünk, ahon­nan a Curmatura nye­re­gig még van 5 perc.

In­nen az út, Vár­fal­va irá­nyá­ba, az Ara­nyos-völ­gyé­be eresz­ke­dik alá. Egy va­dász­ház kö­ze­lé­ben érünk a völgy­be. Jobb­ra, hegy­me­net, a volt vár­fal­vi vas­úti meg­ál­ló mel­lett ke­lünk át az Ara­nyos híd­ján. Az or­szág­úton ha­la­dunk a pi­ros sáv, va­la­mint a híd­tól be­kap­cso­ló­dó (a Bor­ré­vi mh.-tól jövő) kék sáv jel­zést kö­vet­ve, majd jobb­ra tér­ve, Vár­fal­vá­ra érünk.

A fa­lu vé­gén, a hegy lá­bán bal­ra tér­ve, át­ke­lünk egy víz­mo­sá­son, és két osz­lop irá­nyá­ba be­me­gyünk az erdőbe. Há­rom ki­lo­mé­ter után, a Tótfajkút tisz­tá­sá­ra érünk. In­nen a Székelykő 7 km. A for­rás 300 m-re (5 perc). Új­ból erdőben ha­la­dunk más­fél ki­lo­mé­tert. A széléről fel­tű­nik a Székelykő im­po­záns tö­me­ge (5,5 km). Át­ha­la­dunk egy kőkerítésen, majd egy kőkereszthez érünk. Bal­ra Csegez, jobb­ra Bor­rév fe­lé ve­zet az út. Mi előre foly­tat­juk utun­kat a jelzőoszlop irá­nyá­ba. Ezt el­hagy­va, jobb­ra ka­nya­rod­va, be­té­rünk az Ek­lé­zsia er­de­jé­be. Né­hány ka­pasz­ko­dó után, szint­gör­bén ha­gyunk el egy ita­tós for­rást. Ezek után érünk a Székelykő nyer­gé­be.

Há­rom­ne­gyed óra alatt, a Nagy­ár­kon, le­eresz­ke­dünk Torockóra, CÉLvissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008