magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Forró Miklós: „Egy több dimenzionális tér meg­je­le­ní­té­se fog­lal­koz­tat”


Kö­tet­len, ba­rá­ti be­szél­ge­tés Xantus Gé­za csík­sze­re­dai festőművésszel


A csík­sze­re­dai Vá­ros­na­pok ke­re­té­ben – an­nak mél­tó nyi­tá­nya­ként – ke­rült sor Xantus Gé­za festőművész egyé­ni tár­la­tá­nak meg­nyi­tá­sá­ra a csík­sze­re­dai Mikó vár­ban. Pár nap­pal később a mű­vész csík­zsögödi mű­ter­mé­ben be­szél­get­tünk el al­ko­tás­ról, ki­ál­lí­tá­sok­ról, tervekről.

– Mi­ért is vá­ra­tott oly so­kat ma­gá­ra egyé­ni tár­la­tod meg­ren­de­zé­se szülővárosodban, hi­szen tu­do­má­som sze­rint a nagy­vi­lá­got be­jár­ták al­ko­tá­sa­id?

– Én min­dig ott ál­lí­tot­tam ki mun­ká­i­mat, aho­va meghívtak…

– Im­már a tár­lat meg­nyi­tó­ján túl, ho­gyan ér­zed, ér­de­mes volt?

– Igen. Min­den­ké­pen az. Az igaz­ság­hoz hoz­zá tar­to­zik, hogy tu­laj­don­kép­pen volt osztályfő­nök­nőm, Ráduly Er­zsé­bet tanárnőé volt a kez­de­mé­nye­zés. Az­tán meg­ke­res­tek a Vá­ro­si Ön­kor­mány­zat­tól, és én meg­tisz­tel­ve és öröm­mel fo­gad­tam el a meg­hí­vást.

– Mi­lyen el­gon­do­lá­sok ve­zé­rel­tek a mun­ká­id el­ren­de­zé­sé­nél?

Adott volt két te­rem, így a ki­seb­bik­ben a gra­fi­ká­kat, a na­gyob­bik te­rem­ben pe­dig a fest­mé­nye­i­met ren­dez­tük el. A gra­fi­kák ese­té­ben há­rom el­kez­dett so­ro­zat­ból vá­lo­gat­tam: az Apokalypsis (a 90-es évek­ben kezd­tem el), a Ró­mai vedutták és a Gatta di Ro­ma so­ro­zat (me­lyet 2002-ben kezd­tem el). Az em­lí­tett gra­fi­kák mel­lett ki­ál­lí­tot­tam né­hány ex lib­rist is.

– A fest­mé­nyek­re tér­ve, mi­lyen időszak mun­ká­i­ból lát­hat­tunk ízelítőt?

– A 2002–2006 kö­zött ké­szült al­ko­tá­sok­ból.

– Mi­lyen tech­ni­ká­val ké­szül­tek?

– Há­rom tech­ni­ká­val: pasz­tell, tem­pe­ra-pasz­tell és olaj.

– A fest­mé­nyek túl­nyo­mó több­sé­ge az Ola­szor­szág­ban el­töl­tött éve­id so­rán ké­szült.

– Így igaz, ezért is lett a tár­lat ne­ve: Ró­mai har­mó­ni­ák.

– Mind al­ko­tá­sa­id­nak ré­gi ismerője, nem lát­tam egyet­len rep­rót sem a mo­nu­men­tá­lis mun­ká­id­ból, pe­dig szép sze­ré­vel al­kot­tál ilye­ne­ket is.

– Nem ta­lál­tam szük­sé­ges­nek, mi­vel ez nem egy gyűj­te­mé­nyes ki­ál­lí­tás volt, és kü­lön­ben sem fér­tek vol­na be­le a Ró­mai har­mó­ni­á­ba. Ezért is tör­tént az, hogy egyet­len ilyen mun­ka rep­ró­it lát­hat­ták egy nagy rá­má­ba el­ren­dez­ve, a szat­már­né­me­ti püs­pö­ki pa­lo­ta dísz­ter­mé­nek belsőépítészeti ter­vé­nek kivi­te­le­zéséről van szó.

– A há­rom tech­ni­ká­ból, me­lyik áll hoz­zád a leg­kö­­ze­lebb?

– Leg­szí­ve­seb­ben az olajt és a pasz­tellt hasz­ná­lom, de a har­ma­di­kat is ked­ve­lem.

– En­gem kü­lö­nö­sen az le­pett meg eze­ket a mun­ká­i­dat szem­lél­ve, hogy mi­lyen mes­te­ri­en si­ke­rült a fi­gu­ra­tív és non­fi­gu­ra­tív ele­me­ket egy­azon al­ko­tás ke­re­té­ben egye­sí­te­ned.

– Ez tu­da­tos do­log, hi­szen évek óta egy több di­men­zionális, az X.-ik dimenzionális tér meg­je­le­ní­té­se fog­lal­koz­tat. Ahol a for­mák és fi­gu­rák át­jár­nak egy­má­son, anél­kül hogy sé­rül­né­nek. Ké­pi­leg egy időben meg tud­nak je­len­ni – nem fe­dik, ta­kar­ják egy­mást.

– Itt va­gyunk a mű­ter­med­ben, és ép­pen al­ko­tás köz­ben be­szél­ge­tünk, mi is ké­szül?

– Az 1956-os for­ra­da­lom em­lé­ké­re ké­szí­tet­tem egy olaj kom­po­zí­ci­ót, ame­lyet Szent­end­rén ál­lí­tok ki.

– Ter­vek?

– Min­de­nek előtt a meg­kez­dett gra­fi­kai so­ro­za­to­kat sze­ret­ném be­fe­jez­ni, me­lye­ket könyv for­má­já­ban is meg fo­gok je­len­tet­ni. A fest­mé­nyek ese­té­ben pe­dig, mi­vel vissza­tér­tem szülővárosomba, ide a Har­gi­ta alá, Csík­sze­re­dá­ba, az it­te­ni han­gu­la­tot, szín­har­mó­ni­át ke­re­sem és sze­ret­ném mielőbb új­ra fel­fe­dez­ni.

– Kö­szö­nöm a be­szél­ge­tést és kí­vá­nom, hogy tel­je­sül­je­nek em­lí­tett ter­ve­id.


1958. de­cem­ber 17-én szü­le­tett Csík­sze­re­dá­ban. 1982-1986 kö­zött kezd­te el mű­vé­sze­ti ta­nul­má­nya­it, mes­te­re Beczássy An­tal. 1999–2003 kö­zött ró­mai ösz­tön­dí­jas, 2003-ban a ró­mai Accademia di Belle Arti fes­té­sze­ti ka­rán dip­lo­má­zik, mes­te­re Prof. Nunzio Solendo. Te­o­ló­gi­ai ta­nul­má­nya­it 1995-ben fe­jez­te be a bu­da­pes­ti Páz­mány Pé­ter Ka­to­li­kus Egye­tem Hit­tu­do­má­nyi Ka­rán. Tag­ja a rot­ter­da­mi Continental Art egye­sü­let­nek és a Ma­gyar Al­ko­tó­mű­vé­szek Or­szá­gos Egye­sü­le­té­nek.

DÍ­JAI

Dicsérő Ok­le­vél – Var­só, ex lib­ris ki­ál­lí­tás (1993), II. díj – Moh­ács, ex lib­ris ki­ál­lí­tás (1993), A Ma­gyar Művelődési és Köz­ok­ta­tá­si Mi­nisz­té­ri­um dí­ja – Gyu­la, ex lib­ris ki­ál­lí­tás (1993) I. díj – Bu­da­pest, Fe­renc­vá­ro­si Mű­vé­szek Ki­ál­lí­tá­sa (1995), III. díj – Bu­da­pest, Ma­gyar Kul­tú­ra Ala­pít­vány (1996), Premio Interna­zi­onale Beato Angelico – Sermoneta (2003)

VÁ­LO­GA­TÁS A KI­ÁL­LÍ­TÁ­SOK­BÓL

Cso­por­tos ki­ál­lí­tá­sok

1990 To­ron­to, 1991 Hong­kong, 1993 Maastricht, 1995 Belg­rád, 1996 Kézdivásárhely, 1997 Ostrów Wielkpolki, 2000 Rocca di Cava, 2002 Frascati, 2006 Bu­da­pest.

Egyé­ni ki­ál­lí­tá­sok

1991 Kiel (Köz­pon­ti Egye­te­mi Könyv­tár ki­ál­lí­tó­ter­me, Nemcsics Ákos­sal)

1994 Hel­sin­ki (Ma­gyar Kul­tu­rá­lis In­té­zet)

1996 Bu­da­pest (Ma­gyar Kul­tú­ra Ala­pít­vány), Bu­da­pest (Had­tör­té­ne­ti In­té­zet és Mú­ze­um), Bu­da­pest (őszi Fesz­ti­vál, Vár­me­gye Ga­lé­ria, Miholcsa Jó­zsef­fel), 2001 Ró­ma (Ró­mai Ma­gyar Aka­dé­mia), 2002 Ró­ma (Caffé Pe­ru, Kesselyák Ri­tá­val), 2003 Gyergyó­szent­miklós (Pro Art Ga­lé­ria), 2004 Marosvásárhely (Bernády Ház), Bu­da­pest (Vár­me­gye Ga­lé­ria)

Fon­to­sabb köz­té­ri al­ko­tá­sok

Ma­gya­rok Nagy­asszo­nya, több osztatú ol­tár­kép, szí­nes üveg­ab­lak, 1996 (Ma­gyar Püs­pök­ka­ri Kon­fe­ren­cia ká­pol­ná­ja, Bp.), Ke­reszt­út-so­ro­zat, ecoline – pa­pír, 1996 (Ma­gyar Püs­pök­ka­ri Kon­fe­ren­cia ká­pol­ná­ja, Bp.), Négy Evan­gé­lis­ta, szen­tély­fres­kó, 1998 (Avas-dé­li Ige Temp­lo­ma, Mis­kolc), Láb­mo­sás, ol­tár­kép, szí­nes üveg­ab­lak, 2001 (Je­zsu­i­ta Gim­ná­zi­um ká­pol­ná­ja, Mis­kolc), Má­ria Szeplőtelen Szí­ve, szár­nyas ol­tár, olaj – vá­szon (Ró­mai Ka­to­li­kus Temp­lom, Csincse), Szat­má­ri Püs­pö­ki Pa­lo­ta dísz­ter­me, belső­é­pí­té­sze­ti terv (Szat­már­né­me­ti), Vi­lág vi­lá­gos­sá­ga, fres­kó, 2005 (Csíktaplocai Ra­va­ta­lo­zó Ká­pol­na, Csík­sze­re­da), A Szent Csa­lád, többosztatú ol­tár­kép, olaj – vá­szon, 2005 (Szent Csa­lád Temp­lo­ma, Szat­már­né­me­ti), Nepumuki Szent Já­nos, ol­tár­kép, olaj – vá­szon, 2005 (Plé­bá­nia Temp­lom, La­jos­völgyi Hu­ta), Szat­má­ri Püs­pö­ki Pa­lo­ta ter­mei, belsőépítészeti terv, 2006 (Szat­már­né­me­ti).

E-mail: xantusgeza@hotmail.com Tel: 0040 740 540 551 vissza a kiadáshoz
minden cikke
GALÉRIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008