Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Szőcs Kár­oly: In memoriam Gyóni Géza


Csak egy éjszakára

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:

A pártoskodókat, a vitézkedőket.

– Csak egy éjszakára:

Akik fent hirdetik, hogy mi nem felejtünk,

Mikor a halálgép muzsikál felettünk;

Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,

S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:

Gerendatöréskor szálkakeresőket.

– Csak egy éjszakára:

Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát,

S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák;

Robbanó golyónak mikor fénye támad,

S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:

Az uzsoragarast fogukhoz verőket.

– Csak egy éjszakára:

Mikor gránát-vulkán izzó közepén

Úgy forog a férfi, mint a falevél:

S mire földre omlik, ó, iszonyú omlás, 

Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:

A hitetleneket s az üzérkedőket.

– Csak egy éjszakára:

Mikor a pokolnak égő torka tárul,

S vér csurog a földön, vér csurog a fáról,

Mikor a rongysátor nyöszörög a szélben,

S haló honvéd sóhajt: fiam... feleségem...

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:

Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.

– Csak egy éjszakára:

Vakító csillagnak mikor támad fénye,

Lássák meg arcuk a San folyó tükrébe,

Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,

Hogy sírva sikoltsák: Istenem, ne többet!

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,

Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.

– Csak egy éjszakára:

Hogy bújnának össze megrémülve, fázva;

Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;

Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,

Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak

Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!

Hogy esküdne mind-mind;

S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,

Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent;

Magyar vérem ellen soha-soha többet!

– Csak egy éjszakára küldjétek el őket.


Przemysl, 1914. november


Nur für eine Nacht

Nur für eine Nacht sollen sie ins Feld,

der Zwietrachtsäer, der Zungenheld,

– nur für eine Nacht:

Sie, die da schrein, daß – sichs uns nicht verliert,

wenn die Todesmaschine über uns musiziert,

wenn die Nebel unsichtbare Saaten entwirren

und Schwalben von Blei uns mordend umschwirren.

Nur für eine Nacht sollen sie ins Feld,

die nach Splittern suchen, wenn der Balken zerschellt,

– nur für eine Nacht:

Wenn ihr betäubend Gebrüll die Granate erhebt

und der Erdball beim Bauchschnitt ächzt und bebt,

wenn die Kugel zerplatzend mit Glanz sich umsäumen

und die Ufer der Weichsel von Blut überschäumen.

Nur für eine Nacht sollen sie ins Feld,

die uns Wuchergroschen sich bauen ihre Welt,

– nur für eine Nacht:

Wenn im Glutenkern wirbelt der Bombenvulkan

wie ein dorres Laubblatt den reisigen Mann

und wenn er – o Grausen – den Wolken entfällt,

verkohltes Gebein nur, der herrlichste Held!

Nur für eine Nacht sollen sie ins Feld,

die zum Großen sich zweifelnd und schachernd gestellt,

– nur für eine Nacht:

Wenn den Feuerrachen die Hölle erschließt,

in die Felder das Blut von den Bäumen schießt,

wenn das Fetzenzelt winselt im brausenden Wind

und verröchelnd der Honvéd stöhnt: „Mein Weib! Ach, mein Kind!“

Nur für eine Nacht, sollen sie ins Feld,

deren Vaterlandsliebe die Lippe nur bellt,

– nur für eine Nacht:

Daß wenn aufloht des blendenen Sternes Licht,

sie im San-Fluß gespiegelt erschaun ihr Gesicht,

wenn er hinwälzt das dampfende Ungarblut,

sie jammernd fleht: „Herrgott, halt ein und sei gut!“

Sie sollen ins Feld nur für eine Nacht,

daß Erinnern an Mutterwehen ihnen erwacht,

– nur für eine Nacht:

Wie würden sie frierend erschauern voll Graun,

zu Christus betend, die Brust sich zerhaun,

bewußt ihrer Sünden, das Hemd zerfetzen,

mit Reuetränen den Straßenstaub netzen!

Zu Christus betend: „Was soll ich denn weihn

als Preis, meine Brüder, fürs nackte sein?“

Und alle wären schwurbereit.

Die hoffartsberauscht sie nicht geglaubt, nicht gekannt,

wie höben zum Heiland, zu Gott sie die Hand,

gelobend, daß Tugend ihr Herz fortan schwellt...

– Nur für eine Nacht sollen sie ins Feld!


Przemysl, im November 1914

Nachgedichtet von Heinrich Glücksmann (1864–­1947) Wien; in „Auf polnischen Fluren...” Dresden, 1915.


For Just One Night

Send them along for just one bloody night –

Your zealous heroes spoiling for a fight.

– For just one bloody night:

Their former beastswithin our memories ring

As rending shelle of shrapnel scream and sing,

As mists of strangling poison rise,

And leaden swallows swoop across the skies.

Send them along for just one bloody night –

Your men of gross, gargantuan appetite.

– For just one bloddy night:

When thundering cannon start their ravishment,

And red Earth groans with belly gouged and rent,

And bursting bullets break in glittering hate,

And ancient Vistula flows red in spate.

Send them along for one bloddy night –

The money-sucking leech, the parasite.

– For just one bloddy night:

When shell-volcanoes´fire the mud upheaves

And klings torn bodies eddying like leaves.

To crumbling earth the crisping corpses thresh,

Mere blacken´d heaps of bones instead of flesh.

Send them along for just one bloody night –

The unbeliever and the uncontrie.

– For just one bloddy night:

When hell´s hot jaws in paroyxsm expand

And vomit blood and horror on the land.

In tatter´d tents, the wounded pass from life,

And sigh across the wind: „my son ... my wife ...“

Send them along for just one bloody night –

The patriots of the tongue, of speech and spite,

– For just one bloddy night:

That, as the blinding star-shelle leap the dark,

And cheek´s reflect the terror of their spark,

And reeking mists are made of Magyar gore,

They may scream out in tears: „My God, no more!“

Send them along for just one bloody night –

That they may call their mothers in their fright.

– For just one bloddy night:

That they may cower low in fear and cold

And grovelling gasp their huilt so manifold;

That they may rend their clothes, and beat their breasts,

And cry: „My Christ, what are thy dread behests?

May Christ, what dost thou ask? My blood demands

That they shall vow to cleanse their greedy hands

Witch now oppress these lands:

That brazen infidels who blindly trod

May trust in Christ and put their faith in God,

And never more the Magyar nation blight.

– Send them along for just one bloddy night!


Przemysl, November 1914

(Watson Kirkconnel: The Magyar Muse. An anthology of Hungarian poetry 1400–1932. Kanadai Magyar Újság Press 1933)


In memoriam Gyóni Géza

 1914. jú­li­us 28. kedd és ara­tás ide­je volt erdővidéki szülőfalumban. Dél­után lo­vas hír­nök szá­gul­do­zott ke­resz­tül-ka­sul a mezőn, hí­rül ad­va az ara­tók­nak, hogy „ha­dat üzen­tünk Szer­bi­á­nak”. Nagy­apám er­re nagy ív­ben, jó messzi­re el­ha­jí­tot­ta a sar­lót, és el­in­dult ha­za­fe­lé, hogy meg sem vár­va a be­hí­vót más­nap, ön­ként je­lent­kez­zen ka­to­ná­nak. Ugyan­így cse­le­ke­dett a fa­lu­ban a töb­bi had­kö­te­les fér­fi is.

Tud­juk, mi­lyen nagy ha­za­fi­as lel­ke­se­dés ke­rí­tet­te ha­tal­má­ba az ak­ko­ri Eu­ró­pát, az Északi-tengertől le a Biscayai-öbölig, s át a Kár­pát ka­nya­rig. A né­met szo­­ci­ál­de­mok­ra­ták, akik a jú­li­us 23-i, a Szer­bi­á­hoz in­té­zett ul­ti­má­tum 48 órá­já­nak le­já­rá­sa után, jú­li­us 25-én, még há­bo­rú­el­le­nes tün­te­tés­re moz­gó­sí­tot­tak Ham­burg­ban, de a had­üze­net után fel­füg­gesz­tet­ték az osz­tály­har­cot, és a kor­mány ha­di po­li­ti­ká­já­nak tá­mo­ga­tá­sa mel­lett dön­töt­tek. Pá­rizs­ban meg­gyil­kol­ták a szo­ci­a­lis­ta Jean Jaurès-t (1859–1914), aki ha­tá­ro­zot­tan a há­bo­rú el­len fog­lalt ál­lást; gyil­ko­sát pe­dig, mint „va­ló­di fran­cia ha­za­fit” fel is men­tet­te a tör­vény­szék! Az írók kö­zül Thomas Mann és Anatole France is hagy­ta ma­gát el­ra­gad­tat­ni a há­bo­rús eu­fó­ri­á­tól; nem így azon­ban Bernard Shaw.

A há­bo­rú min­den fron­ton he­ves har­cok­kal kez­dődött. Az is­mé­tel­ten ro­ham­ra kül­dött gya­log­ság so­ra­i­ban ren­det vág­tak a védők gép­fegy­ve­rei; szep­tem­ber­ben el­akadt a né­met of­fen­zí­va a Marne mel­lett, és ál­ló­harc kezdődött, majd Verdunnél egy­mil­lió ha­lot­tat követelő ún. Materialschlacht, a had­ban ál­ló fe­lek anya­gi ki­me­rü­lé­sét jelentő esz­te­len had­vi­se­lés. Az orosz had­se­reg ost­rom­zár alá vet­te a len­gyel Przemysl erődjét, ame­lyik Verdun és Ant­wer­pen után, az ak­ko­ri Eu­ró­pa har­ma­dik leg­na­gyobb ka­to­nai lé­te­sít­mé­nye volt, ahol a védősereg zö­mét ma­gyar hon­véd­ez­re­dek al­kot­ták. Ha­son­ló ál­ló­harc kezdődött az olasz fron­ton is. Nagy­apá­ink há­bo­rús em­lé­ke­i­nek szín­he­lyei: Pi­a­ve, Doberdo és Isonzo, majd a szi­bé­ri­ai ha­di­fog­ság hely­sé­gei.

Przemyœl védőinek ere­jét és mo­rál­ját fel­mor­zsol­ta az ost­rom­zár és a cá­ri tü­zér­ség fö­lé­nye. Mi­u­tán élel­mi­szer­tar­ta­lé­kuk is ki­me­rül­tek, a har­ci esz­kö­zök meg­sem­mi­sí­té­se után, 1915. már­ci­us 28-án ka­pi­tu­lált a Hermann Kusmanek al­tá­bor­nagy erődparancsnok és nyolc tá­bor­nok pa­rancs­nok­sá­ga alatt ál­ló had­se­reg tel­jes ál­lo­má­nya: 2 593 tiszt, va­la­mint 117 000 ka­to­na. A cs. és kir. mo­nar­chia el­szen­ved­te leg­na­gyobb ve­re­sé­gét, ami­nek jelentőség nél­kü­li koz­me­ti­ká­ja volt a ro­mok­ban ál­ló Przemysl vissza­fog­la­lá­sa, 1915. jú­ni­us 3-án.

A ha­di­fog­ság­ba in­du­lók kö­zött volt Gyóni Gé­za  (tkp. Ác­him Gé­za), aki a Pest me­gyei Gyónon szü­le­tett. Előbb evan­gé­li­kus lel­kész­nek ké­szült, majd köz­tiszt­viselői pá­lyá­ra sod­ró­dott, később új­ság­író volt. A há­bo­rú előtt több ver­ses­kö­te­te je­lent meg, de ezek nem kel­tet­tek kü­lö­nö­sebb fel­tű­nést. Há­bo­rús lelke­se­déstől fűt­ve ön­ként vo­nult be ka­to­ná­nak. A há­bo­rú ele­jén kö­zölt ver­sei en­nek a pá­tosz­nak a je­gyé­ben szü­let­tek; nem­so­ká­ra az el­szen­ve­dett ese­mé­nyek ha­tá­sa alatt ezek megrendítő el­len­pon­to­zá­sai, a há­bo­rú­val va­ló ha­tá­ro­zott szem­be­for­du­lás je­gyé­ben írott ver­sei. Éle­té­nek utol­só ál­lo­má­sa a krasznojarszki (Krasznojarszk, az­az Krasznüj Jar – Vö­rös Part – nagy­vá­ros Szi­bé­ri­á­ban a Je­nyi­szej part­ján) fo­goly­tá­bor, ahol test­ben-lé­lek­ben meg­tör­ve 33. szü­le­tés­nap­ján, 90 év­vel ezelőtt el­hunyt.

Köl­té­sze­tét so­kan és sok­fé­le­kép­pen ele­mez­ték, bí­rál­ták, el­is­mer­ték, vagy el­uta­sí­tot­ták. Tény azon­ban, hogy egyet­len köl­te­mé­nyé­nek kö­szön­he­ti iro­dal­mi to­vább­élé­sét: a Csak egy éj­sza­ká­ra cí­mű ver­sé­nek, amit szá­mos nyelv­re le­for­dí­tot­ták, s 1934-ben el­nyer­te a brit iro­dal­mi tár­sa­ság nem­zet­kö­zi dí­ját. Gyóni te­hát az ún. egy­mű­ves szerzők so­rá­ba ál­lít­ha­tó. Ilyen egy­mű­ve­sek pl. Carlo Levi (1902–1975) Krisz­tus meg­ál­lott Ebolinál; Kuncz Ala­dár (1886–1931) Fe­ke­te ko­los­tor; Gustave Flau­bert (1821–1880) Bovaryné; Vittorio Mon­ti (1868–1922) Mon­ti-csár­dás; Pietro Mas­cagni (1863–1945) Pa­raszt­be­csü­let és Ruggiero Leoncavallo (1857–1919) Ba­jaz­zók, hi­szen va­la­meny­nyi­en töb­bet al­kot­tak, még­is, a ne­ve­zett egyet­len mű ré­vén let­tek hal­ha­tat­la­nok.

Ez a vers a há­bo­rú pok­lá­nak és a szen­ve­dés­nek meg­rá­zó ecse­te­lé­se, és itt az ecse­te­lés szó, a költői le­írás meg­ne­ve­zé­sé­re az egye­dül megfelelő ki­fe­je­zés; to­váb­bá: vád­irat az ott­hon ma­radt szájhősök és a há­bo­rú haszonélvezői, va­la­mint a párt­po­li­ti­kai csa­tá­ro­zók, a ködevők el­len. A vers nem lá­zí­tó hang­vé­te­lű, nem jut to­vább az „Is­te­nem ne töb­bet” vagy a „Krisz­­tu­som, mi kell még”-en, és még­is na­gyobb ha­tá­sú mint a nyílt lá­zí­tás. Ez eme­li a há­bo­rú­el­le­nes iro­da­lom ma­ra­dan­dó al­ko­tá­sai kö­zé. Csön­des, ki­mért lép­té­kű ka­den­cia hor­doz­za a sor­suk­ban bele­tö­rő­dötteknek, a ki­út­ta­lan­ság hátteréből fel­pa­na­szolt fáj­dal­mas va­ló­sá­gát; azok ne­vé­ben ír­va, akik mást nem te­het­tek, mint vál­lal­ni és vé­gig ját­sza­ni a rá­juk ki­osz­tott tra­gi­kus sze­re­pet: meg­hal­ni, úgy­mond a ha­zá­ért, amiről ir­re­á­lis el­gon­do­lá­sa­ik, leg­in­kább ro­man­ti­kus el­kép­ze­lé­se­ik le­het­tek csu­pán. Meg­ele­ve­ne­dik sze­me­ink előtt egy olyan drá­ma, amely ren­de­zé­si re­gu­lái a csá­szá­ri és ki­rá­lyi alatt­va­ló­nak, a hű­ség és a kö­te­les­ség tel­je­sí­té­sé­nek kó­de­xé­ben fog­lal­tak­hoz iga­zod­tak, mi­sze­rint meg­hal­ni két­fé­le­kép­pen le­het, be­csü­let­tel és becs­te­le­nül. A be­csü­let­nek azon­ban nem lehet(ett) al­ter­na­tí­vá­ja.

Mi­nek­utá­na ma­gunk is nagy­apai kort ér­tünk meg, el­mond­hat­juk: igen, a há­bo­rú ma is ak­tu­á­lis, még ak­kor is, ha szá­munk­ra egyelőre csak mediális ese­mény.

Rend­ha­gyó meg­em­lé­ke­zés­re vál­lal­ko­zott egy köl­te­mény okán egy nem iro­dal­már, jól­le­het ma­nap­ság ugyan­csak meg­csap­pant a lí­rát kedvelők szá­ma. En­nek oka két­ség­te­le­nül ko­runk elekt­ro­ni­kus-di­gi­tá­lis és kép ural­ta mé­di­u­má­nak min­dent legyűrő egyed­ural­má­ban nevezhető meg, amit ki­egé­szít az erőszak tér­hó­dí­tá­sa min­den tár­sa­dal­mi sí­kon. Ilyen kö­rül­mé­nyek kö­zött, te­gyük fel még­is a kér­dést: mi egy köl­te­mény, egy vers? Csíkszentmihályi Mi­hály sze­rint „a köl­té­szet a nyelv hasz­ná­la­tá­nak egyik leg­kre­a­tí­vabb for­má­ja”. Szű­kebb szülőföldemen egyik ötö­dik osz­tá­lyos fa­lu­si gyer­mek ma­gyar anya­nyel­vén adott vá­la­szát idé­zem, ar­ra a kér­dés­re: mi a vers? A vá­lasz így hang­zott: „Vers az, amit mon­da­ni kell!” Egy za­bo­lát­lan if­jú lé­lek, tö­mör, ar­cha­i­kus szí­ne­ze­tű vá­la­sza. Nos, a Csak egy éj­sza­ká­ra cí­mű Gyóni-vers ilyen! Mon­da­ni kell! Az ol­va­só úgy ér­zi, nem ma­rad­hat ma­gá­nak az ol­va­sott, ki­kí­ván­ko­zik a nyil­vá­nos­ság­ba: nem han­go­san, ha­nem fel kell mon­da­ni szé­pen, hogy az is­te­nek­nél is meg­hall­ga­tás­ra ta­lál­jon.

D-67433-Neustadt a. d. W. 2007. már­ci­us 15–31.

In memoriam Géza Gyóni

On 28 July 1914, Tuesday there was the time for harvest in my native village of the Transylvania. In the afternoon a mounted messenger was galloping up and down the field, crying to the harvesters that war was proclaimed upon Serbia. To hear that, my grandfather threw away his sickle high and far and set off home to volunteer, not waiting for a call-up order. The other men liable to military service in the village did the same.

It is known what a great patriotic enthusiasm spread all over Europe from the North Sea through the Carpathian Mountains  down to the Bay of Biscay. The German social democrats who still campaigned for an antiwar demonstration in Hamburg on 25 July after forty-eight hours of the ultimatum sent to Serbia on 23 July suspended the class struggle after the proclamation of war and decided to support the military program of the government. In Paris the socialist Jean Jaurés (1859–1914), who op­posed war definitely, was killed and his killer was acquitted ‘as being a real French patriot’! Out of the writers even Thomas Mann and Anatole France, unlike to Bernard Shaw, allowed themselves to be influenced by the war euphoria.

The war started with fierce battles on all fronts. The defenders’ machine-gun fire killed many in the infantry’s repeated attacks. In September the German offensive was stopped at the river Marne and trench warfare began. Then followed the socalled ‘Materialschlacht’, the unreasonable war which meant a complete depletion of material resources for the powers at war and demanded one million dead at Verdun. The Polish fortress of Przemysl, which was the third largest military base in Europe that time after Verdun and Antwerp, where Hungarian regiments comprised the bulk of defenders, was blockaded by the Russian army. A similar trench war was launched at the Italian front, too. Piave, Doberdo and Isonso as well as the places of captivity in Siberia are the scenes of our grandfathers’ war memories.

The strength and morale of Przemysl’s defenders were crumbled by the blockade and the superiority of the czar’s artillery. Since the food reserves were also exhausted after the destruction of military equipment, Hermann Kusmanek Lieutenant General and Commanding Officer of the fortress as well as the total strength of the army under the command of eight co­lo­nels, i. e. 2593 officers and 117 000 soldiers surrendered on 28 March 1915. Thus, here the Austro-Hungarian Monarchy had its greatest defeat that could not be counterbalanced by the recapture of Przemysl in ruins on 3 July 1915.

Among those falling into captivity there was Géza Gyóni (alias Géza Áchim) who had been born in Gyón, County of Pest. He wanted to make a Lutheran minister but became a civil servant and, later, a journalist. Several volumes of his poems were published before the war but they did not attract particular attention. With full enthusiasm towards war he volunteered. His poems published at the beginning of the war were influenced by this feeling but soon the verses which became the shocking counterpoints of the former ones under the influence of the events suffered at war and which showed his turning against the war were written. The prisoner-of-war camp at Krasnoyarsk (which means ‘Purple Bank’ in Russian is a large town on the river Yenisei in Siberia)  was the last station of his life where he died physically and spiritually broken ninety years ago on his thirty-third birthday.

His poetry has been analysed and criticized by many and in many ways. It has been praised or rejected. However, it is a fact that his literary ‘survi­val’ may be attributed to a single poem of his entit­led ‘For Just One Night’ which was translated into se­ve­ral languages and won the international award of the British Society of Literature in 1934. Thus, Gyó­ni ranks among the authors of ‘one-work’.  (Authors of one-work are e.g. Carlo Levi (1902–1975) Christ Stop­ped at Eboli; Gustave Flaubert (1821/188) Madame Bo­vary; Vittorio Monti (1868–1922) Csardas Monti; Piet­ro Mascagni (1863–1945) Cavalleria rusticana and Rug­giero Leoncavallo (1857–1919) I Pagliacci since all of them created more works but they became im­mor­tal through the single work of theirs mentioned above.)

This poem is an upsetting depiction of the hell and suffering of war and here the word  depiction is the only proper expression of  poetic description. Further on, it is an indictment against the boasters re­mai­ning at home, the war profiteers and fighters of party politics, i.e. ‘fog-eaters’. The poem is not in­flam­matory-toned; it does not go beyond the wish ‘My God, do not give me more sufferings!’ or ‘Oh, Christ, what else do you want?’ and yet, it is of a greater force  rather than an overt incitement. This raised it to the works of lasting value in antiwar literature. The painful reality of those who resigned themselves to their fates and reconciled with the fact that there was no way out is expressed by a quiet and solemn cadence, speaking on behalf of those who could not do anything but undertake and play the tragic role assigned to them, namely: to die for their homeland about what they may have had merely irreal ideas and romantic notions. We can see a drama unfolding the rules of staging of which are adjusted to the imperial and royal subjects’ codex containing their allegiance and duties according to which one may die in two ways: either with or without honour. However, honour may/ might not have an alternative.

Since we have lived to the age of a grandfather, we may say, indeed, that war is realistic in our days, too, even if for us it is only an event through the media for the time being.

Now a non-literary man has undertaken the task to commemorate a poet through his poem irregularly; the number of poem-lovers have decreased considerably though. Undoubtedly, the cause of this can be attributed to the overpowering dominance of the electronic and digital media of our age what is supplemented by the escalation of agressivity in all social layers. Under such circumstances, let’s pose the question: What is a poem? What is a verse, indeed? Ac­cording to Mihály Csíkszentmihályi ‘poetry is one of the most creative forms of using a language.’ Now I will cite the reply to the question ‘What is a verse?’ given by a fifth-class child who lives in a village of my closer homeland. Reply goes in his hungarian native/first language on like this: A verse is something that must be recited. This is the archaic and concise reply of an unbridled young spirit! Well, For Just One Night written by Gyóni is like that. It should be recited! The reader feels that the poem read cannot be kept only to him; it must be recited in order that  it should be answered by gods, too.

In memoriam Géza Gyóni

Der 28. Juli 1914 war ein Dienstag und Erntezeit in meinem kalvinistischen Heimatsdorf in Siebenbürgen. Nachmittags war ein Reiterkurier kreuz und quer durch das Feld galoppiert, um bekannt zu machen, dass ”wir den Krieg an Serbien erklärt ha­ben”. Mein Opa hat seine Sichel weit weggeworfen und ist nach Hause gegangen, um am nächsten Tag – ohne die Einberufung abzuwarten – als Volontär einzurücken. Das Gleiche haben auch die an­de­ren Wehrpflichtigen des Dorfes getan.

Wir wissen, wie groß die Kriegsbegeisterung im damaligen Europa – von der Nordsee bis zur Biscaya-Bucht und zum Karpatenbogen – war. In Paris ist der Sozialist Jean Jaurès (1859–1914) wegen seiner eindeutigen Stellungnahme gegen den Krieg er­mor­det worden und sein Mörder, als ”im patriotischen Affekt handelnd”, freigesprochen. Sogar Tho­mas Mann und auch Anatole France haben sich von der kriegerischen Euphorie mitreißen lassen. Die deu­tschen Sozialdemokraten aber – die nach dem Ab­lauf des Ultimatums von 23. Juli, am 25. Juli noch in Hamburg zur Antikriegs-Demo aufriefen – haben nach der Kriegserklärung vom 28. Juli den Klas­sen­kampf ausgesetzt und beschlossen, die Kriegspolitik der Regierung mitzutragen.

Der Krieg begann mit heftigen Kämpfen. Die Sturmangriffe der Infanterie wurden von Maschinengewehren niedergemäht und hatten bis dahin nie gekannte hohe Zahlen von Gefallenen zur Folge. Pro memoria: Langemarck! Die deutsche Offensive blieb an der Marne stecken; dann begannen die aufreibenden Stellungskämpfe. Bei Verdun wurden in einer Materialschlacht eine Million Männer ”verfeuert” und Wirtschaft und Reserven der Hinterländer erschöpft. Die russische Armee nahm die polnische Festung Przemiœl – die drittgrößte Festung des damaliegen Europas nach Verdun und Antwerpen – unter Belagerung. Nach mehr als 6 Monate lang dauernder Belagerung sah sich am 28. März 1915 der Kommandant General Hermann Kusmanek ge­zwun­gen zu kapitulieren, also die Festung auf­zugeben: 2 593 Offiziere und 117 000 Soldaten – mehr­heitlich ungarischer Regimenter – fielen in russische Gefangenschaft. Die k.u.k. Monarchie erlitt ihre größte militärische Niederlage des Krieges. Mehr als eine kosmetische Korrektur war dann am 3. Juni 1915 die Rückeroberung der sich in Trümmern befindlichen Festung auch nicht mehr.

In der in Gefangenschaft getriebenen Menge be­fand sich auch der ungarische Dichter Géza Gyóni (eigtl. Áchim) geb. in der Gemeinde Gyón, unweit von Budapest. Er wollte evangelischer Theologe wer­den, schlug dann aber die Beamtenlaufbahn ein und war schließlich als Journalist tätig. Schon vor dem Krieg sind von ihm mehrere Gedichtbände er­schienen, die aber keine besondere Aufmerksamkeit auslösten. Mit patriotischer Begeisterung zog er sich die Soldatenuniform an. Seine Gedichte vom Herbst 1914 sind noch mit kriegerischem Pathos ge­schrie­ben, sehr bald aber, im November 1914, war die Kriegsbegeisterung spurlos verflogen, und es klingen in ”Nur für eine Nacht!” mit melancholischer Stimme all´die Gräuel und Leiden des Krieges auf. Letzte Station seines Lebens wurde das Kriegsgefangenenlager im sibirischen Krasnojarsk (Rotes Ufer – Großstadt am Ufer von Jenissei, in Sibirien ), wo er körperlich und seelisch gebrochen, an seinem 33. Geburtstag vor 90 Jahren starb.

Seine Dichtung wurde bis heute sehr unterschiedlich beurteilt: kritisiert, anerkannt oder ab­ge­wiesen. Fakt ist aber, dass er sein literarisches Überleben in der ungarischen Literatur dem Gedicht ”Nur für eine Nacht” verdankt. Dieses Gedicht wur­de in zahlreiche Sprachen übersetzt; 1934 erhielt den internationalen Preis der britischen Gesellschaft für Literatur. Gyóni ist also zu den Autoren zu zählen, die – obwohl sie mehrere Werke schufen – ihr Re­nom­mee und ihre Unsterblichkeit aber einem einzigen Werk zu verdanken haben.

Ein-Werk-Autoren sind z. B. Carlo Levi (1902– 1975) mit Christus kam nur bis Eboli; Gustave Flaubert (1821–1880) mit Madame Bovary; Aladár Kuncz (1886–1931) mit Das schwarze Kloster (leider noch nicht ins Deutsche übersetzt!) Vittorio Monti (1868– 1922) mit Der Monti-Csárdás; Pietro Mascagni (1863– 1945) mit Cavalleria rusticana, Ruggiero Leoncavallo (1857–1919) mit Der Bajazzo. All diese Autoren haben natürlich mehr geschaffen, doch ihre Namen werden meist mit einem (hier erwähnten) Werk assoziiert.

”Nur für eine Nacht” beklagt das Leiden und Sterben von Soldaten und ist zugleich auch eine Anklage an die Adresse der zuhause gebliebenen Maulhelden, Querulanten, Nutznießern des Krieges, sowie den sogenannten ”Nebelfressern”; das Ge­dicht wiegelt aber nicht auf: es bleibt beim ”Herrgott halt ein und sei gut” und ”zu Christus betend” – und trotzdem fesselt es und nimmt uns in seinen Bann. Es ist ein aus einer ausweglosen Lage in be­mes­sener Kadenz vorgetragenes Klagelied derer, die sich ihrem Schicksal ergaben, um ihre Rolle nach dem Ehrenkodex der patriotischen Pflichterfüllung – wo­nach man für Kaiser, König und Vaterland nur ehren­voll oder ehrlos sterben könne – zu Ende zu spielen. Das Ehrenvolle für das Vaterland – worüber man meist irreale und romantische Vorstellungen hatte – ließ aber keine Alternative zu.

Nachdem wir nun großväterliches Alter erreichten –  sollten wir uns unsere Großväter und Väter Respekt zollend in Erinnerung rufen.

Es ist vielleicht ein gewagtes Unterfangen von einem Naturwissenschaftler, einen dem deutschen Leser unbekannten Dichter von tragischem Schicksal in Erinnerung zu rufen, wenn man bedenkt, dass wir heutzutage mit ständig schrumpfender Leserschaft für Belletristik und besonders für die Dichtkunst zu rechnen haben. Ursachenforschung haben wir nicht im Sinn, es sei ausreichend darauf hinzuweisen, dass im digitalen Zeitalter die Herrschaft des Bildes, da­für verantwortlich zu machen ist. Es wäre zum Schluß trotzdem eine legitime Frage zu stellen: was ist eigentlich ein Gedicht? Prof. Mihály Csíkszentmihályi schreibt, dass die Dichtung eine der kreativsten Nutzungen der Sprache sei. In Siebenbürgen hat aber ein Fünftklässler mal in seiner ungarischen Mut­tersprache die Frage, was ein Gedicht sei, fol­gen­derweise beantwortet: Gedicht ist, was man aufsagen muß! Ja, es ist eine mit einem Hauch archai­schen Kolorits verfasste Antwort eines unbändigen jungen Geistes.

Beim Lesen von Nur für eine Nacht, bekommt der Leser das Gefühl, schön leise aufsagen zu müssen - um auch bei den Göttern Gehör zu finden...

D–67433-Neustadt a. d. W. vissza a kiadáshoz
minden cikke
ENCIKLOPÉDIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008