magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Keszeg Vilmos: Köny­vé­sze­ti ka­la­uz a Mezőség-kutatáshoz 1. rész


Avasi Bé­la

1954 A szé­ki ban­da har­mo­ni­zá­lá­sa. Nép­raj­zi Értesítő XXXVII. 25–45.

Balassa Iván

1989 A ha­tá­ra­in­kon tú­li ma­gya­rok nép­raj­za. Bp., Gon­do­lat

Ba­lázs Éva

1939 Kolozs me­gye ki­ala­ku­lá­sa. (Te­le­pü­lés- és né­pi­ség­tör­té­ne­ti ér­te­le­zé­sek 3.) Bp.

Balla Ta­más

1996 Magyardécsei far­sang. KJNT Év­köny­ve 4. Ko­lozs­vár, KJNT. 241–243.

Ba­logh Ernő

1944 Szolnok-Doboka ter­mé­sze­ti ér­té­kei és szép­sé­gei. In Sza­bó T. At­ti­la (szerk.): Szolnok-Doboka ma­gyar­sá­ga. Dés-Kolozsvár [Mi­ner­va]. 5–19.

2002 Ré­gi er­dé­lyi fo­tog­rá­fi­ák. Bev. Magyari Gá­bor. Ko­lozs­vár, Művelődés

Ba­logh Ilo­na

1935 Ma­gyar fa­tor­nyok. Bu­da­pest, Páz­mány Pé­ter Tu­do­mány­egye­tem Nép­raj­zi In­té­ze­te (Nép­raj­zi fü­ze­tek 1.)

Ba­logh Jo­lán

1935 Sipos Dá­vid nehány is­me­ret­len mű­ve. Pász­tor­tűz. XXI. 21. 481–482.

Ba­ra­bás Lász­ló

1996 A far­san­gi dra­ma­ti­kus já­té­kok marosszéki vál­to­za­tai. In Er­dé­lyi és partiumi far­san­gok. A KJNT Év­köny­ve 4., Ko­lozs­vár, 44–96.

2000 Aranycsitkók, maszkurák, ki­rály­nék. Er­dé­lyi ma­gyar dra­ma­ti­kus nép­szo­kás­ok. Ma­ros­vá­sár­hely, Men­­tor

Bartha Mik­lós

1895 A mezőségi oláh. Nép­raj­zi váz­lat. Er­dély IV. 5. 100–109.

Bar­tók Bé­la

1924 A ma­gyar nép­dal. Bp.

Bar­tók Béla–Kodály Zol­tán

1923 Er­dé­lyi ma­gyar­ság. Nép­dal­ok. Bp.

Be­ne­dek Elek

1989 Ma­gyar me­se- és mon­da­vi­lág I–III. A szö­ve­get gon­doz­ta Ko­vács Ág­nes. Bp., Mó­ra (III. Bod, 85–7, Backa vá­ra, 124–5.)

Benkő Elek

1994 A bot­há­zai re­for­má­tus temp­lom épí­té­si fel­ira­tai. Er­dé­lyi Mú­ze­um LVI. 3–4. 56–61.

Benkő Jó­zsef

1990 Transsilvania specialis I–II. Ford. Sza­bó György. Kriterion, Bu­ka­rest

Biró Jó­zsef

1943 Er­dé­lyi kas­té­lyok. Bp., Új Idők

Bor­bély Bartis Éva

1996 Far­san­go­lás Beresztelkén. KJNT Év­köny­ve 4. Ko­lozs­vár, KJNT. 190–198.

Bor­bély Éva

2001 A Ko­runk társadalomnéprajzi kö­ré­nek tör­té­ne­te. In Ke­szeg Vil­mos (szerk.): A KJNT Év­köny­ve 9. Ko­lozs­vár, KJNT. 216–223.

Bödör And­rás

2000 Székről in­dul­tam. Ön­élet­raj­zi val­lo­más. Szé­kely­ud­varhely, Er­dé­lyi Gon­do­lat

Butură, Valer

1989 Zonele etnografice din Transilvania. In Străvechi mărturii de civilizaţie românească. Ed. ştiintifică şi Enciclopedică. Bucureşti

Csenki Im­re

1960 Szé­ki nó­ták. B­p.

Csérer La­jos

1929 Ré­gi er­dé­lyi ker­tek. Pász­tor­tűz XV. 9. 199–200.

Csű­rös Ist­ván

1973 Az er­dé­lyi Mezőség élővilágáról. Ko­lozs­vár, Da­cia

Dan, Pavel

1969 Vir­rasz­tó. Bu­ka­rest, Iro­dal­mi Könyv­ki­adó (ford. Var­ró Já­nos)

Debreczeni Lász­ló

1929 Er­dé­lyi refomátus temp­lo­mok és tor­nyok. Ko­lozs­vár, Er­dé­lyi Re­for­má­tus Egy­ház­ke­rü­let

2005 Szép Er­dély­or­szág­ból, fa­tor­nyos ha­zám­ból. Szerk. Szat­má­ri Lász­ló. Ko­lozs­vár, Művelődés

Demény Pi­ros­ka

1998 Aranyosszék nép­ze­né­je. Saj­tó alá ren­dez­te, jegy­ze­tek­kel el­lát­ta, a CD-mel­lék­le­tet szer­kesz­tet­te Pá­vai Ist­ván. Bp., Nép­raj­zi Mú­ze­um

Dunăre, Nicolae

1956 Specificul etnografic al Câmpiei Ardealului. Sibiu

Egyed Ákos

1981 Fa­lu, vá­ros, ci­vi­li­zá­ció. Bu­ka­rest, Kriterion

Entz Gé­za

1946 Ko­lozs­vár kör­nyé­ki kőfaragó mű­hely a XI­II. szá­zad­ban. Ko­lozs­vár, Mi­ner­va (Er­dé­lyi Tu­do­má­nyos In­té­zet)

1943 Szolnok-Doboka kö­zép­ko­ri mű­em­lé­kei. Ko­lozs­vár, Er­dé­lyi Múzeum-Egyesület (Er­dé­lyi Tu­do­má­nyos Fü­ze­tek 150.)

1944 Szolnok-Doboka mű­em­lé­kei. In Sza­bó T. At­ti­la (szerk.): Szolnok-Doboka  ma­gyar­sá­ga. Dés–Kolozsvár [Mi­ner­va] 190–230.

Er­dély

1989 Er­dély rö­vid tör­té­ne­te. B­p. Aka­dé­mi­ai Ki­adó

Erődi Kál­mán

1908 A Mezőség és ta­vai. Föld­raj­zi Köz­le­mé­nyek 36. 9. 371–390.

Fa­ra­gó Jó­zsef

1946 Tánc a mezőségi Pusz­ta­ka­ma­rá­son. Er­dé­lyi Mú­ze­um. Ko­lozs­vár.

1947 Betlehemezők és kán­tá­lók Pusz­ta­ma­rá­son. Ko­lozs­vár. A ko­lozs­vá­ri Bo­lyai Tu­do­mány­egye­tem Er­dé­lyi Tu­do­má­nyos In­té­ze­te (Er­dé­lyi Nép­raj­zi Ta­nul­má­nyok 8.)

1969 Kurcsi Minya ha­va­si me­se­mon­dó. Bu­ka­rest, Iro­dal­mi Könykiadó

1973 „A Vi­téz és Ke­gyes” magyardécsei nép­bal­la­dá­ja. Né­pi Kultúra–Népi Tár­sa­da­lom VII. 41–52.

1976 Magyardécsei bölcsődalok. In Nép­is­me­re­ti Dol­go­za­tok 1976. Bu­ka­rest, Kriterion. 133–107.

Fa­ra­gó József–Balla Ta­más

1970 Fe­hér Vi­rág és Fe­hér Vi­rág­szál. Magyardécsei nép­me­sék. Bu­ka­rest, Kriterion

Feischmidt Mar­git

1994 Etnicitás és he­lyi in­téz­mé­nyek. Jegy­ze­tek egy me­zőségi fa­lu­ról. In Ré­gió. Kisebbségi szem­le. V.3. 119–128.

Fe­ke­te Al­bert (szerk.)

2004 Az er­dé­lyi táj kér­dé­sei. Ko­lozs­vár, Művelődés

Fe­ke­te La­jos

1876 Mezőség kopárainak be­fá­sí­tá­sa. Ko­lozs­vár, Er­dé­lyi Gaz­da­sá­gi Egy­let

Fél Edit

1980 mezőségi öl­tés. MNL III. Bp., Aka­dé­mi­ai Ki­adó. 609.

Föl­des Kár­oly

1934 Szór­vány­misszió. Jaj-szó a pusz­tu­ló szór­vá­nyok­ból. Nagyenyed

Furu Ár­pád

2004 Fe­ke­te-pi­ros ké­pek. Szé­ki né­pi épí­té­sze­ti fel­mé­rés. Művelődés LVII. 4. 14–16.

Gaz­da Jó­zsef

1980 Így tu­dom, így mon­dom. A ré­gi fa­lu em­lé­ke­ze­te. Bu­ka­rest, Kriterion

Gazdáné Olosz El­la

1980 A szé­ki öl­tés­mó­dok. In Nép­is­me­re­ti Dol­go­za­tok 1980. Bu­ka­rest, Kriterion. 131–146.

1996 Far­san­go­lók sa­já­tos öltözésmódja Szé­ken. In KJNT Év­köny­ve 4. Ko­lozs­vár, KJNT. 238–240.

Gilyén Nán­dor

1999 Szék né­pi épí­té­sze­te. In Balassa M. Iván–Cseri Mik­lós (szerk.): Né­pi épí­té­szet Er­dély­ben. Szent­end­re. 119–146.

/2005/ Az Er­dé­lyi Mezőség né­pi épí­té­sze­te. Bp., Terc

Gönyey Sán­dor

1941 A „fel­ve­tett nagy­ágy” Szé­ken. Mus­kát­li X. 13–18., 23–27.

Gráfik Im­re

1992 Vers- és szö­veg­vál­to­za­tok a szé­ki la­ko­da­lom­ból. In Viga Gyu­la (szerk.): Kul­tú­ra és Tra­dí­ció. Ta­nul­má­nyok Ujváry Zol­tán tisz­te­le­té­re. I. HOM. Mis­kolc, 1992. 73–78.

Gráfik Imre–Turbéky Dé­nes

2000 Szé­ki la­ko­da­lom. Ma­ros­vá­sár­hely, Men­tor

Gunda Bé­la

1941 Te­lek­for­mák, te­le­pü­lé­sek és a gaz­dál­ko­dás kap­cso­la­ta a Lá­pos felső völ­gyé­ben. Föld­raj­zi Köz­le­mé­nyek 69. 230–246.

1943 Ma­gyar ha­tás az er­dé­lyi ro­mán né­pi mű­velt­ség­re. Nép­raj­zi Értesítő XXXV. 1. 1–32.

1943a A ma­gyar­ság nép­raj­zi cso­port­jai. In Bartucz La­jos (szerk.): A ma­gyar nép. Bp., Singer és Wolfner Iro­dal­mi In­té­zet (A művelődés könyv­tá­ra 9.) 91–113.

Györffy György

1963–1998 Az Ár­pád-ko­ri Ma­gyar­or­szág tör­té­ne­ti föld­raj­za I–IV. Bp. Aka­dé­mi­ai

Györffy Ist­ván

1925 Kolozs vár­me­gye nép­raj­zi tér­ké­pe a Hu­nya­di­ak ko­rá­ban. Föld és Em­ber V. 105–106.

1942 Ma­gyar nép – ma­gyar föld. Bp.

György Zsu­zsa

1997 Egy küz­del­mes élet. Egy pa­raszt­asszony val­lo­má­sa. Székelyudvarhely, Er­dé­lyi Gon­do­lat

Győri Klá­ra

1975 Ki­szá­radt az én örö­mem zöld fá­ja. Bu­ka­rest, Kriterion

Hal­mos Bé­la

1980 Ádám Ist­ván szé­ki prí­más. In Ze­ne­tu­do­má­nyi dol­go­za­tok 1980. Bp., 398–425.

1981 Köz­já­ték­ok egy szé­ki vo­nós­ban­da tánc­ze­né­jé­ben. In Ze­ne­tu­do­má­nyi dol­go­za­tok 1981. 191–220.

1982 Ti­zen­két szé­ki csár­dás. (Egy tánc­ze­nei fo­lya­mat vizs­gá­la­ta) Nép­ze­ne és ze­ne­tör­té­net IV. 157–224.

Hal­mos Bé­la – Sebő Fe­renc

1975 A szé­ki tánc rendje-módja… Síp­pal, dob­bal 5. 17–27.

Hal­mos Bé­la – Vi­rág­völ­gyi Már­ta

1995 A szé­ki fér­fi­tán­cok ze­né­je. Szé­ki hang­sze­res nép­ze­ne I. Bp., Ma­gyar Művelődési In­té­zet

Hangay Ok­táv

1895 Ada­tok Kolozsvármegye tu­ris­tai fel­dol­go­zá­sá­hoz. II. Er­dély IV. 10–12. 292–298.

1898 Kolozsvármegye tu­ris­ta-ka­la­u­zá­hoz. Er­dély VII. 1–3. 18–20.

1901 Ap­ró­sá­gok Kolozsmegyéből. Er­dély X. 2. 28.

Herepei Já­nos – Sza­bó T. At­ti­la

1939 Le­vél­tá­ri ada­tok fa­épí­té­sze­tünk tör­té­ne­té­hez. I. Fa­temp­lom­ok és ha­rang­lá­bak. Ko­lozs­vár, Er­dé­lyi Mú­ze­um-Egyesület (Er­dé­lyi Tu­do­má­nyos Fü­ze­tek 107.)

Herman Ot­tó

1869 A Mezőség I. A Hó­dos- vagy Szar­vas-tó és kör­nyé­ke ter­mé­szet­rajz, je­le­sen ál­lat­ta­ni szem­pont­ból tár­gyal­va. Az Er­dé­lyi Múzeum-Egylet Év­köny­vei. Ötö­dik kö­tet. Ko­lozs­vár

1873 A Mezőség II. A Mező-Záh-Tóháti, to­váb­bá Mé­he­si, Báldi és Mező-Sályi tó­so­ro­zat; ter­mé­szet­raj­zi, je­le­sen ál­lat­ta­ni szem­pont­ból tár­gyal­va. Az Er­dé­lyi Múzeum-Egylet Év­köny­vei. Ha­to­dik kö­tet. Ko­lozs­vár. 42–67.

1887 A ma­gyar ha­lá­szat köny­ve I–II. Bp., A K. M. Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Tár­su­lat

Herrmann An­tal

1911 Kissármás. Er­dély XX. 4. 49–50.

Her­mán Já­nos

1944 Ma­gyar ha­tás a nagysármási ro­mán­ság éle­té­ben. Ethnographia LV. 1. 34–38.

Hints Mik­lós

1991 Az er­dé­lyi Sa­jó völ­gye nyolc te­le­pü­lé­sé­nek hely­ne­vei. [Bp.], EL­TE (Ma­gyar Név­ta­ni Dol­go­za­tok 92.)

1992 Közép-Mezőség hét te­le­pü­lé­sé­nek hely­ne­vei. [Bp.], EL­TE (Ma­gyar Név­ta­ni Dol­go­za­tok 110.)

1993 Mezőségi ma­gyar fal­vak hely­ne­vei. [Bp.], EL­TE (Ma­gyar Név­ta­ni Dol­go­za­tok 121.)

1995 A mezőségi Luc völ­gye hely­ne­vei. [Bp.], EL­TE (Ma­gyar Név­ta­ni Dol­go­za­tok 141.)

1996 Hét mezőségi fa­lu csa­lád- és hely­ne­vei. [Bp.], EL­TE (Ma­gyar Név­ta­ni Dol­go­za­tok 145.)

2002 Marosvécs és kör­nyé­ke csa­lád- és hely­ne­vei. [Bp.], EL­TE (Ma­gyar Név­ta­ni Dol­go­za­tok 173.)

Hints Miklós–Janitsek Jenő

1990 Magyarpalatka és Visa hely­ne­vei. Nyelv- és Iro­da­lom­tu­do­má­nyi Köz­le­mé­nyek XXXIV. 2. 182–187.

Hoppál Mi­hály (gyűjt.)

1976 Szé­ki hi­e­de­lem­tör­té­ne­tek. Folk­lór Ar­chí­vum 5. 63–91.

Horger An­tal

1934 A ma­gyar nyelv­já­rás­ok. Bp., Kókay

Hor­váth Ist­ván

1968 Ké­sei dal­gyűj­tés Magyarózdon. Ko­runk XXVII. 12. 1800–1805.

1971 Óz­di emlékeimből. Ko­runk XXX. 7. 1048–1056.

1971a Magyarózdi to­rony­al­ja. Írói fa­lu­rajz. Ko­lozs­vár, Da­cia

Hu­nya­di And­rás

1956 Erővel is, ésszel is. Zselyki és décsei nép­me­sék. Bu­ka­rest

Imreh Bar­na

1942 Mezőbánd hely­ne­vei. Ko­lozs­vár, Er­dé­lyi Mú­ze­um-Egyesület (Er­dé­lyi Tu­do­má­nyos Fü­ze­tek 138.)

Im­re La­jos (szerk.)

1940 A szór­vány­mun­ka el­vi és gya­kor­la­ti kér­dé­sei. Ko­lozs­vár

Imreh Ist­ván

1967 A bálványosváraljai fa­lu­ku­ta­tás. Ko­runk XXV.I 9. 1190–1197.

Istvánffi (Scharschmidt) Gyu­la

1882 Addimenta ad ficologiam Dacicam I–IV. Ma­gyar Nö­vény­ta­ni La­pok 1879–1882. 4–6.

Jagamas Já­nos

1977 Ada­tok a ro­má­ni­ai ma­gyar nép­ze­nei di­a­lek­tu­sok kér­dés­hez. In Sza­bó Csa­ba (szerk): Ze­ne­tu­do­má­nyi Írá­sok. Bu­ka­rest, Kriterion. 25–52.

1984 Magyaró éne­kes nép­ze­né­je. Egy Felső-Maros men­ti fa­lu ma­gyar nép­ha­gyo­má­nya­i­ból. Pal­kó At­ti­la kie­gé­szí­tő gyűj­té­sét és Zsig­mond Jó­zsef szövegki­e­gé­szí­té­seit fel­hasz­nál­va köz­zé­te­szi Jagamas Já­nos. Bu­ka­rest, Kriterion

Jagamas János–Faragó Jó­zsef

1974 Ro­má­ni­ai ma­gyar nép­dal­ok. Bu­da­pest, Kriterion

Jár­dá­nyi Pál

1943 A kidei ma­gyar­ság vi­lá­gi ze­né­je. Ko­lozs­vár, Mi­ner­va (Er­dé­lyi Tu­do­má­nyos In­té­zet)

K.

1913 Az apahidai „Papaluger”. Er­dély XXII. 7. 126– 127.

Ká­dár Jó­zsef

1904 Szék vá­ros-nagy­köz­ség tör­té­ne­te. Dés

Kal­lós Zol­tán

1963–64 Tánc­ha­gyo­má­nyok egy mezőségi fa­lu­ban. In Tánc­tu­do­má­nyi Ta­nul­má­nyok 1964. Bp. 235–252.

1971 Bal­la­dák köny­ve. Élő ha­zai ma­gyar nép­bal­la­dák. Bu­ka­rest, Kriterion

1979 Ada­lé­kok az észak-mezőségi ma­gyar­ság nép­raj­zá­hoz. Művelődés XXXII. 1. 33–34.

2006 Vá­lasz­úti hegy al­já­ba. Mezőségi ma­gyar nép­dal­ok. Kal­lós Zol­tán gyűjtéseiből. Vá­lasz­út

Kál­mán Bé­la

1953 A mai ma­gyar nyelv­já­rás­ok. Bp., Tan­könyv­ki­adó

Kán­tor La­jos

1935 Köl­csön­ha­tás a ma­gyar és ro­mán nép­köl­té­szet­ben. Ko­­lozs­vár, Mi­ner­va (Er­dé­lyi Tu­do­má­nyos Fü­ze­tek 56.)

Ke­le­men La­jos

1925 A szováti fal­fest­mé­nyek. Pász­tor­tűz XI. 21. 449–452.

1925a/1982 A dobokai kú­ria. In Uő: Mű­vé­szet­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok II. Bu­ka­rest, Kriterion. 241–242. (Ere­de­ti: Pász­tor­tűz 1925. 155.)

1926/1982 A vá­lasz­úti kas­tély. In Uő: Mű­vé­szet­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok II. Bu­ka­rest, Kriterion. 236–240. (Ere­de­ti: Művészti Sza­lon 1926. I. 5–8.)

1928 Fa­tor­nyok – ké­pes­lap­okon. Pász­tor­tűz XIV. 19. 433–436.

1929 Ré­gi egy­há­zi var­rot­ta­sok. Pász­tor­tűz XV. 5. 118–119.

Ke­rék­gyár­tó Adrienne

1936a Mezőségi lepedőszél dí­sze. Mus­kát­li V. 1. 4.

1936b Mezőségi vőfélykendő szél­dí­sze. Mus­kát­li V. 3. 36, 46.

Ke­szeg Vil­mos

1981 A mezőségi Detrehemtelep né­pi gyógy­ásza­ta. In Nép­is­me­re­ti Dol­go­za­tok 1981. Bu­ka­rest, Kriterion. 97–117.

1983 Nemszóbeli kom­mu­ni­ká­ció a mezőségi Detrehemtelepen. In Nép­is­me­re­ti Dol­go­za­tok 1983. Bu­ka­rest, Kriterion. 133–140.

1991 A hi­e­de­lem­tu­dás szer­ke­ze­te. Er­dé­lyi Mú­ze­um LI­II. 1–4. 122–124.

1991a A kéz­ira­tos fü­ze­tek költészetéről.  Je­len­lét II. 6. 16–17.; 7. 55–57.

1992 A cse­ber­be­né­zés. Egy mezőségi hi­e­de­lem­elem ere­de­te és sze­man­ti­ká­ja. Nép­raj­zi Lá­tó­ha­tár I. 1–2. 70–80.

1992 A kincs hi­e­de­lem­kö­re a Mezőségen. In KJNT Év­köny­ve 1. Ko­lozs­vár, KJNT. 199–218.

1993 Egy hi­e­de­lem­kör sor­sa. A ga­ra­bon­ci­ás egy mezőségi fa­lu hi­e­de­lem­kész­le­té­ben. In Liszka Jó­zsef (szerk.): Nép­raj­zi Ta­nul­má­nyok 14. Komarno, Szlo­vá­ki­ai Nép­raj­zi Tár­sa­ság

1994 Ré­gi ka­rá­cso­nyok. Kelet–Nyugat V. 12. 24–28.

1996 Kelt le­ve­lem... Egy mezőségi pa­raszt­asszony le­ve­le­zé­se. Deb­re­cen, Györffy Ist­ván Nép­raj­zi Egye­sü­let

1996a A ro­mán pap és hi­e­de­lem­kö­re a mezőségi folk­lór­ban. Ethnographia CVII. 1–2. 335–369.

1996b A ro­mán mi­to­ló­gia ha­tá­sa a mezőségi ma­gyar hi­e­de­lem­rend­szer­re. In Ka­to­na J.–Viga Gyu­la (szerk.): Az in­ter­etnikus kap­cso­la­tok ku­ta­tá­sá­nak újabb ered­mé­nyei. Mis­kolc. 145–153.

1997 Jós­lá­sok a Mezőségen. Sep­si­szent­györgy, Bon Ami

1998 A táp­lál­ko­zás hi­e­del­mei. Hon­is­me­ret XXVI. 4. 1998. 57–62.

1998a Ál­la­tok a mezőségi hi­e­de­lem­rend­szer­ben. In Füvessy Ani­kó (szerk.): Állatáb­rá­zo­lás a ma­gyar nép­ha­gyo­mány­ban. Deb­re­cen. 266–280.

1999 Mezőségi hi­e­del­mek. Ma­ros­vá­sár­hely, Men­tor (II. ki­adás 2006)

2001 Egy lá­to­más. Az ese­mény, a rep­re­zen­tá­ció és az ítél­ke­zés. Kalligram 1–2. 132–148.

2001a Az írás és a be­széd konf­lik­tu­sa: egy írás­tu­dó asszony „pe­re”. Nép­raj­zi Lá­tó­ha­tár X. 1–4. 135–148.

2003 Táj­ban élő em­ber: hi­e­de­lem és bio­grá­fia. In Viga Gyu­la (szerk.): Ván­dor­utak – Mú­ze­u­mi örök­ség. Ta­nul­má­nyok Bodó Sán­dor tisz­te­le­té­re, 60. szü­le­tés­nap­ja al­kal­má­ból. Bp., Archaeolingua. 133-150.

2005 Egy ron­tás­eset. Ese­mény és in­terp­re­tá­ci­ók. In Bárth Dá­ni­el (szerk.): Ünneplő. Írá­sok Verebélyi Kin­cső szü­le­tés­nap­já­ra. EL­TE Folklore Tan­szék. Bp. 2005. 165–188.

Kis Bé­la

1958 Ortopterele din jurul Clujului. Studia UBB. 3. 7.

Kiss Jenő

2000 Ma­gyar di­a­lek­to­ló­gia, Bp. 296–302.

KJNT – Kri­za Já­nos Nép­raj­zi Tár­sa­ság, Ko­lozs­vár

Ko­csis Károly–Kocsisné Hodosi Esz­ter

1992 Ma­gya­rok a ha­tá­ra­in­kon túl – a Kár­pát-me­den­cé­ben. Má­so­dik, ja­ví­tott ki­adás. Bp., Tan­könyv­ki­adó

Ko­csis Ró­zsi

1988 Meg­szé­pült sze­gény­ség. Val­lo­más a gyer­mek­kor­ról. Bu­ka­rest, Kriterion

1997 Re­mé­nyek és két­sé­gek kö­zött. Egy asszony élet­út­ja. Székelyudvarhely, Er­dé­lyi Gon­do­lat

2000 Nyi­tott könyv a lel­kem. Egy anya val­lo­má­sa. Bp., Eu­ró­pai Folk­lór Intézet–L’Harmattan

Ko­dály Zol­tán

1937 A ma­gyar nép­ze­ne. (Klny A ma­gyar­ság nép­raj­za IV. kötetéből) Bp.

Kós Kár­oly

1949 Mé­hész­ke­dés a Mezőségen. Ethnographia LX. 1–4. 158–164.

1957 Ma­gyar nép­raj­zi tá­jak ha­zánk te­rü­le­tén. Mű­ve­lő­dés X. 2. 32–34.

1972 Nép­élet és nép­ha­gyo­mány. Tíz ta­nul­mány. Bu­ka­rest, Kriterion

1972a Is­me­ret­len ma­gyar népviseletekről. Szék. In Kós 1972. 196–204.

1972b Né­pi kan­dal­lók és kály­ha­csem­pék az er­dé­lyi ma­gyar­ság kö­ré­ben. In Uő: Esz­köz, mun­ka, nép­ha­gyo­mány. Bu­ka­rest, Kriterion. 134–190.

1976 Vá­sá­rok és vi­dé­kek. Ré­gi alparéti nagy­vá­sár­ok. In Uő: Tá­jak, fal­vak, ha­gyo­má­nyok. Bu­ka­rest, Kriterion, 371–375.

1978 Lá­pos vi­dé­ki szénégetők és szén­ége­tés. In Nép­is­me­re­ti Dol­go­za­tok 1978. Bu­ka­rest, Kriterion. 64–72.

1979 Mezőségi ada­tok a né­pi szűcs­mes­ter­ség­hez. In Kós 1980. 332–365.

1979a A ré­gi Szék köz­sé­gi rendjéről. In Kós 1980. 444–471.

1979b Né­pi esz­köz­vi­lá­gunk ősrétegéről. In Kós 1980. 13–107.

1979c Er­dé­lyi gu­zsa­lyok. In Kós 1980. 108–130.

1980 Esz­köz, mun­ka, nép­ha­gyo­mány. Bu­ka­rest, Kriterion

1993 Nép­raj­zi tá­ja­ink­ról. Művelődés XLI­II. 5–6, 58–61.

1993a Mezőségi nép­raj­zi gyűj­té­sek 5. Művelődés XLII. 10. 26–29.

1994 Né­pi föld­mű­ve­lés a Mezőségen. In Nép­is­me­re­ti Dol­go­za­tok 1994. Bu­ka­rest, Kriterion. 88–119.

1994a A né­pi ikon­ké­szí­tés mű­he­lyei a Mezőségen. In KJNT Év­köny­ve 2. Ko­lozs­vár, KJNT. 198–210.

1994b Ki­rán­du­lá­sok a Mezőségre. Művelődés XLVI. 1. 27–29.

2000 A Mezőség nép­raj­za I–II. Ma­ros­vá­sár­hely, Men­tor

Kósa Lász­ló

1998 Pa­rasz­ti pol­gá­ro­su­lás és a né­pi kul­tú­ra tá­ji meg­osz­lá­sa Ma­gya­ror­szá­gon (1880–1920). Har­ma­dik, bővített ki­adás. Bp.

Kósa László–Filep An­tal

1980 Mezőség. In Ma­gyar Nép­raj­zi Le­xi­kon III. Bp., Aka­dé­mi­ai Ki­adó. 605.

1983 A ma­gyar nép tá­ji-tör­té­ne­ti ta­go­ló­dá­sa. Bp., Aka­dé­mi­ai Ki­adó

Ko­vács Lász­ló, K.

1945 Tej­va­rázs­lás a Bor­sa völ­gyé­ben. Ethnographia 56. 1–4. 52–59.

1947 A bálványosváraljai fejős ju­há­szat. Nép­raj­zi Ta­nul­má­nyok. Bp.

vissza a kiadáshoz
minden cikke
AZ ERDÉLYI MEZŐSÉG rovat összes cikke


© Művelődés 2008