magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Keszeg Vilmos: Köny­vé­sze­ti ka­la­uz a Mezőség-kutatáshoz 2. rész


Sár­kány Lo­ránd

1934 Szé­ki or­na­men­ti­ka. Mus­kát­li III. 9. 9–10.

Sár­kány-Kiss Endre–Hamar Jó­zsef (szerk.)

1999 The Someş/Szamos River Valley- Szol­nok, Sze­ged. Tg. Mureş. Ti­sza Klub ki­adá­sa 5–349.

Schneller Kár­oly

1943 Szór­vá­nyok és szi­ge­tek sor­sa Kolozs vár­me­gyé­ben. Ko­lozs­vár (Az Er­dé­lyi Múzeum-Egyesület Jog-, Köz­gaz­da­ság- és Tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi Szak­osz­tá­lyá­nak ér­te­ke­zé­sei. 3.)

Sepsi Dezső

1980–81 Hang­szer­tech­ni­kai kér­dé­sek a szé­ki ban­da kí­sé­re­té­ben. Művelődés XXXI­II. 12. 25–27.; XXXIV. 1. 26–29.; 2. 25–28.; 3. 18–20.; 4. 26–27.; 5. 26–27.

Soó Rezső

1944 Ada­tok a Mezőség nö­vény­ze­té­nek is­me­re­té­hez. Scripta Bot. Muz. Transilvanici 3. kö­tet

Sütő And­rás

1970 Anyám könnyű ál­mot ígér. Nap­ló­jegy­ze­tek. Bu­ka­rest, Kriterion Könyv­ki­adó

Sza­bó An­na­má­ria

2004 A bátonyi ökör­hor­do­zás. Egy mezőségi nép­szo­kás archetipikus jel­ké­pei. In Tánczos Vil­mos (szerk.): Ké­pek a folk­lór­ban. Ta­nul­má­nyok az archetipikus szimbolizáció köréből. Ko­lozs­vár, KJNT. 109–118.

Sza­bó T. At­ti­la

1941 Er­dé­lyi ke­men­ce-ada­tok a XVII–XIX. szá­zad­ból. Ethnographia LII. 1. 71–72.

Sza­bó T. At­ti­la (szerk.)

1944 Szolnok-Doboka ma­gyar­sá­ga. Dés–Kolozsvár

Sza­bó T. Attila–Gergely Bé­la

1945 A kolozsmegyei Borsavölgy hely­ne­vei. Ko­lozs­vár

Szabóky Zsolt

1987 Nézd elméjöket az ács em­be­rek­nek. Bp., Artunion

Szádeczky La­jos

1909 Bodonkúti mennye­zet-ké­pek. Er­dély XVI­II. 7–8. 10–14.

Szalay Zol­tán

1992 A palatkai né­pi vo­nós­ze­ne­kar­ok kí­sé­re­te. In KJNT Évkönyve 1. Ko­lozs­vár, KJNT. 164–175.

Szász Fe­renc

1944 A Mezőség és gaz­da­sá­gi éle­te. Gaz­da Nap­tá­ra LXXIV. 101–111.

Szathmáry La­jos

1937 Gya­kor­la­ti hoz­zá­szó­lás a ma­gyar szór­vány­ügy­höz.  Ma­gyar Ki­sebb­ség XVI. 12. 305–326.

Szat­má­ri Lász­ló

2005 Debreczeni Lász­ló. Er­dély ván­dor­gra­fi­ku­sa. Deb­reczeni Lász­ló itineráriuma 1928–1944. Ko­lozs­vár, Művelődés

Szemmáry Jó­zsef

1885 A pa­raszt­bir­tok ál­la­po­ta Szolnok-Doboka me­gyé­ben. Deés

Szent György nap­ja

2004 Vá­lo­ga­tás a Kri­za Já­nos Nép­raj­zi Tár­sa­ság ar­chí­vu­má­ból. In Zsig­mond Győző (szerk.): Szent György és nap­ja a ma­gyar nép­ha­gyo­mány­ban. Sep­si­szent­györgy, Medium Ki­adó. 96–109.

Szentimrei Ju­dit

1976 Szé­ki ira­tos és var­rot­tas mun­kák. In Nép­is­me­re­ti Dol­go­za­tok 1976. Bu­ka­rest, Kriterion. 116–121.

1980 A vetettágy Vaj­da­ka­ma­rá­son. In: Nép­is­me­re­ti Dol­go­za­tok 1980. Bu­ka­rest, Kriterion. 115–121.

1982 Szé­ki ira­to­sok. Bu­ka­rest, Kriterion

Szilády Zol­tán

1909 Er­dély ré­gi tűz­he­lyei. Nép­raj­zi Értesítő X.1. 1–20.; 3–4. sz. 207.

1922 A mi Er­dé­lyünk. Tör­té­ne­ti és nép­raj­zi váz­la­tok. Bu­da­fok

1936 Er­dély ma­gyar né­pe. (Klny. a Tör­té­ne­ti Erdély-ből). Bp. 11–18.

Sztripszky Hi­a­dor

1903 Ada­tok Er­dély őshalászatához. II. A mezőségi ta­vak őshalászata. Nép­raj­zi Értesítő IV. 158–196.

1908 Az er­dé­lyi ha­lá­szat is­me­re­té­hez. Ré­gi és mai ha­las­ta­vak. Ko­lozs­vár

Tagányi Károly–Réthy László–Pokoly József–Kádár Jó­zsef

1901–1905 Szolnok-Doboka vár­me­gye Monographiája I–VII. A vár­me­gye ál­ta­lá­nos le­írá­sa, múlt­ja és meg­ala­ku­lá­sá­nak is­mer­te­té­se. Deésen, Ki­ad­ja Szol­nok-Do­bokavár­megye kö­zön­sé­ge. De­me­ter és Kiss Könyv­nyom­dá­ja.

Ta­kács And­rás

1992 Military enlisting at the village named Szék. An analysis of an intermediary ritual. Ethnologica et Folcloristica Carpathica. II 7–8. 745–759.

1995 Egy vi­se­let al­ter­na­tí­vái – Szék. Nép­raj­zi Lá­tó­ha­tár IV 3–4. 37–60.

Tárkány-Szűcs Ernő

1944 A juh­tar­tás né­pi jog­sza­bá­lyai Bálványosváralján. Ko­lozs­vár, Er­dé­lyi Múzeum-Egyesület (Er­dé­lyi Tu­do­má­nyos Fü­ze­tek 189.)

1981 Ma­gyar jo­gi nép­szo­kás­ok. Bp., Gon­do­lat

Tombor Ilo­na

1968 Ma­gyar­or­szá­gi fes­tett fa­mennye­ze­tek és ro­kon­em­lé­kek a XV–XIX. szá­zad­ból. Bp., Aka­dé­mi­ai Ki­adó

Tonk Sán­dor

1994 Táj és em­ber az er­dé­lyi Mezőségen a kö­zép­kor­ban. Ko­runk V. 9. 23–32. (kö­tet­ben: Táj és tör­té­ne­lem. Szerk. R. Várkonyi Ág­nes, Osiris, Bp., 2000. 142-156.

Tóth Pál Pé­ter

1999 Szór­vány­ban. A ma­gyar és a ve­gyes (magyar–ro­mán, román–magyar) csa­lá­dok hely­ze­te Észak-Er­dély­ben 1942– 1944 kö­zött. Bp., Püski

Tőkés Bé­la

1935 A mezőségi ma­gyar vi­se­let. Nép­raj­zi Értesítő XXVII. 68–76.

1938 Magyarpalatkai vi­se­let. Ethnographia XLIX. 1–2. 192–198.

Undi Ma­ris­ka

[é.n.] Mezőségi írá­sos hím­zés. Ma­gyar Kin­cses­lá­da V. Bp.

Vajkai Au­rél

1943 Né­pi or­vos­lás a Borsavölgyében. Ko­lozs­vár, Er­dé­lyi Tu­do­má­nyos In­té­zet

Var­ga E. Ár­pád

1998–2002 Er­dély et­ni­kai és fe­le­ke­ze­ti sta­tisz­ti­ká­ja I–VI. Bp.–Csíkszereda, Te­le­ki Lász­ló Alapítvány–Pro-Print Könyv­ki­adó

Vargyas La­jos

1990 ma­gyar nép­ze­ne. In Ma­gyar nép­rajz VI. Nép­ze­ne Nép­tánc Né­pi já­ték. Bp., Aka­dé­mi­ai. 5–184

2002 A ma­gyar­ság nép­ze­né­je. Bp., Pla­né­tás Ki­adó. (Ere­de­ti ki­adás: 1981)

Vass Er­zsé­bet

1938 Ka­rá­cso­nyi nép­szo­ká­sa­ink­ból. Er­dély XXXV. 3–4. 53–54.

Ve­té­si Lász­ló

2001 Ju­ha­im­nak ma­ra­dé­ka. Anya­nyelv, egy­ház, pe­rem­vi­lág. Sors­kér­dé­sek a nyelv­ha­tá­ron. Ko­lozs­vár, Komp-Press. Ko­runk Ba­rá­ti Tár­sa­ság. Ko­lozs­vár

2002 Ne csüg­gedj el, ki­csiny se­reg! Kalota Könykiadó, Ko­lozs­vár

Vincze La­jos

1943 A ken­der ter­me­lé­se és fel­dol­go­zá­sa Bál­vá­nyos­vár­alján. Nép­raj­zi Értesítő XXXV. 3–4. sz. 150–172.

Vi­rág­völ­gyi Már­ta

1981 Egy ma­gyar pa­raszt­prí­más Szé­ken. Ze­ne­tu­do­má­nyi Dol­go­za­tok 1981. 221–232.

Vi­rág­völ­gyi Márta–Felföldi Lász­ló (szerk.)

2000 A szé­ki hang­sze­res nép­ze­ne. Ta­nul­má­nyok. Bp.

Viski Kár­oly

1938 Et­ni­kai cso­por­tok, vi­dé­kek. Bp., Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia

Wag­ner Pé­ter

2004 Fe­ne­ket­len mély­ség kút­ja. Szék né­pi épí­té­sze­téről. Művelődés LVII 4. 16–18.

Wass Al­bert

1944 Ud­var­ház a dom­bon. Gaz­da Nap­tá­ra LXXIV. 121–124.

2001 Kard és ka­sza. Kró­ni­kás írás. Ma­ros­vá­sár­hely, Men­tor

Zimmermann, Franz–Werner, Carl– Gündisch, Gustav

1892–1991 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen I–VII. Hermannstadt

Zsig­mond Győző

1994 Egy nép­szo­kás, a ki­a­bá­lás a hegy­be (strigarea peste sat) és interetnikai vo­nat­ko­zá­sai a Mezőségen. Művelődés XLVI 12. 39–41.

1999 Égi­test és nép­ha­gyo­mány. Égi­test-ma­gya­rá­zás a ro­má­ni­ai ma­gya­rok­nál. Csík­sze­reda, Pallas-Aka­dé­mia

2004 Szent György-na­pi szo­ká­sok és er­köl­csi nor­mák. In Szent György nap­ja 2004. 73–82.

Zsig­mond Jó­zsef

1978 Disz­nó­ölés Ma­gyar­ón. In Nép­is­me­re­ti Dol­go­za­tok 1978. Bu­ka­rest, Kriterion. 107–118.

1980 Ré­gi ha­lá­szat a Felső-Maros men­ti Ma­gyar­ón. In Nép­is­me­re­ti Dol­go­za­tok 1980. Bu­ka­rest, Kriterion. 37–46.

1993 ős-Marosszéki Ha­va­sok Köz­bir­to­kos­sá­ga. In KJNT Év­köny­ve 1. Ko­lozs­vár, KJNT. 37–46.

1994 A né­pi vad­fo­gás em­lé­kei a Felső-Maros men­tén. In Nép­is­me­re­ti Dol­go­za­tok 1994. Bu­ka­rest, Kriterion. 48–58.

1995 Né­pi tán­cok, tánc­bé­li szo­ká­sok és tánc­szók a Felső-Maros men­ti Ma­gyar­ón. In KJNT Év­köny­ve 3. Ko­lozs­vár, KJNT. 165–182.

1999 Ada­tok a né­pi kul­tú­ra emlékeiről a Felső-Maros men­ti Ma­gyar­ón. In KJNT Év­köny­ve 7. Ko­lozs­vár, KJNT. 64–69.

2001 Ku­ta­tói és gyűjtői te­vé­keny­sé­gem le­írá­sa. In KJNT Év­köny­ve 9. Ko­lozs­vár, KJNT. 264–278.

Zsig­mond József–Palkó At­ti­la

1996 Magyaró nép­ha­gyo­má­nya­i­ból. Ma­ros­vá­sár­hely, Men­­tor vissza a kiadáshoz
minden cikke
AZ ERDÉLYI MEZŐSÉG rovat összes cikke

© Művelődés 2008