magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Duka Annamária : Ki­ke­rics-vi­rág­zás Se­ges­vár rét­je­in


1993 őszén, Far­kas Mik­lós ta­nár úr­nak, a se­ges­vá­ri Gaudeamus Ala­pít­vány el­nö­ké­nek kez­de­mé­nye­zé­sé­re, a he­lyi kö­zép­is­ko­la ma­gyar ta­go­za­tá­nak di­ák­ja­i­ból lét­re­jött egy néptáncegyüttes, amely később fel­vet­te a Ki­ke­rics ne­vet.

Az együt­tes első vezetője Bu­zo­gány Me­lin­da ta­nár­nő volt, 2000-ig, ami­kor Bor­bély Kiss Lász­ló ta­nár vet­te át az irá­nyí­tást. Fe­le­sé­ge, Bor­bély Kiss Edit, szak­mai irá­nyí­tá­sá­val, majd ak­tív ok­ta­tói sze­rep­vál­la­lá­sá­val kezdettől nagy­ban se­gí­tet­te fér­je mun­ká­ját. Köz­vet­le­nül a meg­ala­ku­lás után, a tánc­együt­tes je­len­tős szak­mai se­gít­sé­get ka­pott a székelykeresztúri Pi­pa­csok Néptáncegyüttestől, Mátéfi Csa­ba tánc­ok­ta­tó ko­re­og­rá­fus sze­mé­lyé­ben.

Az együt­tes éle­té­ben minőségi vál­to­zás 2000-től kezdődött, elsősorban az igé­nye­sebb szak­mai kö­zön­ség elé va­ló ki­lé­pés kö­vet­kez­té­ben. A cso­port, újabb kap­cso­la­ta­i­nak köszönhetően, rend­re részt vett Er­dély fon­to­sabb néptánctalálkozóin, fesz­ti­vál­ja­in, ver­se­nye­in. Az eze­ken szer­zett ta­pasz­ta­la­tok meg­ha­tá­roz­ták az utób­bi évek irány­vo­na­lát, teen­dőit, szer­ve­zet­teb­bé és ha­té­ko­nyab­bá vált a pá­lyá­za­ti mun­ka is. Így, sze­ren­csé­re az épp ez idő tájt főleg az Anya­or­szág felől kibővülő pá­lyá­za­ti lehetőségek jobb ki­hasz­ná­lá­sa kö­vet­kez­té­ben, si­ke­rült a tánc­cso­port anya­gi esz­köz­tá­rát gaz­da­gí­ta­ni (több rend nép­vi­se­let meg­vá­sár­lá­sá­val, el­ké­szí­té­sé­vel, alapve­tő hang­tech­ni­kai esz­kö­zök be­szer­zé­sé­vel). A pá­lyá­za­tok mind­egyi­két kez­det­ben a Gaudeamus Ala­pít­vány tet­te lehetővé és tá­mo­gat­ta.

Egy ma­gyar­or­szá­gi tá­mo­ga­tás se­gít­sé­gé­vel si­ke­rült meg­va­ló­sí­ta­ni a tánc­cso­port vezetőinek ré­gi ál­mát: a Se­ges­vá­ron 15 éves szü­net után új­ból be­in­dult a tánc­ház 2001 őszétől, több mint egy évig mű­kö­dött. Mű­köd­te­té­sé­ben igen nagy sze­re­pet ját­szott a ma­ros­vá­sár­he­lyi Ma­ros Mű­vész­együt­tes ze­né­sze­i­nek lel­kes hoz­zá­ál­lá­sa, Moldován Hor­váth Ist­ván, Bőr Hu­nya­di Gyu­la, Mar­ton Lász­ló, Si­mon Ist­ván és Gyár­fás Ró­bert sze­mé­lyé­ben. Szin­tén e nagy­sze­rű ze­né­szek­nek köszönhetően va­ló­sult meg az együt­tes szá­mos bel­föl­di és kül­föl­di fel­lé­pé­se is.

A minőségi előrelépés leg­fon­to­sabb ré­sze a hat után­pót­lás­cso­port be­in­dí­tá­sa és mű­köd­te­té­se 2003-tól, hat kor­osz­tály­ban, az óvo­dá­sok­tól a nyol­ca­di­ko­so­kig. Az után­pót­lás­cso­por­tok el­in­dí­tá­sá­ban, irá­nyí­tá­sá­ban és ok­ta­tá­sá­ban Bor­bély Kiss Edit ta­ní­tó­nő­nek volt és van nagy sze­re­pe, egy­ma­ga négy kis cso­por­tot ve­zet.

A bel­föl­di fel­lé­pé­sek kö­re ki­szé­le­se­dett: a tánc­együt­tes visszatérő ven­dé­ge a nagy­si­ke­rű, or­szá­gos mé­re­tű ProEtnica, Ro­má­ni­ai Ki­sebb­sé­gek Fesz­ti­vál­já­nak, ami min­den év­ben Se­ges­vá­ron ke­rül meg­ren­de­zés­re, ezen­kí­vül a ha­gyo­má­nyos székelyke­reszt­úri Sós­kút-fesz­ti­vál­nak, a székelyudvarhelyi Gyer­mek­tánc­cso­port­ok Ta­lál­ko­zó­já­nak, va­la­mint a nyá­rád­menti te­le­pü­lé­se­ket „vé­gig­já­ró” Ván­dor­csiz­ma-ta­lál­ko­zók­nak. Jelentős si­ker­ként értékelendő, hogy az RMDSZ és a Communitas Ala­pít­vány ál­tal a 2004-ben először meg­szer­ve­zett Mé­dia­be­fu­tó Or­szá­gos Te­het­ség­ku­ta­tó Ver­seny re­gi­o­ná­lis döntőjére két cso­port is to­vább­ju­tott, egy-egy mű­sor­szám­mal.

A kül­föl­di tur­nék elsősorban a keszt­he­lyi, a kis­kun­fél­egy­há­zi és a bé­kés­csa­bai kap­cso­la­tok ered­mé­nyei, me­lyek­nek köszönhetően e vá­ro­sok kör­nyé­ké­nek (Ba­la­ton-fel­vi­dék, il­let­ve Kis­kun­ság) több te­le­pü­lé­sét is több­ször meg­lá­to­gat­ta a tánc­együt­tes az utób­bi évek so­rán.

A Ki­ke­rics Néptánc­együt­tes(ek) tán­cai fel­öle­lik Er­dély és a Kár­pát-me­den­ce va­la­mennyi nép­raj­zi táj­egy­ség­ét. Je­len­leg a tánc­kész­le­tet szé­ki, ka­lo­ta­sze­gi, szat­má­ri, sóvidéki, nyárádmenti, felcsíki, erdővidéki, rá­ba­kö­zi, va­la­mint du­nán­tú­li tán­cok ké­pe­zik.

Ma a Ki­ke­rics Néptáncegyüttesben csak­nem 180 tag tán­col, nyolc cso­port­ba szerveződve, az óvo­dá­sok­tól a kö­zép­is­ko­lás­okig. Ez a már-már moz­ga­lom szint­jé­re emelkedő meg­va­ló­sí­tás, a se­ges­vá­ri ma­gyar­ság szá­mát te­kint­ve, szép ered­mény. 2005 ta­va­szán, a fen­tebb is­mer­te­tett nagy­sze­rű múlt és meg­annyi si­ker után, meg­tör­tént a tánc­együt­tes jo­gi sze­mély­ként va­ló be­jegy­zé­se is, Ki­ke­rics Kul­tu­rá­lis Egye­sü­let né­ven. Ez azon­ban nem egy­sze­rű­en csak néptáncmozgalmi si­ker­tör­té­net Se­ges­vá­ron, ha­nem a he­lyes ön­azo­nos­ság-tu­dat­ra és vi­lág­szem­lé­let­re va­ló ne­ve­lés, az er­köl­csi-esz­té­ti­kai és főleg a nem­ze­ti ne­ve­lés egyik leg­ha­té­ko­nyabb esz­kö­ze a tér­ség­ben. Az egye­sü­let fel­tett szán­dé­ka nem csak szín­pad­ra vin­ni a néptáncörökség-gyöngyszemeket, ha­nem a ta­nult ér­té­kek­nek a sze­mé­lyes, min­den­na­pi élet­ben va­ló megőrzése is. Ma­nap­ság, ami­kor a se­ges­vá­ri ut­cá­kon egy­re ke­ve­sebb a ma­gyar ját­szó­társ, ami­kor a he­lyi ve­gyes tan­nyel­vű is­ko­lák­ban egy­re rit­kább a he­lyes és ízes szép ma­gyar be­széd, és a ma­gyar fi­a­ta­lok kö­zött mind több a ve­gyes há­zas­ság, en­nek a mun­ká­nak a jelentősége min­de­nek fö­lött va­ló.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008