magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Forró Miklós: Mél­tó meg­em­lé­ke­zés, si­ke­res ta­lál­ko­zó


Mint­ha az időjárás is társ akart vol­na len­ni a meg­em­lé­ke­zés­ben, hi­szen cso­dá­la­tos nap­sü­tés kö­szön­töt­te az al­ma ma­ter ka­pu­ján belépő öreg­di­á­ko­kat. És a szer­ve­zés is, már ott a ka­puk­nál je­les­re vizs­gá­zott, az is­ko­la fi­a­tal di­ák­jai vár­ták, kö­szön­töt­ték az érkezőket, sze­mé­lyi ada­ta­i­kat szá­mí­tó­gé­pe­ken rög­zí­tet­ték, majd át­nyúj­tot­ták az öreg­di­ák ne­vét és érett­sé­gi évét tar­tal­ma­zó belépőt, va­la­mint a 450 éves meg­em­lé­ke­zés és az V. Vi­lág­ta­lál­ko­zó­ra ké­szí­tett tar­tal­mas és mí­ves ki­vi­te­le­zé­sű mű­sor­fü­ze­tet.

Az al­ma ma­ter ud­va­rán két ol­dalt sá­tor­so­rok – osz­tály- és év­fo­lyam ta­lál­ko­zók szá­má­ra, könyv­stand, az is­ko­la ud­var-szín­pad (mely szá­mos ese­mény szín­he­lyé­ül szol­gált az első két nap alatt).

Min­den­ké­pen sze­ren­csés­nek bi­zo­nyult a két ran­gos ese­mény öt­vö­zé­se – az is­ko­la 450 éves év­for­du­ló­já­ra va­ló em­lé­ke­zés, va­la­mint a Bolyaisok V. Vi­lág­ta­lál­ko­zó­já­nak a meg­ren­de­zé­se.

A szervezők: Öreg­di­ák­ok Ba­rá­ti kö­re, Bo­lyai Far­kas Gim­ná­zi­um, Re­for­má­tus Kol­lé­gi­um, az is­ko­la ta­ná­rai, a Collegium Ala­pít­vány, Juventus 90 di­ák­egye­sü­let, Bo­lyai Di­ák­szö­vet­ség, Transz Bo­lyai Rá­dió, a mé­dia – tar­tal­mas és igen­csak szé­les ská­lá­jú ren­dez­vény­so­ro­zat­tal lep­ték meg a jelenlevőket. Min­den­ki meg­ta­lál­hat­ta az érdeklődésének meg­fe­lelő, a ked­vé­re szol­gá­ló prog­ra­mot.

A há­rom­na­pos ren­dez­vény ki­emelt ese­mé­nyei: ün­ne­pé­lyes meg­nyi­tó (is­ko­la ud­var-szín­pad, au­gusz­tus 24. délelőtt), a Re­for­má­tus Kol­lé­gi­um visz­sza­he­lye­zett cí­me­ré­nek ün­ne­pé­lyes le­lep­le­zé­se (szin­tén 24-én délelőtt), ko­szo­rú­zás a két Bo­lyai szob­rá­nál, ün­ne­pi előadássorozat (Bo­lyai Já­nos dísz­te­rem 24-én dél­után), ju­bi­le­u­mi ki­ál­lí­tás (Te­le­ki Té­ka), ün­ne­pi (gála)műsor (Nem­ze­ti Szín­hát, 25-én dél­után – fel­lé­pett az is­ko­la kis­di­ák­ja­i­nak együt­te­se, a Ci­ni­ge, va­la­mint az is­ko­la egy­ko­ri di­ák­jai, je­len­leg szí­né­szek, rendezők – az előadást Kin­cses Elem­ér, szin­tén öreg­di­ák ren­dez­te), ün­ne­pi Is­ten­tisz­te­let (Vár­temp­lom – igét hir­de­te­tett Pap Gé­za, az Er­dé­lyi Re­for­má­tus Egy­ház­ke­rü­let püs­pö­ke – va­sár­nap, 26-án dél­e­lőtt), ko­szo­rú­zás a re­for­má­tus temetőben az is­ko­la volt ta­ná­ra­i­nak és di­ák­ja­i­nak a sír­já­nál.

Ezen kí­vül a szép szám­ban meg­je­lent öreg­di­ák­ok részt ve­het­tek különböző al­ter­na­tív prog­ra­mo­kon: em­lé­ke­zés az is­ko­la már­tír­ha­lált szen­ve­dett ta­ná­ra­i­ra, di­ák­ja­i­ra, ta­ná­ri em­lék­pla­ket­tek ava­tá­sa, érett­sé­gi tab­lók ki­ál­lí­tá­sa, ki­ál­lí­tás az is­ko­la volt ta­ná­ra­i­nak és di­ák­ja­i­nak mun­ká­i­ból (tor­na­csar­nok), könyv­be­mu­ta­tók, fo­to- és tex­til­mű­vé­sze­ti tár­lat (Pus­kás György és Luk­ács Ka­ta­lin), em­lék­táb­la ava­tás az is­ko­la él­spor­to­ló­i­ról, Bo­lyai-ku­ta­tók előadásai (Weszely Ti­bor, Oláh An­na, Gajzágó Má­ria, Oláh Gál Ró­bert), a Bo­lyai Far­kas-, Bo­lyai Já­nos- és Koz­ma Bé­la-dí­jak be­mu­ta­tá­sa, ke­rek asz­tal be­szél­ge­té­sek, power pointos be­mu­ta­tó ve­tí­tés­sel, Bo­lyai-tú­rák, sportvetélkedők (az is­ko­la sport­pá­lyá­ján). Hall­gat­hat­tak kó­rus­mű­ve­ket (az If­jú­sá­gi Vegyeskórus előadásában, Ko­vács And­rás ve­zény­le­té­vel), or­go­na­kon­cer­tet (Mol­nár Tün­de előadásában). A ki­kap­cso­ló­dást, szó­ra­ko­zást az es­ti prog­ra­mok szol­gál­tat­ták, fel­lép­tek: a Kip Pro­ject és a Tég­la­gyá­ri meg­ál­ló ne­vű rockegyüttesek – pén­te­ken, 24-én, va­la­mint az After Midnight és Hot Jazz Band (ezutóbbi ma­gyar­or­szá­gi) együt­te­sek szom­ba­ton, 25-én es­te.

Az is­ko­la ét­kez­dé­jé­ben (kon­vik­tus) pe­dig mind­két es­te, Ko­szo­rús Kál­mán és ze­ne­ka­ra nó­ta­est­tel szó­ra­koz­tat­ta az öreg­di­á­ko­kat.

Jó volt je­len len­ni, ér­de­mes volt igen­nel vá­la­szol­ni a meg­hí­vás­ra, hi­szen fe­lejt­he­tet­len és rend­kí­vü­li öröm­mel töl­tött el a ta­lál­ko­zás az öreg al­ma ma­ter­rel, volt ta­ná­ra­ink­kal, is­ko­la­tár­sa­ink­kal – a mél­tó meg­em­lé­ke­zés, a tar­tal­mas ren­dez­vény­so­ro­zat. Még most is vissza­cseng­nek fü­lem­ben Benkő Sa­mu mag­vas, mí­ves gon­do­la­tai, sza­vai. Még most is fel­vo­nul­nak sze­me­im előtt egy-egy ren­dez­vény ké­pei.

Kö­szön­jük ne­ked drá­ga is­ko­lánk! Kö­szön­jük nek­tek lel­kes szervezők a há­rom fe­led­he­tet­len na­pot, az új­ra­ta­lál­ko­zás re­mé­nyé­ben. vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008