magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Dukrét Géza: XI­II. Partiumi Hon­is­me­re­ti Kon­fe­ren­cia


A Partiumi és Bán­sá­gi Műemlékvédő és Em­lék­hely Tár­sa­ság 2007. au­gusz­tus 31– szep­tem­ber 2. kö­zött tar­tot­ta XI­II. Partiumi Hon­is­me­re­ti Kon­fe­ren­ci­á­ját Szatmárnémetin, a Szent Ala­jos Kon­vik­tus­ban. A kon­fe­ren­cia köz­pon­ti té­mái: II. Rá­kó­czi Fe­renc Er­dély­ben, Pusz­tu­ló mű­em­lé­ke­ink, Te­le­pü­lé­se­ink ar­cu­la­ta, A 20. szá­zad örök­sé­ge. A Szó­zat el­ének­lé­se után Dukrét Gé­za, a PBMET el­nö­ke kö­szön­töt­te a részvevőket. Nm. Ft. Schönberger Jenő me­gyés püs­pök öku­me­ni­kus áhí­ta­ta után a kon­fe­ren­ci­át kö­szön­töt­te Sí­pos Mik­lós re­for­má­tus es­pe­res, aki át­ad­ta Tőkés Lász­ló püs­pök üd­vöz­le­tét, Er­dei D. Ist­ván par­la­men­ti képviselő, Muzsnay Ár­pád, az EMKE or­szá­gos al­el­nö­ke, Ha­lász Pé­ter, a Hon­is­me­re­ti Szö­vet­ség el­nö­ke. A Fé­nyes Elek-dí­jat az idén a következők kap­ták meg: Dánie­lisz End­re Nagy­sza­lon­tá­ról,   Jó­sa Pi­ros­ka Nagy­vá­rad­ról, Ko­vács Ro­zá­lia Érmihályfalváról. A kü­lön­dí­jat Bog­nár Le­ven­te, Arad al­pol­gár­mes­te­re kap­ta, pél­da­mu­ta­tó hagyományőrző és hagyományteremtő te­vé­keny­sé­gé­ért. Ugyan­ak­kor Em­lék­la­pot kap­tak azok, akik hoz­zá­já­rul­tak a kon­fe­ren­cia meg­szer­ve­zé­sé­hez.

A kon­fe­ren­ci­át meg­tisz­tel­te je­len­lé­té­vel Gaal György, a Ke­le­men La­jos Műemlékvédő Tár­sa­ság el­nö­ke, Ré­vész Gi­zel­la, a Ha­tá­ron Tú­li Ma­gyar Em­lék­he­lye­kért Ala­pít­vány el­nö­ke, Romhá­nyi And­rás, a Ma­gyar Művelődé­si In­té­zet osztályvezetője, Csor­ba Csa­ba, a Ka­zin­czy Fe­renc Tár­sa­ság el­nök­sé­gi tag­ja, Szép­he­gyi Lász­ló, a Kul­tu­rá­lis Örök­ség­vé­del­mi Hi­va­tal (KÖH) Sze­ge­di Re­gi­o­ná­lis Iro­dá­já­nak vezetője, Höhn Jó­zsef, a KÖH Gyu­lai Iro­dá­já­nak vezetője, Nagy Zol­tán, a KÖH Örök­ség cí­mű fo­lyó­ira­tá­nak főszerkesztője, aki a bu­da­pes­ti köz­pon­ti hi­va­talt kép­vi­sel­te, Filep Má­ria, a Hajdúság-Partium Értékmentő Egye­sü­let el­nö­ke, Ha­ran­go­zó Im­re, az Újkígyósi Ipo­lyi Ar­nold Népfőiskola képviselője.

A kon­fe­ren­cia ha­gyo­má­nyo­san a hely­tör­té­ne­ti előadásokkal kezdődött: Man­du­la Ti­bor Szat­már­né­me­ti, a Sza­mos-par­ti vá­ros tör­té­ne­tét is­mer­tet­te, Kó­nya Lász­ló főinspektor he­lyet­tes Beth­len Gá­bor és Szatmár me­gye kap­cso­la­ta­it bon­col­gat­ta a le­ve­le­zé­sek, fel­jegy­zé­sek alap­ján,  Bu­ra Lász­ló Szat­már­né­me­ti felsőoktatásáról ér­te­ke­zett. Ebéd után a Ju­bi­le­u­mi Rá­kó­czi Évek­hez kap­cso­ló elő­a­dások hang­zot­tak el: Ku­pán Ár­pád (Nagy­vá­rad) II. Rá­kó­czi Fe­renc er­dé­lyi fe­je­de­lem­mé vá­lasz­tá­sát is­mer­tet­te, dr. Csor­ba Csa­ba (Bu­da­pest) a ti­szán­tú­li Rá­kó­czi­-vá­ra­kat mu­tat­ta be, a sza­bad­ság­harc időszakában, Nagy Aran­ka a fe­je­de­lem dip­lo­má­ci­á­já­ról be­szélt. Ezt vá­ros­né­zés kö­vet­te. A né­me­ti re­for­má­tus gyü­le­ke­ze­ti te­rem­ben Fa­ze­kas Ló­ránd, szat­má­ri ta­nár el­me­sél­te, ho­gyan men­tett meg egy pusz­tu­ló­ban levő Petőfi-szob­rot, ame­lyet eb­ben a te­rem­ben ál­lí­tot­tak fel. Sí­pos Mik­lós es­pe­res is­mer­tet­te a Né­me­ti Re­for­má­tus Egy­ház­köz­ség tör­té­ne­tét, gyü­le­ke­ze­ti éle­tét, majd meg­lá­to­gat­tuk az egy­ház­köz­ség temp­lo­mát. A vá­ros mű­em­léképü­le­te­it és főte­rét Bara Ist­ván épí­tész­mér­nök mu­tat­ta be.

Más­nap a mű­em­lék­vé­de­le­mé volt a szó: Starmüller Gé­za (Ko­lozs­vár) Szatmár vá­rát, Ujj Já­nos (Arad) az ara­di főtér ki­ala­ku­lá­sá­nak tör­té­ne­tét, Pé­ter I. Zol­tán (Nagy­vá­rad) Nagy­vá­rad köz­pont­já­nak ki­ala­ku­lá­sát, Jancsó Ár­pád (Te­mes­vár) a te­mes­vá­ri nagy­ál­lo­más tör­té­ne­tét, Nagy Má­ria (Nagy­vá­rad) Várad-ősi ró­mai ka­to­li­kus temp­lo­mát is­mer­tet­te. Szü­net után év­for­du­lós sze­mé­lyi­sé­ge­ink­kel is­mer­ked­het­tünk meg. A következő előadások hang­zot­tak el: Dukrét Gé­za (Nagy­vá­rad): A hon­is­me­ret aty­ja, Fé­nyes Elek szü­le­té­sé­nek 200. év­for­du­ló­ja, Tóth­pál Ta­más (Ko­lozs­vár): Száz éve halt meg Hegyesi Már­ton, az 1848–49-es sza­bad­ság­harc ku­ta­tó­ja, Bara Ist­ván (Szat­már­né­me­ti): 130 éve szü­le­tett Ke­le­men La­jos, Er­dély nagy le­vél­tá­ro­sa, Csa­ná­di Já­nos (Kisjenő): Dr. Ba­logh Ernő geo­ló­gus, bar­lang­ku­ta­tó, ter­mé­szet­fo­tós (1882–1969), Pá­vai Gyu­la (Arad): Egy ara­di ta­ní­tó a két vi­lág­há­bo­rú kö­zött, Bo­kor Irén (Érmihályfalva): „Meg­tet­tem min­dent, amit meg­te­het­tem”. Száz éve szü­le­tett Dsida Jenő.

Ebéd után An­tal Bé­la (Nagy­vá­rad) Biharpüspöki név­örök­sé­gé­nek ala­ku­lá­sá­ról ér­te­ke­zett, Kres­tyán Ilo­na (Te­mes­vár) em­lék­tö­re­dé­ke­ket is­mer­te­tett a zsilvá­sá­ri in­ter­ná­ló­tá­bor fog­lya­i­ról, Szend­rő Dé­nes (Isaszeg) Isaszeg em­lék­mű­ve­it mu­tat­ta be, majd Szép­­he­gyi Lász­ló (Hódmezővá­sárhely) a Kár­pát-me­den­ce szél­mal­ma­i­ról ve­tí­tett ké­pe­ket. A kon­fe­ren­cia Köz­gyű­lés­sel végző­dött, ame­lyen meg­tár­gyalt uk egye­­sü­le­tünk leg­fon­to­sabb prob­lé­má­it. A követ­ke­ző évi kon­fe­ren­ci­át Érsemjénben fog­juk meg­tar­ta­ni, Ba­lá­zsi Jó­zsef pol­gár­mes­ter meg­hí­vá­sá­ra. Ez­u­tán Nagy Zol­tán, az Örök­ség fo­lyó­irat főszerkesztője üd­vö­zöl­te a kon­fe­ren­ci­át, a Kul­tu­rá­lis Örök­ség­vé­del­mi Hi­va­tal ne­vé­ben.

A har­ma­dik nap szak­mai ki­rán­du­lás­sal foly­ta­tó­dott. Ve­té­sen meg­lá­to­gat­tuk a re­for­má­tus temp­­lo­mot és Szer­da­he­lyi-kú­ria ro­mos épü­le­tét. Kismajtényban meg­ko­szo­rúz­tuk az 1711-es szat­má­ri bé­ke em­lék­mű­vét. Nagy­ká­roly­ban meg­te­kin­tet­tük a Kár­olyi-kas­télyt, majd Kaplonyban a Kár­olyi csa­lád te­met­ke­zé­si he­lyét. Meg­lá­to­gat­tuk Csanálos ró­mai ka­to­li­kus temp­lo­mát, ahol a temp­lom­kert­ben meg­ko­szo­rúz­tuk a vi­lág­há­bo­rús em­lék­mű­vet, Mezőfé­nyen pe­dig a tu­rul­ma­da­ras em­lék­mű­vet. Berén meg­cso­dál­tuk a re­for­má­tus temp­lom­ban nem rég fel­tárt fal­ké­pe­ket, majd meg­néz­tük a csomaközi fa-ha­rang­tor­nyot. A több mint hat­van rész­ve­vő szá­mos in­for­má­ci­ó­val gaz­da­god­va, ér­zel­mek­kel feltöl­tőd­ve ér­ke­zett ha­za. vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008