magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Vas Géza: Volt egy­szer egy Ka­lo­ta­szeg


A ka­lo­ta­sze­gi al­ko­tó­tá­bort im­már 12. al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg Zsobokon a Bethesda Gyer­mek­ott­hon­ban. Az al­ko­tó­tá­bor, most először öt szak­cso­port­tal mű­kö­dött: képzőművész, fa­fa­ra­gó, var­rot­tas, film és fo­tó cso­por­tok vál­ta­ko­zó sze­mé­lyek­kel, vál­ta­ko­zó időtartammal, de mint­egy két hé­tig jár­ták a kör­nyé­ket, és al­kot­tak ma­ra­dan­dó dol­go­kat.

A fo­tó­sok jel­mon­da­ta az idén: Volt egy­szer egy Ka­lo­ta­szeg. En­nek ér­tel­mé­ben igye­kez­tünk min­den olyan je­len­sé­get fo­tóz­ni, ami a már mú­ló Ka­lo­ta­szeg­re utal: épí­té­szet, fa­fa­ra­gás, var­rot­tas, min­den, ami az egy­ko­ri né­pi mes­te­rek mun­ká­it bi­zo­nyít­ják. Ter­mé­sze­te­sen a már mind rit­káb­ban be­ren­de­zett ka­lo­ta­sze­gi tisz­ta­szo­bát, va­la­mint a még élő szín­pom­pás ka­lo­ta­sze­gi nép­vi­se­le­tet is.

A fo­tós cso­port ti­zen­öt ka­lo­ta­sze­gi hely­sé­get járt be, ahon­nan vál­to­za­tos fo­tó­gyűj­te­ménnyel gya­­ra­pod­tak, va­la­mint meg­örö­kí­tet­ték a kör­nyék ter­mé­sze­ti szép­sé­ge­it is. A pádisi tu­ris­ta pa­ra­di­csom, a havasrekettyei víz­esés, a he­gyi pa­tak szik­la al­já­ból va­ló nagy­mé­re­tű ki­tö­ré­sét, majd egy nagy mé­re­tű víznyelőt, és a több mint 1830 m ma­gas Vi­gyá­zó al­já­ban lévő ún. fe­hér­kö­ve­ket, ami tu­laj­don­kép­pen mint­egy 100 m ma­gas mészkősziklafal lát­vány és a völ­gyé­ben lévő, im­már ro­mos egy­ko­ri bá­nya­be­já­ra­tot, va­la­mint a víz­mos­ta gübbenőket. A funtunellei völgy­zá­ró­gá­tat és kör­nyé­két, és ter­mé­sze­te­sen a fent le­írt hely­sé­gek ma­gas­he­gyi cso­dá­la­tos feny­ve­sei is fe­lejt­he­tet­len él­ményt je­len­tet­tek.

A ro­mok­ban heverő egy­ko­ri ka­lo­ta­sze­gi vég­vár, a sebesvári vár­rom is fo­tó­té­ma volt. A fo­tó­sok len­cse­vég­re kap­tak nap­fel­kel­tét, va­la­mint nap­nyug­tát is.

A fo­tós szak­cso­port­ban raj­tam kí­vül tí­zen dol­goz­tak: Far­kas Lász­ló és Stefkovics Já­nos (Bu­da­pest), Berényi Sán­dor, Kár­olyi Gá­bor és Sí­pos Sán­dor (Deb­re­cen), Rádi Bá­lint (Kocsord), Koncz And­rás és Si­ko­lya Ti­bor (Nyír­egy­há­za), va­la­mint Kard­hor­dó Kál­mán és Rodler Mik­lós (Pécs).

A tá­bo­ro­zá­si idő alatt es­tén­két is moz­gal­mas volt a fo­tós­élet. Dia- és film­ve­tí­té­sek vol­tak, fény­kép­ki­ál­lí­tás Rodler Mik­lós ko­ráb­bi ka­lo­ta­sze­gi felvételeiből. A Far­kas Lász­ló Photoshop egyes prog­ram­ja­it mu­tat­ta be, Kár­olyi Gá­bor két al­ka­lom­mal tar­tott előadást a kép­fájl for­má­tu­mok­ról és a feke­te-fehér-szí­nes szí­nek érzékelé­séről. Kár­olyi Gá­bor ugyan­csak meglep­te a tár­sa­sá­got egy csil­la­gá­sza­ti távcső fel­ál­lí­tá­sá­val, se­gít­sé­gé­vel na­gyon sok égi­tes­tet le­he­tett be­azo­no­sí­ta­ni, va­la­mint a hold fe­lü­le­té­nek a ta­nul­má­nyo­zá­sá­ra is sor ke­rült. Saj­nos a tel­jes tech­ni­kai fel­sze­re­lés hi­á­nyá­ban mind­eze­ket nem tud­tuk fo­tóz­ni.

Az ka­lo­ta­sze­gi al­ko­tó­tá­bor zá­ró­nap­ján a fo­tó­sok is mun­ká­ik­kal já­rul­tak hoz­zá az im­po­zán­san megren­de­zett mű­so­ros ki­ál­lí­tás­hoz. Jövőre is Zsobok – így bú­csúz­tak az al­ko­tó­tá­bor részvevői. vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008