magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Széman Emese Rózsa: XV. Bá­tho­ry Na­pok- 2007. szep­tem­ber 28–30.


 „Ti­zen­öt esztendővel ezelőtt kezdődött el ez az igaz tör­té­net, amely a mai nap­hoz, mond­hat­nám Na­pok­hoz ve­ze­tett. Ak­kor ke­rült sor legelőször Szil­ágy me­gyé­ben Na­pok ren­de­zé­sé­re. Az alig egy éves Bá­tho­ry Ist­ván Ala­pít­vány em­lék­táb­la-ava­tás­sal és eh­hez kö­rí­tés­ként a Bá­tho­ry Na­pok meg­ren­de­zé­sé­vel kí­vánt mél­tó em­lé­ket ál­lí­ta­ni a te­le­pü­lés leg­na­gyobb szü­lött­jé­nek, Bá­tho­ry Ist­ván­nak (1533–1586), aki éle­te so­rán Er­dély fe­je­del­me, majd Len­gyel­or­szág ki­rá­lya volt” – kö­szön­ti a Na­pok iránt érdeklődőket a prog­ram­fü­zet első ol­da­lán dr. Széman Pé­ter, ala­pít­vá­nyi el­nök. Az egész vá­ros érdeklődéssel, kí­ván­csi­ság­gal, egye­sek rossz­in­du­lat­tal, két­ke­dés­sel vár­ták az ad­dig a kör­nyé­ken is­me­ret­len ren­dez­vény­so­ro­za­tot, mely, köszön­­hetően an­nak a lel­kes kis csa­pat­nak, mely töb­bé-ke­vés­bé az­óta is vál­to­zat­lan, si­ke­re­sen zaj­lott le, sőt, nem ma­radt egy­sze­ri al­ka­lom. Egy kul­tu­rá­lis, tu­do­má­nyos ese­ményt, tör­té­nel­mi meg­em­lé­ke­zést nagy, kul­tu­rá­lis köz­pont­nak te­kin­tett vá­ro­sok­ban is ne­héz be­in­dí­ta­ni, éve­ken ke­resz­tül szer­vez­ni, s rá­adá­sul mind több s több érdeklődőt oda von­za­ni. Sok­szo­ro­san igaz ez egy kis­vá­ros­ra vo­nat­koz­tat­va, ahol nem adot­tak a lehe­tőségek, és az újí­tás­tól fél­nek az em­be­rek. Sze­ren­csé­re a tö­ret­len lel­ke­se­dés át­se­gí­tet­te a szer­ve­ző­ket a ne­he­zebb időszakokon, ami­kor nem csak a ha­tó­sá­gok­kal, ha­nem a ki­sebb-na­gyobb ér­dek­te­len­ség­gel is meg kel­lett küz­de­ni­ük, és most már Szilágysomlyó la­ko­sai is ér­zik és tud­ják: „Ez a ma­gya­rok nap­ja a vá­ros­ban”. A kí­ná­lat is na­gyon so­kat vál­to­zott, bő­vült az évek so­rán, az előbb két­na­pos ün­nep­ség má­ra há­rom­na­pos­sá bővült, s a prog­ram igen­csak fe­szes­sé vált, nem egy­szer át­fe­dé­sek is tör­tén­nek. Lás­suk hát ak­kor az idei ün­nep­sé­get!

Szep­tem­ber 28-án, pén­te­ken dél­után öt óra­kor Kris­tó­fi Enikő ki­ál­lí­tá­sá­nak meg­nyi­tó­já­val in­dult ez év­ben a Bá­tho­ry Na­pok ren­dez­vény­so­ro­za­ta. Hat óra­kor a szin­tén ju­bi­lá­ló, ötö­dik Nép­tánc­be­mu­ta­tó és -találkozó vet­te kez­de­tét (szervező: az Ala­pít­vány ke­re­tén be­lül a Já­ték­kuc­kó – Széman Ró­zsa), me­lyen a na­gyok, a szi­lágy­csehi Berekenye (vezető: Sző­ke An­na), a krasznai Bok­ré­ta (ve­ze­tő Le­lik Ber­ta, Osváth Ilo­na) va­la­mint a deb­re­ce­ni Herz Vil­mos csa­pa­ta mel­lett az el­múlt egy év­ben kis­di­ák­ok­ból ala­kult Kis-bokréta, perecsenyi Som­ke­rék (vezető: Víg Sza­bó Le­ven­te) és szi­lágysomlyói Vad­ró­zsák (veze­tő Bara Jusz­ti­na, Szodorai Me­lin­da) is fel­lép­tek. A be­mu­ta­tót tíz órá­ig tar­tó tánc­ház kö­vet­te, köz­re­mű­kö­dött Birtalan Jó­zsef és ze­ne­ka­ra (Szilágybagos).

Szom­bat délelőtt két hely­szí­nen zaj­lot­tak pár­hu­za­mo­san a prog­ra­mok. Ki­lenc órá­tól a I. Os­sian Is­ko­la­köz­pont dísz­ter­mé­ben ke­rült sor a XIV. orvostovább­kép­zőre, me­lyet a Bá­tho­ry Ist­ván Ala­pít­vány (BIA) a Ma­gyar Egész­­ség­ügyi Tár­sa­ság­gal (MET) kö­zö­sen szer­ve­zett. A Dsida Jenő 100. szü­le­té­si év­for­du­ló­ja tisz­te­le­té­re el­hang­zott Te ha­ran­go­zol cí­mű vers után Széman Pé­ter BIA-elnök, Kár­pát-me­den­cei MET-al­elnök, majd  dr. Sü­ve­ges Il­di­kó professzor, MET-elnök és Fe­ke­te Sza­bó And­rás sze­ná­tor kö­szön­töt­te a kon­fe­ren­cia részvevőit. A tovább­képző ez évben a ná­lunk még ke­vés­sé is­mert, vi­szont na­gyon idő­szerű té­má­val fog­lal­ko­zott, mo­dern kép­al­ko­tó el­já­rá­sok­kal – po­zit­ronemissziós to­mog­rá­fia (PET), pozitronemissziós to­mog­rá­fia kom­­bi­nál­va com­pu­ter-to­mog­rá­fi­á­val (PET-CT), izo­tó­pos scintigráfia kom­bi­nál­va com­pu­ter-to­mog­rá­fi­á­val (SPECT). Ezek a kép­al­ko­tó el­já­rá­sok nem csak az anya­gok­ban levő morfológiai (struk­tu­rá­lis) el­vál­to­zá­so­kat mu­tat­ják ki, ha­nem a funk­ci­o­ná­lis (mű­kö­dés­be­li) el­vál­to­zá­so­kat is. Így könnyebb meg­ál­la­pí­ta­ni egy szerv meg­be­te­ge­dé­sét, mi­vel nem csak a be­teg­ség ál­tal oko­zott struk­tu­rá­lis el­vál­to­zá­so­kat mu­tat­ja, ha­nem jel­zi a rossz mű­kö­dést.

Az első előadás, Kiss Lász­ló csilízradványi (Szlo­vá­kia) há­zi­or­vos dol­go­za­ta (kedv­csi­ná­ló­ként) a ki­vá­ló esz­ter­go­mi or­vos­ról, Feich­tin­ger Sán­dor­ról szólt, aki először tér­ké­pez­te fel Szilágysomlyó és kör­nyé­ké­nek fló­rá­ját. őt kö­vet­te az im­már té­má­ba vá­gó nyi­tó­e­lő­a­dás­sal Ga­lus­ka Lász­ló professzor, or­vos-igaz­ga­tó (Deb­re­cen), aki a nuk­le­á­ris me­di­ci­na előz­mé­nye­i­ről, a PET-CT di­ag­nosz­ti­ká­ban el­fog­lalt helyéről be­szélt. A har­ma­dik előadást dr. Var­ga Jó­zsef deb­re­ce­ni fi­zi­kus tar­tot­ta A multimodalitású le­ké­pe­zé­sek (PET-CT és SPECT-CT) tech­ni­kai alap­jai cím­mel. Rö­vid szü­net után Garai Il­di­kó (or­vos-igaz­ga­tó, Deb­re­cen) PET-CT az on­ko­ló­gi­á­ban című elő­adása kö­vet­ke­zett, majd Len­gyel Zsolt (osztályvezető főorvos, Bu­da­pest) a Ro­má­ni­á­ból érkező on­ko­ló­gi­ai be­te­gek PET-CT vizs­gá­la­tai alap­ján le­szűrt ta­pasz­ta­la­tok­ról be­szélt. A kon­fe­ren­ci­át   Ga­lus­ka Lász­ló professzor a PET-CT vizs­gá­la­tok in­di­ká­ci­ó­i­ról szó­ló előadása zár­ta.

Vé­gül ugyan­itt, a szak­mai elő­adásokat követően ke­rült sor a He­pe­hu­pa fo­lyó­irat be­mu­ta­tá­sá­ra – Fej­ér Lász­ló főszerkesztő is­mer­tet­te rö­vi­den a friss lapszámot.

Ezidő alatt, délelőtt tíz és dél­után két óra kö­zött a Ma­gyar Is­ko­la is ott­hont adott a Bá­tho­ry Na­pok ke­re­tén be­lül le­zaj­ló prog­ra­mok­nak: a Bá­tho­ry Ku­pa el­ne­ve­zé­sű Nem­zet­kö­zi If­jú­sá­gi sakk­ver­senyt lány és fiú ka­te­gó­ri­á­ban, két kor­osz­tá­lyi (1–4. osz­tály, 5–8. osz­tály) cso­port­ban. 

Ti­zen­egy és szin­tén dé­li egy óra kö­zött ren­dez­ték (Ma­gyar Is­ko­la – Vida An­na igaz­ga­tó) a VI. pedagógus-továbbképzőt és -fó­ru­mot, mely­nek prog­ram­já­ban Gom­bos Már­ta, a BBTE Pszi­cho­ló­gia - Ne­ve­lés­tu­do­má­nyi kar (Ko­lozs­vár) doktorandusza tar­tott előadást Ko­ope­ra­tív ta­ní­tá­si tech­ni­kák cím­mel.

Déli egykor ke­rült sor az im­már két éve önál­ló Ma­gyar Is­ko­la név­adó ün­nep­sé­gé­re, mely – ter­mé­sze­te­sen – a Bá­tho­ry Ist­ván ne­vet kap­ta. Ez alk­alom­ból – töb­bek kö­zött – fel­szó­lal­tak Fe­ke­te Sza­bó And­rás sze­ná­tor, Septimiu øurcaš pol­gár­mes­ter, Kötő Jó­zsef volt tan­ügyi ál­lam­tit­kár, Sza­bó Ist­ván főtanfelügyelő-helyettes, Tadeus Kaczor tisz­te­let­be­li len­gyel kon­zul, Vida Gyu­la, volt par­la­men­ti képviselő, Boér Klá­ra, aki az is­ko­la épü­le­té­ben működő ka­to­li­kus zár­dá­ban volt ta­nu­ló; vé­gül Mike Zol­tán re­for­má­tus lel­ki­pász­tor meg­ál­dot­ta az im­már Bá­tho­ry Ist­ván Ma­gyar Tan­nyel­vű Ál­ta­lá­nos Is­ko­lát.

Dél­után há­rom óra­kor a ró­mai ka­to­li­kus plé­bá­niatemp­lom adott he­lyet a Tör­té­nel­mi Vi­té­zi Rend ava­tá­sá­nak. A Rend ala­pí­tó­ja nagy­bá­nyai vi­téz Hor­thy Mik­lós volt, ki­ér­dem­lé­sé­hez a ma­gyar­sá­gért tett kiemelkedő cse­le­ke­de­tek szük­sé­ge­sek Az ava­tást vi­téz Hu­nya­di Lász­ló főkapitány, vi­téz Láz­ár Elem­ér or­szá­gos törzs­ka­pi­tány és vi­téz Ko­csis Lász­ló Észak-Er­dély törzs­ka­pi­tá­nya vé­gez­te.

Fél hat­kor szin­tén a I. Ossian Is­ko­la­köz­pont dísz­ter­mé­ben foly­ta­tó­dott a prog­ram a Szil­ágy­sá­gi Ma­gya­rok dísz­ok­le­ve­lek, a Bá­tho­ry Ist­ván könyv­tár leg­hű­sé­ge­sebb ol­va­só­ja dí­jak va­la­mint A Kő ma­rad em­lék­pla­ket­tek át­adá­sá­val. Köz­re­mű­kö­dött a nem­ré­gi­ben szi­lágysomlyói ele­mi is­ko­lá­sok­ból ala­kult Sze­der­in­da citeraegyüttes, Gás­pár At­ti­la ve­ze­té­sé­vel. Az ez évi ki­tün­te­tett szil­ágy­sá­gi ma­gya­rok: post mortem díj Bereczki And­rás­nak, Mártonffy Ist­ván­nak; az élők kö­zül dí­ja­zot­tak dr. v. Surányi Jó­zsef jog­ta­ná­csos, Nagy Kár­oly, a krasznai múlt élő lel­ki­is­me­re­te, va­la­mint Seress Dé­nes par­la­men­ti kép­vi­se­lő. A könyv­tár leg­hű­sé­ge­sebb diákol­va­só­ja Ko­csis Ka­ta­lin volt eb­ben az esztendőben. A kő ma­rad em­lék­pla­kettet a BIA 15. év­for­du­ló­já­ra ké­szít­te­tett azok szá­má­ra, akik az el­múlt 15 év­ben so­kat tet­tek az Ala­pít­vá­nyért és a Na­po­kért, nem fe­led­kez­ve meg azok­ról sem, akik szin­tén több éven ke­resz­tül jelentősen tá­mo­gat­ták a BIA-t. Ki­tün­te­tet­tek: Bátori Gá­bor, Fa­ze­kas Mi­hály, Mikola Ist­ván (Ma­gya­ror­szág­ról); va­la­mint Acsádi An­na­má­ria, Fe­ke­te Sz. And­rás, Gás­pár György, Hajdu At­ti­la, Hánis Gé­za, Er­dei Já­nos, Joikits At­ti­la, Jitaru Sz. An­tal, Mike Zol­tán, Leopold Ist­ván, Oláh M. Mag­dol­na, Sallay Kár­oly, Sabãu Gab­ri­el­la, Széman Pé­ter, Sza­bó Ist­ván, Tőtös Il­di­kó, Szőnyi Jó­zsef, Vida Já­nos.

Es­te hét óra­kor a Vá­ro­si kul­tú­rott­hon vár­ta az érdeklődőket a Photoring című fo­tó­mű­vé­sze­ti ki­ál­lí­tás meg­nyi­tó­já­ra, me­lyet Sza­bó At­ti­la (Zilah) tar­tott. A ki­ál­lí­tá­son Ardai At­ti­la, Hajdu Ta­más, Ma­da­rassy Zsolt Ist­ván, Simay Zsolt, Sza­bó Ta­más, Sza­bó Zsolt And­rás mű­ve­it te­kint­het­te meg a kö­zön­ség. Fél nyolc­tól Tor­kok rob­ba­ná­sa, lá­bak kop­pa­ná­sa cím­mel a nyír­bá­to­ri Ta­lán Te­át­rum in­ten­zív dal- és sztepp­te­rá­pi­á­já­ban gyö­nyör­köd­he­tett a nagy­ér­de­mű.

A pén­te­ki és szom­ba­ti na­pon min­den hely­szí­nen kéz­mű­ves-vá­sár­ral és -tevékenységgel vár­ta a ven­dé­ge­ket a Já­ték­kuc­kó szer­ve­zé­sé­ben és ja­vá­ra (foglalkozás­ve­ze­tő Sallay Bri­git­ta és Nagy Edit).

Va­sár­nap reg­gel ki­lenc óra­kor a vá­ros pol­gár­mes­te­re fo­gad­ta a test­vér­vá­ros­ok kül­döt­te­it és a ven­dé­ge­ket, majd tíz óra­kor, im­már ha­gyo­má­nyos mó­don öku­me­ni­kus is­ten­tisz­te­let­tel tisz­te­leg­tek a rész­ve­vők Bá­tho­ry Ist­ván em­lé­ke előtt. Igét  Tempfli Jó­zsef ró­mai ka­to­li­kus püs­pök va­la­mint Her­mán Já­nos re­for­má­tus püs­pök-he­lyet­tes hir­de­tett. Az ezt kö­ve­tő ko­szo­rú­zá­son Széman Pé­ter BIA-elnök a Na­pok zár­sza­va­ként el­mon­dot­ta, hogy nagy öröm tizenötödjére is­mét ün­ne­pel­het­ni, im­már mint tel­jes jo­gú eu­ró­pai ál­lam­pol­gár­ok, tud­va ugyan­ak­kor azt is, hogy még egy köz­té­ri táb­lán, a ma­gyar is­ko­la fa­lán is ta­lál­koz­ha­tunk im­már Bá­tho­ry Ist­ván ne­vé­vel. A test­vér­vá­ros­ok, kör­nyék­be­li te­le­pü­lé­sek képvi­selői, ci­vil szer­ve­ze­tek, vá­ro­si, és me­gyei ha­tó­sá­gok ko­szo­rú­i­nak Bá­tho­ry Ist­ván mell­szob­rá­nál tör­té­nő el­he­lye­zé­se előtt még be­szé­det mon­dott Fe­ke­te Sz. And­rás sze­ná­tor, Tadeus Kaczor tisz­te­let­be­li len­gyel kon­zul. Ezt követően az ér­deklődők meg­te­kint­het­ték a vár­ker­ti ása­tá­so­kat, ami­re eb­ben az év­ben vég­re sor ke­rül­he­tett el­hi­va­tott és te­kin­té­lyes szak­em­ber ál­tal, s így be­in­dul­hat a res­ta­u­rá­lás is. A há­rom­na­pos ren­dez­vény­so­ro­za­tot a Nyír­bá­to­ri If­jú­sá­gi Fú­vós­ze­ne­kar kon­cert­je és a Bá­tor Majorette cso­port mű­so­ra zár­ta (kar­nagy: Fa­ze­kas Mi­hály). Elő­a­dá­suk előtt a Már­ton Gab­ri­el­la ve­zet­te Kőkorszaki Flinstone csa­pat mu­tat­ta be pro­duk­ci­ó­ját.

Hi­szem, hogy aki részt vett a XV. Bá­tho­ry Na­po­kon, jó ér­zés­sel, öröm­mel szí­vé­ben tá­vo­zott, hi­szen va­ló­ban szín­vo­na­las, szak­mai to­vább­kép­zést és szó­ra­ko­zást egy­aránt biz­to­sí­tó prog­ram­so­ro­zat­nak le­he­tett ré­sze­se, s re­mé­lem, az elkövetkezendő évek­ben sem ke­rü­li el a Bá­tho­ry Ist­ván Ala­pít­vány házatáját. vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008