magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Gábor Dénes: Er­dély örök­sé­ge ak­va­rel­len


Bokor Ernő kiállításáról

Ez­zel a pa­ti­nás hang­zá­sú cím­mel nyi­tot­ták meg ta­valy nyá­ron Bo­kor Ernő leg­újabb – im­már he­te­dik – fél­száz szín­pom­pás, egy­szer­smind do­ku­men­tum­ér­té­kű vízfestményből és ti­zen­nyolc ugyan­csak ar­tisz­ti­kus toll­rajz­ból össze­ál­lí­tott, szí­vet-lel­ket me­len­ge­tő-gyönyörködtető egyé­ni ki­ál­lí­tá­sát a Főtér 23. szám alat­ti, Ferenczy An­na­má­ria ad­mi­niszt­rál­ta Gy. Sza­bó Bé­la em­lé­ké­nek szen­telt, ép­pen ezért ró­la el­ne­ve­zett, és meg­ér­de­mel­ten nagy­hí­rű­vé vált tá­gas és te­kin­té­lyes ga­lé­ri­á­ban.

Jóleső ér­zés­sel ke­res­tem elő saj­tó­ki­vá­gá­sa­im kö­zül Ta­tár Zol­tán, ked­ves ba­rá­tom költőien meg­fo­gal­ma­zott A Phoenixmadár szár­nya­lá­sa Stock­holm­ban cí­mű cik­két (Sza­bad­ság, 2006. feb­ru­ár 14.), hogy meggyőződjek ró­la: jól em­lé­kez­tem, mert az EMKES (Egye­te­mes Ma­gyar Képzőművészeti Egye­sü­let Stock­holm) égi­sze alatt Ta­más György ren­de­zé­sé­ben 42 er­dé­lyi ma­gyar mű­vész al­ko­tá­sa­i­ból vá­lo­ga­tott nagy­si­ke­rű be­mu­tat­ko­zás egyik részvevője volt Bo­kor Ernő is. Olyan je­les mű­vé­szek­kel sze­re­pelt együtt, mint Cs. Erdős Ti­bor, Du­dás Gyu­la, Gaál And­rás, Molnos Zol­tán, Ta­kács Gá­bor, Tom­pos Opra Ágo­ta, Vassy Er­zsé­bet, Wéber Mária… és más hí­res­sé­gek.

Úgy igaz te­hát, mint a meg­nyi­tó tisztét fel­vál­la­ló ki­vá­ló mű­kri­ti­kus, Starmüller Gé­za mél­tat­ta a ki­ál­lí­tott al­ko­tá­so­kat. Szel­le­me­sen-já­té­ko­san ki­hasz­nál­ta a mű­vész anya­köny­vi ne­ve kí­nál­ta szójáték-le­he­tő­sé­get, mond­ván: „volt már ne­ki tár­la­ta eb­ben a hely­ség­ben; későn érő te­het­ség lé­vén nyug­dí­jas ko­rá­ban »bokrosodott meg«, és az­óta meg­rög­zöt­ten ont­ja ma­gá­ból az al­ko­tá­so­kat”.

Ez­út­tal legelőször a Gy. Sza­bó Ga­lé­ria elülső fő­fa­lá­ra, a legmegtisztelőbb hely­re ke­rült Sé­ta­té­ri szö­kő­kút­ról kell meg­em­lé­kez­nünk. Aki­nek a kin­cses vá­ros je­lent va­la­mit, nem tud kö­zöm­bös rá­pil­lan­tás­sal át­sik­la­ni raj­ta, meg kell áll­nia, és ala­po­san meg kell szem­lél­nie. Ha a mű­vész épp ott vol­na, még egy öle­lés is ki­jár­na ne­ki! De a to­váb­bi ké­pek is mind lé­lek­e­me­lő-lélekmelengető al­ko­tá­sok: Torockó temp­lo­ma, hát­tér­ben a Székelykővel és nép­vi­se­let­be öl­tö­zött nőalakokkal; ar­rább a ko­lozs­vá­ri Far­kas ut­cai temp­lom ke­le­ti ol­da­la, több más ko­lozs­vá­ri szim­bó­lum­mal. (Egy­ál­ta­lán nem tű­nik meg­le­pe­tés­nek a 7-es szá­mú kép – Ma­lom­árok – mely legelsőként ta­lált vevőre 150 új le­jért.) Az­tán a Bo­ta­ni­kus Kert, a Víz­to­ronnyal, a Beth­len-bás­tya, majd a főtéri Szent Mi­hály temp­lom (előtte csak Má­tyás ki­rály); a Ba­rá­tok temp­lo­ma és a Ka­ro­li­na osz­lop im­po­zán­san meg­fest­ve. Az­tán hét szép mi­ni­a­tűr­kép: Bucsecs, Kis­bá­nya, Me­ző­ségi lát­kép, Nagykőhavas, Gyalári táj, Gyergyói táj, Pányiki szo­ros. Ezt kö­ve­ti egy na­gyobb kép: temp­lo­mi ab­la­kok mo­tí­vu­ma­i­val: Kál­vá­ria, Főtéri temp­lom, Pa­gony a ná­das­ban, Rigmándi erdő, Hét­fa­lu, Majláth-kút, Nyárádi pa­tak, Pádis, Rigmándi erdő, Gyil­kos-tó. Az­tán is­mét egy na­gyobb kép, öt temp­lom plusz a Má­tyás szo­bor mo­tí­vu­mai együ­vé kom­po­nál­va, össz­hang­ban je­le­nít­ve meg; majd újabb he­tes cso­por­to­sí­tás­ban: Ara­nyos völ­gye, Hi­deg-Sza­mos, Szucsági erdő, Nyárádi táj, Ara­nyos völ­gye, Predeál, Du­nai táj. Az­tán egy újabb, na­gyobb for­má­tu­mú kép, össz­han­go­san meg­kom­po­nál­va. És így to­vább, táj­egy­sé­gek­re bont­va.

De a 16 tus­rajz is gon­do­san tük­rö­zi a fi­gye­lem­re mél­tó ko­lozs­vá­ri mű­em­lé­ke­ket.

Össze­gez­ve a Bo­kor Ernő nyá­ri ki­ál­lí­tá­sát, el­mond­hat­juk: „Le a ka­lap­pal a tel­je­sít­mé­nyed előtt”. Mert tu­laj­don­kép­pen az egész or­szá­got be­mu­tat­ja, ami akár egy kör­uta­zást is he­lyet­te­sít­het –, vagy leg­alább­is ked­vet ger­jeszt egy ilyen ki­rán­du­lás meg­szer­ve­zé­sé­hez.

Gra­tu­lá­lunk te­hát ked­ves Bo­kor Ernő, és szívből kí­ván­juk, hogy még sok ha­son­ló él­mény­szer­zé­si lehetőséghez ad­jon a Sors erőt, egész­sé­get, al­ko­tó­ked­vet! vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008