magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Lisztóczky Lász­ló: Az eg­ri Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör


Az idén ün­ne­pel­tük Dsida Jenő szü­le­té­sé­nek szá­za­dik, a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör meg­ala­ku­lá­sá­nak ti­ze­dik év­for­du­ló­ját. Prog­ra­mun­kat elsősorban ezek­hez a ju­bi­le­u­mok­hoz iga­zí­tot­tuk. Szá­mos ha­zai és ha­tá­ron tú­li meg­em­lé­ke­zés­re kap­tunk meg­hí­vást Egertől Szat­már­né­me­ti­ig, Nagy­vá­ra­dig, Kas­sá­ig, Ka­lo­csá­ig és Bu­da­pes­tig, s va­la­mennyi­nek ele­get is tet­tünk.

Ja­nu­ár 20-án zaj­lott le az eg­ri For­rás Gyer­mek és If­jú­sá­gi Köz­pont­ban Az öt­ágú síp üze­ne­te cí­mű sza­va­ló­ver­seny, me­lyen ha­tá­ron tú­li (er­dé­lyi és dél­vi­dé­ki) versenyzők is részt vet­tek. A nyol­ca­dik al­ka­lom­mal meg­tar­tott ren­dez­vényt eb­ben az év­ben is tá­mo­gat­tuk. A Ma­gyar Kul­tú­ra Nap­ját köszöntő meg­nyi­tó be­szé­dé­ben a Kör el­nö­ke – aki a sza­va­ló­ver­seny zsűrielnöki tisz­tét is be­töl­töt­te – meg­em­lé­ke­zett Dsi­da Jenő szü­le­té­sé­nek szá­za­dik év­for­du­ló­já­ról. A sza­va­ló­ver­seny szü­ne­té­ben Ung­vá­ri P. Ta­más be­mu­tat­ta An­gya­lok ci­te­rá­ján cí­mű Dsida-műsorát. A sza­va­ló­versenyről fel­vé­telt ké­szí­tett az eg­ri te­le­ví­zió, mely­nek a su­gár­zá­sát több al­ka­lom­mal is meg­is­mé­tel­ték.

Áp­ri­lis 4-én (nagy­szer­dán) a Se­gít a Vá­ros Ala­pít­vánnyal össze­fog­va a Ke­resz­tény If­jú­sá­gi Klub­ban Ke­reszt­út cím­mel ki­ál­lí­tást ren­dez­tünk a sep­si­szent­györ­gyi képzőművész, Hervai Ka­ta­lin al­ko­tá­sa­i­ból. A tár­la­tot Demkó Ba­lázs, iro­dal­mi egye­sü­le­tünk lel­ki­pász­to­ra nyi­tot­ta meg. Köz­re­mű­kö­dött Okos Ti­bor, a Nép­mű­vé­szet If­jú Mes­te­re és Ung­vá­ri P. Ta­más előadóművész. A prog­ram­ról Hit-val­lás cí­mű mű­so­rá­ban tu­dó­sí­tott az eg­ri te­le­ví­zió.

Áp­ri­lis 25-én a Kör el­nö­ke Kas­sán a CSE­MA­DOK meg­hí­vá­sá­ra a XXXVI­II. Ka­zin­czy Anya­nyel­vi Na­pok ke­re­té­ben előadást tar­tott a száz­éves Dsida Jenőről.

Má­jus 9-én Lisztóczky Lász­ló és Ung­vá­ri P. Ta­más az eg­ri Vitkovics-házban Em­lé­kez­zünk a 100 éve szü­le­tett Dsida Jenőre cím­mel tar­tott előadást. Erről be­szá­molt az eg­ri te­le­ví­zió Mar­gó cí­mű kul­tu­rá­lis mű­so­ra. 15-én Ka­lo­csán a he­lyi ön­kor­mány­zat nagy­vo­na­lú tá­mo­ga­tá­sá­val Dsida Na­pot ren­dez­tek el­nö­künk ré­gi ta­nít­vá­nyai, s a nagy gond­dal elő­ké­szített meg­em­lé­ke­zés­re egy­ko­ri ta­ná­ru­kat is meg­hív­ták. A vá­ros ál­ta­lá­nos és kö­zép­is­ko­lai ta­nu­lói ré­szé­re sza­va­ló­ver­senyt szer­vez­tek, mely­re csak Dsida-verssel le­he­tett be­ne­vez­ni. A kötelező szö­veg Dsida Gyer­tya­láng cí­mű, kö­te­te­i­ben még meg nem je­lent ver­se volt, me­lyet a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör egyik ki­ad­vá­nya kö­zölt új­ra. A sza­va­ló­ver­senyt az Egerből ér­ke­zett ven­dég nyi­tot­ta meg, aki az es­ti ered­mény­hir­de­tés ke­re­té­ben előadást is tar­tott Dsidáról. Az előadást meg­hall­gat­ta a he­lyi ön­kor­mány­zat több képviselője és Bá­bel Ba­lázs ka­lo­csai ér­sek is. Má­jus 17. és 19. kö­zött a költő szülőváro­sá­ban, Szat­már­né­me­ti­ben Dsida Na­po­kat szer­vez­tek, me­lyen a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör négy­ta­gú kül­dött­ség­gel kép­vi­sel­tet­te ma­gát. A kül­dött­ség tag­ja volt Demkó Ba­lázs, Fü­ze­si Mag­da, Lisztóczky Lász­ló és Meskó Bánk. 17-én mi is meg­ko­szo­rúz­tuk Dsida Jenő Szat­már­né­me­ti­ben fel­ál­lí­tott szob­rát. Részt vet­tünk a tu­do­má­nyos ta­nács­ko­zá­son, ame­lyen egye­sü­le­tünk két tag­ja tar­tott előadást: Fü­ze­si Mag­da Dsida-versek kár­pát­al­jai ol­va­sa­ta, a Kör el­nö­ke „Nem hal meg sen­ki szeb­ben...” (Dsida Jenő a ha­lál kö­ze­lé­ben) cím­mel. (A két elő­a­dás az­óta nyom­ta­tás­ban is meg­je­lent az Év­for­du­lós ta­nács­ko­zá­sok 2007 cí­mű, Muzsnay Ár­pád ál­tal szer­kesz­tett, Szat­már­né­me­ti­ben ki­adott kö­tet­ben.) A zá­ró ren­dez­vényt 19-én es­te tar­tot­ták meg a he­lyi szín­ház­ban, ahol a szat­már­né­me­ti kö­zép­is­ko­lás di­á­kok előadták A költő fel­tá­ma­dá­sa cí­mű mű­so­ru­kat. Az iro­dal­mi est vé­gén Meskó Bánk a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör ne­vé­ben meg­kö­szön­te a szép és fölemelő él­ményt. Más­nap, má­jus 20-án avat­ták föl Ko­lozs­várt az egy­ko­ri Dsida-ház hom­lok­za­tán el­he­lye­zett em­lék­táb­lát. Az ese­mé­nyen Fü­ze­si Mag­da kép­vi­sel­te egye­sü­le­tün­ket, s ko­szo­rúz­ta meg az em­lék­táb­lát. Má­jus 20-án mu­tat­tuk be Jászapátin a Jász­apá­ti hit­szó­no­ka (Pájer An­tal vá­lo­ga­tott pré­di­ká­ci­ói) cí­mű köny­vet, mely a he­lyi Ró­mai Ka­to­li­kus Plé­bá­nia és a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör kö­zös ki­adá­sá­ban lá­tott nap­vi­lá­got. Előzménye a Szent lant cí­mű, Pájer An­tal vá­lo­ga­tott ver­se­it tar­tal­ma­zó kö­tet, mely egye­sü­le­tünk és a gyön­gyö­si Pallas Ki­adó kö­zös gon­do­zá­sá­ban je­lent meg 2001-ben.

Pájer An­tal Makláron szü­le­tett 1814-ben. Az eg­ri je­zsu­i­ta gim­ná­zi­um­ban és Gyön­gyö­sön vé­gez­te kö­zép­is­ko­lai ta­nul­má­nya­it. 1835-től 1842-ig Eger­ben volt kis­pap, 1844 és 1848 kö­zött pe­dig a főszékesegyház hit­szó­no­ka. Petőfi elsőként őt ke­res­te, ami­kor 1844 feb­ru­ár­já­ban meg­lá­to­gat­ta vá­ro­sun­kat. Ezek­kel a ki­ad­vány­ok­kal te­hát Eger iro­dal­mi ha­gyo­má­nya­i­nak a gaz­da­gí­tá­sá­hoz is hoz­zá­já­rul­tunk. Má­jus 24-én a Ke­resz­tény If­jú­sá­gi Klub­ban Sas Pé­ter műve­lő­dés­tör­té­nész, Er­dély-ku­ta­tó tar­tott előadást Dsida Jenő és Ko­lozs­vár cím­mel. Előtte Meskó Bánk a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör tíz­éves te­vé­keny­sé­gét mél­tat­ta. Okos Ti­bor fu­ru­lya­szó­ló­já­val, Ung­vá­ri P. Ta­más sza­va­la­ta­i­val szí­ne­sí­tet­te a prog­ra­mot. A ren­dez­vé­nyen meg­je­lent a Dsida-család egyik ma élő le­szár­ma­zott­ja, Dsida Ot­tó, aki az előadás után szót kért és kö­szö­ne­tet mon­dott Dsida Jenő em­lé­ké­nek ápo­lá­sá­ért. Az­nap es­te föl­ke­res­te szék­há­zun­kat is, ahol egye­sü­le­tünk tag­ja­i­val be­szél­ge­tett. Az eseményről az eg­ri te­le­ví­zió hír­adó­ja és Ki­lá­tó cí­mű mű­so­ra tu­dó­sí­tott. Má­jus 31-én a Kör el­nö­ke nyi­tot­ta meg az eg­ri Ün­ne­pi Könyv­he­tet, s be­szé­dé­ben em­lí­tést tett Dsida Jenő és a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör ju­bi­le­u­má­ról is.

Az Ün­ne­pi Könyv­hét­re je­lent meg a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör tá­mo­ga­tá­sá­val és el­nö­ké­nek előszavával Bozók Fe­renc Szél­ku­tya cí­mű, esszé­ket és ver­se­ket tar­tal­ma­zó kö­te­te. A könyv nagy si­kert ara­tott, mél­ta­tá­sok so­ra je­lent meg ró­la. A Ha­vi Ma­gyar Fó­rum no­vem­be­ri szá­má­ban Vas­vá­ri Eri­ka pél­dá­ul így írt a kö­tet­nek ar­ról az esszéjéről, mely szék­fog­la­ló­ként hang­zott el a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör előző évi köz­gyű­lé­sén: „Vé­gé­re hagy­tam a Krisz­tus és Csöre cí­mű ta­nul­mányt. A desszer­tet, leg­alább­is szá­mom­ra. Ami itt si­ke­rül Bozók Fe­renc­nek, az esszé­ben vég­re­haj­tott consecratio. Az Is­ten- és em­ber­fel­mu­ta­tás cso­dá­ja – pa­pí­ron.”

Jú­ni­us 5-én Lisztóczky Lász­ló és Ung­vá­ri P. Ta­más a bu­da­pes­ti Ma­gya­rok Há­zá­ban tar­tott előadást A „ma­gyar zsol­tár” költője (Dsida Jenő Tri­a­non-él­mé­nye) cím­mel.

Jú­li­us 6-án bú­csúz­tunk el első ha­lot­tunk­tól, Ju­hász Ti­bor­tól, aki az egyik leg­hű­sé­ge­sebb ta­gunk, ren­dez­vé­nye­ink szor­gal­mas lá­to­ga­tó­ja volt, s aki kö­rünk­ben osz­tat­lan nép­sze­rű­ség­nek és sze­re­tet­nek ör­ven­dett. A Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör kép­vi­se­le­té­ben né­gyen vet­tünk részt a te­me­té­sen, s he­lyez­tünk el ko­szo­rút drá­ga ha­lot­tunk sír­em­lé­kén. Jú­li­us 13-án és 14-én a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör kül­dött­sé­ge (Demkó Ba­lázs és fe­le­sé­ge, Ács Ka­ta­lin, Ung­vá­ri P. Ta­más és Lisztóczky Lász­ló) részt vett a KITÁSZ (a Kár­pát-me­den­cei Iro­dal­mi Tár­sa­sá­gok Szö­vet­sé­ge) nagy­vá­ra­di ván­dor­gyű­lé­sén. A ta­nács­ko­zás má­so­dik nap­ján a Kör el­nö­ke és Ung­vá­ri P. Ta­más Vo­ná­sok Dsida Jenő port­ré­já­hoz cím­mel tar­tott előadást. A ta­nács­ko­zás vé­gén meg­tar­tott köz­gyű­lé­sen az a dön­tés szü­le­tett, hogy a következő év­ben Eger­ben tart­ják meg ván­dor­gyű­lé­sü­ket, s a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör töl­ti majd be a há­zi­gaz­da sze­re­pét.

Jú­li­us 20-án a Kör el­nö­ke Parádfürdőn be­szélt Dsida Jenőről az Eszterházy Kár­oly Főiskola gya­kor­ló ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ja ál­tal szer­ve­zett ol­va­só­tá­bor­ban. Jú­li­us­ban kap­tuk meg az eg­ri ügyészségtől azt a le­ve­let, mely a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör te­vé­keny­sé­gét el­len­őrző vizs­gá­lat ered­mé­nye­it össze­gez­te. Köz­hasz­nú egye­sü­le­tünk mű­kö­dé­sét jog­sze­rű­nek ítél­ték, el­is­me­rés­sel szól­tak szín­vo­na­las prog­ram­ja­i­ról és ki­ad­vá­nya­i­ról, Eger kul­tu­rá­lis éle­té­nek gaz­da­gí­tá­sá­ról. Jú­li­us 28-án délelőtt a főszékesegyházban részt vet­tünk egyik leg­ked­ve­sebb ta­gunk, Mol­nár Fe­renc édes­any­já­nak a gyász­mi­sé­jén. Az­nap dél­után a kettős év­for­du­ló je­gyé­ben tar­tot­tuk meg ez évi köz­gyű­lé­sün­ket, ame­lyen kö­zel nyolc­van fő je­lent meg. Imát mond­tunk ha­lot­ta­ink lel­ki üd­vé­ért. Pa­punk meg­ál­dot­ta kis­ma­má­in­kat, új­szü­löt­te­in­ket és föl­kö­szön­töt­te az An­ná­kat. Nádasdi Zsu­zsan­nát, aki má­jus 19-én töl­töt­te be ti­zen­nyol­ca­dik élet­év­ét, a felnőtt ta­go­zat tag­jai kö­zé fo­gad­tuk. Fü­löp La­jos, aki sze­mé­lye­sen nem tu­dott részt ven­ni a köz­gyű­lé­sen, le­vél­ben és vers­ben kö­szön­töt­te a ren­dez­vényt. Czegő Zol­tán, Cseh Kár­oly és Fü­ze­si Mag­da föl­ol­vas­ta azo­kat a köl­te­mé­nye­it, ame­lye­ket Dsida Jenő em­lé­ke ih­le­tett. Ezt követően Demkó Ba­lázs és Ung­vá­ri P. Ta­más Dsida-élményéről, leg­ked­ve­sebb Dsida-verseiről val­lott. Meskó Bánk szép és gon­do­lat­gaz­dag elő­a­dásában azo­kat a ma­gyar ver­se­ket idéz­te és ele­mez­te, ame­lyek­nek a „majd” a ve­zér­mo­tí­vu­ma, a kulcs­sza­va. Né­meth Zol­tán meg­em­lé­ke­zett a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör meg­ala­ku­lá­sá­nak ti­ze­dik év­for­du­ló­já­ról. Ki­ál­lí­tást ren­dez­tünk Gaál An­na képző­mű­vészeti al­ko­tá­sa­i­ból, me­lyet édes­any­ja, a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör ala­pí­tó tag­ja, Ro­mán Éva nyi­tott meg. A meg­nyi­tót követően Pin­tér Áron köz­kí­vá­nat­ra bo­hóc­mu­tat­vánnyal szó­ra­koz­tat­ta a gyer­mek­ta­go­zat tag­ja­it és a felnőtteket. Az össze­jö­ve­telt most is „vi­dám ke­resz­té­nyi la­ko­ma” zár­ta.

2007. szep­tem­ber 16-án a Jász­apá­ti hit­szó­no­ka (Pájer An­tal vá­lo­ga­tott pré­di­ká­ci­ói) cí­mű ki­ad­vá­nyun­kat fél­órás mű­sor ke­re­té­ben is­mer­tet­te a Ma­gyar Ka­to­li­kus Rá­dió a Ha­gyo­má­nyok éltetői so­ro­zat­ban.

Ok­tó­ber 10-én mu­tat­ták be  a Ma­gyar Írók Szö­vet­sé­gé­ben a Dsida Jenő em­lék­köny­vet, mely a Dsi­da-centenárium al­kal­má­ból je­lent meg Pomogáts Bé­la szer­kesz­té­sé­ben, a bu­da­pes­ti Lucidus Ki­adó gon­do­zá­sá­ban. A kö­tet Poeta angelicus cí­mű, 2003-ban meg­je­lent ki­ad­vá­nyunk­ból há­rom ta­nul­mányt vett át. A könyv­be­mu­ta­tón Meskó Bánk és az egyik ta­nul­mány szerzője, Sas Pé­ter kép­vi­sel­te kö­zös­sé­gün­ket. Meskó Bánk rög­tön­zött hoz­zá­szó­lá­sá­ban mél­tat­ta a kö­te­tet, és tá­jé­koz­tat­ta a jelenlevőket a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör tevékenységéről, ez évi prog­ram­ja­i­ról. Ok­tó­ber 17-én Ung­vá­ri P. Ta­más nagy érdeklődés mel­lett mu­tat­ta be An­gya­lok ci­te­rá­ján cí­mű fel­újí­tott Dsida-műsorát a Ke­resz­tény If­jú­sá­gi Klub­ban.

No­vem­ber 14-én a Kör el­nö­ke Dsida Jenő és a 20. szá­za­di ma­gyar szak­rá­lis köl­té­szet cím­mel előadást tar­tott az eg­ri HÍD Ke­resz­tény Kul­tu­rá­lis Köz­pont­ban. Iro­dal­mi egye­sü­le­tünk vál­lal­ta az öku­me­ni­kus kul­tu­rá­lis szer­ve­zet to­váb­bi tá­mo­ga­tá­sát is.

De­cem­ber 8-án a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör is kép­vi­sel­tet­te ma­gát a KITÁSZ tiszt­újí­tó köz­gyű­lé­sén a Ma­gya­rok Há­zá­ban, mely­nek egyik na­pi­ren­di pont­ja a jövő évi eg­ri ván­dor­gyű­lés előkészítése volt. De­cem­ber 21-én gyö­nyö­rű új ki­ad­vá­nyunk je­lent meg, az Em­lé­ke­zé­sek vá­ro­sá­ban (Dsida Jenő éle­té­nek főbb hely­szí­nei ré­gi ké­pes­lap­okon) cí­mű össze­ál­lí­tás, mely név­adónk szá­za­dik szü­le­tés­nap­ja előtt tisz­te­leg. A kö­te­tet Sas Pé­ter lek­to­rál­ta. De­cem­ber 28-án ha­gyo­má­nya­ink­hoz hí­ven meg­ren­dez­tük a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör ka­rá­cso­nyát. Egye­sü­le­tünk nagy­asszo­nya, Mar­gó né­ni mé­zes­ka­lács­ra ír­ta és a há­rom mé­te­res ka­rá­csony­fa csú­csá­ra he­lyez­te Jé­zus­ka és öt új­szü­löt­tünk ne­vét. Az össze­jö­ve­telt Demkó Ba­lázs gon­do­la­tai, Ung­vá­ri P. Ta­más sza­va­la­tai, Meskó Bánk má­ri­ás elő­a­dása és éne­ke, Okos Ti­bor és gyer­me­kei gyö­nyö­rű­en meg­for­mált dal­la­mai szí­ne­sí­tet­ték. A gyer­mek­ta­go­zat tag­jai sza­va­la­tok­kal, ének- és ze­ne­szám­ok­kal kö­szön­töt­ték Jé­zus­kát. Há­lát mond­tunk Is­ten­nek mun­kánk ez évi tá­mo­ga­tá­sá­ért, és to­váb­bi se­gít­sé­gét kér­tük. A gyer­tyák meg­gyúj­tá­sa és a vil­lany el­ol­tá­sa után kö­zö­sen éne­kel­tük el a leg­szebb ka­rá­cso­nyi éne­ke­ket. Mar­gó né­ni most is név­re szó­ló mé­zes­ka­lács­ok­kal aján­dé­koz­ta meg a jelenle­vőket.

Eb­ben az év­ben is ter­mé­keny együtt­mű­kö­dést ala­kí­tot­tunk ki az eg­ri Se­gít a Vá­ros Ala­pít­vánnyal és Ke­resz­tény If­jú­sá­gi Klub­bal. Kész­sé­ges part­ne­rünk volt a jász­apá­ti Ró­mai Ka­to­li­kus Plé­bá­nia és Vá­ro­si Könyv­tár, va­la­mint a gyön­gyö­si Vachott Sán­dor Vá­ro­si Könyv­tár is.

Az idén is so­kan, na­pon­ta min­dig leg­alább öt­ve­nen, oly­kor még száz­nál is töb­ben lá­to­gat­ták meg hon­la­pun­kat (www.dsidakor.hu). Az ed­di­gi re­kor­dot 3412 lá­to­ga­tó­val má­jus­ban ér­tük el, ami­kor Dsi­da Jenő szá­za­dik szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­tük. Egész év­ben össze­sen 28047 lá­to­ga­tónk volt. Szat­már­né­me­ti­ben egy he­lyi új­ság­író azt mond­ta, hogy a Dsida-évfordulóról ké­szí­tett meg­em­lé­ke­zé­sük­höz hon­la­punk nyúj­tot­ta szá­muk­ra a leg­na­gyobb se­gít­sé­get. Új­ság­juk­ban fény­ké­pet is kö­zöl­tek a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör egyik összejö­ve­te­lé­ről.

Vé­gül kö­szö­ne­tet mon­dunk mind­azok­nak, akik az idén a leg­töb­bet tet­ték iro­dal­mi egye­sü­le­tünk si­ke­res mű­kö­dé­sé­ért. Mindenekelőtt Demkó Ba­lázs­nak, aki nagy gond­dal lát­ta el lel­ki­pász­to­ri teendőit, gyö­nyö­rű bevezetőt mon­dott Hervai Ka­ta­lin ki­ál­lí­tá­sán, sa­ját au­tó­ján vit­te el kül­dött­sé­gün­ket a szat­már­né­me­ti és a nagy­vá­ra­di ta­nács­ko­zás­ra. Ha­té­ko­nyan se­gí­tet­te mun­ká­ját fe­le­sé­ge, Ács Ka­ta­lin. Há­lá­val tar­to­zunk Ung­vá­ri P. Ta­más­nak a ren­dez­vé­nye­in­ken va­ló rend­sze­res és szín­vo­na­las köz­re­mű­kö­dé­sért, önál­ló iro­dal­mi est­jé­ért. Ko­vács Mi­sit a hon­lap szer­kesz­té­se, Mé­szá­ros Györgynét anya­gi ügye­ink ad­mi­niszt­rá­lá­sa, Hervai Ka­ta­lint és Gaál An­nát szép ki­ál­lí­tá­sa, Ro­mán Évát ki­ál­lí­tá­si meg­nyi­tó­ja, Okos Ti­bort meg-megismétlődő fu­ru­lya­szó­ló­ja, Fü­ze­si Mag­dát, Czegő Zol­tánt, Cseh Ká­rolyt, Né­meth Zol­tánt és Sas Pé­tert ér­té­kes előadása, Pin­tér Áront re­mek bo­hóc­mu­tat­vá­nya di­csé­ri. Meskó Bánk gon­do­lat­gaz­dag előadásaival és a Dsida Jenő Ba­rá­ti Kör jó hí­rét szol­gá­ló al­kal­mi szó­nok­la­ta­i­val ér­de­mel­te ki el­is­me­ré­sün­ket. Évről év­re szá­mos öt­let­tel, kez­de­mé­nye­zés­sel és ön­zet­len fel­adat­vál­la­lás­sal se­gí­ti te­vé­keny­sé­gün­ket a Gaál-, a Nádasdi-, a Né­meth- és az Ocskay-család. vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008