magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Murad Betty: Művelődés 2007 - Tar­ta­lom­jegy­zék és név­mu­ta­tó 1. rész


Közművelődés, ri­port, meg­em­lé­ke­zés

An­tal Or­so­lya: Vég­te­len­nel ját­szó vé­ges 1:8

Boér Jenő: Se­gí­te­ni egy kö­zös­sé­gen 1:4, Szekernyés Já­nost ki­tün­tet­ték 4:5

Bol­di­zsár Zeyk Im­re: Fel­hí­vás a 18. tordaszentlászlói kó­rus­ta­lál­ko­zó­ra 3:24

Csomafáy Fe­renc: A já­té­kos gyer­mek­iro­da­lom eré­nyei 12:7, Nem tudják letiporni 12:8

D. Sza­bó La­jos: Ho­gyan lett belőlem rejtvénykészítő? El­mond­ja: Ke­resz­tes Zol­tán 4:9

Dá­né Ti­bor Kál­mán: Há­ló­zat­épí­tés. Ala­ku­ló­ban a Kár­pát-me­den­cei ma­gyar közművelődési in­té­ze­tek há­ló­za­ta 5:3

Derzsi Ot­tó: Sze­mé­lyes és el­fo­gult val­lo­más cser­kész­ügyek­ben 1:7

Duka An­na­má­ria: Ki­ke­rics-vi­rág­zás Se­ges­vár rét­je­in 10:11

Dukrét Gé­za: A Partiumi Műemlékvédő és Em­lék­hely Bi­zott­ság 2007-es év eseménynaptára 2:13, XI­II. Partiumi Hon­is­me­re­ti Kon­fe­ren­cia 10:20
Egyed Emese:
Négy fal (Feliratok) 12:14
F. Gál Sán­dor: Moz­gás­tér 10:3

For­ró Mik­lós: Mél­tó meg­em­lé­ke­zés, si­ke­res ta­lál­ko­zó 10:17

Gaal György: A majd­nem ün­ne­pi Brassai-hét 10:15

Gá­bor Dé­nes: „Egy jó ba­rát száz atya­fi”. Em­lé­ke­zés Ba­logh Jó­zsef­re 3:7, Kettős Ke­resz­tes Zol­tán-év­for­du­ló 4:8, Sza­bó Dezső-emléktábla egy­ko­ri is­ko­lá­ján 2:7

Ha­lász Pé­ter – Romhányi And­rás Bu­da­ka­lá­szi Ta­lál­ko­zó 2007 3:25

Ko­vács Áron: Fürdőépítő ka­lá­kák 2:3

Lőrincz Jó­zsef: Ösz­tön­díj a cselekvő er­dé­lyi if­jú­sá­gért 1:6

Má­ri­ás Jó­zsef: Marosvécsi pan­te­on 4:6

Mezey Ka­ta­lin: Diákköltők, di­ák­írók iro­dal­mi pá­lyá­za­ta – Sár­vár 1:31

Nagy Jú­lia: Csak tisz­ta for­rás­ból. Vi­dék­fej­lesz­té­si kon­fe­ren­cia és Bol­dog Gi­zel­la szob­rá­nak ava­tá­sa 10:13
Pomogáts Béla:
Lászlóffy Csaba Partiumi Irodalmi Dí­ja 12:26
Sas Pé­ter: In memoriam Kós Kár­oly Emlékező és em­lé­keztető írás ha­lá­lá­nak 30. év­for­du­ló­já­ra 11:3

Széman E. Ró­zsa: Bá­tho­ry Na­pok 11:11

Széman Ró­zsa: Ki­rá­lyok ta­lál­ko­zá­sa 1:12

Szente Kin­ga – T. Mé­szá­ros And­rás – Tó­fal­vi Zol­tán:  Székelybői Fa­lu­ta­lál­ko­zó, könyv­be­mu­ta­tó, em­lék­mű­ál­lí­tás 10:6

Szőcs Kár­oly: Ven­dég­ség­ben a Nagy­sá­gos Fe­je­de­lem­nél. A ha­gyo­má­nyos Rá­kó­czi ün­nep­sé­gen Bad Kissingenben 10:19

Vajda György: Fotópályázati felhívás 12:27

Végh M. Ba­lázs: Gyermeksajtóünnep. A Nap­su­gár 50 éve. 85 éves a Cim­bo­ra 4:3

 

Ga­lé­ria
Egyed Emese:Négy fal (Feliratok) 12:14
Feischmidt Mar­git: Di­á­kok ga­lé­ri­á­ja 4:21

For­ró Mik­lós: „Egy több dimenzionális tér meg­je­le­ní­té­se fog­lal­koz­tat”. Kö­tet­len, ba­rá­ti be­szél­ge­tés Xan­tus Gé­za csík­sze­re­dai festőművésszel 5:17, Tündérhon. Turcza László egyéni kiállításának margójára 12:19.

Gá­bor Dé­nes: Er­dély örök­sé­ge ak­va­rel­len. Bo­kor Er­nő ki­ál­lí­tá­sá­ról 11:14, Ko­vács Gé­za kis­plasz­ti­kái 11:15

Ke­nye­res Ibo­lya: Tíz­éves az élesdi mű­vész­te­lep 1:14

Ko­vács Ár­pád: „A mű­vész ere­je és er­köl­csi ma­ga­tar­tá­sa a fon­tos”. Be­szél­ge­tés Jakobovits Mik­lós Mun­kácsy-dí­jas festőművésszel, a Ba­ra­bás Mik­lós Céh el­nö­ké­vel 5:14

Lisztóczky László: Az egri Dsida Jenő Baráti Kör 12:9

Or­bán Ist­ván: Volt egy­szer egy Klub­ga­lé­ria 4:16, Egy művészpedagógus útvesztői. Gedeon Zoltán kö­szön­tése 12:12

Po­zsony Fe­renc: Agyag­ba zárt üze­net 11:13

Sán­dor Bog­lár­ka Ág­nes: Meg­úju­lás. Koncz-Münich Ju­dit és And­rás ki­ál­lí­tá­sa 5:19

Se­bes­tyén Kál­mán: Kik fes­tet­tek elsőként Ka­lo­ta­sze­gen? 5:22

Sipos Lász­ló: A jövő múlt­ja – a Ba­ra­bás Mik­lós Céh tár­la­ta 1:13

Sza­bó At­ti­la: Az IPPART tíz­éves szü­le­tés­nap­já­ra 1:15

Szat­má­ri Lász­ló: Fel­ka­va­ró ál­lo­más­he­lyek. Miklóssy Má­ria festményeiről 2:15

Szé­kely Gé­za: IPPART 2007. A mű­vé­szet megidéző ere­je Sólyomkőváron 10:22

Vas Gé­za: Volt egy­szer egy Ka­lo­ta­szeg 11:8

Wag­ner Pé­ter: Er­dély-já­ró nap­lóm­ból 4:8

 

Vad­ró­zsa

Ba­ra­bás Lász­ló: A Mezőség nép­raj­zi kör­vo­na­lai és belső ta­go­ló­dá­sá­nak kér­dé­sei 6/9:26

Berekméri Má­ria Er­zsé­bet: Városodás – vá­ro­si­a­sí­tás a Mezőségen. (Nagysármás. Esetelmezés) 6/9:117

Bu­ra Lász­ló: Tardó Lász­ló bal­la­dá­ja 1:18

Carlile-Kovács Fló­ra – Pus­kás Ka­ta­lin: „Emelj fel helyzetemből, míg ke­gyel­med le nem jár...” Egy szé­ki, ad­ven­tis­ta asszony val­lá­sos éle­te 6/9:74

Dé­nes Csil­la: A varsolci Dé­nes csa­lád tör­té­ne­te 1:19

Dimény Eri­ka: Te­met­ke­zé­si szo­ká­sok Magyarszováton 6/9:47

Gaz­da Klá­ra: Köszöntő (Szentimrei Ju­dit) 1:3

Har­minc éves a ko­lozs­vá­ri tánc­ház. Kerekasztal 3:27, 4:9

Hoffmann Siglinda: Vaj­da­ka­ma­rás mo­nog­rá­fi­á­ja (1958?) 6/9:125

Ke­szeg Vil­mos: A Mezőség fel­fe­de­zé­se (rész­le­tek) 6/9:6, Magyarszovát né­pi gyógy­ásza­ta 6/9:53

Kuti Már­ta: Név­adás – emlékeztetőnek 3:6

La­ka­tos Ba­kó Me­lin­da: Zöld­ága­zás Tasnádon és kör­nyé­kén 3:11

Nagy-Tóth Fe­renc: Az er­dé­lyi Mezőség nö­vény­ta­ni ku­ta­tá­sa­i­nak Kár­pát-me­den­cei jelentősége 6/9:30

Poenar Rus Éva: Magyarborzási nép­szo­kás­ok stra­té­gi­ái 6/9:34

Rüsz-Fogarasi Enikő: A Mezőség és Mezőség-széli kö­zép­ko­ri vá­sá­rok 6/9:45

Sas Pé­ter: Palotay Gert­rúd, a mezőségi hím­zé­sek ku­ta­tó­ja 6/9:81

Sza­bó Zsolt: Mezőségi nép­raj­zi össze­ál­lí­tá­sunk elé 6/9:5

Szabóné Ta­tár Er­zsé­bet: Egy nő, ki­nek a bol­dog­ság csak ven­dég­ként je­le­nik meg 6/9:130

Szentimrei Ju­dit: Felső-Maros men­ti ma­gyar nép­vi­se­let 6/9:84, Ré­gi ké­pek Ka­lo­ta­szeg nép­ének művészetéről 4:23

Szikszai Ka­ta­lin: Mezősámsond tár­sa­dal­mi vál­to­zá­sa a 20. szá­zad tük­ré­ben 6/9:110

Tánczos Vil­mos: Ar­cha­i­kus né­pi imák a Mezőségről 6/9:70

Ta­tár Er­zsé­bet Tí­mea: A ri­kol­to­zás tár­sa­dal­mi funk­ci­ói két mezőségi fa­lu­ban 6/9:106, Val­lo­más a min­den­nap­ok­ról 6/9:129

Vaj­da And­rás: „Ak­kor is ma­gyar ci­gány va­gyok! Kí­sér­let egy ro­ma iden­ti­tá­sért fo­lyó har­cá­nak elem­zé­sé­re 6/9:102

Var­ga Sán­dor: Néptánckutatás az er­dé­lyi Mezőségen 6/9:122

Vi­rág Mag­dol­na: Az elit­kul­tú­ra sze­re­pe egy élet­pá­lya ala­ku­lá­sá­ban 6/9:61

Zsig­mond Győző: Ma­gyar né­pi gom­ba­is­me­ret a Mezőségen 6/9:39

 

Já­ték­szín

Csomafáy Fe­renc: Szín­ház­igaz­ga­tói gon­dok Nagy­vá­ra­don 11: 9

For­ró Mik­lós: „Hi­szek a kö­zös­sé­gi al­ko­tás­ban, a csa­pat­mun­ka fon­tos­sá­gá­ban”. Kö­tet­len be­szél­ge­tés Har­gi­tai Iván rendezővel 2:14, Ba­rá­ti le­vél Fü­löp Zol­tán­nak a csík­sze­re­dai be­mu­ta­tó ürü­gyén 1:11

Mol­nár Pé­ter: Halálszving 1:9

 

En­cik­lo­pé­dia

Bodó Már­ta: Dsida Jenő if­jú­ko­ri ver­sei a Jóbarátban 2:22

Dá­né Ti­bor Kál­mán: Közművelődésről – tu­do­má­nyo­san 10:29

Dukrét Gé­za: A hon­is­me­ret aty­ja. Fé­nyes Elek szü­le­té­sé­nek 200. év­for­du­ló­ja 11:17

Elbe Ist­ván: Az örök vá­ros 1:23

Fe­ke­te Al­bert: Az er­dé­lyi kas­tély­kert – a nem­ze­ti iden­ti­tás kifejezője 1:29, Örök­ség­vé­del­men ala­pu­ló fa­lu- és vi­dék­fej­lesz­tés a Sztánai-völgy tér­sé­gé­ben 12:20

Gyóni Gé­za: Csak egy éj­sza­ká­ra 5:24, For just one night 5: 25, Nur für eine Nacht 5:24

Hor­váth Ág­nes: Vi­téz Já­nos kegy­vesz­tett­sé­ge, avagy az új­já­szü­le­tés pa­ra­do­xon­ja 3:26

Jó­kai Mór tú­ra 5:9

Ke­mény Ber­ta­lan: Ki a fa­lu­gond­nok? 3:3

Kiss Jenő: Jó­kai Mór Há­rom­szé­ken 5:10

Kolozsi Ger­gely Ist­ván: Petőfi Sán­dor lá­to­ga­tá­sa, sé­tá­ja Szamosújvárt 11:22

Ko­vács Enikő: Az Er­dé­lyi Evan­gé­li­kus Nőszövetség történetéből 1:22, Gönc­zi La­jos (1852–1929) 10:27

Má­ri­ás Jó­zsef: „És visszatérőben a Mű”. Bánffy Mik­lós: Összes no­vel­lái 2:29

Murádin Jenő: Körösfő év­szá­za­dai 5:13

Perjámosi Sán­dor: Já­no­si Bé­la (1857–1921) 11:21

Sas Pé­ter: 130 éve szü­le­tett Ke­le­men La­jos, Er­dély le­gen­dás le­vél­tá­ro­sa 10:25, Gon­do­la­tok egy Kós-levél kap­csán 2:29

Som­kú­ti Gab­ri­el­la: Egy len­gyel ha­za­fi a ma­gyar sza­bad­ság­harc­ban. Meiszner Jó­zsef (1823–1897) 2:23

Sza­bó Zsolt: Egy szak­ma és egy (könyv­tá­ros) fo­lyó­irat fél szá­za­dos ka­land­ja. A Könyv­tá­ros­ok Tá­jé­koz­ta­tó­já­tól a Köny­ves­há­zig 2:28, Jó­kai nyo­má­ban. Háromszéktől Ko­lozs­vá­ron át Ba­la­ton­fü­re­dig 5:6

Szőcs Kár­oly: A globalizáció és a bé­ke 3:29, In memoriam Gyóni Gé­za 5:24

Ta­kács Gá­bor: A ne­me­si if­jak bent­la­ká­sa és rend­ház épü­let­együt­te­se 3:27

Tóthpál Ta­más: Jó­kai Mór tel­je­sít­mény­tú­rák 5:6

Végh M. Ba­lázs: „Én Er­délyt szí­vem­ben ma­gam­mal vi­szem”. Az er­dé­lyi táj Jó­kai úti le­ve­le­i­ben 1:25, 2:25 Ré­gi­ek versus újak. A vi­ta egy mo­dern szemszögéből 3:21, Vár­kas­tély a Partiumban 5:29

 

Ze­ne­tár

A Ro­má­ni­ai Ma­gyar Da­los­szö­vet­ség 2006-os dí­jai 2: 9

Ador­já­ni Lász­ló: Ratkovics Jó­zsef 2:12

Bedő Ág­nes: Kul­csár Gab­ri­el­la laudációja 12:5

Fej­ér Kál­mán: Czier Zsolt 2:9, Var­ga Pé­ter laudációja 12:4

Gás­pár At­ti­la: A fa­lu­ban meg­kon­dult a nagy­ha­rang. 30 éves a dobai ci­te­ra­ze­ne­kar 10:10, Szép rózsabimbó nyílt ki (Egyneműkar) 12:31

Guttman Mi­hály: A Ro­má­ni­ai Ma­gyar Da­los­szö­vet­ség köz­gyű­lé­se 2006 2:9, A Ro­má­ni­ai Ma­gyar Da­los­szö­vet­ség köz­gyű­lé­se 2007 12:3, Prógli Éva 2:12

Kállay M. Tün­de: Me­zei Tün­de 2:10, Ba­lázs Ág­nes laudációja 12:6

Ke­le­men An­tal: Bo­kor Em­ma Má­ria 2:11, Csí­ki Ti­bor laudációja 12:4

Lász­ló Fe­renc: A régizene mű­ve­lé­se Er­dély­ben 3:18

Wolf Ru­dolf: Sza­ba­di Il­di­kó laudációja 12:3

 

Vita

Könczei Cson­gor: Ke­rek­asz­tal-be­szél­ge­tés 3:27, Né­hány gon­do­lat a zagy­va­ság tér­nye­ré­se el­len 4:13

Stanik Ben­ce: Év­for­du­lós gon­do­la­tok 3:30

 

Műhely

Benczi Me­lin­da: Egy fa­lu utol­só per­cei? Petek a vál­to­zó időben 11:27

De­me­ter Csa­nád: A szentkeresztbányai vas­há­mor történetéből 11:30

Sza­bó Emí­lia: Er­zsé­bet, a ked­ves. Árpádházi Szent Er­zsé­bet az iro­da­lom­ban 11:24vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008