magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Vajda György: Fo­tó­pá­lyá­za­ti fel­hí­vás


A ma­ros­vá­sár­he­lyi Örök­moz­gó Ter­mé­szet­já­ró Egye­sü­let, a Nép­új­ság és az Aquaserv vál­la­lat, a Ma­ros Me­gyei Kör­nye­zet­vé­del­mi Felügyelőség, a Ma­ros Víz­ügyi Igaz­ga­tó­ság tá­mo­ga­tá­sá­val meg­hir­de­ti

VII. FO­TÓ NATURA

nem­zet­kö­zi ter­mé­szet­fo­tó-pá­lyá­za­tát.

A ki­ál­lí­tás 2008. áp­ri­lis 24. és má­jus 10. kö­zött lesz a ma­ros­vá­sár­he­lyi Dr. Bernády György Közmű­ve­lődési Köz­pont tetőtéri ga­lé­ri­á­já­ban (Horea ut­ca 6. szám).

A következő há­rom té­ma­kör­ben le­het be­ne­vez­ni:

1. me­te­o­ro­ló­gi­ai je­len­sé­gek (fő té­ma)

2. TÁJ­FO­TÓK

3. NYÍLT KA­TE­GÓ­RIA (nö­vény-, ál­lat-, makrófotók)

Pá­lyá­za­ti fel­té­te­lek:

1. A pá­lyá­za­ton részt ve­het min­den amatőr és hi­va­tá­sos fo­tós, élet­kor­tól, lakóhelytől és fog­lal­ko­zás­tól füg­get­le­nül, olyan fo­tók­kal, ame­lyek a ko­ráb­bi Fo­tó Natura ki­ál­lí­tá­sa­in­kon még nem sze­re­pel­tek.

2. A pá­lyá­zat­ra szánt fe­ke­te-fe­hér és szí­nes fo­tó­kat, CD-n vagy DVD-n kell be­kül­de­ni, vagy sze­mé­lye­sen le­ad­ni, min. 2398 x 3567 mm mé­ret­ben, 300dpi fel­bon­tás­ban. (A be­ju­tott fo­tó­kat a szervezők utó­lag ki­na­gyít­tat­ják.)

3. Interneten vagy fo­tó­pa­pí­ron be­kül­dött ké­pe­ket nem fo­ga­dunk el!

4. Egy szerző leg­több 8 ké­pet küld­het be.

5. A fo­tó­so­ro­zat egy té­má­ban ma­xi­mum 3 fényképből áll­hat. Egy szerzőtől ma­xi­mum két fo­tó­so­ro­za­tot fo­ga­dunk el. A so­ro­za­tot a zsű­ri tag­jai meg­bont­hat­ják.

6. A fel­vé­te­lek sze­mé­lyi­sé­gi jo­go­kat nem sért­het­nek.

7. A be­kül­dött fo­tó­kat szakemberekből ál­ló zsű­ri vá­lo­gat­ja ki. A leg­jobb fel­vé­te­le­ket dí­jaz­zuk. A zsű­ri kü­lön­dí­ja­kat is oszt­hat. A zsű­ri sa­ját be­lá­tá­sa sze­rint át­cso­por­to­sít­hat­ja és kü­lön dí­jaz­hat­ja a be­kül­dött fo­tó­kat.

8. Csak e-mai­len ér­te­sít­jük a szerzőket a zsű­ri döntéséről.

9. Ne­ve­zé­si díj: 10 Euro/szerző (vagy lej­ben, a BCR Bank na­pi ár­fo­lya­ma sze­rin­ti összeg).

A be­fi­ze­tés vagy át­uta­lás ha­tár­ide­je: 2008. már­ci­us 31.

Ellenkező eset­ben nem fo­gad­juk el a be­ne­ve­zést.

A be­ne­ve­zé­si díj át­uta­lá­sa ese­tén a következő ada­to­kat kell meg­ad­ni a bank szá­má­ra:

a.) Lej­ben történő be­fi­ze­tés ese­tén :

Banca Transilvania RO48 BTRL 0270 1205 1055 00XX

b.) Euróban történő át­uta­lás ese­tén:

Asociaţia Turistică Per­pe­tuum Mo­bi­le

Cod IBAN: RO94 BTRL 0270 4205 1055 00XX

Cod SWIFT BTRL RO 22

Banca Transilvania

Târgu Mureş

B-dul 1 Decembrie 1918 Nr. 37

A be­fi­ze­te­tést iga­zo­ló ok­irat má­so­la­tát a 004(0)-0265-266270 fax­ra kell át­kül­de­ni.

10. A je­lent­ke­zé­si lap csa­tol­va, vagy igényelhető a gyvajda@yahoo.com vagy az  agnesberekmeri@yahoo.com e-mail cí­mek egyi­kén.

A fo­tók be­kül­dé­si ha­tár­ide­je: 2008. már­ci­us 31.

A CD-re vagy DVD-re írt anya­got a következő cím­re kell el­jut­tat­ni: 

Redacţia ziarului Nép­új­ság

Str. Dó­zsa György nr. 9.

540015 Târgu Mureş, Jud. Mureş

România

A bo­rí­ték­ra kér­jük, ír­ják rá: Fo­to Natura pá­lyá­zat

A CD-ket és DVD-ket nem küld­jük vissza.

11. A szervezők a fo­tó­kat a ki­ál­lí­tás nép­sze­rű­sí­té­se ér­de­ké­ben té­rí­tés­men­te­sen fel­hasz­nál­hat­ják, a szerző ne­vé­nek fel­tün­te­té­sé­vel a saj­tó­ban és a tá­mo­ga­tó cég rek­lám­hor­do­zó­in pub­li­kál­hat­ják. A szerző a fo­tók be­kül­dé­sé­vel el­fo­gad­ja a pá­lyá­za­ti fel­té­te­le­ket.

Bővebb fel­vi­lá­go­sí­tás a 0744-604-244 (Vaj­da György); 0740-366-927 (Berekméri Ág­nes) mo­bil­te­le­fon­szám­okon, vagy a gyvajda@yahoo.com  és az agnesberekmeri@yahoo.com e-mail cí­me­ken; vagy az Örök­moz­gó e-mail cí­mén: permob1999@yahoo.com.vissza a kiadáshoz
minden cikke
PÁLYÁZAT rovat összes cikke

© Művelődés 2008