magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Sütő Ferenc: Derűt égből


An­nak ide­jén, ami­kor az óév bú­csúz­ta­tó­já­hoz szer­ve­sen hoz­zá­já­rult, mint­egy a té­li ün­ne­pi al­kal­mak há­zi szer­tar­tá­sa­ként sze­re­pelt a Kos­suth Rá­dió szil­vesz­te­ri ka­ba­ré­mű­so­ra, hal­lot­tam azt a fej­te­ge­tést – nyil­ván a la­zább han­gu­lat je­gyé­ben –, hogy a ma­gyar em­ber­nek előbbre va­ló szük­ség­le­te a jó­kedv, mint pél­dá­ul a jó­lét. Bi­zo­nyí­tás­ként him­nu­szun­kat idéz­ték, mi­ben előbb fo­hász­ko­dunk jó­kedv­ért és csak az­tán bőségért. Most is úgy gon­do­lom, hogy e kis­sé su­ta-bu­ta hu­mor üze­ne­te ér­vé­nyes le­het­ne, bár má­ra már több­nyi­re a nosz­tal­gia hul­lám­hosszán vé­te­lez a nagy csa­lá­di rá­di­ó­zás, és köz­éle­ti, mond­hat­ni össznemzeti fur­csa­sá­ga­in­kat sem fi­gu­ráz­za ki, old­ja olyan jóleső, fel­sza­ba­dí­tó ka­ca­gás­sá a Ja­nus-ar­cot sí­ró­ból nevetőre for­dí­tó tár­sa­ság.

Ép­pen ezért dön­töt­tem úgy, hogy idei beve­ze­tőm­ben nem fog­lal­ko­zom rész­le­te­sen sem a sze­ren­csét­len sor­sú nép­sza­va­zás, sem az akár ígé­re­tes­nek is fel­fog­ha­tó bel­po­li­ti­kai hely­zet kér­dé­se­i­vel, mert ezek­ről az aka­dé­mi­ku­sok elemzésétől a folk­lór hu­mo­rá­ig terjedően sok­fé­le­kép­pen volt al­kal­munk hal­la­ni. E „nagy” ese­mé­nyek kö­vet­kez­mé­nyei el­ér­nek ben­nün­ket, és bol­do­gí­ta­nak adott eset­ben aka­ra­tunk el­le­né­re is, így ta­lán sok­kal hasz­no­sabb, ha egyelőre a min­den­na­pi dol­ga­ink után lá­tunk.cím nélkül

Va­la­hogy úgy, ahogy az a jó tu­cat­nyi em­ber tet­te, akik­nek a tab­ló­ját a következő ol­da­la­kon hoz­zuk, vagy úgy, ahogy azok a szerző és szerkesztő mun­ka­tár­sak tet­ték, akik­nek a mun­ká­ja ter­mé­sét az utol­só ol­da­la­kon tud­juk be­mu­tat­ni.

Ha mun­ká­ról, fel­adat­ról van szó, szerkesz­tő­sé­günk 2005-re is sze­ret­ne tar­tal­mas té­mák­kal szol­gál­ni az érdeklődőknek a már jól ki­kris­tá­lyo­so­dott ar­cu­la­ta sze­rint, új­don­ság­ként ajánl­hat­juk, hogy internetes elérhetőségünk az év fo­lya­mán vár­ha­tó­an tel­je­sebb bön­gé­szést tesz majd lehetővé.

Több­éves együtt­mű­kö­dé­sünk után, idén­re a Bu­da­pes­ti Corvinus Egye­tem Kert- és Tájépítészeti Ka­ra if­jú ku­ta­tó­i­nak a be­vo­ná­sá­val kas­tély­épí­té­sze­ti örök­sé­günk felméréséről fog a Művelődés tu­dó­sí­ta­ni, il­let­ve a ku­ta­tás­hoz rész­le­tes tör­té­nel­mi, mű­vé­szet­tör­té­ne­ti hát­te­ret nyúj­ta­ni. Ugyan­ak­kor fel kí­ván­juk hív­ni a fi­gyel­met a kas­té­lyok, kas­tély­ker­tek mai hely­ze­té­re, mo­del­le­ket kí­nál­va a he­lyi kö­zös­sé­gek­nek a sok­szor pusz­tu­ló­fél­ben levő örök­ség új­ra­fel­fe­de­zé­sé­re, hasz­no­sí­tá­sá­ra.

Ugyan­csak ter­ve­ink kö­zött sze­re­pel, és re­mél­jük sok ol­va­só­nak és művelődésszervezőnek szer­zünk majd örö­met, ha e ter­vünk meg­va­ló­sul, hogy se­gít­sük az amatőr és kö­zös­sé­gi szín­ját­szást. A nagy ha­gyo­má­nyú amatőr szín­ját­szás (gye­rek­cso­por­tok, di­ák­cso­por­tok, vi­dé­ki kö­zös­sé­gi kis­cso­por­tok) szá­má­ra sze­ret­nénk össze­gyűj­te­ni egy ki­sebb szí­ni re­per­to­árt, fi­gye­lem­be vé­ve a kor­osz­tály­ok, érdeklődési kö­rök sa­já­tos igé­nye­it, ugyan­ak­kor a klasszi­kus és né­pi szín­ját­szás új­ra­dra­ma­ti­zált kísérleteiből is nyúj­ta­nánk ízelítőt. Ép­pen ezért a már meglevő anyag mel­lé szí­ve­sen fo­ga­dunk el újabb aján­la­to­kat vagy vár­juk ol­va­só­ink igé­nye­i­nek a jel­zé­sét, és ter­mé­sze­te­sen ja­vas­la­ta­i­kat.

A Művelődés ha­gyo­má­nyos mó­don szervezője és kró­ni­ká­sa az er­dé­lyi al­ko­tó­tá­bo­rok­nak. Össze­ál­lí­tá­sa­ink­ban a képzőművészeti al­ko­tá­sok be­mu­ta­tá­sa mel­­lett a mű­vé­szek­kel, szervezőkkel ké­szült in­ter­júk­kal igyek­szünk ki­egé­szí­te­ni a ké­pet. A ki­ál­lí­tá­sok meg­szer­ve­zé­sé­vel, na­gyobb kö­zön­ség­gel va­ló meg­is­mer­te­té­sé­vel a képzőművészeti mun­ka – mű­al­ko­tás – út­ját kö­vet­jük az al­ko­tás fo­lya­ma­tá­tól a be­fo­ga­dá­sig. Fontosabb tá­bo­rok, ame­lyek 2005-ben is he­lyet kap­nak a Művelődés ha­sáb­ja­in: Zsobok, IppArt – Ká­rász­tel­ke, Nagyenyedi Al­ko­tó­tá­bor, Incitato – Kéz­divásárhely, Mi­ni­mum Party – Kászon, Er­dé­lyi Fo­tó és Vi­deó Ván­dor­tá­bor.

2005-ben a ko­lozs­vá­ri Amaryllis Tár­sa­ság, va­la­mint a Zur­bo­ló Tánc­együt­tes ze­nei ren­dez­vé­nyei sem fog­nak hi­á­nyoz­ni össze­ál­lí­tá­sa­ink­ból. Tu­dó­sí­tunk a tánc­házmozgalom és tánc­tá­bo­rok esemé­nyeiről, be­mu­tat­juk nép­ze­ne és -táncoktatás mű­he­lye­it.

Hírt adunk, a he­lyi kezdeményezésekről, ci­vil szer­ve­ze­tek mun­ká­já­ról, biz­to­sít­va a szé­les kö­rű tá­jé­koz­ta­tást jo­gi, tá­mo­ga­tá­si, fej­lesz­té­si, kapcsolatfel­vé­te­li és -tartási kér­dé­sek­ben. A fa­lu, a kis­kö­zös­ség ön­szer­veződésének, fej­lesz­té­si lehetőségeinek a kér­dés­kö­rét to­vább­ra is tár­gyal­ni fog­juk, egy­aránt nyújt­va tör­té­ne­ti át­te­kin­tést és vá­zol­va a mai ki­hí­vá­so­kat az új, glo­bá­lis struk­tú­rák meg­je­le­né­sé­vel.

Ten­ni­va­ló len­ne hát bőséggel, kí­vá­nom, hogy a jó­kedv, a de­rű is já­rul­jon hoz­zá, amennyi­ben elég­gé han­go­san kér­tük azt szil­vesz­ter éj­je­lén.

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
VEZÉRCIKK rovat összes cikke

© Művelődés 2008