magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


***: Szerződés


Mely köttetett az alólírt időben és helyen egyrészről a bánffyhunyadi ev. ref. egyház, másrészről a közoktatási magyar királyi államkormány között a következő tárgyban és feltételek alatt.

1. A közoktatási magyar királyi államkormány által Bánffyhunyad mezővárosban felállítandó állami elemi nép- és gazdászati osztállyal egybekötött felső népiskola számára a bánffyhunyadi ev. ref. egyház átbocsátja a közoktatási magyar királyi államkormánynak szabad korlátlan használati, átalakítási és építési joggal az úgynevezett Al-utcában lévő Bánffy-féle s a bánfíyhunyadi 9 sz. telekjegyzőkönyvben 621/1–4 parcellaszám alá írt ház és udvar 1080 négyszögöl és 622, 623, 624, 625 parcella szám alatt írt kert 2 hold 820 négyszögöl, összesen 3 hold 300 négyszögöl területű telket minden rajta levő épületekkel együtt, a tulajdoni jogot magának tartván fenn, mihelyt a szerződés a közoktatási kormány által helyben hagyatván, megerősíttetvén, jogérvényre emelkedik.

2. Fizet a közoktatási magyar királyi államkormány a bánffyhunyadi ev. ref. egyháznak az átadott telek és kertért, haszonélvezet cím alatt évenként 300 forintot készpénzben ú. m. Szent György és Szent Mihály napján mindig előre.

3. Lemond a felekezeti fiúiskola további fenntartásáról ezen városban, azonban a következő feltételek alatt:

a) A közoktatási államkormány a jövő 1874/5. tanév kezdetével a szükséges számú állami elemi népiskolát felállítja, úgyszintén egy gazdászati osztállyal egybekötött felsőbb népiskola első osztályát s jövőben a második osztályt s így tovább, míg a közoktatási törvényben megállapított számú osztályok teljesen beállítvák.

b) Mind az állami elemi, mind a gazdászati osztállyal összekötött felsőbb népiskola évi fenntartásáról, úgy az ilyen iskolák számára törvényesen meghatározott tanítók évi fizetéséről a közoktatási kormány az állam pénztárából gondoskodand.

c) Az épületek további fenntartásáról, azoknak az iskola célokra való átalakításáról vagy netalán szükségessé válandott új építkezésekről az állam fog gondoskodni.

d) Az ezen szerződéssel járó költséget az átadandott ház, telek, kert adóját az állam fogja hordozni.

e) A magas kormány köteles illető közege által   az  épületek tűz elleni biztosítását az e község gondnokának minden év elején bemutatandó biztosítási okmány által igazolni az évi biztosítási díj kétszeres összegének megtérítése terhe alatt.

4. Minthogy az ev. ref. egyház e szerződés folytán lemond a felekezeti fiúiskola további fenntartásáról, kiköti, hogy jelenleg a felekezeti fiúiskolához élethossziglan alkalmazott és a törvényes minősítvénynyel bíró Nagy Benedek elemi tanítót hasonló minőségben átveszi.

Az ev. ref. egyház által a fennebbi 1-ső pontja  értelmében a vallás- és közoktatási magyar királyi állam-kormánynak rendelkezése alá bocsátott telket a közoktatási kormány kizárólag hitfelekezeti jelleggel nem bíró állami magyar tanintézetek helyiségéül fogja használhatni; ha pedig a vallás- és közoktatási magyar királyi állam-kormány átadott telket és épületeket a jelenszerződésben kifejezett céloktól eltérő más célokra használná, azon esetben a bánffyhunyadi ev. ref. egyháznak jogában álland a fennebb átadott telket és kertet, mind azon idő szerint rajtok lévő épületekkel együtt visszatérítési kárpótlás nélkül visszavenni, valamint átalában jelen szerződés csak addig érvényes, míg a fenn írt telken létező tanintézetek a magyar királyi államkormány hatósága alatt állanak. Bánffyhunyadon. 1874. július 3-án Ignácz Károly, ref. pap, Gyarmathy Zsigmond h. főgondnok, Czucza István számadó gondnok, Csorna Péter egyh. jegyző, Mátyás Ferenc, Csonka János, Bokor János, Betlendi István, Bálint Márton, Búzás Márton presbiterek. 610–874/ig. tan. szám.

Ezen szerződvény elfogadtatik és megerősíttetik az erdélyi egyházkerület állandó igazgató-tanácsának Kolozsvárt, 1874. aug. 23-án tartott üléséből. Nagy Péter, s. k. elnök, Bodor Antal, s. k. titkár. (P. H.) 30377 szám.

Elfogadom azzal, hogy

1. mindaddig, míg a szóban forgó épület kijelölt céljára használtatni fog, nevezett hitközség arra nézve minden rendelkezési jogáról a vallás és közoktatásügyi magyar királyi minisztérium előnyére lemond olyképpen, hogy azon idő alatt a jelzett épületet sem eladni, sem adóssággal terhelni és jelzálogilag lekötni, sem más bármi célra átengedni szabadságában nem álland.

2. Átengedő hitközség beleegyezését adja, hogy a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minisztérium a jelen egyezmény nyomán nyert használati jogát az 1-ső pontban körülírt épületre éspedig az átengedő hitközség minden további meghallgatása nélkül telekkönyvileg bekebeleztethesse. Budapest, 1874. év november hó 7-én Vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter. Trefort Ágost (P. H.)

(Forrás: A bánffyhunyadi M. kir. Állami polgári fiú-, felső leány- és elemi iskolák értesítője az 1898–99. tanévről. Bánffyhunyad 1899. 7–9. l.)vissza a kiadáshoz
minden cikke
ENCIKLOPÉDIA rovat összes cikke

© Művelődés 2008