magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Kántor Lajos: Ferenczes István laudációja


Ferenczes István, a Szé­kely­föld szerkesztője.

A Csíkpálfalván 1945. ja­nu­ár 1-én szü­le­tett költőt a Ro­má­ni­ai Ma­gyar Iro­dal­mi Le­xi­kon I. kö­te­te (1981-ben) még Ferencz S. Ist­ván­ként sze­re­pel­te­ti; és 1972-es For­rás-kö­te­te mel­lett még egy verskötetéről tud. Az az­óta el­telt több mint két év­ti­zed alatt Ferenczes Ist­ván (mert jó ide­je már így ír­ja ne­vét) vers­ben, Ferenczes Istvánpró­zá­ban, pub­li­cisz­ti­ká­ban al­ko­tott jelentőset – nem utol­só sor­ban azon­ban mint szerkesztő is fel­hív­ta ma­gá­ra a fi­gyel­met. Az EMKE Spectator-díja a Szé­kely­föld nyolc év­fo­lya­má­nak az el­is­me­ré­se. Azé a Szé­kely­föl­dé, ame­lyet Ferenczes Ist­ván tett fon­tos fo­lyó­irat­tá, messze túl e ré­gió ha­tá­ra­in. Ma­ga a Szé­kely­föld sok ki­vá­ló írót adott az er­dé­lyi és az egész ma­gyar iro­da­lom­nak – né­há­nyan ott él­ték le az éle­tü­ket, má­sok Ko­lozs­vár­ra, Bu­da­pest­re vagy mes­szibb tá­jak­ra ke­rül­ve vál­tak is­mert­té. Hely­be­li, számottevő (iro­dal­mi, tu­do­má­nyos) fó­rum, ran­gos pe­ri­o­di­ka azon­ban a ki­lenc­ve­nes éve­kig nem szü­le­tett ar­ra­fe­lé. Ferenczes Ist­ván­nak és a kö­ré­je szer­ve­ző­dött fi­a­ta­lok­nak si­ke­rült Csík­sze­re­dá­ban egy olyan ma­­gyar fo­lyó­ira­tot szer­kesz­te­ni és rend­sze­re­sen meg­je­len­tet­ni, amely a szé­kely ha­gyo­má­nyok­ra kel­lő fi­gyel­met for­dít, ter­mé­sze­te­sen köz­li a Szé­kely­föl­dön élő idősebb és fi­a­ta­labb írók mű­ve­it, de nem akar be­le­süp­ped­ni a regionalizmusba. A Ferenczes ne­vé­vel fém­jel­zett Szé­kely­föld ma­gyar és eu­ró­pai ho­­ri­zont­ja ma már min­den­hon­nan vonz­za oda a toll­for­ga­tó­kat, ne­ves ku­ta­tó­kat. És ami nem ke­vés­bé fi­gye­lem­re mél­tó: a fo­lyó­irat utol­só lap­ja­in fel­so­rolt elő­fizetői és tá­mo­ga­tói név­sor bi­zo­nyít­ja, hogy a Szé­kely­föld nem csu­pán a csí­ki, az ud­var­he­lyi vagy a há­­rom­szé­ki szé­ke­lyek­nek ked­ves, igé­nyelt ol­vas­mány – haj­lan­­dók ál­doz­ni rá a vi­lág különböző ré­sze­in élő ma­gya­rok. És ez ma­nap­ság ugyan­csak el­is­me­rés­re mél­tó tel­je­sít­mény.

A 2004-es Spectator-díj jó hely­re ta­lált.vissza a kiadáshoz
minden cikke
EMKE-LAUDÁCIÓK rovat összes cikke

© Művelődés 2008