magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


***: Magyar Örökség-díj


 

A Hámori József aka­dé­mi­­kus kezde­mé­nye­zé­sé­re életre hívott Ma­gyar­or­szág­ért Alapítvány ku­ra­tó­riuma évente négy­szer osztja ki a Ma­gyar Örök­ség-díjakat azok­nak, akik meg­ér­de­melték, hogy bekerüljenek a Ma­gyar Szellem Láthatatlan Mú­ze­umába. Öt­ven­harmadik al­ka­lom­mal ad­­­ták át a Magyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia zsúfolásig meg­telt dísztermében 2009. már­ci­us 21-én dél­e­lőtt. Az idei dí­ja­zot­tak: az Angelika Le­ány­kar és karnagya, Gráf Zsuzsanna eu­ró­pai rangú kórus­mű­vé­sze­té­ért, Re­gőczi Ist­ván atya ma­gyar­ság­men­tő pa­pi szolgálatáért, Se­re­gélyes Ti­bor, a Kárpát-medence teljes nö­­vényvilágának képi meg­ö­rökí­té­séért, idősebb és ifjabb Rubik Ernő világraszóló mérnöki al­ko­tómunkájukért, a Képző- és Ipar­művészeti Szakközépiskola („Kis­kép­ző”) 230 éves művészeti és ne­velő mun­kájáért. Az idei díjazottak kö­zül az erdélyieket külön is ki­e­mel­jük, a díjátadáskor el­hang­zott lau­dá­ci­ókat közöljük.

Az erdélyi díjazottak (ülő sor, balról): Szabóné Bardócz Réka és Hunyadi László. Váli Anna felvételei.Bakos István mű­velődéskutató az állampolgári javaslatok alapján javasolta, hogy születésének 150., halálának 80. és az egykori ott­ho­ná­ban létrehozott kisbaconi em­lék­ház megalapításának 40. évfordulója alkalmából Be­ne­dek Elek életműve is kerüljön be a láthatatlan múzeumba. Veres-Kovács At­ti­la javaslatára a marosvásárhelyi Hunyadi László szobrászművész jeles történelmi, irodalmi és köz­é­leti személyiségekről készült szo­bor­sorozatával, nemzeti panteonjával érdemelte ki a díjjal járó ok­le­ve­let és aranyjelvényt.

A hagyományoknak meg­fe­le­lő­en az egyik díjazott szólalt meg köszönetképpen. Stílszerűen az An­gelika Leánykar adta elő Jókai Anna verssoraira írott Öregisten, Nagyisten című, majd befeje­zés­kép­pen Bartók Tavasz, Orbán György Vale, vale, valamint Caccini Ave Maria című művét.

 

Az ünnepségen jelen volt Ká­nyá­di Sándor is, akinek a 80. születésnapja alkalmából frissen ka­pott Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjéhez a közönség, és ezúton a Művelődés szer­kesz­tő­sége és egész olvasótábora ne­vé­ben szeretettel gratulálunk!

 

 (SZS)

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
MAGYAR ÖRÖKSÉG-DÍJ rovat összes cikke

© Művelődés 2008