magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


***: EMKE-díjak


    Székely Kriszta – Spectator-díj                 Mátéfi Csaba és Mátéfi Zita – Kacsó András-díj

Zsigmond Győző – Bányai János-díj       Csirák Csaba – Kun Kocsárd-díj      Haáz Sándor – Nagy István-díj

Kovács Éva – Poór Lili-díj     Mátray László – Kovács György-díj     A Csíki Játékszín társulata – Bánffy Miklós-díj

Kubánda Olga – Szentgyörgyi István-díj     Murádin Jenő – Szolnay Sándor-díj     Király István – Mikó Imre-díj

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus – Balázs Ferenc-díj     A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus – Balázs Ferenc-díj     Bende Katalin – Monoki István-díj

Spectator-díj Székely Krisztának értékes újság­í­rói munkájának és higgadt politikai elemzéseinek e­l­is­meréseként,

Ka­csó And­rás-díj Mátéfi Csabának és Mátéfi Zi­tá­nak az erdélyi magyar néptánckultúránk meg­őr­zé­se és minőségi művelése érdekében előadói, oktatói, együttes-vezetői tevékenységükért,

Bá­nyai Já­nos-díj Zsigmond Győzőnek a romániai magyar egyetemi oktatás szervezéséért, magyar tu­do­mányosságunk külföldön való népszerűsítéséért és elismertetéséért, a romániai népi kultúránk ku­ta­tá­sában kifejtett tevékenységéért,

Kún Kocsárd-díj Csirák Csabának közösségünket „kiművelt emberfőkké” tevő közművelő és hely­tör­té­né­szi tevékenységéért,

Nagy Ist­ván-díj Haáz Sándornak kiváló zene­pe­da­gógiai, karnagyi és művészetszervezői mun­kás­sá­gá­­ért,

Bánffy Mi­klós-díj a Csíki Játékszín társulatának tíz éves sikeres színházteremtő munkássá­gu­kért,

Ko­vács György-díj Mátray Lászlónak a temes­vá­ri magyar színjátszás több évtizedes szolgálatáért, az erdélyi hagyományos közösségi színházi modell mű­­ködtetésében vállalt szerepéért,

Poór Li­li-díj Kovács Évának a szatmári színjátszás hűséges szolgálatáért, változatos, hatásos szí­né­sze­té­ért, beszédművelő munkásságáért,

Szentgyörgyi Ist­ván-díj Kubánda Olgának az ama­­tőr színjátszásban és a Jádzó vezetőségében be­töltött áldozatos tevékenységéért,

Szolnay Sán­dor-díj Murádin Jenőnek az erdélyi ma­­gyar vizuális kultúra kiváló ismerőjének és is­mer­te­­tő­jének, több évtizedes művészettörténeti ku­ta­tó­mun­­kája és művészeti írói tevékenysége elisme­ré­se­ként,

Monoki Ist­ván-díj Bende Katalinnak kö­vet­ke­ze­tes és fáradhatatlan kultúrérték-mentésben, nem­ze­dék­nevelésben és művelődésszervezésben kifejtett mun­kájáért,

Ba­lázs Fe­renc-díj a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátusnak a történelmi ré­gi­ók­ban élő magyar közösségek versenyképességét elő­se­gí­tő felnőttképzésben nyújtott támogatásáért,

gr. Mikó Im­re-díj Király Istvánnak az erdélyi magyar képzőművészetet pártoló tevékenységéért.

 
vissza a kiadáshoz
minden cikke
EMKE-DÍJAK 2008 rovat összes cikke

© Művelődés 2008