magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Boér Jenő: Nemzetünk áldozataira emlékeztünk


 

A má­so­dik vi­lág­há­bo­rú, bár időben kö­zel áll hoz­zánk, a mai na­pig is sok is­me­ret­len ese­ményt, moz­za­na­tot őriz. Az a sok bor­za­lom, ször­nyű­ség, amely ak­kor tör­tént könyv­tár­nyi iro­dal­mat ered­mé­nye­zett (de a há­bo­rú utá­ni idők sem vol­tak emberkímélő esz­tendők). Sok ­mil­li­ó­nyi em­ber­élet, mér­he­tet­len ér­té­kek és ja­vak vál­tak a pusz­tu­lás mar­ta­lé­ká­vá, mér­he­tet­len em­be­ri tra­gé­di­át ho­zott az az időszak. Nyu­god­tan ál­lít­hat­juk, hogy a mai na­pig is ezek­nek az évek­nek vol­tak ál­do­za­tai nagy­szü­le­ink, szü­le­ink, hoz­zá­tar­to­zó­ink és va­gyunk jó­ma­gunk is. De em­lé­kez­ni kell, nem sza­bad el­fe­lej­te­nünk mind­azt, ami ak­kor tör­tént. Hi­szen a fe­le­dés ezen ese­mé­nyek meg­is­métlődését ered­mé­nyez­he­ti. Ezért kell min­den­hol, ahol még lehetőség van rá, meg­je­löl­ni, em­lé­ket ál­lí­ta­ni hőseink, szenvedő em­ber­tár­sa­ink ál­do­za­tá­nak. Egy ilyen ese­mé­nyen ve­het­tünk részt nem­rég Új­kis­so­dán, Te­mes­vár egyik kül­vá­ro­sá­nak teme­tő­jében.

Fél­száz­nyi em­ber volt je­len azon a jú­li­us 4-i meg­em­lékező ün­nep­sé­gen, ame­lyen Te­mes­vár e ki­ter­jedt kül­vá­ro­sa plé­bá­no­sá­nak, Msgr. Tury Lász­ló nagy­pré­post­nak ré­gi kí­ván­sá­ga tel­je­sült. Hi­szen ide­ke­rü­lé­se óta az atya ál­lan­dó­an szor­gal­maz­ta, hogy va­la­mi­lyen for­má­ban ezt a he­lyet meg kel­le­ne je­löl­ni. Egy tö­meg­sír­ról van szó, amely­ben főként a mai Ma­gyar­or­szág területéről szár­ma­zó ha­di­fog­lyok nyug­sza­nak. „Ez hősi ha­lot­ta­ink sír­he­lye” – fo­gal­ma­zott va­la­ki, de ezek in­kább nem­ze­tünk ál­do­za­tai és nem hősei, hisz va­la­mennyi­en egy nem­kí­vá­na­tos há­bo­rú­ba kény­sze­rít­ve es­tek ha­di­fog­ság­ba, és vál­tak az új­kis­sodai is­ko­lá­ban lét­re­ho­zott fo­goly­tá­bor­ban a has­tí­fusz és más be­teg­sé­gek ál­do­za­ta­i­vá. Így ke­rül­tek va­la­mennyi­en ide a kö­ze­li újkissodai temetőbe, ahol 1945. ja­nu­ár 24. és 1945. áp­ri­lis 7. kö­zött a ka­to­li­kus egy­ház szer­tar­tá­sa sze­rint te­met­ték el őket.

A ko­ra­be­li fel­jegy­zé­sek sze­rint volt olyan nap, ami­kor az ak­ko­ri he­lyi plé­bá­nos, Ft. Frigy­ér Iván 10-12 ha­lot­tat is el­te­me­tett ide. Ezt a sír­he­lyet azon­ban – az emlékezők sze­rint – sen­ki sem je­löl­te meg, az el­hunyt ka­to­nák pe­dig utó­lag nem ré­sze­sül­tek meg­fe­le­lő egy­há­zi bú­csúz­ta­tás­ban és meg­em­lé­ke­zés­ben sem. Bár a 116 el­hunyt ka­to­na ne­ve és szü­le­té­si he­lyé­nek meg­ne­ve­zé­se megőrződött és is­mert­té is vált, csu­pán a plé­bá­nos ál­tal ké­szít­te­tett és a ká­pol­na fa­lá­ra 2005-ben fel­ál­lí­tott már­vány­táb­la em­lé­kez­te­tett a ha­lot­tak­ra. Most megfelelő for­má­ban, egy szé­pen el­ké­szí­tett sír­ke­ret, valamint ro­mán és ma­gyar nyel­vű szö­veg­gel fel­ira­to­zott obe­liszk ál­lít mél­tó em­lé­ket az itt nyug­vó ka­to­nák­nak.

A megemlékező és fel­szen­te­lé­si ün­nep­sé­gen első­ként Msgr. Tury Lász­ló nagy­pré­post tar­tott át­fo­gó meg­em­lé­ke­zést az itt történtekről, és adott han­got azon örö­mé­nek, hogy si­ke­rült vég­re ne­ki és segí­tő­tár­sainak ezt az em­lék­mű­vet meg­va­ló­sí­ta­nia. „Nem volt könnyű fel­adat, évek kel­let­tek meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz” – mon­dot­ta. Nt. Higyed Ist­ván ny. re­for­má­tus lel­ki­pász­tor ma­gyar és ro­mán nyel­ven el­mon­dott be­szé­dé­ben egé­szí­tet­te ki a nagy­pré­post úr sza­va­it, és em­lé­ke­zett meg az el­huny­tak­ról. Ez­után Msgr. Szil­vá­gyi Zsolt ál­ta­lá­nos hely­nök idéz­te meg a múl­tat a püs­pök­ség ar­chí­vu­má­ban ta­lált ko­ra­be­li fel­jegy­zé­sek­nek és ada­tok alap­ján. Sza­va­it a tö­meg­sír fel­szen­te­lé­se kö­vet­te, amely alatt a jelenlevők ma­gyar, né­met és ro­mán nyel­ven imád­koz­tak.

A fel­szen­te­lé­si ün­nep­ség után a résztvevők el­he­lyez­ték a sí­ron a ke­gye­let és a meg­em­lé­ke­zés ko­szo­rú­it és vi­rá­ga­it. Ez­után kért szót Radó Já­nos ny. ez­re­des, a tö­meg­sír lét­re­ho­zó­ja, aki a ha­di­sí­rok és a ka­to­nai em­lék­mű­vek köl­csö­nös gon­do­zá­sá­ról szó­ló, a 2008 már­ci­u­sá­ban alá­írt ro­mán–ma­gyar két­ol­da­lú egyez­mény alap­ján ki­jár­ta az en­ge­dé­lyek, a pénz­gyűj­tés és a sír el­ké­szí­té­sé­nek nem zökkenőmentes út­ja­it. Segítőtársat ta­lált Constantin Gomboş sze­mé­lyé­ben, aki­vel ket­ten egy ro­mán nyel­vű köny­vet is ki­ad­tak az it­te­ni fo­goly­tá­bor történetéről, az ak­ko­ri időkről és a megemlékező sír­hely lét­re­ho­zá­sá­ról. A jelenlevők még né­hány per­cig né­ma főhajtással bú­csúz­tak nem­ze­tünk e fi­a­ta­lon el­hunyt ál­do­za­ta­i­ról, akik itt, az újkissodai temetőben alusszák örök ál­mu­kat. Kö­szön­jük mind­azok­nak, akik ezt a meg­em­lé­ke­zést meg­va­ló­sí­tot­ták. Az it­te­ni ál­do­za­tok nyu­god­ja­nak bé­ké­ben – az utó­dok mél­tó tisz­te­le­te és meg­em­lé­ke­zé­se mel­lett –, és az örök vi­lá­gos­ság fé­nyes­ked­jék ne­kik. Az aláb­bi­ak­ban a Matricula defunctorum Parohiae rom.-cath. Frateliae, Te­mes­vár VI. tomus I. p. 110–125. be­jegy­zé­sei alap­ján kö­zöl­jük a tö­meg­sír­ban 1945. ja­nu­ár 24. és áp­ri­lis 7. kö­zött el­te­me­tett ma­gyar ha­di­fog­lyok név­so­rát:

 

1. Ágos­ton Ven­del (-, Sza­bad­szál­lás)

2. Ajtorján Má­tyás (-, Bu­da­pest)

3. Andó – (-,-)

4. An­tal Jó­zsef (49 éves, Ceg­léd)

5. Asz­ta­los Gé­za (21, Szé­kes­fe­hér­vár)

6. Bajerlesz Ti­bor (-, Bu­da­pest)

7. Ba­kó La­jos (-, Bu­da­pest)

8. Ba­lázs Im­re (34, Bu­da­pest)

9. Bá­lint Jó­zsef (22, Pilisvörösvár)

10. Baráth La­jos (-, -,)

11. Becker Im­re (-, Adony)

12. Blazik Vil­mos (51, Bu­da­pest)

13. Bo­lya Já­nos (-, Somodi)

14. Bög­re Já­nos (48, Bu­da­pest)

15. Buzár Pál (-, Bu­da­pest)

16. Czirbusz Kár­oly (45, Bu­da­pest)

17. Csu­por Lász­ló (49, Bu­da­pest)

18. Dankó Já­nos (41, Új­kí­gyós)

19. De­ák Ist­ván (42, Új­pest)

20. Dezső Ba­lázs (35, Nagy­vá­rad)

21. Do­bi Sán­dor (49, -)

22. Domanics And­rás (47, Bu­da­pest)

23. Dugos An­tal (19, Er­csi)

24. Edu Nikolaus dr. (52, Bu­da­pest)

25. Engelhardt Im­re (-, Bu­da­pest)

26. Fan­csa­li And­rás (-, Bu­da­pest)

27. Far­kas Sán­dor (46, Ceg­léd)

28. Fe­ke­te Kál­mán (52, Kálló)

29. Feny­ves Ár­pád (35, Ba­la­ton...)

30. Fuczin Gyu­la (45, Her­ceg­szán­tó)

31. Ghiozan Lász­ló (-, Maliste)

32. Ginczel Ist­ván (38, Fülöpszállás)

33. Grim­mel Já­nos (-,-)

34. Gudmann Pé­ter (18, Pesterzsébet)

35. Gyurkó Gyu­la (24, Ung­vár)

36. He­ge­dűs Já­nos (22, Bu­da­pest)

37. Hencze Ru­dolf (-, Bu­da­pest)

38. Her­ceg Lász­ló (-, Ka­pos­vár)

39. Hochbauer Johann (-,-)

40. Hochloner Já­nos (-,-)

41. Holczer Ti­bor (19, Pestszentlőrinc)

42. Holosi Jó­zsef (-, Bu­da­pest)

43. Hor­váth Ist­ván (52, Bu­da­pest)

44. I... Ár­pád (34, Bu­da­pest)

45. Ihos György (45, -)

46. Izsák Mi­hály (33, Sü­veg­há­za)

47. Kál­lai Ti­bor (17, Bu­da­pest)

48. Kamendus Ist­ván (46, Bu­da­pest)

49. Kapics Bé­la (55, Mezőkeresztes)

50. Ka­ra Lász­ló (45, Sze­ged)

51. Károk An­tal (41, Zsámbék)

52. Kár­olyi György (47, Vásároszsombék)

53. Kiss Fe­renc (30, Szent­end­re)

54. Kiss Jó­zsef (44, Bu­da­pest)

55. Koczur Ta­más (-, Bu­da­pest)

56. Köttel Fe­renc (46, Bács­ka)

57. Lá­nyi Má­tyás (-, Bu­da­pest)

58. Lazai La­jos (-, Bu­da­pest)

59. Ma­gyar Pé­ter (37, Kemse)

60. Ma­lik Ru­dolf (45, Bu­da­pest)

61. Mányoki Fe­renc (47, Ceg­léd)

62. Maradics Mi­hály (61, Ba­la­ton­fü­red)

63. Mar­jai Ist­ván (54, Bu­da­pest)

64. Mi­há­lyi Jó­zsef (29, Ma­gyar­ó­vár)

65. Mol­nár Ist­ván (38, So­rok­sár)

66. Mol­nár La­jos (31, Felsőgalla)

67. Nagy Já­nos (53, Tár­nok)

68. Nagy Sán­dor (-, Nádasladány)

69. Neufrist... (-,-)

70. Noll An­tal (49, Pécs)

71. Nyer­ges Ist­ván (-, Szé­kes­fe­hér­vár)

72. Olczer Jó­zsef (52, Du­na...)

73. Onda Lász­ló (-, Ceg­léd)

74. Paschk Fe­renc (-, Odicsa)

75. Petz Mi­hály (-, Bu­da­pest)

76. Pillmann Pál (31, -)

77. Pimaritz Kár­oly (38, Kas­sa)

78. Pomandik Gyu­la (46, Bu­da­pest)

79. Prizvor Im­re (-, -)

80. Pusz­tai Ár­pád (30, Győr)

81. Radár Sán­dor (-, Tamásd)

82. Ráduly Jó­zsef, ifj. (-, Érd)

83. Retter Pál (37, Dég)

84. Robok Já­nos (-, Bu­da­pest)

85. Ros­ta Ist­ván (34, Majsapuszta)

86. Safranek La­jos (64, Bu­da­pest)

87. Sáf­rány And­rás (37, Arad)

88. Safu Már­ton (36, Szovic)

89. Sas­hal­mi Jó­zsef (-, Eger)

90. Schidt Ist­ván (-, Gyön­gyös)

91. Schidtgehjuk Mi­hály (-, Máramaros)

92. Seiben Ist­ván (-, Bu­da­pest)

93. Seifer Már­ton (45, Szováta)

94. Sisák Ist­ván (39, Kis­te­lek)

95. Sribék György (41, Bu­da­pest)

96. Stille Ot­tó (-, -)

97. Sza­bó Fe­renc (-,-)

98. Szalai La­jos (-, Sárod)

99. Sze­der­ké­nyi Jó­zsef (-,-)

100. Szé­kely Kár­oly (39, Tengőd)

101. Sze­kér Já­nos (-, Szen­tély)

102. Szentiványi Má­tyás (53, Balatonföldvár)

103. Sze­der­hal­mi Jó­zsef (-,-)

104. Szoboszlai An­tal (25, Ko­má­rom)

105. Timár György (49, Martonvásárhely)

106. Tom­pos And­rás (-,-)

107. Tóth Zol­tán (21, Nyír­egy­há­za)

108. Tö­rök Ist­ván (-, Pest­új­hely)

109. Vaj­da Jó­zsef (37, Bu­da­pest)

110. Var­ga Jó­zsef (-, Ceg­léd)

111. Vaj­da Jó­zsef, vi­téz (-, Szé­kes­fe­hér­vár)

112. Vi­rá­nyi Fe­renc (35, Bu­da­pest)

113. Vögele Fe­renc (49, Bu­da­pest)

114. Weber Ist­ván (-, Bu­da­pest)

115. Zsig­mond And­rás (33, Bu­da­fok)

116. Zsinkó Jó­zsef (42, Bu­da­pest)

 vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008