magyar magyar    română română

Művelődés

közművelődési folyóirat - Kolozsvár


Lisztóczky Lász­ló: Az egri Dsida Jenő Kör 2009. évi munkája


   Az elmúlt két jubileumi esztendő ünnepi eseményekben gazdag időszaka után ismét visszatértünk a régi, hétköznapi kerékvágásba. Tevékenységünket az elmúlt évtizedben kialakult hagyomány és rend szerint végeztük.

   Egy fontos évforduló azonban ebben az évben is színesítette munkánkat: most ünnepeltük Benedek Elek születésének 150., halálának 80. évfordulóját. Ő volt névadónk első számú mestere és példaképe, 1923-ban ő közölte az első versét legendás gyermeklapjában, a Cimborában. A róla való megemlékezés az egész esztendőt végigkísérte.

   Január 31-én immár tizedik alkalommal szervezték meg Az ötágú síp üzenete című szavalóversenyt, melyen határon túli versenyzők is részt vettek. A rendezvényt elnökünk tanácsadói és zsűrielnöki közreműködésével, továbbá különdíjak felajánlásával az idén is támogattuk. Elnökünk mondta a szavalóverseny megnyitó beszédét, amelyben megemlékezett a Benedek Elek- és a Radnóti-évfordulóról is.

Február 18-án elnökünk előadást tartott Benedek Elekről a Híd Keresztény Kulturális Központban, amelyre meghívást kaptak és nagy számban jelentek meg a Dsida Jenő Baráti Kör tagjai. A későbbiekben Egerben még négy alkalommal tartottunk megemlékezést Elek nagyapóról, s meghívást kaptunk Budapestre, Hatvanba, Detkre és Tiszanánára is.

   A kolozsvári Művelődés februári száma közreadta az előző évi tevékenységünkről készített beszámolót, hozzájárulva irodalmi egyesületünk erdélyi népszerűsítéséhez.

   A Dsida Kör nagyasszonya, Margó néni vendégszeretetét élvezték az ünnepi közgyűlés részvevőiAz ünnepi közgyűlés részvevőinek egy csoportja

Március 16-án Radnóti Miklós születésének a centenáriumára emlékeztünk ugyancsak a Híd Keresztény Kulturális Központban. A két világháború között élt magyar költők közül – József Attilán és Weöres Sándoron kívül – ő volt az egyik legnagyobb híve Dsida Jenő költészetének. Ezen az előadáson is nagy számban jelentek meg a Dsida Jenő Baráti Kör tagjai, néhányan bekapcsolódtak a szervezés munkájába is.

   Az április 21-én a Szilágyi Erzsébet Gimnázium kollégiumában megtartott megyei József Attila szavalóversenyen – melyen immár hatodik alkalommal  elnökünk látta el a zsűrielnöki teendőket – négy versenyzőt és közreműködőt a Dsida Jenő Baráti Kör kiadványaiból különdíjban részesítettünk.

Április 24-én a 24 óra interaktív líra című program keretében elnökünk Dsida Jenő költészetéről beszélt az egybegyűlteknek a Művészetek Házában. A hallgatók között megjelent irodalmi egyesületünk néhány tagja is.

   Május 20-án, a költő születésnapján a jászapáti Városi Könyvtárban nagy érdeklődés mellett mutatták be Az egyházi költészet Petőfije (Pájer Antal pályaképe) című kismonográfiát, amelyet elnökünk írt.

   Pájer Antal költészetének a megismertetéséért és népszerűsítéséért irodalmi egyesületünk sokat tett az elmúlt évtizedben. Szent lant címmel világi, Csipkebokor címmel istenes verseit, Jászapáti hitszónoka címmel válogatott prédikációit tettük közzé. Az említett kismonográfia zárja azt a több mint egy évtizedet felölelő munkát, amely az egyházi költészet Petőfijének az emlékéről és műveiről szerette volna lefújni a múló idő, a feledés porát.

   Június első napjaiban, az Ünnepi Könyvhét alkalmából jelent meg egyik tagunk, Bozók Ferenc Tükörkrisztus című esszékötete, melyhez elnökünk írt előszót. A kötetben helyet kapott az a székfoglaló is, amelyet a szerző a Dsida Jenő Baráti Kör 2006. évi nyári összejövetelén tartott Móricz Zsigmond Árvácska című regényének Krisztus-motívumairól.

   Az Ünnepi Könyvhét tájékán látott napvilágot a Magyar ezredek a Doberdó-fennsík védelmében című hadtörténeti mű is. A kötetet egyik alapító tagunk, Pintér Tamás szerkesztette s részben ő is írta. Kutatásaikról már jóval korábban beszámolt nekünk: a Dsida Jenő Baráti Kör 2003-ban lezajlott nyári összejövetelén emlékezetes, filmvetítéssel illusztrált kiállítást rendezett a Doberdó-fennsíkon összegyűjtött hadtörténeti emlékekből.

   Július 25-én nyolcvanegy részvevővel – akik közül számosan távoli helyszínekről és a határon túlról érkeztek – megtartottuk nyári összejövetelünket. Az ünnepi közgyűlés keretében lelkipásztorunk, Demkó Balázs névnapjuk alkalmából fölköszöntötte az Annákat és könyörgést mondott új házasainkért. Láng Gusztáv és Urbán László bemutatta a Dsida Jenő összegyűjtött versei című DVD-t, mely kb. ötszáz ismeretlen, kötetekben még meg nem jelent Dsida-verset tesz közzé. Közöttük helyet kaptak azok a költemények is, amelyeket a Dsida Jenő Baráti Kör tett közzé a saját kiadványaiban. Megemlékeztünk Radnóti Miklós születésének 100. évfordulójáról. Születésének 150., halálának 80. évfordulója alkalmából Szabó Zsolt, a kolozsvári Művelődés főszerkesztője Benedek Elekről rajzolt portrét, amelyet kiegészített a tisztelgés Elek nagyapó székely fiai előtt: Fülöp Lajos Tamási Áronról, Medvigy Endre pedig Nyírő Józsefről tartott előadást. Végül az egyik alkotó, Kenyeres Gyula levetítette a Kós Károlyról készült tévéfilmet, melyben Szabó Zsolt és irodalmi egyesületünk elnöke is riportalanyként szerepelt. Az összejövetelt Ungvári P. Tamás szavalataival, Fekete Borbála és Okos Viola énekszámokkal színesítette. A találkozóról tudósított az egri televízió Margó című kulturális műsora.

  A Dsida Kör frakciója, a Pintér és az Ocskay család Sztánára is ellátogatott, keresték Dsida Jenőt és elveszett lovát... Október 10-én délután öt órakor Holt költők társaságában címmel – az Egri Görög Katolikus Szervezőlelkészséggel karöltve – aktuális évfordulók kapcsán irodalmi és imádságos megemlékezést tartottunk az angolkisasszonyok kápolnájában. Lisztóczky László, Ungvári P. Tamás és Ungvári Zsófi közreműködésével társaságunkban volt Benedek Elek, Dsida Jenő, Kazinczy Ferenc és Radnóti Miklós. Halotti emlékszertartást (panachidát) végzett Demkó Balázs szervezőlelkész. A rendezvény keretében fölolvastuk a Kecskeméten élő Bozók Ferenc költő és esszéíró, piarista szerzetes irodalmi levelét, mely azzal az kívánsággal zárult, hogy „a magyar irodalom soha ne szűkölködjék imádságos lelkületű költői tehetségekben”. Imádkoztunk hazánk újbóli fölemelkedéséért és szebb jövőjéért is.

   November 24-én délután 4 órakor a gyöngyösi Vachott Sándor Városi Könyvtárban bemutattuk a Hol van az a régi zászló? (Zalár József válogatott versei) című kötetet, melyet – a gyöngyösi Pallas Kiadóval karöltve – a Dsida Jenő Baráti Kör jelentetett meg. A versgyűjteményt elnökünk válogatta, szerkesztette és látta el előszóval, a Dsida Jenő Baráti Kör két tagja, Fülöp Lajos és Ungvári P. Tamás lektorálta. A kötetet Fülöp Lajos mutatta be a nagy számban egybegyűlt közönségnek. Zalár József három versét Kőrösi Ágota szavalta el, Kalocsai Mária pedig magyar népdalokat énekelt.

   December 28-án hatvanhét fő részvételével megrendeztük a Dsida Jenő Baráti Kör karácsonyát. Az egybegyűlteket Ocskay Lilla furulyaszólója és a Kör elnöke köszöntötte. Ezt követően édesanyja megnyitotta Gaál Eszter Jézuska tiszteletére megrendezett kiállítását. Demkó Balázs szentbeszéde után közösen imádkoztunk a Dsida Jenő Baráti Kör nagyasszonyának, Margó néninek a fölgyógyulásáért. Ungvári P. Tamás elszavalta Ady Endre Krisztus-kereszt az erdőn című versét, a gyerekek pedig ének- és zeneszámokkal fejezték ki a kis Jézus iránti szeretetüket. Különösen nagy sikert aratott az Okos-család csodaszép triója: Okos Tibor, a Népművészet Ifjú Mestere, valamint Okos Viola és Okos Gergely, a népművészet két még ifjabb mestere. Befejezésül égő gyertyák fénye mellett karácsonyi dalokat énekeltünk. A megindítóan szép ünnepet vidám keresztényi lakoma és beszélgetés zárta.

   Végül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik átlagon felüli aktivitással vettek részt a Dsida Jenő Baráti Kör ez évi munkájában. Az első helyen Demkó Balázsnak és feleségének, Ács Katalinnak, akik hálánkra nemcsak a nyári és a karácsonyi összejövetelen tapasztalt színvonalas közreműködésükkel s értünk mondott imáikkal szolgáltak rá, hanem azzal is, hogy ők voltak az ötletadói és házigazdái a Holt költők társaságában című programunknak. Ungvári P. Tamás most is állandó szereplője volt rendezvényeinknek és egyik lektora a Zalár József-kötetnek. Ocskay Gyula és Szalai Katalin a nyári és a karácsonyi találkozó előkészítésében s megrendezésében jeleskedett. A Gaál-családot önzetlensége, áldozatkészsége és a karácsonyi tárlat megszervezése dicséri. Kislányuknak, Gaál Eszternek külön is köszönjük a szép kiállítást.  Készséges segítője volt munkánknak a Nádasdi-család. Fülöp Lajost, Kenyeres Gyulát, Láng Gusztávot, Medvigy Endrét, Szabó Zsoltot és Urbán Lászlót a júliusi találkozón való közreműködése dicséri. Fekete Borbála és Okos Viola szép duójával gazdagította nyári összejövetelünket. Ungvári Zsófi gyönyörű mesemondásával járult hozzá a Holt költők társaságában című rendezvény sikeréhez. A karácsonyi összejövetelen elhangzott ének- és zeneszámokat bizonyára mosolyogva hallgatta a kis Jézus és édesanyja, Mária is. Kovács Mihály, Németh Zoltán és Pintér Tamás az összejöveteleinken készített fotóival okozott sok örömöt mindannyiunknak, segítve honlapunk szerkesztését is. Németh Zoltán jogi, Mészáros Györgyné anyagi ügyeink intézésében szerzett érdemeket. Az idén is Kovács Mihály szerkesztette, frissítette honlapunkat (www.dsidakor.hu), s munkáját az egész évi közel 24000 látogató önmagában is minősíti.

   A Segít a Város Alapítvány és annak elnöke, Mandák Attila továbbra is megbízható, segítőkész partnerünk volt.vissza a kiadáshoz
minden cikke
FŐLAPTEST rovat összes cikke

© Művelődés 2008